mo. i4. DE II5005 VAM SALEM 33e Jaarg. Woensdag 23 Mei 1917. ldei Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, K Buitenland. ke. FEUILLETON. van do t Co. ;ste Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: TE i Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. School Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. F. DIïl )rdt eet DRUKKER—UITGEVER AXEL. tot 4 regels 25 Cent; voor Groote letters worden naar ADVERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Reuters bijzondere correspondent bij het Pransche leger somt nogmaals op, wat door de Verbondenen gedurende qi7 het gansche verloop van den slag op het Westerfront gevangen genomen en ^uitgemaakt is. Hij komt dan tot pl.m. B0.000 man, pl.m. 450 kanonnen en pl.m. 950 machinegeweren en dat in een tijdvak van ruim een maand, n.l. van 9 April tot 12 Mei. Stellen we Waarnaast een becijlering van denzelfden correspondent nopens de huidige sterkte ider Dgitsche troepen in Frankrijk. In den aanvang van Mei werd door hem medegedeeld, dat ruim tweederde deel van het geheele Duitsche leger zich thans in Frankrijk bevindt en hij schat idie troepenmacht op 143 divisiën. Hij jvermeende, dat het Fransch-Engelsche ►offensief (waarvan ook aan Duitsche teijde veel werd verwacht, getuige de Enoeilijke zet met name de terugtocht naar de linie Soissons-Arrias, die von Hindenburg daartegenover heeft doen Uitvoeren), den Duitschers heeft genoopt hun gansche strategische reserve daar- jheen te verplaatsen. Deze laatste onder stelling is niet onwaarschijnlijk, wan- jneer men in de herinnering terug roept 'het feit, dat begin April België stampvol - met troepen heeft gezeten, zóó zelfs, dat algemeen werd vermeend, dat op de terugtocht der Duitschers een offen sief zou volgen. I Rekent men voorts de Duitsche divisie gemiddeld op 15000 man, dan is die jk8 3,35bj I f,05 I >,45d) I >,05 ;ot 12,15,| Zon- ei wachtel 3,45 7,0| 4,15 7,311 5,45 8,9» 5,58 8,41 i de trail, i de traaj den na# sert na# Len treil arzekeril m. 6J 8.g» 8.35 8.4S de bo( trek vu Don Ilarin had^ tot vieriDg van het bruflottsfeest alles uitgedacht, wat het hart van een kind kan verheugen. Dat feest werd gevierd op zijne onovertreffelijk bekoorlijk gelegen villa Amarante, aan de Monto Salerno, op het kleine eiland Capri. Hier had de machtige Augustus zich verpoosd van de mqeielijke plichten der regeeringhier had de wreede Tiberius gezwelgd, eu de villa van den marchese was een der twaalf landhuizen, in welke die tijran de laatste jaren van zijn afschuwelijk leven aan de laagste wellusten offers had gebracht. Uit de vensters van dit prachtig slot genoot men een der heerlijkste en verrukkelijkste vergezichten van geheel Italiëhet be dwelmde, onverzadigde oog zweefde over den Oceaan naar de golven van Napels, éaëta en Salerno, en telde de torens eu paleizen der stad, de oeverdorpen,tusschen eu op de rotsen gebouwd, den rookenden Vesuvius; het hing aan het rotsachtige Sarantohet omvatte het voorgebergte Massa, en staarde op den achtergrond op het terrasgewijs afhellende groen gebergte noordwaarts van het eiland Ischia met zijne heuvelen, en westwaarts op de reserve dus sterk geweest pl.m. 660.000 man. We halen met opzet des corres pondents eigen getallen aan, om te kunnen beoordeelen de beteekenis van het sucees, dat dan na een bijna 5-weekschen zéér hardnekkigeu strijd zou zijn behaald. Dat wij daartoe in hoofdzaak rekening houden met het aantal gevangenen en de hoeveelheid veroverd geschut, is, omdat de overige verliezen aan beide zijden wel niet zoo veel uiteen zullen loopen. Men ziet dan, dat die z g. strategische reserve, tengevolge van het Offensief der Ver bondenen nog niet zóó bedenkelijk is verzwakt, als van die zijde wel wordt vermeend. We meenden deze rekening te kunnen opmaken, omdat de strijd op 't Wester front nu al sedert eenigen tijd