No. 101 32e Jaarg. s Woensdag 28 Maart 1917. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN. Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdas- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: - Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent DRUKKER—UITGEVER \XEL ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. De sociaal revolutionairen in Rusland verlangen, blijkens een bericht uit Stockholm aan de Prankf. Ztg., dat de tsaar in staat van beschuldiging wordt gesteld. Op bevel van Kerenski zijn gevangen gezetKarl Michael, hertog vau Meck lenburg, prins Alexander van Oldenburg (beiden luitenant generaal in Russischen dienst), de laatste bovendien adjudant van den tsaar en lid van den Rijksraad, Pilz de gouverneur-generaal van Ir- koetsk, Koeropatkin, gouverneur-gene raal van Turkestan, Sjebeko, stedelijk prefect van Moskou, de gouverneurs Tatitsjef en Stürmer en vele leden van monarchistische vereenigingen, o.w. tal van geestelijken. De geestelijken, die lid van de Doema zijn, hebben op de geheele orthodoxe geestelijkheid een beroep gedaan, om de voorloopige re geering te erkennen. Ook de heilige synode heeft in haar eerste vergadering na de omwenteling, op 17 dezer, trouw aan de nieuwe regeering betuigd. Als voorzitter fungeerde Wladimir, de me tropoliet van Kiel. Hij zeide dat het uur der vrijheid ook voor de orthodoxe kerk was geslagen en beval den keizer lijken troonstoel uit de zaal te verwijde ren, ten teeken dat de tsaar heeft op gehouden hoofd van de kerk te zijn. N. R. Crt. De Russische bevelhebbers van de legers te velde hebben proclamaties tot de troepen gericht, waarin zij verklaren het nieuwe bewind te erkennen en hun soldaten tegen gewetenlooze agitators waarschuwen. Prins Lwot, de eerste minister, heeft verzekerd, dat de revolutie als geëindigd mag worden beschouwd. De staats greep is bijna overal gelukt zonder uitspattingen. De legers op het (Rus sische) zuidelijk en westelijk front neb ben aanvankelijk wat geaarzeldde Oostzeevloot en geheel Finland zijn op de hand der nieuwe regeering, met wie de permanente raad van arbeidersafge vaardigden trouw sameüwerkt. Ernstige misverstanden zijn niet gerezen. De constitueerende vergadering zal waarschijnlijk binnen twee of drie maanden bijeenkomen. De Finsche Landdag wordt den 9den April bijeengeroepen. N. R. crt. De Stockholmsche correspondent van het Berliner Tageblatt seint den tekst der proclamatie van Kerenski, den Russischen minister van justitie. Aldus Kameraden Ik, minister van justitie der voorloopige regeering, ben het lid der Doema Kerenski en verklaar op mijn woord, dat de tekst der verklaring, waarmee de grootvorst afstand deed, echt is. Kameraden! Matrozen! Rus land is nu vrij. Ik verzoek u, een einde te maken aan de muiterijen, die beletten, de krachten der burgers te verzamelen. Vergeet niet, dat soldaten, officieren en matrozen meer dan eens de handen hebben ineengelegd om het oude stelsel der autokratie af te schud den. Ik verzeker u, dat de heeren officieren meereudeels op de hand van het volk zijn. In St. Petersburg sprak ik met menschen uit alle klassen, waarbij ook soldaten en officieren tegen woordig waren en ik breng, u plaatsen uit Tsjeidze's rede ia herinnering. Hij kwam de vergaderzaal der Doema binnen, werd door het publiek geest driftig begroet en was door soldaten en officieren vergezeld. Hij vermaande de soldaten hua offi cieren als medeburgers te begroeten, daar ook zij de vaan der revolutie hebben ontrold en zei„Laat ons hopen, dat gij elkaar als broeders behandelt." KameradeaDe eerste stap der nieuwe regeering zal de afkondiging van amnestie voor onze naar Siberië verbannen leden der tweede en vierde Doema zijn. OndeY eerbetoon zalmen hen vrijlaten. De