SVo. 22. Zaterdag 23 Juni 1917 33e 3aar^. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ill F. !MELF\IA\ Buitenhuid. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 3 Cent. DRUKKER—UITGEVER A XE L 9 j AVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Grootei letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentièp worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. DE OORLOG. De Köln. Ztg. verneemt uit Weenen, „at men daar in diplomatieke kringen den militairen toestand van de centralen kortdurend als gunstig beschouwt. Aan het tront van Saloniki gaat de Entente blijkbaar over tot het inkrimpen van haar uitgebreid offensief front. De flngelschen zouden vermoedelijk de teruggetrokken troepen naar Egypte pturen, om met hun hulp nog eens een jtormloop tegen het Paleslijnsche front Eg probeeren. De intrede van Grieken land in den oorlog zou Sarrail's toestand aanmerkelijk bemoeielyken, daar Bul garije alsdan alle consideraties, welke het totdusver wegens Griekenlaad's streng onzijdige houding in acht ge nomen heeft, aan het Saloniki front zou bnnen laten varen. Aan het Russische front kan men nauwelijks een hervatting van het offensief der Russen verwach ten. Alle dreigementen hebben tot- jdusver de desertie van de Russische aten niet kunnen stuiten. Ongeveer tl tnillioen zijn er totdusver van het front weggegaan, om in het binnenland tegenwoordig te zijn bij de verdeeling van het land. Zij hebben zich in groepen vereenigd ën oefenen een waar ichrikbewind uit. Amerika's gewa- jpende hulp ligt nog in een ver verschiet, 'indien de Eugelschen en Franschen op die hulp bleven wachten en den oorlog verder wilden rekken, dan zou de duikboot- en mijnoorlog, welks geVegelde aanmerkelijke verliezen de Eugelschen hardnekkig doodzwijgen ervoor [zorgen, dat zij voor dien tijd buiten adem kwamen. Als de centralen maar .volhouden en dat kunnen zij met hun gestaalde zenuwen en hun weer 'voor een jaar verzekerde voedings- [middelen dan moet de duikboot- og hun de volledige overwinning brengen. N. R. Crt. De Morning Post verneemt uit Was hington: Een nieuwe Amerikaansche verbetering in het mekaniek van de vliegtuigen, die de geallieerde legers gebruiken, zal den grondslag vormen van een groote luchtvloot, die de Ver eenigde Staten, zoo snel de vliegtuigen maar afgeleverd en de vliegers afgericht kunnen worden, zullen bouwen, zoo zegt de New York Sun. De nieuwe imotor is ontworpen door Howard Coffin, een van de voornaamste automobiel .ingenieurs van het land, en lid van den raad voor nationale verdediging, met de hulp voor onder hem werkende (ingenieurs. De motor is ontworpen voor groole snelheid, snel klimmen en manoeuvreéren en is van een geheel nieuw type. Coffin had van de Engel 3, Fransche en Italiaausche minis teries van oorlog teekeningen van de motoren van hun vechtvliegtuigen ge kregen en met behulp daarvan maakten zij een motor, die naar hun meening beantwoorden zal aan de hoogste eischen die er aan gesteld knnnepi worden. De motoren zullen volgens een vasten standaard gebouwd worden, om den namaak in groote hoeveelheden mogelijk te- maken. Met de grootste automobiel- iabrieken in het laüd zullen contracten gesloten worden voor het maken van die motoren en hun productie zal daar door zoozeer in beslag genomen worden, dat de aanmaak van toerauto's, die een weelde artikel en geen oorlogsbehoefte zijn, er aanmerkelijk door verminderd zal worden. iV. R. Crt. De burgemeester van Neutrebbin heaft openlyk bekend gemaakt, dat hij bij de laatste voorraadopneming van aardappelen heelt waargenomen, dat vele soldatevrouwen rustig en werkeloos thuiszitten, terwijl de oogst door onkruid dreigt verstikt te worden en de boeren geen werkkrachten hebben om deze plaag