dmusAimo. Woensdag 13 Juni 1917. 33e <3 aarg Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, AXEL. lr^ Buitenland. de, ;J FEUILLETON. Si COURANT. lei. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER A1)VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiên worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. je Oostenrijkers hebben den aanval ~1 Italianen met een tegenaanval be lkoord, die een gedeelte van het «ren terrein weer in hun handen cht en hun een belangrijk aantal 1. kngenen opleverde. Veel succes overigens dat offensief niet tenge re het eenige waf van waarde kan is, dat aan de anderen is getoond, I de Oostenrijkers nog niet zóó uit- ut zijn en dat ze nog wel in staat j om gelijke successen te behalen, [die, welke door de Italianen als tote overwinningen" werden be- reven. Voor de vorming van een 1 denkbeeld omtrent de kracht van tegenpartij, is dit wel van belang j gelooft zoo graag, datdeCentralen den rand van den afgrond staan. lp het Westfront is weer een nieuwe t begonnen, waarin de Entente weer [initiatief heeft. Ditmaal is het ter- n van actie gelegen tusschen Yperen de Pransche grens, mogelijk zal er F actie ter zee tegen de Belgische t aan worden verbonden. Het resul- t is niet twijfelachtig, we voorzien [herhaling van den Somme-slag. fit Londen seint men verder over n slag het volgende De door onze ipen vermeesterde stelling was een 'svjjands belangrijkste posities op Westfront. Zij domineerde den ".lant van Yperen en gaf den vijand ledig zicht daarover. Hij had niets verzuimd om de positie onneembaar te maken. Door een en ander was de vijand dn staat al onze toebereidselen tot den aanval waar te nemen en hij had versterkingen aangetrokken om ons te ontvangen. De Duitsche voorste stellingen beston den uit een uitgebreid ingewikkeld systeem van duchtig met ijzerdraadver sperringen voorziene loopgraven en versterkte punten, welke een verdedi gingsgordel vormden van een mijldiepte. Talrijke boerderijen en bosschen waren krachtig versterkt en voorzien van een groot aantal ingebouwde mitrailleurs, kanonnen van elk kaliber, waarvan het aantal onlangs nog is opgevoerd, waren in stelling gebracht om ons niet alleen in- tront, maar ook in de flank onder vuur te nemen. Talrijke verbindings- en tusschenloopgraven liepen in alle richtingen en waren overvloedig voor zien van sterk gebouwde ingegraven beton-mitraiileurtoestanden, waarin de bediening dekking vond tegen ons vuur, In het kort, niets was nagelaten, dat kon worden aangebracht in jarenlangen arbeid, en met de ervaring van het échec aan de Somme, bij Atrecht en op den Vimy rug. Niettegenstaande de moeilijkheden en nadeelen, welke onze troepen hadden te overwinnen, toonen verdere bijzon derheden van den strijd, dat onze eerste stoot en de daarop volgende aanvallen werden uitgevoerd vrijwel volkomen in overeenstemming met het van te voren vastgestelde plan. '8 Morgens werden negentien mijnen. Je schilder Tacco, mijn spion te Palermo ichtH^ m'j dat een gevolmachtig- ic van Leede, wiens naam ik uit voor- ■tigheid verzwijg, en die ook niets ter ;e doet, dewijl hij in Italië wel een leren zal hebben aangenomen, dezer ten op de kusten moet landen, om zich .tr Napels te begeven, ten einde zich 15 fjt de Spaanschgezinden, in gemeenschap 45 «ellen, hunne plannen te regelen, eene 38 8,fegelde samenzwering te vormen, en gunstige tijdstip te beramen, waarop stria gedeelte der Spaansche vloot te s tratgruo 0f Gache moet landen, om Napels Qt "Jr don Carlos in bezit te nemen. Tacco tr#t mij een welgelijkend portret van :ekeiip geheimen zendeling gezonden. Ik heb spoedig laten copiëeren, en naar elke irname stad een exemplaar gezonden feet u onmiddellijk, na de ontvangst dezen brief naar Salerno. Gij zult V portret in uw huis vinden. Maak zooveel mogelijk op de kust en aan jï schippers en visschers bekendiaat jja gevangen nemen, in welke kleeding 'jzich ook vertoont, en stel alle pogingen het werk, om hem levend of dood in le '"hden te krijgen. 