lek - Axel. 8 ilOlSWlill Brandhout. A. V. V. „Wilhelmina". Kina Wijn voor grove COKES f 1,50 por H.L. GRUIS f 0,80 I Vergaderzaal, 15 a 20000 witts sn roods Koolplantsn, bij JAC. LEUN1S, Nieuwendijk, Aiel. Maatschappij tot verzekering van alle oorlogsrisico's te Ziitfen. Groningsche Brandw.-Mu. Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. Bekendmakingen. Advert ent ie u. BOK te stallen, Gevraagd s of Boerenarbeiders, Droog Dennen- en Eikenhout, NAAISTER. AXEL. A. A. SLIJPEN. Zuinig met meststoifen. De Kunstmest Commissie maakt be kend dat, na afloop van de 3de distributie van Ghilisalpeter aan bestellers van die meststof en na afloop der distributie van Chilisalpeter aan bestellers van Zwavelzure-Ammoniak, geen verdere distributies van Chilisalperer, Supertos- iaat, Zwavelzure Ammoniak of Ammo niak-Super ten (ehoeve van de bemes ting voor den oogst 1916/17 zullen plaats hebben dat zij het gewenscht acht belang hebbenden te wijzen op het te ver wachten groote tekort aan stikstofmest voor de bemesting van den oogst 1917/18 dat zij in verband daarmede den be stellers aanraadt zoo zuinig mogelijk te zijn met de voor hen ter beschikking gestelde hoeveelheden Chilisalpeter en dringend in overweging geeft, van de ontvangen hoeveelheden niet méér te gebruiken dan strikt noodzakelijk is dat zij onder deze omstandigheden meent belanghebbenden vrijstelling te moeten geven van het bepaalde in artikel 2 sub C der voorwaarden, vast. gesteld voor de levering van kunstmest stoffen en hun vergunt den ontvangen kunstmest in voorraad te houden. Arrond. Rechtbank te Middelburg. Door bovengenoemde rechtbank zijn heden veroordeeld, wegens poging tot uitvoer, vervoer of nederlage D. v. C., 32 j., te Axel, tot f7 of 7 dagen hecht, en C. A., 35 j., te Zuiddorpe tot 14 dagen gevangenisstraf. Bij Ministerieele beschikking is bepaald, dat voortaan ook aan militairen die buitengewoon Kommies zijn bij 's Rijks belastingen, als getuige in strafzaken optredende, vergoeding voor reiskosten zal worden toegeschat op den voet zooals zulks voor burgerge tuigen geschiedt. Onweer. Te Teuge bij Apeldoorn is de boerderij van Gr. Waayenburg, door den bliksem getroffen en afgebrand; te Neede ging een boerderij met den laagverzekerden inboedel en 11 stuks vee in de vlammen op; te Gasselte brandde een molen door het onweer af te Uitdam de woning van J. Pronk te Jorwerd bijna de geheele boerenplaats van den heer J. Ydemate Terzooi de watermolen van den heer H. Kiestra te Wezepe het boerderijtje van E. J. terwijl te Broek in Waterland de boer derij van den heer Tromp door den bliksem werd getroffen en verbrandde. Nu op Verschillende plaatsen in ons land de kruisbessenrups enorme schade veroorzaakt, kan het zijn nut hebben, schrijft men aan de Avp., erop te wijzen, dat kweekers in O, Groningen met goed succes tabaksstof, in iedere tabakskerverij voor lagen prijs te beko men, gebruiken. Dit wordt 's morgens als de dauw nog op de struiken ligt, daarover gestrooid, zoodat het op de bladeren blijft zitten. In het politiebureau te Haarlem, vertoeft sinds twee nachten een zeer oppassend werkman, een weduwnaar met 5 kinderen van 4—14 jaar, omdat hij geen woning kan vinden. De man verdient overigens zeer goed den kost. De burgemeester heeft de zaak in de handen gesteld van den armenopzichter. Avp. Een zware brand heeft te Sema rang gewoed in de opslagplaatsen voor tabak van Liem SwietJiem. De vlam men sloegen over op de opslagplaats van de firma Jacobson van den Berg en, Co., waarin coprah en tabak lagen opgestapeld. Er is voor 30.000 tabak in vlammen opgegaan. iV. R. crt. De vrouw van J. H., te Boskoop heeft zich bij een twist zóó boos ge maakt, dat zij kort daarop overleed. Leven zonder maag. »Het moef, vooral in dezen