m No. 7. Zaterdag 28 April 1917. 33e tlaarj*. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. MELEMAA. Buitenland. Binnenland. m Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 26 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiëD worden franje ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de. N. R. Crt. de "Volgende telegrammen I LONDEN, 24 April. (Reuter.) Offi- teieel. Verdere berichten over den slag van gisteren toonen aan, dat er by (uitstek vinnig gevochtéc is. Op het front tussóben Croisilles en Gavrelles waren zeven Duitsche divisies in ge recht. Verscheiden punten van tac tisch belang wisselden meer dan eens van bezitter. Ten slotte bleven zij alle In onze handen met uitzondering van Benige huizen ten Noorden van Roeux. bliet alleen werden talrijke vijandelijke tegenaanvallen door ons geconcentreerd artillerievuur verijdeld, maar de vyan flen, die er in slaagden door ons af Iperringsvuur heen te komen, werden loor het vuur vau ouZe macbinege Weren neergemaaid. Een Britsch leger (sorps nam gevangenen, die tot niet (Hinder dan vier verschillende Duitsche Jivisies behoordeu. Onze troepen ziju jp het heele front vooruitgekomen, vandaag is er weer aanme kelijk ge vochten op verschillende puuieu van het slagfront, olschoon wat minder hevig ian gisteren. Ten Zuiden van Monchy le-Preux is, bij voortzetting van ons succes, ouze itingfiaie vooruitgebracht tot op eenjge wonderden meters atstand van Fontaine- fes-Croisilles en Chérisy. In den loop J.vau den namiddag is een sterke vijande ■U-Hijke tegenaanval in de buurt vau Ga- yrelles'door ons artillerievuur gefnuiKt an in wanorde onder ons vuur terug- Bedreven. Ruim 2000 gevaugeneu ziju n de' verzamelplaatsen aangekomen, lts:. Sedert gisteren is er in de lucht meer 35bi Sev0übten dan nog ooit gedurende een 05 dag heelt plaats gehad. On?e vlieg- i5(j, tuigen vielen de vyandelijke vliegtuigen 05 aan, waar zij ze maar vindeu feonde.n en dat met treffend succes. Zij vlogen 1 'Ver achter de Duitsche linies, bombar deerden zijn spoorwegkruispunten en vliegkampen en dwongen hem het revecht te aanvaarden. In den loop van die gevechten zijn 15 Duitsche vliegtuigen neergeschoten en vernield en 24 andere stuurloos omlaag gegaan. De meerderheid vau deze is vermoede lijk verpletterd. Een groot Duitsch Vliegtuig met dubbele machine en drie titplaatsen is binnen onze linies tot 45 ïflalen gedwongen. De bezetting is ge 15 Jjvangen genomen. Slechts twee van 53 8rnze machines worden vermist. BERLIJN, 25 April. (Wolff.) Offlci g eelLegergroep prins Rupprecht i Op het slagveld van Atrecht wordt fiedert gisterenochtend om het dorp Gravelles gestreden. Ten N. van de Scarpe heeit de vijand zijn aanvallen l. 6faiet herhaald. 8.0 feu Z. der Scarpe vlakte ontbrandde 8.3in den namiddag ter weerszijden van 8,40en weg Atrecht-Kamerijk üet gevecht i bob^U^eUW' Over een breed front vieleu e Te in diepe aanvalsgolven aangevoerde ek vjp^elsche divisies aan bij Monchy en Wancourt. In ons vuur en iti heeten strijd van man tegen man liep de Engelsche stormloop overal dood, waar bij de vijand zeer zware verliezen leed. De bezettingen der loopgraven en infahterie-vliegers meldden omtrent den 23sten dezer, dat het aantal voor het tront liggende doode en gewonde En- gelfchen buitengewoon groot is. Bij de tegenaanvallen maakte onze infanterie 660 gevangenen. Verschei dene tanks werden vernield. Dicht bij de kust drongen op 23 dezer, na een krachtige voorbereiding, onze stormtroepen de vijandelijke stel lingen biunen en brachten 21 gevangea Franschen en 4 