No. 99. if oensdag 21 Maart 1917. 32e ♦iaoru Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. ÖIELEMAA, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent: voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden- naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrgdagnamiddag EEN nre. DE OORLOG. Het is den staatshoofden van de rijken die aan den kant der entente vechten, tot dusver niet voor den wind gegaan, ofschoon het in verband met hun groot aantal nu weer niet zoo erg is. De Tsaar is van de regeeriDg verwijderd, of heeft, zooals het in zijn manifest wordt te verstaan gegeven,*zich uit vaderlandsliefde teruggetrokken. De koningen vaD Engeland en van Italië en president Poincaré genieten een vrjjwel ongeschokte positie. Wel is een deel van Frankrijk door den vijand bezet. Maar de Koningen van België en van Roemenië zijn nog slechts meester in een klein gedeelte van hun land. Het niet door de Duitschers bezette gebied van België is miniemterwijl dat van Roemenië nog slechts ongeveer x/s vaa het geheel bedraagt. Koningen zonder land zijn de Koning van Servië, en de Koning van Montene gro. Daarentegen hebben Portugal en Japan geen territoriale verliezen te boeken. Tegenover deze verliesposten aan entente-kant (misschien blijkt de verja ging van den Tsaar ten slotte een winst post voor de entente) staan aan de zijde der centralen eveneens groote territori ale verliezen, b.v. de Duitscbe koloniën, een stuk van Galicië, groote gedeelten van Mesopotamië en Arabië, grensge bieden van Oostenrijk bij de Italiaansche grens. Een verlies dat ten koste komt van de geheele neutrale wereld is het te loor gaan van de vrije vaart buitengaats. Bijzonder zwaar beproefd worden twee neutralen, die met den wereld oorlog niets te maken wilden hebben maar die nu moeten toezien dat er op hun gebied verwoed gevochten wordt door anderen, en dat er met hun belan gen en rechten allerwillekeurigst wordt omgesprongen, n.l.Griekenland en Perzië. De positie van deze landen gelijkt in vele opzichten op die van België, dat ook tegen wensch en zonder schuld in de ellende werd betrokken. Het ver schil is, da*- thans Belgische troepen tegen de Duitschers vechten, terwijl Griekenland en Perzië niet tenminste niet officieel aan den oorlog deel nemen. Indien ook de Ver. Staten en China .actiet aan den oorlog gaan deelnemen, is er geen reden waarom niet nog anderen dat voorbeeld zouden gaan volgen. Het Zuidpool-contineüt zal er echter wel buiten blijven. Daar wonen geen menschen. N. R. crt. Revolutie in Rusland. Vrijdag heelt de Tsaar afstand gedaan ten behoeve van grootvorst Michael, maar deze heeft op zijn beurt van zijn recht op den troon afstand gedaan. De Tsaar heeft het opperbevel over de Russische legers aau grootvorst Nikolaas overgedragen. Een manilest van den Keizer luidt aldus Wij, Nikolaas II, bij de genade Gods Keizer van alle Ruslanden, Tsaar van Polen, Grootvorst van Finland enz. doen te weten al onzen getrouwen onderdanen in de dagen van den grooten strijd tegen deu buitenlandschen vijand, die zich drie jaren lang inspant om ons vaderland te knechten, heeft God Rus land een nieuwe zware beproeving willen zenden. Binnenlandsche troebelen dreigen een noodlottigen terugslag op deu verdereu loop van den hardnekkigen oorlog te hebben. Het lot van Rusland, de eer van ons heldhaftig leger, het geluk van ous volk, heel het verleden van ous dierbaar vaderlaud eischen dat de oorlog tot eiken prijs tot eea zegevierend einde wordt gebracht. De wreede vijand spant zijn uiterste krachten in en het oogenblik is nabij,, dat ons dappere leger samen met onze roemrijke boudgeaooten den vijand voorgoed zal verslaan. In deze beslissende dagen in het leven van Ruslaad achtten wij bet onzen plicht, dat oas volk innig ver eenigd blijft en al zijn krachten inspant om..een snelle overwinning te behalen. Daarom is het dat wij ia overeen stemming met de Rijksdoema het goed hebben geacht, de kroon van den Rus- sischen staat en het opperste gezag neer te leggen. Ous uiet willende scheiden van onzen beminden zoon, dragen wij onze erfenis over op onzen broeder grootvorst Michael Alexandrowitsj en zegenen hem bij zijn komst op den troon van den Russischen staat. Wij dragen onzen broeder op te geeren in volledige eendracht met de vertegenwoordigers van het volk, die zetelen in de wetgevende instel lingen en hun een onschendbaren eed te zweren uit naam vaa ous welbe minde vaderland. Wij doen een beroep op alle trouwe zouen in het vaderland, om hun heiligen vaderlandschen plicht te doen, in deze hachelijke ure vaa nationale beproeving gehoorzamende aan deu Tsaar, en hem te helpen, samen met de vertegenwoor digers van het volk, den Russischen staat te geleiden op den weg van voor spoed en roem. God behoede Rusland. De voorloopigé regeering heeft het volgende manilest gericht tot het Rus sische volk Burgers 1 Het voorloopig uitvoerend comité uit de Doema, heeft met steun en hulp van het garnizoen der hoofdstad en haar bevolking over het oude bewint. gezegevierd en wel in die mate, dat het een steviger organisatie van het uitvoerend bewind ter hand kan nemen. Voor dit doel heett het uitvoerend comité tot ministers van het eerste nationale kabinet mannen benoemd, wier werkzaamheid op politiek gebied hun het vertrouwen des lands ver zekert (volgt de lijst van de reeds geseinde ministers.) Bij zijn politiek