3k ,fpels 20 Mei 1718. De Onderkonin, onder 's vijands verdedigingswerken tot ontploffing gebracht, waarbij groote gedeelten zoowel van de front- als van de ondersteunjngslóopgraven benevens uitgebreide mijnstelsels volkomen wer den vernield. Onmiddellijk na de ont ploffing openden onze batterijen het vuur en werd de infanterieaanval ingezet. Binnen enkele minuten was 's vijands eerste loopgravenstelsel over hetgeheele aangevallen front veroverdonze troe pen volgden hem vrijwel dadelijk de hellingen op naar de Messines-Wyt- schaete-rug drie uur na het begin van den aanval hadden wij de geheele kamlinie van het Z. tot het N. in storm genomen. Kort daarop was geheel Messines veroverd en vóór den middag was ook Wytschaete na harden strijd genomen. In de tweede phase van den aanval daalden wij de O. hellingen at en rukten op tegen de krachtige linie der Duitsche verdedigingswerken in tweede linie. Hevige gevechten ont wikkelden zich in nieuwe versterkte bosschen en om versterkte punten, maar om kwart voor vieren was het dorp Oosttaverne, dat juist ten W. van het centrum van de verdedigingslinie ligt, genomen. Bij het vallen van de duisternis was feitelijk dit geheele loopgraven complex ook in onze handen. Wij hadden alle gevechtsdoelen van dien dag bereikt. Het groote aantal lijken van Duit- schers in de veroverde stellingen bewast de ernst van 's vijands verliezeneen groot gedeelte hiervan kwam weer ten Ga daD in aller heiligen naam 1 zeide graaf Palumba. De zaak is van groot gewicht. Morgen bevinden wij ons bij u in Salerno, om het hier gestoorde féést voort te zetten. Kort daarop begaf de Marchese zich .op weg naar Salerno. II. Toen de bekoorlijke jonge vrouw den volgenden morgen hare ouders was voor uitgesneld, om haren gemaal te verrassen, en zacht op de -teenen zijoe kamer binnensloop vond zij hem, in diepe gedach ten verzonken, voor een klein, in olieverf geschilderd, portret zitten. De Marchese was zoo diep iu de beschouwing van het portret verzonkeu, dat hij zelfs zijne gemalin niet bemerkte, toen zij dicht achter hem stond, en gelijk hij, met de «•rootste aandacht op het beeld staarde. Ook op haar maakteu die trekken eenen diepen, levendigen indruk. De hoogste mannelijke schoonheid en onversaagde moed waren hier gepaard met bevalligheid innemendheid en schalksche ironie, en over het geheele wezen lag een waas van vróolijken luim, zoodat Ursina, bij het beschouwen van dat nog jeugdig gelaat, al wat haar omringde scheen te vergeten. Hij is het, het kan geen ander zijn riep de Marchese, nog altijd gelooveade, dat hij zich alleen bevond. Het is gelij kend, sprekend gelijkend 1 Hoe schoon, hoe bevalligzei Ursina, en de Marchese wendde zich verrast-om, en sloot zijne jeugdige gade met vuur in zijne armen. Gij verrast mij, Signorazeide Ghiberti. Indien hét zoowel het portret eener vrouw, als dat van eenen man ware. ging Ursina lachend voort, dan zoude ik reden hebben, om jaloersch te worden. Indien gij wist, wiens portret dit is, of met wien het althans eene verwon derlijke gelijkenis .heeft, ja, wat zeg ik, het kan geen