leden van het oude kabinet daarentegen zijn in mijn macht en hebben zich voor bet volk overeen- •mstig de nieuwe wetten te veraut woorden. Kameralen! Ik doe een beroep op uw bijstand. U moet-niet luistereu naar de agenten, maar naar uw kameraden en officieren. Ik ben overtuigd, dat gij mijn verzoek eén willig oor leent en onmiddellijk de ver nieling van de Russiscne Oostzeevloot staakt. Behoedt uw schepen en voor raden ter bescherming van Ruslands vrijheid, opdat onze vloot slagvaardig alle vijandel ke aanvallen kan keeren. Ik verzoek dringend, met het bloed vergieten uit te scheiden, het schieten te staken en vrouwen en kinderen te beschermen. •Bezwadder niet den naam van socia listen, Alleen schurken randen weer- loozen aan. Gij, kameraden, evenwel zijt heldeu, die samen met de boeren en arbeiders Rusland hebt bevrijd. Spoedig zullen de officieren u niet meer jijen en jouen. Aldus is de wensch der voorloopige regeering. Vertelt uw kame radeu, dat uw chef, admiraal Ripenin, zich zonder omwegen naar de nieuwe regeering heeft geschikt en ons erkend. Dus moet gij zijn bevelen gehoorzamen. Dit deel ik mee uit naam van de voor loopige regeeriug. Maar vooral richt ik mij als partijgenoot tot u. Mij is de eer meer waard dan de vrijheid des levens. De -correspondent voegt daarbij, dat de matrozen den volgenden dagadmiraal Repenin doodden. N. R. Crt. Het Duitsohe Gezantschap in Den Haag deelt het volgende mede Het generaal gouvernement in België heeft ten vervolge op zijn bepalingen nopens het smokkelen van drukwerken en schriftelijke poststukken bij het reizen naar en van België, nieuwe voor schriften vastgesteld. Naar luid daarvan mogen drukwerken en schriftelijke poststukken van eiken aard, fotografiën, couranten, alsmede onbeschreven briefpapier slechts ge seusureerd, d.w.z. slechts als zij het stempel of het merk van een postbe- wakingsbureau dragen, medegenomen worden. Persohen die tegen voren Staande bepalingen drukwerken of schriftelijke stukken enz., smokkelen of zelfs maar_een poging daartoe doen, moeten aangehouden worden en naar het uaastbijgelegen politiebureau worden gebracht jm straf te ondergaan. Het over de grenzen brengen van niet gecensureerde drukwerken en schriftelijke poststukken van eiken aard, fotografiën, en in het bijzonder van couranten, alsmede van onbeschreven briefpapier is verboden. Ontduikings handelingen ook de poging daartoe worden, voor zooverre andere zwaar dere strafbepalingen niet toegankelijk zijn, met hechtenis of gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of met geld boeten van ten hoogste 20.000 Mark gestraft. Als DOgingen tot smokkelen in den zin dezer verordening is reeds aan te merken het medevoeren van ongeceu sureerde papieren als de genoemde. Wie derhalve aan de grenzen in het bezit van zoodanige stukken bevonden wordt, is zonder in aanmerking te nemen of hij ze toont of tracht te verbergen, strafbaar, volgeus genoemde bepalingen. N. R. Crt. Uit St. Petersburg seint men Vol gens de laatste berichten heeft geheel Ruslaud, Finland, de Kaukasus, Turke stan, en Siberië daaronder begrepen, volle instemming met -het nieuwe regeerstelsel betuigd, hetwelk de Doema met flinken steun der vaderlandslieven de troepen door middel van een staats greep heeft doen wortel vatten. Nooit heeft een revolutie zoo kort geduurd als deze, die zich als. een loopend vuur van St. Peterburg uit verspreidde, in enkele dagen het heele land in vlam zette en eindigde met de totale weder geboorte hiervan. Men moet de oorzaak van dit schitterend succes zoeken in het besef van' de logische noodzakelijk heid, hetwelk het heele Russische volk sinds jaren en vooral in den laatsten tijd bezielde, dat de staat den ondergang tegemoet ging. Het'gaf er zich