no. 30. Zaterdag 21 Juli 1017. 33e Jaan*. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. DIELEMAN. De Wereldoogst. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per ,3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN nre. Het is reeds in verschillende dag bladen vermeld en het is dus niet meer ils nieuws rpede te deelen, dat de wereldoogst dit jaar volstrekt niet aan j gestelde verwachtingen beantwoordt. Toch achten we het noodig hierop og eens de aandacht te vestigen en fcr op te wijzen, dat er toch zeker niet met luchthartigheid aan te denken valt, dat voor ons land, dat voor een zoo klein deel slechts in zijn eigen behoeften toorzien kan en allerlei moeilijke hinderpalen ten spijt, tot nogtoe uit het buitenland geholpen is, zeer moeilijke tijden zullen aanbreken in verband met 3t voedingsvraagstuk. Aangenaam is de taak niet en al hvenmin is het een dankbaar werk zich aan dit onderwerp te wijden. Zoo zou natuurlijk met een opstelletje over de gemeenteraadsverkiezing hier ter plaatse veel meer succes te behalen zijn, maar toch kan het zijn nut hebben aan de hand van verschillende buitenlandsche bladen de bewijzen te leveren, dat het maar geen loos alarm is om aan te sporen tot zuinigheid, maar wel degelijk i toekomst zorg baart. De beschouwingen welke hier volgen en die 'we overnamen uit de Avp. be hoeven geen nader betoog. Iedereen toch weet, dat ons land zelf niet genoeg opbrengt en dus is overgeleverd aan de genade van buitenlandsche vrienden, zoodat ook ieder voor zichzelf de con clusie kan trekken, hoe het er met den linvoer van granen, enz. uitziet. Volgens de „Morning Post" heeft het Engelsche ministerie van Landbouw en visscherij een rapport ontvangen van - het Internationaal landbouwinstituut te Home, volgens hetwelk de stand van den oogst goed in Italië, middelmatig in Indië en Egypte, matig in Frankrijk, Nederland en Zwitserland en slecht in Japan. Wat de opbrengst van den oogst betreft, zoo wordt verwacht, dat deze in Amerika grooter zal zijn dan in het afgeloopen jaar. Wel -is die van wintertarwe op 22.6 pet. minder ge schat, maar door de meerdere opbrengst van de zomertarwe schatte men toch, dat het geheele resultaat 2.5 pet. grooter zal zijn dan in 1916. Voor rogge, gerst en haver wordt een opbrengst verwacht, die resp. 22.2, 18.3 en 10.3 pet. grooter zal zijn dan die van 1916. Zeer on gunstig zijn daarentegen de verwach -tingen in Frankrijk, waar men ver- 1 wachtte, dat de oogst 24.7 pet, minder zal opleveren dan in het afgeloopen jaar. Compère Morel schrijft in de „Hu manité" .Sinds lang weten wij heel zeker, dat onze qogst zoo slecht zal zijn, dat wij ten minste de helft van ons verbruik moeten invoeren. Onze oogst zal de 45 millioen niet teboven gaan, terwijl de normale tijden reeds 96 millioen verbruikten. Wij moeten daarom reke nen op een bedenkelijken graannood." De „Liberté" bespreekt hetzelfde onderwerp en vraagt, wie er de schuld van is. De schuld van de graan misère is de absoluut verkeerde maximum prijs politiek der regeering. De prijzen wordenbureaucratisch-autocratisch vast gesteld, zonder acht te slaan op de verhouding tot de niet Aan grenzen gebonden prijzen van andere levens middelen. Natuurlijk verbouwen de boeren liever vruchten, welke hun meer winst opleveren dan het van maximum prijzen voorziene graan." Aan het verslag van den agrarischen medewerker van de „Times" omtrent den stand van den oogst in Engeland ontleenen wij, dat deze over het alge meen in het begin van Juli minder bevredigend was dan in het begin der afgeloopen maand, hoofdzakelijk tenge volge van de aanhoudende droogte. Noch wat de hoeveelheid, noch wat d.e verdeeling aanging, is de regenval vol doende geweest voor de onmiddellijke