duren tijd, een heerlijk iets zijn, zonder maag te kunnen levent, aldus de »Vox Medicorum*. Zoo'n merk waardig meDsch schijnt een Oostenrijkscbe boerenvrouw, die echter ondanks haar gemis van een maag, toch wel degelijk behoefte aan voedsel heeft. Professor Lorenz uit Weenen haalde onlangs een en ander van deze vrouw, die hij het vorig jaar opereerde, omdat zij een ge vaarlijk maaggezwel had. Tijdens de operatie bleek het noodzakelijk, de heele maag te verwijderen hetgeen prof. Lorenz deed. Binnen een uur was de heele operatie afgeloopen. Vóór haar maagkwaal had de vrpuw 80 K.G. gewogen, toen men tot de operatie overging, had de honger, waarvan zij het slachtoffer was, haar gewicht tot 38 K.G. gereduceerd. Op het oogenblik echter heeft de goede voeding, die zij steeds kan genieten, en die zij uitstekend verdragen kan, haar gewicht weer op 50 K.G. ge bracht. De vrouw doet geregeld haar arbeid en merkt er absoluut diets van dat zij zonder maag leeft. Avp. Amnestie aan Duitsche deserteurs. Een decreet nopens dff deserteurs zegt, dat deze na hun terugkeer en nadat het tegen hen ingestelde proces, waarbij van preventieve hechtenis principieel zal worden afgezien, ten einde zal zijn gevoerd, opschuiving van hun straf zullen verkrijgen met het uitzicht op gratie, indien zij zich in den verderen loop van den oorlog der gratie waardig betooneu. Conditie is, dat zij op zijn laatst den 15 Juli a. s. terugkeeren. Deze gelegenheid biedt zich slechts eenmaal aan. Het decreet wijst ef op, dat de deserteurs op een latere alge- meene amnestie niet moeten rekenen. De vijanden zullen het decreet uit leggen als teeken der moeilijkheden in de aanvulling der reserves, Dit is echter niet juist. Het is een groot moedige daad van den keizer. Avp. Telegrafisch Weerbericht van het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bilt (bij Utrecht). Verwachting tot den avond van Woensdag 13 Juni: Zwakke tot matige, veranderlijke wind. Half tot zwaarbewolkt. Kans op onweer of regen. Aanvankelijk nog warm. De Raad der Gemeente AXEL BESLUIT; ouder intrekking van alle vorige bepalingen regelende den gasprijs, van af heden tot 1 September a. s. den gasprijs te bepalen als volgt Dryfgas of industricgas 13 ct. per M3. Kookgas13 ct. per M3. Muntgas13 ct. per M3, Lichtgas30 ct. per Ms, De Raad kan bij ernstige ziektege vallen hiervan gedeeltelijk restitutie verleenen. Bovendien wordt voor muntgas f 1, per lamp en per maand berekend. De meerdere kosten van installatie voor nieuwe aansluitingen voor muntgas moeten extra worden betaald en ver hoogd met hetgeen die meer kosten dan in Juli 1915. Axel, den 5 Juni 1917. De Raad voornoemd, L. J. DEN HOLLANDER. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Met ingang van Dinsdag 5 Juni zijn de cokesprijz.en De Directeur, K. A. WIECHMANN. Zoo de Heere wil en zij leven hopen op Vrijdag 15 Juni onze geliefde Oom en Tante W. M. VISSCHER A. KEUKELAAR, hunne 35 jarige Echtverccniging te herdenken. Dat zij nog lang mogen gespaard blijven, is de wensch van A. TH. 'T GILDE. J. J. 'T GILDE. Al degenen, die in aanmer king willen komen om den voor de Geitenver. eniging te Axel, kunnen zich vóór 20 Juni daarvoor aanmelden bij D. VAN OVERLOOP. A r m e n d ij k. Alle besturen, die genegen zijn mede te werken aan het voortbestaan van een in de gemeente- A x e 1, worden uit- genoodigd ter vergadering op Zaterdag 16 Juni a. s., des nam. 6 ure, in het V ergaderlokaal, Nieuwstraat. G. DEN DEURWAARDER. H. ZEGERS. J. J. DE FEIJTER Kz. met laarzen, voor leiding droogzetten, in den Canisvlietpolder, enz. A f0,30 per uur. Zich te vervoegen bij P. VAN DUKE te Axel. gezaagd in blokjes en in halve Meters naar verkiezing. Verkrijgbaar bij D. OPPENEER, Axel. Verzekerd kapitaal f320.000.000. Vaste