ïo. 12. Woensdag 16 1917. 33e *laarg. Nieuws- en Advertentieblad 2SLiy voor Zeeuwsch- VIaanderen V. DIELEMAN, AXEL Buitenland. COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per. post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. I De Correspondent van de Daily Mail lölbeldde Vrijdag uit het Eugelsche ïootdkwartierIk heb verschillende jedeelten van het Engelsche front jezocht in de buurt van Yperen tot ten tuiden van Atrecht. Overal heb ik ntense bedrijvigheid van de Duitsche trrillprie aangetroffen. Nooit heeft de fijand meer kanonnen in een gebied 7]kmengetrokken dau te Bullecourt. gedurende de laatste tien dagen heeft 7Ïy zonder ophouden zyn eigen Hinden- 'Wg-linie gebombardeerd. Gedurende 7<Jen week zijn vijandelijke detachemen- —en twee- tot driemaal toe eiken nacht [omen opzetten. Van drie zijden bom- lardeerden zij de loopgraaf en zij [erwachtten ons garnizoen geheel ge doken en verlamd té vinden door het reconcentreerde vuur op het kleine |ooruit8pringende stuk, dat van drie tanten voor een aanval open staat. Maar de verdediging, misschien de heldhaftigste van den geheelen oorlog, heeft geen duim gronds afgestaan. De Australiërs hebben zelfs de faam, die zij tich verworven hadden, nog verbeterd. |ij Pozières en het omringende gebied boden zij standvastig het hoofd aan Vele duizenden zware granaten uit Velerlei richtingen. Zij voerden rustig de gekwetsten over een grooten afstand weg, groeven en herstelden hun loop graven. Zij wisselden duizenden bom men met den vijand en hebben nu BestieD of meer bepaalde aanvallen afgeslagen, ofschoon hun beide flanken open waren en de artillerie van den Vijand bijna dagelijks in aantal en zwaarte toenam. De Engelsche en de Bchotsche troepen verbreedden na her- 'haalde pogingen het front vau het vooruitspringende gedeelte en brachten (Idvoor deze aanhoudende bom-aanvallen tonnen bommen aan. Vliegers en afweergeschut nemen deel aan het igevecht, dat tusschen enkele compaj nieën begonnen, nu een groote slag is Een Duitsche divisie is uit elkaar 35b) ;ge3lagen, en onze verliezen zijn niet gering. De vijand vecht nu over de )5 feeheele liniuaanvallenderwijs. Overal .„-spant hij zich tot het uiterste in, ten 'spijt van zijn verliezen en het slinken vaD zijn reserve-divisies. Zijn pogingen plaagden in Presnoy, maar mislukten overal elders. Hij blijft den strijd ■voortzetten en verzamelt den bloem [van zijn leger, en zijn beste geschut, van 12 duims marine-kanonnen, met een draagkracht van 18 mijl en meer, 45 7,0Jl tot kortloop-houwitsers en loopgraaf- Ij* j/y mortieren. 38 8,4a Verleden nacht voerde hij vlammen- [werpers op om nieuwe verschrikkingen [toe te voegen aan den aanval. G. I Dat is de toestand in de huidige [periode, die „een stilstand" van de gevechtsactie wordt genoemd, "si N.R.Crt. 8 30[ Uit Berlijn wordt dd. 12 Mei geseind 8'd Op het front bij Atrecht steeg het ^vijandelijk vuur aan weerszijden van le booi de gcarpe tot groote hevigheid om tegen den avond tot roffelvuur aan te zwellen. Om half tien vielen de Engelschen ten noorden van de Scarpe aan, op sommige vakken in dichte stormgolven. Op bijna alle punten werden zij bloedig teruggeslagenhet dorp Roeux en het ten noorden daarvan station wisten zij binnen te dringen. Door een tegenaanval zijn zy daaelijk weer uit het dorp verdreven. Ook ten zuiden van de Scarpe mis lukten talrijke aanvallenmeest reeds in ons spervuur. Sedert vanochtend „vroeg lag zwaar vijandelijk vuur op het geheele front van Acheville tot Quéant waarop, gelijk gemeld, aanvallen volgden. Bij de beschieting, door de Engelschen van Douai is geen militaire schade aangericht; wèl zijnFranscheinwóners gedood en gewond. Ook. St. Quentin en andere Fransche plaatsen zijn door de