machinegeweren mede terug. Op 23 en 24 April kwam het op het voorterrein ouzer' gevechtslinie ten N.W. van St. Quentiu tot verscheiden gevechten, waarin de vijand bloedige verliezen leed, en bovendien gevange nen verloor. Legergroep van den Duitschen kroon prins: In eehige vakken van het Aisne- en Caampague frout werd het vuurgevecht weer neviger. Aanvallen der Franschen bij de boeve van Heur tebise, bij net massief vaa Bmnoat en tea W. der Suip'ies öleveu vruchteloos. Acbier de vijauiehjite liuie werden' levendige troepeubewegiugen bemerkt en door ons krachtig beschoten. Legergroep hertog AlbrechtToe stand onveranderd. Den 23sten dezer verloren de Engel schen en Franschen door luchtaanvallen 20 vliegtuigen en 1 kabelballon. De 24ste kostte hun 19 vliegtuigen, waar van 16 in luchtgevechten, 3 door af weergeschut naar beneden werden geschoten. Luitenant Bemert velde zijn 20sten, 21sten en 22sten tegen stander. Bij een onzer tegenaanvallen bij Gavrelles vloog kapitein Zorer, aan voerder van een vliegereskader, op 150 M. afstand over de stormloopende infanterie en beschoot uit ziju vliegtuig de Engelsche linie met zijn machine geweer. De Daily Tel. meldt uit New-York Het leger heeft nu de landingshoofden te Hobokeu van de Norddeutsche Lloyd en Hamburg Amerikalijn geheel in bezit genomen. De groote voorraden, die daar op wareu gestapeld voor ver scheping naar Duitschland, als de oorlog voorbij zou ziju, zijn weggehaald en regeeringsgoederen, onder bewaking van Amerikaansche matrozen, hebben die vervangen. Hoboken is bijna een Duitsche stad, vol tuinen, waar men bier drinkt en voor de welvaart af hankelijk van Duitsche schepen en passagiers. Nu is de stad ia zak en asch. Geen Duitscher mag binnen een halven mijl van regeeringsvvijken zijn zaken voortzetteu, maar men heeft toegestaan, dat het Duitsche deel der bevoltriag ééa miaud den tijd krijgt om t i toouea, hoe het zich gedraagt. Douderdag ia eei vergadering vau postbeambten te N iW-Yj'i het woord voerend, kwam Gerard (de gewezen gezant te Berlijn) op voor invoerinj van dienstplicht en viel hij de pacifisten vinnig aan. Verder zei hij, dat de Duitschers niet het onderspit zouden delven tengevolge van een binnen- landsche revolutie noch door gebrek aan levensmiddelen. Ze kunnen, of schoon bezwaarlijk, toa met het voedsel, dat ze hebben. Ze moeten het tot ongeveer 15 Juli uitzingen, wanneer de nieuwe oogst hun te hulp zal komen. De Duitschers moeten het vooral vau de rogge hebben. Op het genoemde tijdstip kan die zoo wat geoogst werden. Ze zullen op een harde proei worden jesteld, maar ze behooren tot een meuscbensoort, dat daartoe in staat is. Wat de mogelijkheid van een Duitsche revolutie aangaat, we kunnen die veilig uit ons hoofd zetten. Indien we niet aan den kant der geallieerden ten oorlog waren getrokken, zouden we genood zaakt zijn geweest, aan het eind van den oorlog alleen de Duitschers te be vechten eri d 3 rest vau het meuschdom zou meesmuilend hebben toegekeken, aangezien we in den oorlog voor de beschaving onze partij niet bliezen. N. R. Crt. E m medewerker van de Boedapester Vilag heeft Stauning over zijn bezoek tan Stockholm ondervraagd. De minis ter was optimistisch gestemd over de te vérwachteu uitkomsten van de socia listische conferentie. Zeer waarschijn ly c zullen de Fraascbe socialisten, waarvan de minderheid (die zich op het standpunt der besluiten van het congres te Zimmerwald stelt) thans reeds tot een meerderheid is aange groeid, er aau deelnemen van de Rus sische sociqjisten staat de deelneming vast, over die der Eageiscbe