Binnenland. Bij een demonstratie van een nieuwe verdedigingsmethode in het Westen, heeft de Keizer een toespraak gehouden tot een Brandenburgsch regiment in fanterie. Hij zeideDe vijand zocht een beslissing. Wij wachten _op die beslissing met de hulp van God, die ons totdusver zoo genadig beschermd heeft. Die beslissing zal hij hebben. Hij zal zijn menschen zoo lang op het spel moeten zetten, tot het vuur ze voor hem niet meer zal kunnen vervangen, tot hy uitgeput de wapens laat zakken. Daarvoor hebt jelui te zorgen. Wan neer dat zal zijn, weet alleen Hij daar boven. Als dat oogenblik komt, zullen wij voor het Duitsche volk de positie ver worven hebben, die het toekomt. De vrede zal door jelui gedicteerd en voor geschreven worden. N. R. Crt. Leonhard Adelt seint d.d. 31 Mei van voor Görz aan het Berliner Tageblatt: Het Fransch-Engelsche en het Itali- aansche front beginnen elkaar te helpen. Frankryk levert meer dan ooit vlieg tuigen van de typen Farmand Voisin, Caudron Nieuport en in den laatsten tijd ook Spad eenpersoonstoestellen. Onder de twaalf vliegers, die gedurende mijn aanwezigheid tusschen Plava en Costanjevica naar beneden zijn ge schoten, bevond zich echter nog slechts één Franschman, Engeland heeft zijn bondgenoot zware batterijen geleverd. Al is het praatje van 52 c.M. kanonnen aan het Isonzofront een fantasie, het kaliber dat gebruikt wordt van 24, 30, 35 en 38 c M. is in samenwerking met de mijnwerpers voldoende om de hel uit de aarde te stampen. Behalve met ecrasietgranaten werken de Italianen met gassen. Ieder moet daarom voort durend zijn gasmasker bij de hand hebben. Een gruwelijke uitwerking heeft het roftelvuur op de eerste linie met haar toegangswegen. Reeds na een uur is alles omgespit en alle hinder nissen zijn weggeslingerd. De telefoon verbindingen zijn afgebroken en worden als in oude tijden door boodschaploopers vervangen. De Italianen werpen in het hand gemeen kleine, eivormige handgranaten, die voldoende zijn om een mensch te verdooven en buiten gevecht te stellen, verder springbuizen die op een stuk afgesneden gasbuis gelijken. Arglistig zijn de Petarden, dié zij in onze loop graven werpen. Deze lijken op zak lantaarns en ontploffen niet bij het neervallen. Eerst als de vinder ze nieuwsgierig opent, ontploffen ze. Onze soldaten verdedigen zich met hand granaten, die den vorm hebben van maiskolven en met dolkmessen en uit de kelders spuiten den vijand machine geweren en vlamwerpers in het gezicht. Vaak stormen de Italianen voorbij kelderingangen, die zij niet hebben opgemerkt en krijgen dan plotseling vuur in den rug. De loopgraaf heeft bij de allernieuwste taktiek vau verdediging aan waarde verloren. De kelder en de tegenaan vallen zijn de twee hoofdmiddelen in den strijd. Zij hebben in den tienden slag. aan de Isonzo uitstekend voldaan. N. R.Crt. De eerste Arnerikaansche oorlogs schepen zijn op de Fransche kust aan gekomen. De Matin zegter worden smaldeelen torpedojagers en patroelje- schepen verwacht om in verband met de onze in het Kanaal en den Oceaan op te treden. De Amerikaansche ma rine zal - eerlang meehelpen aan het schoonvegen van de zeeën. Koninklijke trein ontspoord. De min. van Waterstaat heeft bevolen dat een onderzoek in het openbaar zal geschieden ten aanzien van de ontspo ring bij Houten, en een commissie van onderzoek benoemd, die den Minister verslag heeft uit te brengen. Een deskundige heeft aan het U. D. het volgende verklaard De oorzaak van zoo'n treinongeval is altoos moeilijk direct aan te geven. Verkeerde wisselstand of rijden door onveilig signaal is natuurlijk dadelijk aan te wijzen, maar een ontsporing op rechte baan, waar van de hier genoemde mogelijkheden geen sprake was, is niet aanstonds te verklaren, te meer nier, waar de baan na het ougeval zéér vernield is. Zooals reeds is opgemerkt is de uiteenzetting van de rails door de hooge temperatuur, waarschijnlijk de oorzaak. Door die warmte komen de uiteinden van de rails, waartusschen altoos eenige speling is, tegen elkander aan en ontstaat er eenige beweging in het spoor. Op een recht eind baan, zonder wissels, is dat zoo erg niet, want de opschuiving van de rails is niet zóó groot, dat op een traject zonder kruisiu gen ot wisseltongen, die beweging storend werkt. Ontstaat de uitzetting evenwel dicht nabij een station, ter plaatse waar zich wissels bevinden, dan komt de beweging in de rails in aanra king, met gedeelten die natuurlijk muurvast zitten en ontstaan