behoorlijk te bestrijden. Hij ver zoekt den boeren op te geven hoeveel vrouwelijke hulp ze noodig hebben, dan zal hij de vrouwen tot werken dwingen en zoo ze zulks weigeren hun uitkeering inhouden. N. R. crt. De Saksische regeering is voornemens met begin Augustus de vleeschtoelagen in te trekken tien einde den veestapel te sparen. N. R. crt. De Amerikaansche schatkist heeft aan Engeland weer 35 millioen dollars Moncheur, het hoofd der Belgische commissie, die te Washington met veel ontroering is ontvangen beantwoordende verklaarde president Wilson „Het is ons plechtig voornemen, dat, op den dag der overwinning, die onver mijdelijk moet komen, België zal worden hersteld op de plaats, welke het zoo rijkelijk heeft verdiend." N. R. Crt. Dat er in Duitschland nog steeds stemmen opgaan, die er op aandringen zich het bezit van een deel van België, in de eerste plaats Antwerpen, te ver zekeren, blijkt weer eens uit een artikel van Jozef von Grassmann, Geheimrat te München, over de beteekenis van Antwerpen voor Duitschland in de laat ste aflevering van het Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, dat onder leiding staat van den bekenden Edgar Jaffé, van wiens ver gaande belastingplannen wij onlangs in een andere rubriek dezer courant hebben melding gemaakt. „De bloei van Antwerpen'', zoo 1 esluit von Grassmann zyn artikel, „zal steeds door de betrekkingen tot het Duitsche achterland bepaald wordende beper king tot België zou Antwerpen tegenover het vooral gedurende den oorlog finan cieel reusachtig versterkte Rotterdam'' (ofschoon bij een vergelijking der beide havens, relatief gesproken en van toe- kotfistige mogelijkheden afgezien, de positie van Rotterdam versterkt kan heeten, doet deze uitdrukking in een tijd van zoo groote ünancieele zorgen voor deze gemeente komisch aan. Red. N. R. Crt.) „sterk doen achteruitgaan; Frankrijk zal in weerwil van de frazen der Belgische chauvinisten (Teugels de Vos, Billiard enz.) zijn in strijd met het belang der Scheldehaven zijnde ver- keerspolitiek niettegenstaande het poli tieke verbond niet wijzigen. Willen de Belgpn hun havenstad doen vooruitgaan dan moeten zij met Duitschland samen gaan. Maar ook voor Duitschlands uitvoernijverheid en andere belangen in het Rijnland en Zuid-Duitschland, zoowel als voor de instandhouding van alle Duitsche scheepvaartlenen is de reèele volledige waarborging van het vrije Duitsche verkeer en werk in de Scheldehaven een dringende eisch. Het zou een misgreep van den eersten rang voor de toekomst van het geheele Duit sche economische leven zijn als Duitsch land op dit oogenblik daarvoor niet de uiterste kracht zou inspannen, nu zich voor de laatste maal de mogelijkheid zal voordoen, om zich van deze wereld haven ook voor zijn handel en verkeer te verzekeren." De onttroning van koning Constantijn. Het officieuse Bulgaarsche blad „Narodni Prawa" schrijft: De vraag of het Grieksche volk thans zal worden gedwongen, de zijde der Entente te kiezen, zal waarschijnlijk spoedig door haar en haar volgeling Venizelos worden opgelost. Wij zien den vijand kalm en onverschrokken in de oogen. Iedere poging om ons aan te vallen, zal onbarmhartig worden verijdeld. Bulga rije vreest niemandhet weet zyn vrijheid t6 verdedigen. De tragedie van Griekenland is die van een waardig volk en een waardigen koning die niet wilden bukken voor laagheid van vreemden en zich waardig verdedigden. De tragedie van Griekenland is tevens 'een schande voor het beschaafde Enge land en Frankrijk. De Atheensche correspondent van de „Temps" verzekert, dat aan een samen gaan van Zaimis met aanhangers van Venizelos niet valt te denken. Zaimis heeft het bij de Entente verkorven, omdat hij de proclamatie van den nieuwen koning