No. 96. Zaterdag 10 Maart 1917 32e .laar Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IHELEMAft, Binnenland. IV Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en VrfldagaTond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor Bklgië 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiëD worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Petroleum. Het Haagsche Corr. bureau meldt, dat de groote petroleum importeurs, met het oog op de belangrijke vertraging der scheepstransporten en de daardoor ontstane onzekerheid met den aanvoer van petroleum, besloten hebben voor loopig hun afleveringen te beperken tot 75 pet. van in de overeenkomstige periode van 1916 van hen betrokken petroleum. Zwavelzure ammoniak. De Kunstmestscommissie maakt be kend: dat een distributie van zwavelzuren ammoniak, ten behoeve van de bemes ting voor den oogst 1916/1917, zal plaats hebben in de provinciën Noord Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Noordbrabant (westelijk deel) en wel tot een hoeveelheid van 40 pCt van iedere door haar goedgekeurde aan TraSeL dat het in verband met den beperkten voorraad slechts mogelijk zal zijn de bovengenoemde provinciën, welke niet gedeeld hebben in de 2de distributie van Chilisalpeter, te voorzien van zwavelzuren ammoniak dat de prijs, door bestellers voor deze ter beschikking komende boe veelheden te betalen, is vastgesteld op 37 per 100 K.G., bruto voor netto, in zakken, vrij uit schaal aan de opslagplaatsen der commissie of aan de gasfabriek waar de aflevering zal plaats vinden dat de prijs slechts verhoogd mag worden met de werkelijk betaalde ver voerkosten, daar alle provisiën en verhoogingen in dezen prijs zijn be grepen dat een gehalte wordt gewaarborgd van 2025 pCt stikstof dat de monsterneming zal geschieden door de commissie bij de aflevering uit de opslagplaatsen of aan de gasfabrieken, terwijl de aldus genomen monsters zul len worden onzocht door het Rij ksland bouwproefstation te Maastricht dat de uitkomst van de analyse van het mosterd van een partij bindend zal zijn ten aanzien van het gehalte der daaruit aan de bestellers te leveren hoeveelheden dat de commissie dooi middel van een briefkaart aan iederen besteller kennis zal geven van de beschikbaar Btelling van de voor hem bestelde hoeveelheid. (St. ct.) AXEL, 9 Maart 1917. Woensdagavond werd alhier op de bovenzaal van den heer Gilijamse door de afdeeling ,Axel" van den Bond voor Staatspensionneering eene propaganda- vergadering gehouden, waarbij als spreker voorging de heer Jhr. R. de Muralt, lid van de Tweede Kamer te 's-Gravenhage. Bij den aanvang der vergadering stelde de heer De Muralt de keuze aan de aanwezigen, of ze omdat reeds meermalen het vraagstuk der Staats pensionneering hier behandeld is liever een uiteenzetting van de ver andering in de kieswet hoorden, in verband met de evenredige vertegen woordiging. Als genoodigd door een afdeeling van den Bond voor Staatspensionneering, achtte het Bestuur het evenwel ge- wenscht ook dit onderwerp te behan delen, waarop dan de spreker i eloofde later te zullen terug komen op het onderwerp evenredige vertegenwoordi ging- Na nog even eraan herinnerd te hebben op wat wijze die groote Bond door vier heeren is opgericht en hoe deze, ten bewijze, dat ze geheel be langeloos die vereeniging stichtten, elkaar beloofden nooit voor een zetel in Prov. Staten, Eerste of Tweede Kamer in aanmerking te willen komen, deed spr. uitkomen hoe in dien Bond eigenlijk voor iedereen plaats is, omdat het doel geen politiek doel is. Vandaar dan ook, dat vooral in de eerste jaren de afdeelingen