behoeften der zaden. De hevige regen buien, welke 29 Juni over Engeland neerkwamen zouden nog wel eenig goed doen, maar de correspondent was bang, dat deze te laat waren gekomen, om het zomerkoreü te'redden in die distric ten waar het in den regel vroeg rijp is. Het is thans reeds zeker, dat de gerst en de haveroogst op de verschillende plaatsen gering zijn, terwijl het even zeker is, dat verschillende tarwevelden onproductief zullen blijken. De versla gen, die zijn ingekomen van gedeelten van de oostelijke Midlands en van East Anglia geven weinig hoop, dat men van graan en stroo ook maar een mid delmatigen oogst zal binnen krijgen. De groenten hebben een harde wor steling te doorstaan tegen de brandende zon van de laatste weken, terwijl zij bovendien te lijden hadden van de sterke ontwikkeling van het onkruid. De aardappeloogst leek dit jaar de beste te zullen worden, maar voor dezen oogst is de weersverandering nu weder niet gunstig, aangezien de regen, in het bijzonder wanneer de temperatuur steeg de aardappelziekte zou kunnen brengen, waartegen de kweekers zoo aanhoudend zijn gewaarschuwd. Ten slotte heeft het grasland weder in sterke mate regen noodig. In som mige districten, in welke de laatste vijf of zes weken weinig regen is gevallen, was de hooioogst slechts de helft van die in normale tijden. Naar wij in „Svenske Dagbladet" van Juli lezen, is het Russische centrale bureau voor statistiek thans gereed met zijn rapport over den oogst van het afgeloopen jaar. Uit dit rapport blijkt, dat de opbrengst van den oogst van winter- en zomertarwe resp. 6.745.225 ton en 9.210.855 ton bedroeg, ot te zaraen 15.956.080 ton, tegen 22.156.451 in 1915 en 19.679.032 als doorsneeopbrengst van de laatste 5 jaren. Tegenover 1915 is dus de opbrengst van den oogst van het afgeloopen jaar 6.200.371 ton of 28 pet. minder. Naar men weet, is dit jaar de bezaaide oppervlakte aanmerkelijk geringer dan het vorige jaar en is ook de stand van den oogst tengevolge van den slechten winter minder goed. Aan een verslag dat de „Italia" geeft van een redevoering van minister Raineri ontleenen wij, dat, tengevolge van de verordening tot beperking van het suikergebruik, dit gebruik met 30 pet. is verminderd. Er bestond veel aanbod uit het buitenland, waarvan men echter geen gebruik maakte, gedeel telijk tengevolge van het gebrek aan scheepsruimte, gedeeltelijk aangezien men hoopt de ontbrekende 150.000 dubbele, centenaars te kunnen verkrij gen door grooteren aanplant. In het volgende jaar hoopt men met de eigen productie te kunnen uitkomen. Het vleeschverbruik is met de beltt verminderd, de voeding van het vee leed tengevolge van den slechten oogst van veevoeder, terwijl de invoer van bevroren vleesch verminderd is tenge volge van het gebrek aan scheepsruimte. De „Financial Times" van 10 Juli ontleent aan het Juni bericht betreffende da oogstvooruitzichten in de Vereenigde Staten eenige interressa'nte bijzonier- heden. Als alle omstandigheden gunstig blijven, het weer niet omslaat en geen insectenplagen het land komen teisteren, kan de tarweoogst 750 millioen bushels opbrengen, tegen 640 millioen bushels in 1916. Het bericht voegt hier echter aan toe, dat de oogstopbrengst in het gunstige geval toch nog 250 millioen beneden die van 1915 zal blijven. Als de rijke beloften van thans worden vervuld, zal er nog maar juist genoeg zijn. Het volk moet meer havermout gaan eten en ook het gebruik van boekweit en erwten moet worden uitge breid, anders kan er van tarweuitvoer geen sprake zijn. In de „Berliner Börsen-Courier" ver gelijkt Leonhard Nepmann de graan prijzen in Amerika en Engeland van Juni 1910 met die van Juni 1916, als mede van de voorraden in deze beide landen. Het