heeft goedgekeurd, waarover men te Parijs en te Londen onverholen zijn ontevredenheid te ken nen geeft Avp. Volgens de Matin" zijn de kanseD van Veuizelos om in Griekenland het roer weer in handen te krijgen, zeer gestegen. Venizelos staat in gestadige gemeenschap met Jonnart, die te Salamis is. Ribot's telegram aan Venizelos laat uitkomen, dat de Entente biunenkort een Kabinetswisseling verwacht. De aankomst van den gewezen kouing Konstantijn te Lugano had tot geenerlei betooging aanleiding gegeven, maar by een tocht van hem door de stad kwam het tot opgewonden voorvallen. Toen hij zich naar zijn hotel begaf, ontvingen eonige Duitschera hem met geestdriftige Hochs. De Lugano'sche bevolking pro testeerde met gemompel. Kouing Kon stantijn keerde terug. Er klonk gefluit en fnen riepVerrader van Servië Moordenaar van Fransche matrozey Een jonge vrouw snelde naar den Koning toe en gaf hem een oorveeg. Eenige menschen wierpen met steenen. JS. R. Crt. De „Daily News" schrijft: „Op een deel van het front, waar de Énge)8che en de Duitsche linies zeer dicht bij, elkander liggen, hadden schermutselingen plaats gehad en een van onze mannen lag ernstig gewond in Niemandsland. Zijn gesteun was oor zaak, dat velen van zijne kameraden verlof vroegen om hem te mogen gaan halen, maar de officier weigerde, omdat dit een zekere dood zou beteekenen voor den man die het wagen zou buiten de loopgraven te komen. Maar terwyl hij naar een middel zocht om den man te hulp te komen, viel zijn oog op een zwervenden hond, die gewoonlijk in de Duitsche en de Engelsche loopgraven rondzwiert. Hij krabbelde op een briefje de woordeu „Wilt ge toelaten dat wij dezen man halen?" bond het briefje om den nek van het dier en joeg hem naar de Duitschers. Het antwoord kwam spoedig: „Wij geven u vijl minuteh En de gewonde werd gered. Wegvoering van Belgen. Een Duitsch communiqué loochende het bericht der Belgiscüe regeering nopens de wegvoering van Belgen en hield staande, dat daaraan op 10 Februari L917 een einde is gekomen. DeBelgische regeering herhaalt thans stellig, met de bewijzen in de hand, dat de deportaties niet zijn gestaakt eu dat de Duitschers doorgaan met leden der burgerlijke bevolking van België op groote schaal weg te voeren om hen te dwingen tot werkzaamheden ten nutte van den vijand. De regeering voegt erbij, dat .men in de etappe gebieden van bezet België het wegvoeren heeft hervat. Het blijkt met name uit een omzendbrief van den militairen commandant te Bergen, geteekend Von Reschau en 15 April j.l. uitgevaardigd, waarin de levering op staanden voet van 600 mannen van alle beroepen wordt ge- ëischt. Ondanks het protest der plaat selijke overheid is de deportatie door gezet. Avp. De oogstvooruitzichten in Duitschland. Volgens een brief van de Oostgrens aan het Alg. Hand. zijn de goede vooruitzichten, die de mooie Meimaand voor den oogst geopend had, door de langdurige droogte weer voor een groot deel bedorven. Vooral de hooggelegen landerijen iebben daaronder te lijden. Gras voorpde beesten is er niet meer en als het zoo doorgaat komt er ook niets votflf een tweede snee hooi, zoodat de toch reeds zeer gedunde veestapel nog verder zal moeten wordeuatgeslacht. De granen houden zich goed, maar op vele akkers doen de gevolgen der onvoldoende bemesting zich gevoelen. Minder gunstig staat de aardappelteelt er vqor, vele struiken zijn geel geworden van de droogte en de slechte bewerking van den grond enz. doen er ook geen goed aan. Booueu en peulgewassen staan goed, maar tie rapen, die tegen woordig als volksvoedsel naast de aard appel een gewichtige plaats innemen staau er slecht by eu zoo is het ook met de koolpianten. Voeg daarbij, dat

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1