er afwij kingen, die bij het passeeren van een trein kunnen worden vergroot. De locomotief verplaatst zich natuurlijk makkelijk over deze afwijkingen heen, maar wat daar achter volgt, loopt gevaar buiten het spoor te geraken, doordat onder den druk van de locomotief de afwijkingen zich hebben verbreed en de wielstand der volgende wagens niet meer aansluit op de railbaan. Dat is dan ook hoogstwaarschijnlijk Donderdag gebeurdlocomotief, bagagewagen en enkele rijtuigen zijn goed gepasseerd, maar de rest van den trein week al en dérailleerde. Dit is op het oogenblik de meest voor de hand liggende verkla ring van de ontsporing, waarvan de gevolgen gelukkig ontzaglyk zijn mee gevallen. Er hadden veel erger dingen kunnen gebeuren. Rantsoeneering van koffie? In verband met het bericht, dat ver moedelijk binnenkort een rantsoenee ring van koffie in werking treden zal, deelt men van bevoegde zijde aan de Msb. mede, dat in elk geval geen dis tributie van Reg. wege is te verwachten. Nader verneemt het blad intusschen, dat op een vergadering van koffie- branders namens de N. O. T. werd medegedeeld, dat iedere brander zijn clientèle tot de helft zal moeten rant soeneeren onder aanzegging, dat de „N. O. T." anders haar medewerking voor audere artik'elen niet zou kunnen verleenen. Ter vergadering werd -togen dezen maatregel heftig geprotesteerd, vooral ook omdat men de groote moeilijkheden voorzag, welke er voor den winkelier uit zullen geboren worden deze komen ten slptte hierop neer, dat hij zijn klanten niet naar genoegen zal kunnen bedienen, omdat de een alles, de ander niets ontvangt. Intusschen werd mede ter vergadering opgemerkt, dat in ons land nog 160.000 balen Java robusta-koffie voorhanden zijn, die N. O. T.-vrij zijn en eigendom van enkele groote importeurs. Deze koffie brengt, naar Duitschland uitge voerd, 1 per half K.G. op, terwyl hier te lande slechts 50 ets. kan be dongen worden. De Koffiecommissie heeft verklaard, dat het nationaal belang medebrengt, dat deze partij naar Duitschland wordt uitgevoerdanderen meenen, dat het nationaal belang beter zou gediend worden, wanneer deze koffie binnen onze grenzen bleef, te meer daar deze voorraad toereikend is om 2 a 3 maafiden in de behoefte te voorzien en derhalve met het oog op den eerlang te ver wachten nieuwen aanvoer de gewraakte pseudo-rantsoeneering achterwege kan blijven. Blijkens tot dusverre ingekomen rap porten zijn slechts 7 personen lichtge wond. Enkelen konden onmiddellijk geholpen worden in de klinieken te Utrecht. Twee vervolgden, na daar verbonden te zijn, direct hunne reis, terwijl een die aanvankelijk over hoofd pijn klaagde 's avonds zijn reis voort zette. De inspecteur der exploitatie, Gorissen, die nog het ernstigst verwond werd, heeft reeds zijn dienst hervat. Gemeld wordt, dat de tot den eigen trein van H. M. de Koningin behoorende keukenwagen, doordien een daarachter geplaatst rijtuig gedeeltelijk er in drong, het meest van beschadiging te lijden heeft gehad, waardoor veel kostbaar porcelein en glaswerk, dat steeds in dat gedeelte van de salourijtuigen aanwezig is, is gebroken. De Eemdyk getorpedeerd. Te Rotterdam is Zaterdagavond be richt ontvangen, dat het stoomschip Eemdijk getorpedeerd en gezonken is. Een boot met den kapitein en 11 man is geland op de Shetlandseilanden een tweede boot met de overige manschap pen is eveneens behouden. De Eemdijk, een schip van 3048 bruto registerton, is ongeveer een jaar geleden, tegelijk met de Rijndijk getorpedeerd, maar toen drijvende gebleven. Het stoomschip was ditmaal op de thuisreis van Amerika; de lading bestond uit ongeveer 5000 ton rogge, haver en mais, alles bestemd voor de Nederland- sche regeering. AXEL, 12 Juni 1917. Het was te verwachten, dat de di ukkende hitte van gisteren onweer tengevolge zou hebben. In den middag pakten verschillende wolkengroepen zich samen tot een loodzwarte lucht en spoedig daarop was het rommelen van den donder hoorbaar. Over de geheele streek barstte een donderbui los, waaraan de hevigheid deed ver moeden, dat ze niet zonder ongelukken zou overgaan. Om kwart voor vier werd telefonisch mededeeling gedaan, dat de landbouw- schuur van den heer J. van Cadsand nabij de Axelsche Sassing door het hemelvuur in brand was geslagen en de brandspuit ontboden en reeds om vier uur rukte de motorspuit met per soneel uit naar het terrein van den brand. Zeer spoedig werden uit de ter plaatse aanwezige putten eenige waterstralen op de brandende