uitstekend rekenschap van, dat de oorlog smadelijk zou worden verloren, indien de gewezen regeering onder de ingekankerd zelf zuchtige leiding van de dynastie der Romanofs zou voortgaan met haar poli tiek van volksonderdrukking, een poli tiek, die alle nationale scheppingskracht doofde. Daarom heeft het heele laud de revolutie, in Petersburg begonnen, overgenomen, een revolutie, die Rusiand met zijn 130 millioen inwoners slechts naar schatting 2000 gewonden en dooden kostte. St. Petersburg heeft na een stormachtige week het gewone leven hervat fcn de nieuwe regeering doet haar best om de beginselen, in de proclamatie afgekondigd, onmiddellijk in te voeren. N. R. Crt. WASHINGTON, 24 Maart. (Reuter.) De regeering heeft besloten om na de verwachte verklaring van het Congres, dat de V. S. zich in staat van oorlog met Quitschland bevinden, ingrijpende maatregelen te nemen. Zij is vastbe sloten met alle gebeurlijkheden rekening te houden en zich voor te bereiden voor een langdurigen oorlog. Naar ver luidt zullen haar stappen zich niet beperken tot pogingen om koopvaarders te beschermen, doch veel verder gaaD. Ofschoon de regeering, voor zoover bekend is geen politiek bondgenootschap met de entente overweegt, is samen werking te velde en ter zee met de geallieerden mogelijk. Ook zal de re geering geen kosten ontzien om de entente van voorraden te voorzien. Onder de voorstellen in den kabinets raad van Vrijdag, is ook een om de entente 5 milliard dollar te leenen. NEW YORK, 24 Maart. (Hivas.) Den 2den April zal Wilson aan het Congres -niet alleen verzoeken officieel den staat van oorlog met Duitschland af te kon digen, doch ook een krediet van een half milliard dollars voor de landsver dediging vragen, alsmede het recht om de gewapende macht onder dezelfde voorwaarden te sebruiken als president McKinley in 1898 in den oorlog tegen Spanje. N. R. crt. De keizer van Duitschland heeft de volgende kabinetsorder aan von Hinden burg, den chef van den generalen staf van het veldleger uitgevaardigd: Mijn waarde generaal- veldmaarschalk De thaffs in Frankrijk zich voltrek kende bewegingen zijn voor den gehee- len toestand aan ons westelijk front van de grootste beteekenis. Met wijs beleid hebt gij met uw beproefden raadsman, generaal Ludendorff het zwaarwichtige besluit hiertoe genomen en daarmede weer een bewijs van groot veldheerstalent gegeven, dat zich waar dig aansluit bij uw successen in het Oosten. Daardoor toch is een nieuwe grondslag gelegd voor de verdere oor logvoering. Het besluit in daden om te zetten kou evenwel slechts gelukken als alles tot in de kleinste bizonderhedeu doordacht en voorbereid werd, een taak, die de geheele toewijding en de grootste inspanning van alle officieren van den generalen staf vereischte. De vlotte loop van alle tot dusver uitgevoerde maatregelen is derhalve een nieuwe roemrijke bladzijde in den arbeid van mijn opperste legerleiding. Door u heb ik den troepen reeds mijn groote waardeering laren blijken en thans betuig ik u, generaal Ludendorff en al uw medewerkers mijn bizonderen dank en tevredenheid en verzoek u, dit allen, wien het aangaat, mee te deelen. Groot hoofdkwartier, 19 Maart 1917. Uw toegenegen en dankbare koning, WILHELM" I. R. Den eersten kwartiermeester-generaal Ludendorff, generaal der infanterie, heeft de keizer eigenhandig de orde van den Rooden Adelaar eerste klasse met de zwaarden uitgereikt. N. R. Crt. Met een afstootend cynisme vertelt de „Berliner Tageblatt" corr. over de verwoesting van.de op 't Westerfront ontruimde streek: 10, 12, 15 K.M. langs onze nieuwe stelling is het eeugruwe lijke wal van leegte voor onzen vijand, die de nieuwe stellingen wil nadegen. iMüMUüiS^ «UBA1VT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1