nSTAHSALEM [Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h-Vlaan deren. F. ÖIELEMA\. Binnenland. FEUILLETON. DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AüVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. De Kameropening. De St. Crt. "bevat het programma jYOor de opening van de zitting der enbtaten Generaal op a. s. Donderdag in Me Ridderzaal, waaraan we het volgende ontleenen l H. M. de Koningin zal te één ure [met den volgenden trein van het Paleis «rijdeneen commnndo cavalerie tot opening van den trein; een rijknecht oor en twee rijknechts te paard opper-ceremoniemeester in een rij tuig, met twee paarden bespannen, een lakei naast elk portier, i E. M. de Koningin, vergezeld van den Prins, gezeten in eene staatsiekoets, met acht paarden bespannen, een koet sier naast elk paard en vier lakeien naast elk portier. De opper-stalmeester en de gouver neur der Residentie rijden resp. rechts en links van de koets. Achter de staatsiekoets de officieren van het Militaire Huis van H. M. de Koningin te paard. Een afd. cavalerie sluit) den trein. De opening zelve heeft op de gewone ceremonieele wijze plaats waarna H. M. naar het Paleis terugkeert. Tweede Kamerverkiezing. Bij de Vrijdag gehouden herstemming jin Amsterdam II zijn uitgebracht 2189 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heeren Gerhard (S. D. A. P., aftr.) 1292 en Kamerling (Alg. Staatspartij) 897, zoodat gekozen is de heer Gerhard. 5) Hoofdstuk III. Twee dagen later reed don Ilario di Ghiberti van den eenzamen oever naar huis, om den avond het was bijna donker in gezelschap van zijne jonge 'rouw door te brengen. Nog eenen laatsten blik op de zee werpende, zag hjj in de schemering een klein vaartuig, naar zijne gissing eene visschersboot, die heen en weder kruiste en het naderen .Tan den oever scheen te vermijden. Dit Ikwam den Marcbese verdacht voor, want »o het werkelijk eene boot met visschers sas, dan zouden die, de hooge zee in aanmerking genomen, ongetwijfeld alles aanwenden, om zoo spoedig mogelijk den oever te bereiken. Buiten de haven was er niet'eene enkele veilige landingsplaats want de kust was zeer rotsachtig, en vooral bij eenen donkeren nacht moeielijk te genaken. Weldra hoordé men riem- «lageD het bootje beretkte den oever een rijzig man, in eenen wijden mantel gewikkeld, stapte er uit en werd door anderen gevolgd. Door de duisternis begunstigd, volgde Ghiberti hen op de hielen. Zij wandelden een eind wegs langs den oever tot aan eeoe visschers De Tweede Kamer bestaat dus weder uit al de 100 afgetreden leden. Regeerin gsbloem. De minister vau landbouw, nijverheid en handel heeft bepaald, dat, met ingang van 25 dezer onder regeeringsbloem zal worden verstaan een mengsel van 56 pCt. inlandsche tarwebloem, 24 pCc. maïsbloem, bij 20 pCt. Amerikaansche bloem, en dat onder regeeringsmeel zal worden verstaan een mengsel van 70 pCt. ongebnild tarwemeel en 30 pCt. ongebuild maïsmeel. St. Crt. Benzine. Van zeer betrouwbare zijde meldt men uit Den Haag, dat er vermoedelijk in begin Juli een belangrijke distributie van benzine zal plaats hebben, waarbij aan handelaren ongeveer een gelijke hoeveelheid zal worden toegewezen als het vorige jaar. Het is dus te verwachten, dat ook particulieren dezen zomer nog van hun auto's zullen kunnen profiteeren. N. R. Crt. Varkensvleesch. Men meldt aan de N. R. Crt. De volgende week wordt tot nadere aankondiging, de distributie van var kensvleesch stopgezetook het gezouten vleesch is ér de volgende week niet wel de week, die daarop volgt. De stopzetting van de distributie houdt verband met het feit, dat de prijzen der varkens iedere week hooger worden, en de bijslag, dien de regeeïing bijpast, natuurlijk evenredig stijgt. hut, welke zy binnen traden, de deur achter zich toegrendelende. Ghiberti luisterde aan het venster, en hoorde, dat de vreemdeling de visschers aan hunne afspraak herinnerde om hem namelijk een muilezel en een drijver te bezorgen, waarmede hij zijne reis binnen een uur zoude kunnen voortzetten. Ghiberti vloog naar zijne woning. Zes manden, op wier stilzwijgen hij konde rekenen, moesten gewapend hem in allerijl volgen, en eer een uur voorbij was, had men de hut omsingeld. Ghiberti klopte, en riep met zijne krachtvolle stem »in naam des konings, doet openDe visschers, ter dood ontsteld, openden onmiddellijk de deur. De Marchese trad binnen, en ontdekte tot zijne groote vreugde dat de gelaats trekken van den man, die voor hem stond, volkomen met het portret overeen stemden. Gij zijt mijn gevangene, mijnheer sprak de stadhouder meer vriendelijk, dan zulke woorden gewoonlijk worden geuit. Meent gij riep de SpanjAard en trok zijn zwaard. Nog ben ik het niet, en zal het ook niet zoo licht worden als gij gelooft. Doch zie'ik wel? Voegde hij er met bevreemding bij. Gij komt mij bekend voor. Ik moet u vroeger gezien hebben. Gij en ik bevonden ons hier of daar bh' elkander. Wie zijt gij P Gij zult u den Uostenrijkschèn j Nieuwe aardappelen. Uit vakkringen meldt men aan het Ned. Corr. bureau Het verlangen naar nieuwe aard appelen is zeer begrijpelijk, daar