massa geworpen. De schuur, die met riet gedekt was, lag toen echter reeds in puin, terwijl de daarin aanwezige land bouwgereedschappen, waaronder een raotor-dorschmachine en een maaima- cnine eveneens een prooi der vlammen werden. Niets was verzekerd, zoodat de eigenaar belangrijke schade heeft opgeloopen. Door gebrek aan water moest van voider blusschen worden afgezien, wat echter geen bezwaar was, daar toen toch het gevaar voor verdere uitbreiding was geweken. Wat het personeel aangaat, dit ver dient allé lof voor hun spoedig en krachtig optreden. Ook enkele alhier ingekwartierde soldaten bpden flinke hulp. De motorspuit beantwoordde eveneens uitstekend aan de gestelde eischen en vooral nu blijkt wat een voordeel en gemak deze oplevert, daar de omslag en drukte weer niet te ovei- zien was geweest, indien men met de handbrandspuiten had moeten uitrukken. We meenen bij dezev gelegenheid vooral de landbouwers te moeten wijzen op het groote belang van flinke water putten op huu erf, indien er geen waterleiding in hun buurt is, daar de motor in een korten tijd heel wat water verslinden- kan en ook moet, om op den juisteu tijd het gevaar voor uit oreiding vau den brand te kunnen keeren. Ook in de omgeving is nog op vt schillende plaatsen de bliksem ing slagen, doch nadere bijzonderhedf ontbreken alsnog. Zondag werd te Ter Neuzen den Theetuin een openluchtvergaderit gehouden door de liberale kiesvereei ging „De Vrijheid," aldaar. Afgewisse door muziek, traden als sprekers i de heeren Jhr. R. R. L. de Muralt v W. J. E. H. M. de Jong, Tweede Kamei leden en J. B. Ament, adjunt-secretar der Liberale Unie. De tuiu, die toegankelijk was voo alwie zich vrijzinnig noemt, verschaft aan velen een heerlijk verblijf. Prachtig weer deed deze samenkomi boven verwachting slagen. s Avonds hield de kiesvereenigio| een feestvergadering ter herdenkin van haar 20-jarig bestaan. Door tot spraken, muziek, samenzang, voor dracbteD, enz. wist men zich op d daartoe prachtig versierde bovenzag van het Hotel du Compjerce tot in dei nacht op alleraangenaamste wijze t vermaken. Den voorzitter, de heer Jac. de Feijtei werd op waardige wijze hulde gebrach en uit erkentelijkheid voor zijn 20 jarigi werkzaamheid in de kiesvereeniginj bood men hem fraaie geschenken aan De grijze leider was blijkbaar ondei den indruk van de waardeereude woor den, die hem uit verschillende mondei toeklonken. Met, ingang van 1 Augustus it| benoemd tot ingenieur bij den Provinj cialen Waterstaat in Zeeland,standplaats! Netizen, de heer P. L. Israël, thans tijdelijk ingenieur bij den Rijkswater staat. M. Crt. In den laatsten tijd, schrijft mei uit Sas van Gent aan de Tel., gebeurdi het herhaaldelijk, dat een Duitsche vliegmachine van het achter Selzaete gelegen vliegkamp de Hollandsche grens overvloog en daar allerlei evoluties uitvoerde. Bij die demonstraties ging de brutali teit zóó ver, dat de vlieger zich niel ontzag zich onder het bereik van hel geweervuur te wagen en zelfs schijnbe wegingen van landingen op Hollandsck gebied te maken, om dan weer mei korten zwaai omhoog te gaan over de grenzen. De Hollandsche soldaten, dat spelletje reeds lang moede, namen Vrijdag dezei bravourmaker onder vuur, losten een lOtal schoten, met het gevolg dat een schot zijn benzinereservoir lek schoot, Nauwelijks gelukte het den bestuurder zich nog met zijn machine over den draad in veiligheid te brengen. Sedert dit voorvalletje zijn de demon straties afgeloopen. Zondag meerde een met vlaggen versierde sleepboot aan de Loskade te Middelburg. Een gezelschap Belgen, waaronder een muziekgezelschap, ko mende uit Sas van Gent, maakte met deze boot een plezierreisje. De M. Crt. schrijft naar aanleiding hiervan De aanblik van een en ander deed ons terugdenken aan de jaren voor den oorlog, toen hier herhaaldelijk Belgische pleiziervaartuigen kwamen en de reizigers drukte en leven in de stad brachten. Voor ons Nederlanders zal het onbe grijpelijk blijven hoe thans nog uitge weken Belgen lust hebben in zulke pleiziertochtjes. De 28-jarige Duitsche koopman Otto Vogel uit Friedrichstadt, wien het verblijf in het gezagsgebied der stelling van de monden der Maas en der Schelde is ontzegd, wordt verdacht belast te zijn met contra spionnage. Vogel spreekt Nederlandsch met Duitsch dialect, Duitsch, Fransch en Engelsch. Hij is lang 1.80 M., flink en gezet, heeft geen baard en knevel en donkerblond haar. M. Crt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 2