leden telden, uit alle politieke fracties en van alle gods dienstige gezindten. Later hebben vooral veel leden der kerkelijke partijen onder den invloed hunner leiders het lidmaatschap opge zegd. En spr. vindt zulks met erg. Deze leden toch stemmen, als het er op aankomt, toch iemand, die tegen Staatspensionneering is en wat heeft men dan aan zulke leden, vraagt spr. Hij vindt daarom de tyd gekomen, dat de Bond voor Staatspensionneering, die steeds op politiek terrein neutraal bleef, partij gaat kiezen. En het is niet moeilijk, zegt spr. welke party ze de hare moet noemen. In de Tweede Kamer is al herhaalde lijk gebleken, spr. geeft daarvan bewijzen wie vóór en wie tegen Staatspensioen zijn. Hij kan échter niet begrijpen, waarom men er tegen is. De premie-wet van Talma heeft veel ver keerds, terwijl op Staatspensionneering alleen is aan te merken, dat het geld kost. Maar dat kost elk stelsel en evenveel, het komt er maar op aan, wie het betaleu zal. En de heer De Muralt bewijst dan duidelijk, dat de wet-Talma het meest den middenstand drukt. De stemming in 1913 heeft dan ook uitgemaakt, dat de wil van het volk een verlangen naar Staatspensionnee ring uitdrukte en als antwoord daarop kondigde de Koningin in de Troonrede een wet op kostelooze ouderdomsvoor ziening aan. We kregen toen de ouder domswet van Treub. Uitvoerig staat spr. nu stil bij de behandeling dier wet. Hoe deze be streden werd, door wie en op wat wijze men de behandeling trachtte uit te stellen. Thans is het ontwerp bij de Eerste Kamer ingediend en aaugezien deze een groote meerderheid van leden telt, welke behooren tot de tegenstan ders van Staatspensionneering, durft spr. nog niet vooruitloopeu bp de be slissing, of de wet-Treub, waarbij alle 70 jarigen, die het gebruiken kuunen, mannen en vrouwen (geen weduwen of kleine baasjes uitgesloten) een pen sioen krijgen van 2 per week. Spr. noemt dit wel niet veel, maar het is iets en een begin is gemaakt en dat voor uitbreiding vatbaar is. Het is evenwel geen aalmoes, maar een recht en spr. spoort alle aanwe zigen aan zich aan te sluiten bij de beweging, die daarvoor steeds geijverd heeft. Het is niet genoeg zich er voor te verklaren, maar men moet door het lidmaatschap zich uitspreken. Wanneer de Bond op duizenden bij tienduizendeu leden kan wijzen, moet de Regeering daar rekening mee houden en kon verkregen worden het doel wat zij beoogt. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebrqik gemaakt. De vergade ring, die tijdeus de rede vol aandacht was, toonde door applaus zich met het gesprokene te kunnen vereenigen. Een 23-tal nieuwe leden meldde zich aa'n. Bij de Donderdag door notaris Dregmans alhier, ten verzoeke van M. P. Zegers en kinderen, in het café van den heer G. Gilijamse gehouden veiling van een huis en erf te Axel aan den Graafjansdijk, werd kooper. Jan van Doeselaar—de Feyter, werkman te Axel, voor 1200. Woensdag werd ten overstaan van notaris Dregmans, alhier, ten herberge van den hear J. E. Blansaart geveild ten verzoeke vaa de kinderen Marines Ringelberg, een huis en erf te Axel in de Weststraat. Kooper werd de heer J. Platteeuw alhier, voor 1260. Vereeniging van Zeenwsche Fokkers van het zware Trekpaard (Belgisch type). Bovengenoemde vereeniging hield gisteren onder voorzitterschap van den heer Ph. J. van Dixhoorn eene alge meene vergadering. Do voorzitter sprak een woord van welkom aan de aanwezigen en drukte zijn spijt uit dat hun aantal niet grooter was. Hij vond het betreurenswaardig, dat er zoo weinig actie en belangstelling bij de leden was voor deze vereeniging, die reeds op zoovele