behoeft geen betoog", zegt hij, dat een stijging van den meelprijs in Amerika met 250 pot. binnen één jaar tijds, een even groote waardever mindering van tarwe in Argentinië, van mais met meer dan het viervoudige, van haver met het drievoudige, de pro ductieverhoudingen in die landen geheel omver .moet werpen. De Engelsche noteeringen zijn maximumprijzen, welke voor tarwe 230 pet. voor gerst en haver ongeveer 270 pet hooger zijn vastgesteld dan in Juni 1914. In de Vereenigde Staten hebben ver tegenwoordigers van de arbeidersver eeniging een conferentie met Wilson gehad, waarin zij den president hebben gewaarschuwd voor ondragelijke duurte der levensmiddelen welke ernstige ge volgen kan hebben als zij niekkrachtiL wordt bestreden, en de „New York Times" schreef: „Als Wilson geen oppermacht krijgt om de levensmidde leuvoorzienin'g oyer te dragen aan betrouwbare personen, zal de natie binnen afzienbaren tijd voor een crisis staan, welke tot socialistische betoogiu gen zou kunnen leiden.Ieder, die het oor op de aarde te luisteren legt, moet in 3taat zijn, thans reeds den dreunenden stap der naderende demon stranten te hooren. Geeft het niet reeds te denken, dat zelfmoorden uit hongers nood en omdat het onmogelijk is de hooge voedselprijzen te betalen, niet meer tot de zeldzaamheden behooren Is er reeds in de exportlanden gisting in de breede lagen der bevolking, in nog meerdere mate geldt dit voor het invoerland Engeland. De Engelsche mijnwerkersbond heeft kortgeleden be- sloten, van de regeering controle voor alle levensmiddelen en beteugeling van den „schandelijken oorlogswoeker" te eischen. De „Catholic Times" zeide „als Lloyd George verzuimt, de voedsel prijzen te drukken, dan zal hij met zijn vermolmde regeering ten val worden gebracht". Onder deze omstandigheden moest Lloyd George den vertegenwoordigers der arbeiders verklaren, dat hij maat regelen zou nemen om een sterke prijs vermindering te bewerken. Hij gaf toe, dat de regeering in haar levensmiddelen- politiek grove fouten heeft gemaakt, maar stond er voor in, dat de bestaan de wantoestanden verholpen zouden worden. De lezer kan bemerkt hebben, dat bovenstaande uittreksels genomen zijn uit bladen en tijdschriften van zeer verschillende richting en men is zelfs geneigd te schrijven van zeer uiteen loopend temperament. Te meer achten we een eigen oordeel overbodig.- Alleen zouden we dit kun nen opmerken, dat wie ook een con clusie trekt, optimist of pessimist, steeds toch zal deze weinig opbeurend kunnen zijn en we houden ons er van overtuigd, dat toch iedereen het hiermede eens zal zijn, dat alles wijst op een aanzien lijke prijsstijging van levensmiddelen, en een schaarschte van voorraad, die de grootste zuinigheid bij het verbruik ervan noodzakelijk maakt. Militielichting 1914. (Officieel). Van de railitielichting 1914 zullen de dienstplichtige korporaals en manschappen, behoorende tot de voorjaarsploeg der onbereden korpsen, uitgezonderd de pantserfort artillerie, de torpedisten en de genie, op 17 Augustus a. s. met onbepaald (klein) verlof worden gezonden. Wanneer de onderofficieren van de lichting 1911 én volgende lich tingen der onbereden korpsen met zoo- (Jauig verlof zullen kunnen vertrekken, is nog niet vastgesteld. Het laat zich .aanzien, dat voor de lichting 1911 het vertrek der onder officieren niet later zal plaats hebben dan half September e. k. L andstormjaarklassen 1900 en 1901. De Minister vau Oorlog heeft de burgemeesters uitgenoodigd vóór 25 Augustus a.s. aan den betrokken Com missaris der Koningin een opgaat in te zenden van het getal van alle voor de jaarklasse 1900 en 1901 in hunne ge meente voor den landstorm ingeschre-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1