Engelschen beschoten. Aan de Aisne zijn bij den gemelden aanval aan weerszijden van Arny 1 officier en 134 man in onze handen gebleven. Ten oosten van Chevreux hebben wij bij de zuivering van een nest eveneens gevangenen gemaakt en machinegeweren vermeesterd. Ten zuiden van Reims en in West- Champagne hevige geschutgevechten. In de streek van Berry au Bac wak kerde tegen 8 uur het vijandelijk vuur tegen de linie hoogte 91—108 tot roffelvuur aan. Om 9 uur volgde een aanval in twee stormgolven, die na een verwoed gevecht in de voorste schansen, geheel is afgeslagen. De Franschen hebben ook hier zware verliezen gele deneen aantal gevangenen en buit is ingeleverd. N. R. crt. Sedert lang vernam men van de andere gevechtsfronten niet veel meer dan gedétailleerde uiteenzettingen van patrouille-, verkennings- of luchtge vechten, welke er ons aan herinnerden, dat daar óók nog troepenmaasa's tegen over elkaar liggen, maar die voorts tengevolge van de groote gebeurtenissen in het Westen uitteraard niet de minste belangstelling wekten. Daarin is in de laatste dagen eenige veranderin komen in verband met het feit, dat in Macedonia de verbonden Entente-troe pen in den Tserna bocht tot den aanval zijn voorwaarts gegaan (welke aanval volgens Duitsche mededeelingen, die van de andere zijde niet werden be streden, volkomen is afgeslagen) en voorts naar aauleiding van de ontrui ming v. Musch en Ognot door de Russen in Turkije. Dezen terugtocht „om strategische redenen" der Russen in de richting van hun eigen grens acbten we daarom van beteekenis, omdat de Turken in persuitingen en in diploma tieke stukken de Cenjralen krachtig steunen in het zoeken van toenadering tot de Rassen. En aangezien Rusland wel nergens zulke groote belangen heeft als daar (in de toekomst althans), meenen we aldus schrijft een medewerker van de Avp. aan deze manoeuvres bepaalde waarde te moeten toekennen. Ontegenzeggelijk is in den laatsten tijd het meest invloedrijke lichaam in het Russische bestuur een belangrijk betere bodem geworden om voor toe nadering te worden bewerkt. Het is uiterst moeilijk gegaan, een nieuwe botsing heeft een oogenblik gedreigd, doch, naar het schijnt, heeft de Raad van Arbeiders en Soldaten thans een vasten koers aangenomen en deze koers voert in de richting van „het bewerken van een spoedigen vrede". De con clusie in het Manifest van den 8sten Mei luidt zelfs: „De afgevaardigden „van Arbeiders en Soldaten zuilenden „tegenstand der Regeering breken en „haar dwingen vredesonderhandelingen „te beginnen op den grondslagafstand „van annexaties en oorlogsschattingen". Het is nu maar de vraag of die Raad een voldoenden steun achter zich zal krijgen, m. a. w. in welke richting het Russische volk zich zal laten bewerken. Ten slotte zij nog aangestipt, dat de Fransche minderheidspartij in de soc.- dem. richting besloten heeft naar het Stockholmer Congres afgevaardigden te zenden. Voorshands zullen zij met Italiaansche en Russische afgevaardig den nog alleen staan. Dat de oorlogs- zuchtigen overigens in de Stockholmer- bijeenkomst een gevaar zien voor hun zaak, bewijzen de talrijke kuiperijen, die ten aanzien van die bijeenkomst alreeds aan 'tlicht zijn gekomen. De vredelievenden zullen zich in die be langstelling slechts kunnen verheugen, omdat daaruit blijkt, dat de waarde der beweging wordt ingezien. Liefhebbers te over. Uit Washing ton wordt gemeld, dat 200.000 man van alle Staten der Unie zich hebben aange boden, om onder Roosevelt in Frankrijk te dienen. Verscheidene millioenen dollars zijn aangeboden als bijdrage in de kosten voor de expeditie. Roosevelt zou het commando aanvaarden, wanneer een leger van 6 brigades georganiseerd wordt. Avp. Tegen de duikbooten. Uit Londen wordt aan