resultaten kan wijzen en voor de fokkers, wanneer ze hunne belangen goed begrijpen, nog duizenden guldens winst kan afwerpen. Volgens het voorbeeld van Belgische fokkers, is op ruime schaal door de vereeniging reclame gemaakt voor het Zeeuwsch Belgisch paard, zoodat binnen enkele jaren ons paard, zegt spr., in plaats van achter het Belgisch paard, er naast kan staan en het er zeker op het oogenblik vóór zou staan, indien de leden hunne medewerking verleenden. Het id nu juist de tijd om vooruit te snellen en in plaats daarvan onder vinden we het tegendeel en moet de vereeniging door onze eigen lakschheid een deel van de ellende voelen en mede het noodlot worden van de verdwazing onder de oorlogvoerende mogendheden. De voorz. acht bet onverantwoordelijk om in deze zooveel lauwheid te toouen. Ziet naar Westelyk Zeeuwsch-Vlaan deren, Zuid Beveland en Schouwen, waar in navolging van ons, vereeni- gingen zijn gesticht, die thans meer leden tellen en ons trachten voorbij te streven. Laat ons onze stelling handhaven zegt spr. en den roem, die over het koudbloedpaard van onze streek uitgaat in eere houden. Het materiaal hebben we in voldoende hoe veelheid en van uitstekende kwaliteit. Grijpen we dus de gelegenheid aan, om het aan zijn waarde te brengen, wat we door het instandhouden der vereeniging en het geven van keur tentoonstellingen kunnen bereiken. Spr. weet, dat er iets hindert in de vereeniging. Dat is het coDCours-byp- pique. Men is van meening, dat dit een gelegenheid is om zooveel pret te maken als men wil. Wie echter in 't bestuur zit, weet dat di't anders is. Het coucours-hyppique geeft veel werk en/ tijdverdrijfhet wordt gegeven, omdat het een goede bron van in komsten vormt. Konden we het missen in de vereeniging dan was het reeds lang vervallen. Het werk daaraan besteed, kwam dan ten goede aan de tentoonstelling, waarvoor niet genoeg kan gedaan worden. Met de hoop, dat de leden in het vervolg hunne belangen beter mochten begrijpen, opdat de toe stand spoedig verbetere, opent hij de vergadering. Uit het jaarverslag van den penning meester bleek dat de inkomsten be droegen 1997,97, waaronder f 429 aan contributie, f 290 aan pacht, 3óü aan inleggelden voor concours en ten toonstelling, 362,50 entreegeld voor concours en 118 voor tentoonstelling. De uitgaven bedroegen 2815, waar onder nadeelig slot 1915 106, rente 530, 1250 aan medailles en geld prijzen en f 23 onvoorziene uitgaven. De rekening sloot met een nadeelig saldo van 817,25. Alsnu kwam aan de orde het Bestuurs voorstel, om ter dekking der schulden over te gaan tot een heffing van 25 per aandeel, dat in handen is van fok kers, met keuze om voor de opnieuw te storten 25 een obligatie er bij te ontvangen. Over dit voorstel ontstond eene breed voerige discussie. De voorz. deelde mede, dat nood dwong tot dezen maat regel. Weet een der leden een auier middel dat ,tot dekking der schulden leidt, dan zal het bestuur dit gaarne in overweging nemen. De heer A. Dees van Zaamslag deelt mede, dat hij bij de oprichting 2 aau deelen genomen heeft van J 25, om lat hij sympathie had voor de vereeniging doch niet om te kunuen exposeeren, of voordeel te behalen. Hij heeft reeds lang begrepen, dat van die aandeelen nooit iets terug zal worden betaald en houdt die dan ook voor gesphonken. Maar hierbij nogmaals vrijwillig f 25 per aandeel te leggen, acht hij te veel gevergd. Hij vraagt of de leden daartoe verplicht kunnen worden. De heer L. de Koeijer, van Sluiskil heeft 4 aandeelen en merkt op, dat hij van andere meening is. \\s. COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1