ander zijn, dan zoude het u niet verwonderen, dat ik dit portret met zooveel aandacht beschouw. Eu hoe is de naam van dit 'edel mannelijk wezen, wieas trekken de kunstenaar heeft willen vereeuwigen vraag Ursina. De naam De naam van dezen zeer edelen Spanjaard zal ik u later mededeelen. Ik ben hem mijo leven verschuldigd, en zal hem dankbaar zijn zoolang ik leef. Geloof mij, men zal niet zeggen, dat de Marchede di Ghiberti een ondankbare is. Gij wekt mijne verwondering nog meer op, dan reeds door de beschouwing geschied is, zeide Ursiua. Ik bid u, deel mij mede, van welken aard de diensten zijn, die de bezitter 7an zulke bevallige wezenstrekken u heeft bewezen. Gij zult alles weten, miju lief kind antwoordde de Marchese. Mijne gehecht heid aan het Oostenrijksche huis, mijn haat tegen de Frauschen, en de onrecht vaardige bejegeningen, die ik te Madrid nadeele van de Beieren. Onze eigen verliezen zijn licht. De vijand deed 's nachts geen poging om de verloren stellingen te heroveren. Het behaalde groote succes mag in hoofdzaak worden toegeschreven aan de vernieling, door de mijnen aangericht, aan de hevigheid en de juistheid van ons bombardement, het uitstekende werk van onze vliegers en het onver gelijkelijke élan van onze infanterie. Uitstekend werk werd ook verricht door de tanks. Alle wapens en dienstvakken hadden aandeel in de overwinning. Ten N. van het bosch van Harrin- court namen wij vannacht een Duitsche post, waarbij enkele krygsgevangepen in onze handen vielen. Ten Z. W. van La Bassée werd een Duitsche overval afgeslagen. Avp. Het avond-eommunique uit Londen luidtIn den loop van den d^g is onze nieuwe linie ten Z. van Yperen in staat van tegenweer gebracht en verzekerd. Tegenaanvallen van de Duitschers ten Z.O. en ten N.O. van Oosttaverne en ten O. van Messines zijn met verliezen door onze infanterie afgeslagen of door de artillerie gebroken. Tot dusver zijn 6400 gevangenen, wa|ir onder 132 officieren, de controle stations gepasseerd als gevolg van da operaties van gisteren. Meer dan 20 kanonnen zijn naar bericht wordt, totdusver binnengebracht. Tijdens den slag hebben onze vlieg tuigen zeer voorspoedig samengewerkt met infanterie en artillerie en kostbare diensten bewezen. had moeten verduren,N brachten mij in het leger der bondgenooten, die Philips V, den Franschman, van den troon ver drijven, en Karei III, den Oostenrijker, daarop wilden plaatsen. In het belang van Oostenrijk had ik te Napels eene samenzwering bewerkt, de Onderkoning van Spanje, de hertog van Medina Celi, ontdekte dezelve; ik redde mij zeiven door de vlucht, en bereikte het leger, dat voor den Oostenrijker streed. Weldra keerde ik zegevierend naar Napels terug Philips werd door de verbondene Engel sehen, Nederlanders en Oostenrijkers overal in de engte gedreven. Doch de kans verkeerde. Wij leden in Spanje groote verliezende leger-afdeeling, bij welke ik mij bevond, werd in eene berg- engte geslagen, gevangen genomen of verstrooid. De groote marschen, onlijde lijke honger en dorst hadden mijne krachten ten eeneraale uitgeput; ik viel van mijn paard, en geloofde dat het uur van mijnen dood was geslagen. Eerst den volgenden morgen vóór het aanbreken van don dag ontwaakte ik uit myne onmacht. Het regende en sneeuwde geweldigik was doornat, van koude verstijfd, en door eene brandende koorts inwendig gefolterd, lekte ik de sneeuw van den grond. Toen de dag aanbrak sleepte ik mij met moeite voort, alleen uit instinkt, doch zonder hoop op redding. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1