en losse GOEDEREN ad f0,25 per mille en per jaar. Verzekerd kapitaal f80.000.000. Directeuren Mr. P. Dieleman, Middelburg. M. Brouwer, Groningen. Vaste en losse GOEDEREN (ook VLAS) aan lage premiën. Inspecteur voor Zeeuwsch-Vlaanderen J. J. DE FEIJTER Kz., Axel-Nieuwstraat. Aangezien op 31 Mei j.l. het 6e ver- eenigingsjaar verstreken is, zal onze bode dhr, C. WITTE eerstdaags weder zoo vrij zijn aan H.H. Donateurs de jaarlijksche contributielijst opnieuw ter teekening voor te leggen. Nieuwe leden kunnen zich ten allen tijde aanmelden bij den Secretarie HET BESTUUR. Hiermede bericht onderge- teekende dat zij zich ten huize harer ouders gevestigd heeft als LOUISE DE JONGHE. Axel-Buitenweg H 33. zeer versterkende Wijn voor zieken en herstellenden. Aanbevelend, Gentschevaartstraat C 81. Van 16 tot 31 Mei 1917. Axel. Huwelijks-saugiften. 16. Hendrik van Eh,,28 j., jm. en Helena Maria Bolleman, 22 jjd. 16. Michiel de Vissir, 25 j., jm. en Adriana Pieterne la Deij, t 2 j-,jd. 3i. Jozias Pieter van de Velde, 25 j.. jm. en Adriana Johanna Rouw, 24 j., jd Huwelijks-voltrekkingen 17. Arend Lenos, 22 j., jm. en Krioa van Meur.', 20 j., jd. 22. Joseph Alphonse Marie de Block, 30 j., jm. op Emma Stivoband, 28 j., jd. 24. Gerhardus Marinus van den Berge, '.'5 j., jm. en Leentje Leuntje Boeije, 22 j., jd. Cornells van den Berge, 22 j., jm. en Krina Jansen van Rosen- daal, 20 jjd. Jacobus Gele n de Bokx, 27 j., jm. en Tanneke Dieleman, 26 jjd. Gerrit Schalkoord, 24 j., jm. en Neeltje Santina Cornelia Jansen van Rose daal 27 j., jd. 31. Thomas Meertens, 19 j., jm. en Pieternella Schieman, 20 j., jd. HeYidrik van Es, 28 j., jm. en Helena Maria Bolleman, 22 jjd. Mi hiel 'de Vi-ser, 25 j., jm. en Adriana Pieternella Deij. 23 j., jd. Charel van Vliet, 26 j., jm. en Sara Clazina Vermeulen, 27 j., jd. Geboorten. 16 Maria Leonarda Alphonsina, d. van Henricus Lippens en Anthonette Jeanette Groothaert. 21. Jacob, z. van Jacob Covéen Dioa Koekkoek, 23. Jacomina Cornelia, d. van Meeuwis de R"gt en Adriana Levina Dieleman. Celiua, d. van Petras Joannes Baert en Em-lia Adam. 2?. Salomon, z. an Johannes van Espen en Adriana Hamelink. 0. Louisa Maria, d. van Joseph Marie Mattelé en Eugenia Margaretha Rottier. 31 Cornelia, d. van Andries Overdulve en Maria Wilhelmina van Wijck. Willem, z van Willem Riemens en Maria Janna Boeije- Janueke, d. van Cornells Wissel en Christina Klaassen. Graauw. Hnwelijks-aang. 25. Josephus Andreas Bruggeman, 26 j., jm. en Johanna Leeraart, 23 j jd. Petrus Augustinus Ivens, £0 j jm. en Maria Augusta Smet, 26 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 18. Petrus Jac. Bracke, 30 j.j jm. en Clementina Smet, 28 jjd. Geboorten. 4. Elza Elina, d. van C. M. v. d. Vijver en C. M. R. van Dorsselaer. 9. Anna, d. van A. d'Haan en L. Durinck. 12. George Gnstaaf, z. van C. Borm en L. R. de Moor. 13. Irene Valentina, d. van J. Elias en A. (Boussens. 15. Alphonsus, z. van W. Strijdonk en J. Waelpoel. 25. Arthur Jac., z. van P. F. Gordijn en C. van Huffel. 31. Augustinus, z. van A. Mattheijssen (overl.) en M. de Caluwé. Overlijden. 30. Augustinus Mattheijssen, 35 j., echtg. van Mathilde de Caluwé. Hoek. Huwelijks-voltr. 16. Leonardus Laurentius van Hoorn, 24 j., jm. en Maatje de Kraker, 26 j., jd. 23. Adriaan Michielsen, 22 j., jm en Janna Vinke, 23 j., jd. 24. Martinus Mieras, 21 j., jm. en Pleuntje van Cadsand, 19 j., jd. Geboorten. 24. Maatje, d. van JohaDnes Buijze en Cornelia Adriana Bedet. 27. Tan neke Esther, d. van Francois Geerard Tollenaar en Catharina Levina de Kraker. 28. Francois Jacobus, z. van Jan de Braai en Pieternella Bakker. Overlijden. 18. Christiaan Mechielsen, 22 m., z. van Levinus en Magdalena Bakker. EN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 3