de oude op zijn, doch men moet niet ver langen waar niet is. De werkelijke toestand is de volgende Terwyl verleden jaar in dezen tijd dagelijks één millioen K.G. op de vei lingen en de markten ten verkoop werd aangeboden, zijn de oogsten op het oogenblik tusschen 50.000 en 100.000 K.G. per dag, dus buitengewoon klein. De oorzaken hiervan ziin 1°. het koude voorjaar, waardoor de aardappelen, die het vroegst werden gepoot en waarvan dus de eerste oogst kon worden ver wacht, niet veel beter soms nog minder staan dan die welke later werden gepoot2°. de periode droogte, welke achter ons ligt en die haar invloed vooral heeft doen gelden in de speciale aardappelstreken langs de zeekust, waar eerst eDkele dagen geleden regen ge vallen is. De inkomende berichten geven echter de hoop, dat tegen het einde der week de toestand vrij normaal zal zijn. N. R. Crt. Petroleum. De Toewijzingscommissie voor Petro leum deelt mede, dat ingevolge beschik king van den minister van laftidbouw, van 2 Juli af tot nadere beschikking, uitsluitend voor zuiver huishoudelijke licht- en kookdoeleinden petroleum be schikbaar zal worden gesteld door tus schenkomst van wederverkoopers. In totaal zal beschikbaar kunnen officiei herinneren, dien gij, nu zeven jaar geleden, niet verre van Brihunga van den hongerdood reddet. Ik ben de Marchesë Ilario di Ghiberti, thans stadhouder van Salerno. Sterf dan riep de Spanjaard woe dend, en viel met het ontbloot zwaard op den Italiaan aan doch de. soldaten hadden zijne bewegingen in het oog gehoudeü en ontwapenden hem niet zonder moeite. De Marchese deed den gevangene in een der fraaiste vertrekken van zijn paleis brengen, en gaf bevel, dat men hem met zoo veel zorgvuldigheid zoude bedienen, als of hij de Onderkoning zelve ware. Hooge waskaarsen op zilveren -armblakers verlichtten deze zonderlinge gevangenis; de heerlijkste Spaansche en Italiaansche wijnen bruischten in gouden kruikenprachtige sofa's noodigden tot liefelijke rust. Men had den gevangene toen hij in deze kamer trad, van zijne boeien ontdaan, en hij wandelde onrustig met groote schreden in het vertrek op en neder, toen dou Ghiberti, beleefdelijk groetende, binnen trad en tot hem zeide Vergeef het mij, waardste Henriquez Carro, dat ik u voor het oog mijner bedienden met gestrengheid deed behan delen ik deed zulks tot uw eigen best. Om u te vergelden, wat gij aan mij gedaan hebt, moest ik u voor het oog van anderen, ruw behandelen. Gy hebt gewis gelooid, dat ik een ellendeling, een ondankbare worden gesteld een hoeveelheid, onge veer gelijkstaande met 50 pCt. van die, welke het vorige jaar, in denzelfden tyd voor dezelfde doeleinden werd af- Wederverkoopers mogen in verband hiermede aan hun klanten, die zij ook reeds het vorige jaar bedienden, niet meer verkoopen dan 50 pCt. van het geen in de overeenkomstige kalender maand van het vorige jaar werd ver kocht. Verkoopers zoowel als koopers, die zich aan overtreding van dit verbod schuldig maken, stellen zich bloot aan de strenge straffen, welke de Distribu- tiewet 1916 daartegen bedreigt. Petroleum, benoodigd voor alle andere dan huishoudelijke doeleinden, moet, evenals thans, schriftelijk bij de Toe wijzingscommissie worden aangevraagd. N. R. Crt. Levensmiddelen vooc Nederlanders in België. In aansluiting op een vroeger com muniqué deelt de commissie tot regeling van de voorziening van noodzakelijke levensbehoeften in Belgische gemeenten mede, dat Nederlanders, dié een levens middelenpakket wenschen te zenden aan hun in België woonaphtige Neder- landsche familieleden, zich schrittelijk kunnen wenden aan haar adres Kneu terdijk 7a, te 's Gravenhage, om toe zending van het daartoe benoodigde aanvraagformulier. De samenstelling en de 'verzending van de pakketten geschieden uitsluitend door bovengenoemde commissie. De was, die u verraden en aan den Onder koning overleveren wildevoorwaar, indien ik dit deed, dan verdiende ik, door uwe hand tp sterven. Doch gij hebt u bedrogen don Henriquez. Ik nam u gevangen, om mijne schuld aan u te voldoen, en u het leven te redden, dat op Napels kasten met iedere schrede wordt bedreigd. Zoo gij niet in mijne handen waart gevallen, dan was uw ongeluk zeker. Is het mogelijk! riep de Spanjaard, nadat Ghiberti hem de ontdekking 7an de plannen der Spaaoschgezinden had medegedeeld. Morgen, ging Ghiberti' voort, zeg ik tegen mijne lieden, dat gij de bedoelde persoon niet waart""gij blijft in dit vertrekgij gaat door voor eenen bloed verwant mijner vrouw, en terwijl de soldaten en spionnen van den onderkoning het land doorkruisen, om u te zoeken, woont gij hier veilig bij hem, die, door n dus te behandelen, slechts een gedeelte zijner schuld betaalt. Ik dank u, Marchese, voor uwe zorg, zeide de Spanjaard op somberen toon wilt gij echter uw werk de kroon opzetten, zoo geef mij nog dezen nacht mijne vrijheid. Hoe? riep de stadhouder denkt gij er ntfg aan, uwe plannen ten uitvoer te bren gen Zijt gij krankzinnig Ik wil u uws ondanks redden. Er zijn duizend piasters op uw hoofd gesteld, don Henriquez. Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1