de Secoio geseind, dat men volgens bericht uit New-York zeer is voldaan, dat de president van den Raad van advies der marine een rapport naar Washington heeft gezonden over de studiën, gemaakt om de onderzeebooten te bestrijden en verklaard heeft, dat hij na vele proefnemingen in verschillende richtingen gedaan, vast gelooft dat een oplossing van het probleem kan ver wacht worden. De „World" schrijft, dat de uitvinding aanvaard is door de Amerikaansche re^eering en medegedeeld aan die van Engeland. Deze zal onmiddellijk met proefnemingen aanvangen. De uitvin der heet Hunion Maxim en zijne vinding moet bestaan in een pantsering, welke op alle koopvaardijschepen kan worden toegepast en die onkwetsbaar moet maken voor torpedo aanvallen. Avp. Gift van een Nederlander. Minister president Ribot ontving van den heer H. W. Deterding een bedrag van een millioen francs. De schenker, wilde zooals hij zei: „deze som geven ter verlichting, in alle opzichten van de ellende in de bezette streken." Hy wenschte, dat dit bedrag verdeeld zou worden door een commissie onder leiding van de parlementaire groep der bezette departementen, waarvan de heer Cuvinol, senator van het Oise-departe- ment president is. Avp. Het Europeesche vermogen. In de „Voss. Ztg." maakt Friedemann berekeningen over den invloed van den oorlog op het Europeesch vermogen. Hij neemt aan, dat het vermogen der oorlogvoerende volken theoretisch niet kleiner geworden is, ja zelfs is aange groeid. Naar schatting bedroeg het particulier vermogen van Europa voor den oorlog 1500 milliard en dit i3 thans vermoedelijk tot 1600 gestegen. Naar den maatstaf van vóór den vrede echter vertegenwoordigt dit kapitaal een koop- waarde van slechts 1100 milliard. Verder is er een sterke verschuiving van kapitaal merkbaar ten nadeele van den staat en ten gunste van particu lieren. Europa zal tezamen minstens 350 milliard schulden hebben en het jaarlijksche totaalbedrag van haar staatslasten zal van 27 tot ongeveer 52 milliard stijgen. Bijna 2/3 van alle staatsuitgaven zal voor interest in aan merking komen. De volken van Europa ontvingen in het laatste jaar voor den vrede ongeveef een inkomen van 200 milliard, waarvan 25 of 26 milliard voor nieuwe intresten te betalen zullen zijn 1 Het inkomen van de particulieren be draagt dus in de oorlogsjaren slechts 180 milliard. Avp. De Engelsche verliezen. De „Daily Tel." heeft de officieele Eugelsche ver- lieslijsten van April bijeengeteld, en komt voor het leger tot 4381 officiereu en 31.619 minderen. Het blad vergelijkt dat met Dec. 953 officieren en 39.711 minderen, Jan. 953 officieren en 32.498 minderen, Fcbr. 1916 officieren en 16.277 minderen, Maart 1765 officieren en 28.709 minderen. Uit de toeneming van het aantal officieren en de afneming van dat der minderen in Febr. en Maart valt op te maken, dat de verlieslijsten van de minderen in die maanden nog niet volledig zijn. Dat geldt blijkbaar ook van de Admiraliteit in Bde namen van 116 offi cieren en 313 minderen, een verhouding welke tot eenzelfde gevolgtrekking leidt. Avp. Reuter zendt de vertaling van een kennisgeving van den Duitschen kolonel Gloss uit 1915, waarin den bewoners (mannen, vrouwen en kinderen boven 15 jaar) van de streek Holnon (ten westen van St. Quentin) werd bevolen eiken dag, ook Zondags, veldarbeid te verrichten van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds met 1/i uur verpoozing 's ochtends en 1 uur 's avonds. Lanter fanten werd gestraft, voor de volwas senen o. a. met 6 maanden gevange nisstraf. Volgens een officieel Duitsch bericht, wordt in Zwitserland een Frausche propaganda-film vertoond, waarop men voor April. De lijsten April geven

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1