zal het nieuwe kabi net uitgaan van de volgende beginselen le. onverwijlde, algemeene amnestie voor alle politieke en godsdienstige misdrijven, met inbegrip van terroris tische daden, militair oproer en agra rische misdrijven; 2e. vrijheid van meeningsuitiug in woord en geschrift, van vereeniging en vergadering, en van staking. Deze vrijheden genieten ook militairen binnen de grenzen die de omstandigheden van militair-tech- uischen aard steliea 3e. opheffing vaa alle beperkingen van socialen, gods- dienstigen en nationalen aard4e. onverwijlde voorbereiding tot het bij eenroepen eener constitueerende ver gadering, die gekozen bij algemeen kiesrecht, het regeeringsstelsel en de grondwet des lands zal vaststellen5e. vervangiag der politie door een natio nale militie, met gekozen hoofden en oaderworpen aan de organen van het zelfbestuur; 6e. de gemeentelijke ver- kiezingea moeten geschieden bij alge meen kiesrecht; 7e. de troepen die hebben deelgenomen aan de revolutio naire beweging zullen niet ontwapend worden en in St. Petersburg gelegerd worden 8e. ofschoon de strenge mili taire tucht ia dea actieveu dienst ge handhaafd blijft, moeten voor de sol dateo alle beperkingen der sociale rechten, die aadere burgers genieten, worden opgeheven. De voorloopigé regeering verklaart dat zij geen plan heelt van de oorlogs omstandigheden partij te trekken ten einde de verwezenlijking van boven staande maatregelen te vertragen. De Daily Telegraph ontvangt een telegram van den correspondent te St. Petersburg, dat hij Woensdag afzond. Het geeft een beeld vaa het eerste stadium der revolutie. Een scherpe waarschuwing was vervat iu deu moord aanslag op Raspoetia en déze waar schuwing werd nog met den meest ernstigen nadruk versterkt door alle openbare lichamen en alle trouwe vrienden van land en dynastie. Men sloeg ze echter in den wind. Daaruit is de revolutie voortgekomeu. Later seinde hij, dat een eigenaardige stakingsbeweging begon met straatbe toogingeu, waarbij het wachtwoord was, geef ons brood. Het was zeker moei lijker dan gewoonlijk, om aan eten te komen, maar teekenen duidden erop, dat de politiek met agents provocateurs de beweging aanstookten. Bakkers winkels werden geplunderd, trams tot staan gebracht enz., maar alleen op Zaterdag eu Zondag, toen het gros van de werklieden zich bij de beweging voegden. Die nam toen ernstige af metingen aan, maar zelfs toen had ze het aanzien van een opgewekt gedren tel over straat, zonder dat er eenig ernstig geweld werd gebruikt. Den troepen werd gelast, door de stad te marcheeren, maar ze toonden daarin niet veel zin te hebben. De menschen juichten hen gestadig toe en de ko zakken vooral schertsten gewoon met het volk, in plaats van het met de knoet te behandelen of andere kwade middelen van vroegere revoluties toe te passen. Allerwege werden ze toe gejuicht. De houding der menigte zou voor de regeering een vingerwijzing moeten zijn geweest. Zaterdagmiddag kregen troepenatdee- lingen bevel om te vuren en Zondag vuurden de troepen, versterkt door politie in militaire uniform, deu ge- heelen dag herhaaldelijkzij doodden en wondden in het geheel een 200 menschen, o. w. ook eéuige officieren, die zich by de nieuwsgierigen hadden gevoegd, ondanks de waarschuwing, om binnenshuis te blij ven. De menigte, bestaande uit alle standen, verdrong zich in de straten, meest uit nieuws gierigheid. Bang Scheen niemand te zijn als er geschoten werdhet leven is tijdens den oorlog goedkoop geworden. Zondagavond ontstond er ruzie tus- schen de regimenten die geschoten hadden. Rodzianko zond een telegrafi-che waarschuwing aan den Tsaar, waarin hij hem smeekte, om der wille van de dynastie, onverwijld een ministerie, dat het vertrouwen des volks had, te benoemen. Maandagochtend doodde het vermaarde garderegiment twee zijaer officieren, die bevel badden gegeven om te vuren. Het regiment, dat was uitgezonden om de garde tot de orde te brengen, liep over en deze twee regimenten, weldra versterkt met een derde, bestormden, het artillerie-depot en het arsenaal, bevrijdden de politieke gevangenen uit de voornaamste gevan genissen en staken het gerechtshof in brand. Hun officiereu waren verdwenen en de soldaten, vergezeld door werk lieden en revolutionairen, trokken door de stad. De correspondent geeft de volgende bijzonderheden over het lot van de leden van het kabinet: Vrijdag zijn alle leden van het kabinet gevangen genomen en bovendien verscheidene bekende reactionairen, zooals Stuurmer en generaal Koerlof. Ik zag den metro poliet Pitirim door soldaten hardhandig voortduwen. Protopopof heeft zich vrijwillig aan- gegeveu. Vrijdagnacht kwam een man in een bontjas aan het Doemagebouw en zeide tegen een student„Ik ben de vroegere minister Protopopof. Wil u mij bij het Doemacomité brengen Hij werd het gebouw binnengeleid, waar zijn komst groote verontwaardi ging wekte. Zich tot Kerenski, den arbeiders af gevaardigde richtend, zeide Protopopof ,Uwe Exc.Ik ben hier gekomen om my over te geven." Hij werd onmiddellijk iu hechtenis gesteld. Naar de Frankf. Ztg. uit Bern hoort, zijn daar te officieeier plaatse berichten ingekomen, dat de revolutionairen in Ruslaad den Tsaar, die op weg was van St. Petersburg naar Moskou, ge vangen hebben genomen en tot afstand gedwongen. Te Stockholm weet men op grond AXEL COUBAIVT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1