is nog niets bekend. Vermoedelijk zullen de Ver. Staten er vertegenwoordigd zijn. Stauning verklaarde zich overtuigd, dat de vrede in het algemeen op den grondslag van de status quo aanstaande is en dat de nu te velde staande soldaten den oogst van dit jaar nog zullen binnenhalen. Hij verzekerde voor die overtuiging stellige gegevens te- hebben. N. R. Crt. Het meedoen van Amerika, zegt _Sardonyx in de New Statesman, heeft in Eugeland vooral dezen indruk ge maakt, dat de menschen tegen elkaar zeggennu is er aau den uitslag van den oorlog geen twijfei meer. Maar hoe dikwijls heeft men elkaar dat al gezegd en in'de kranten geschreven merkt hij op. Na den slag aan de Marne was er aan den uitslag vau dea oorlog geea cwytel meer. Toen Italië meedeed. Toen Roemenië meëdeed. Na het offeusiet aan de Somme verleden jaar. Na de laatste oorlogsleeniug. Na de omwenteling iu Ruslaud. Wat zal er uu nog gebeuren, dat aau deu uitslag vau deu oorlog geen twijfel laat Ver moedelijk uog heel wat. De behoefte vau de measchelijke ziel aau zekerheid is% onuitputtelijk. Eu als de oorlog gewonnen is, zuilen de zwartkijkers zeggenja, maar als Amerika niet had meègedaau, zouden wij het verloren hebben. W. Rcrt. Havas deelt mee, dat de Duitsche maatregel om hospitaalschepen zonder waarschuwing in den grond te boren, de Fraascbe regeering ertoe gebracht heeft om te bepalen, dat Duitsche krijgsgevangenen op die schepen zullen worden meegevoerd. M. Crt. Uit het ofïïcieele rapport over Maart aangaande deu natioualen dienst in Engeland blijkt, dat het aantal vrij willigers vau 92,000 tot 288,000 is De landbouw-afdeeling heeit vol doende ploegers kunnen leveren en in alle wezenlijke behoeften van de boeren kunnen voorzien. De hatfdelsafdeeling heeft iu sommige bedrijven van ondergeschikt belang vermindering van het gebruik van arbeidskrachten gelast. 35,000 vrouwen hebben zich aange meld voor dienst achter de linies in Frankrijk, 12,450 voor het „landbouw- leger", d. w. z. om dienst te doen als melkster of anderen landarbeid te ver richten. Men is goed opgeschoten met de ver vanging van mannen, die in bedrijven van landsbelang werkten en nu zijn vrijgekomen voor militairen dienst door vrijwilligers van den nationalen dienst. In verband mat dit rapport kan worden meegedeeld, dat in de laatste weken in Engeland en Wales meer dan 300,000 acres meer dan vroeger met graan zija bezaaid, in Schotland 50,000 acres en in Ierland naar schat ting niet minder dan een half millioen acres. N. R. Crt. Verjaardag Prinses Juliana. Het plan van de Koningin is om, evenals verleden jaar, den verjaardag van de Prinses op 30 dezer zonder uiterlijk feestvertoou te vieren, zoodat er ook geen receptie op dien dag zal plaats hebben. N. R. crt. Broodkaarten. De minister van landbouw, uijverheid eu handef heeft tot de burgemeesters de navolgende circulaire gericht Ik heb de eer u mede te deelen, dat, iudien de laatste dag vau het tijdvak waarvoor een broodkaart onder de tegenwoordige bepalingen geldig is op een Zaterdag valt en op de dan geldende broodkaart niet voldoende bons meer voorkomen, de bons der broodkaarten van het daaropvolgende tijdvak door de bakkers op dien dag zullen mogen worden ingenomen, ter verstrekking aan het publiek vau het voor deu Zondag bestemde brood. (St. crt.) Groenten te veelt Vau gisteren af loopt er dagelijks, bebalve des Zondags, een extra goede rentrein van Rotterdam over Amers foort en Apeldoorn naar Beatheim, voor vervoer van groenten naar Duitschland. N. R. Crt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1