op het doode puut schijnt te zijn gekomen. De aanvallen der Verbondenen zijn beperkter in afmetingende tegenaan vallen der Duitschers hier en daar worden wat krachtiger, men bepaalt zich aan die zijde niet uitsluitend meer tot het afweren van Hagen. Ook op andere gevechtsterreinen zijn de Verbondenen al evenmin gelukkig in hun strijd. Het Italiaanscbe leger, dat een zeer langdurige rustperiode achter zich heeft, is door Cadorna weer eens in beweging gezet pp het terrein, dat al reeds vijf of zes maal het tooneel is geweest vam zeer hardnekkigen strijd. Weer is namelijk de stoot gericht ge weest tegen het front der Oostenrijkers aan de Isonzo. Een politiek bijoogmerk zal men vermoedelijk aan dit offensief niet kunnen ontzeggen in Italië begon rotsachtige kusten van Sicilië. In de omstreken der villa groeide de vurige wijn, die wilde zoon van Itaüesch zuidelijken hemel, welke den huidigen dag zou verheerlijken. Uit Napels, Salerno, Saranto, Gaëta, Capri, Anacapri eu andere omliggende oorden waren de rijkste en aanzienlykstq^Nobili, de bloem des adels uit het geheele koninkrijk, verzameld, en rijk gekleede muildieren voerden de nog prachtiger gekleede heeren en vrouwen over de rotspaden naar de tusschen twee bergen gelegene stad Capri, iu welker hoofdkerk de bisschop het huwelijk zou inzegenen. Een zonuige lentedag begunstigde den vroolijken stoet; al de bewoners van het eiland waren te zamen gevloeid, en zelfs van over de zee waren vele toeschouwers aangesneld. De mannen naderden de roos van Salerno met eerbied, de vrouwen met ijverzucht, doch de vreugde van den dag verzoende alle vijandig gezinde elementen. De visschers van het eiland sloten zich in processie, in hun feest gewaad gedoscht, aan den stoetop den weg naar de kerk waren rozen gestrooid. Het jong gehuwde paar werd met een verdoovend gejuich begroet, toen het uit de kerk op de Villa terug keerde; rijk bezette tafels noodigden de gasten, tot genieten en de vurigste wijn schuimde in gouden bekers. De bekoorlijke jonge gade gaf over alles hare uitstekende tevredenheid te kennen, en beloonde zich langzamerhand -ook een ernstig verlangen te openbaren naar het einde van deze wanhopige worsteling. Naar den inhoud der verslagen van den strijd te oordeelen, gaat het den Italianen nog minder fortuinlijk dan het met hun bondgenooten het geval is geweest. De .Daily Tel." acht de taak der Italianen uiterst moeilyk en noemt de tot dusverre bereikte resultaten uitstekend. De opmarsch duurt voort over een front van ongeveer 60 mijl en reeds is de vijandelijke linie op verscheidene punten geschokt en zelfs gebroken. Een nadere bevestiging van deze mededeeling met opgave van vermees terde punten is evenwel nog niet aan getroffen, welke de overtuiging schenkt, dat diep in de Oostenrijksche stellingen is doorgedrongen. We denken, dat ook dit offensief geen tastbare resultaten zal afwerpen niet natuurlijk omdat we uit partijdigheid den Oostenrijkers geen tegenslagen toewenschen, doch omdat het onze overtuiging is, dat alles wat er toe kan bijdragen de oorlogvoerende volkeren te doen beseffen, dat beslis sende resultaten iu het stadium, waarin de strijd met de massa legers is ge komen, onmogelyk zijn te behalen, er toe kan leiden, dat men zich tegen een voorzetting van het bloedbad zal gaan verzetten. En dat staat bij ons vast van heneden af, vanuit het Volk, moet de drang naar het einde komen, want de leiders zijn in hun politiek verstrikt geraakt, zij kunnen er niet meer uit. zonder kans te loopen, dat zich de ge dachte baan breektdat hun politiek haren gelukkigen echtgenoot met menigen handdruk. Aan den disch glansde zij gelijk een juweel in rijk omvatsel, als eene roos in den bloemenkrans, en menig oog rustte op haar, dat even open gegaan knopje, welks geurige geheimen nog niet ontwijd in den reinen kelk sluimerden, met begeerig beven, en benijdde den geluk kigen don Ilario, die bij zijne onmetelijke rijkdommen ook nog dezeD schat van onberekenbare waarde zou voegen. Doch Ghiberti wist dien schat ook naar eisch te waardeeren. Hij hield hare kleine, met ringen en edelgesteenten overladeue hand, in de zijne geklemd, en zeide, in het trotsch gevoel van zijn naamloos geluk, tot de hem omringende gasten Onder hlle mensehen leeft er een, dien ik een gloeiende haat toedraag. Ik ken hem echter niet van aangezicht. Het is Maurice de Leede, de franschman, die de spaansche vloot naar Sardinië heeft gevoerd en onlangs op Sicilië is geland. Zijn vader was reeds mijn bitterste vijand, en de haat is van den vader tot den zoon overgegaau. Toen ik mij te Parijs bevond, waande hij zich door mij beleedigd het is eene langwijlige en dorre geschiedenis. De Marquis stond in gunst bij den ouden Lodewijk en door zijnen invloed verloor ik den post van gezant, die mij kort geleden was opgedragen. Ik kwam naar Madrid. De fransche gezant, Marquis de Harcourt, belasterde my door de toenmaals een noodlottige dwaling is geweest. Blijkt dit o. m. niet ten duidelijkste uit de jongste redevoering van den Rijks kanselier Nu, na drie jaren van oorlog, nu komt het Volk aandringen op bekend making van het oorlogsdoel. Heeft het Duitsche Volk dan al dien tijd niet geweten voor welk doel het zich in den strijd begaf? Blykt het, nu de Rijkskanselier geweigerd heeft het z.g. oorlogsdoel nader aan te duiden niet, dat de z.g. verdedigingsoorlog welke Duitschland voert, slechts een phrase is geweest, ten einde het Volk een leus te geven, waarvoor het die vreeselijke offers brengt? Want ware dat geen phrase, doch is inderdaad daarom alleen de strijd begonnen en voortgezet, dan is niet alleen de weigering om uiteen te Zetten, wat de regeering onder be reiking van dat doel verstaat volkomen onbegrijpelijk, maar dan was ook het stellen van de vraag aan de regeering om een nadere uiteenzetting te ge ven absoluut overbodig. Duidelijk is dan ook uit 's Rijkskanse* lier's laatste rede naar voren gekomen, dat men 'tdoel wil formuleeren naar wat men op grond van den militairen toestand kan verkrijgen en als zoodanig meenen we, dat die rede eer een ver wijdering dan een toenadering tusschen de strijdende partijen zal tengevolge hebben (behoudens t.o. van Rusland). Avp. De eerste afdeeling van het Ameri- kaansche leger, met name uit genees kundig personeel bestaande, is zonder ongelukken in Britannië aangekomen. alles vermogende gravin van Berlepsch bij de koningin en den koningkort daarop verscheen Marquis de Leede insgelijks te Madrid, ik wist thans uit welken koker de pijlen waren genomen. Het is echter waar, dat ik mij behendig wraak had weten te verschaffen. Zijne kabalen verdreven mij uit Madrid, doch ik vertrok niet, vóór dat ik hem onscha delijk had gemaakt. Zijn, mij onbekende, zoon zette vijandschap en wraak voort, verdreef mij uit mijn vaderland, en ver volgde mij zelfs in den vreemde. Hij deed meer, dan mij nog eehig mensch gedaan heeften toch zweer ik u, mijne vrienden, dat, indien hy thans in de zaal trad en mij zijne hand bood, ik hem aan mijne borst zoude klemmen, den kus des vredes en der vriendschap op zijn voorhoofd zoude drukken. Door dit alles wilde ik u slechts een denkbeeld geven, hoe bovenmatig gelukkig ik mij gevoel, daar ik zelfs mijn doöd-vijand aan mijn hart zoude willen prangen. Het ware juist zoo geheel onmogelijk niet, «merkte een der gasten aan,» dat de Marquis de Leede zich als gast op dit bruilofsfeest vertoonde, monsignore Voor eenige dagen ontving ik van een mijner handelsvrienden het bericht, dat hij toe bereidselen maakte, om Messina te be legeren. Hoe licht kon het hem invallen over Capri herwaarts te komen en zich als gast aan te melden [Wordt vervolgd.}

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1