\o. 87. Woensdag 7 Februari 1017. Jaar A d verte ntiebla d voor Zeeuwse li - V <i ii n d c* i *2 i -■ N i e uws- en F. DIELEMAN, Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letteis worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. AXEL, 6 Februari 1917. Vrijdagavond werd alhier op de bovenzaal van den heer Koole de 20ste jaarvergadering gehouden van de ver eeniging Steunt Elkander" onder voor zitterschap van den heer J. M. Oggel. De vergadering was niet druk bezocht. In het bestuur werden herkozen de volgende heerenonder-voorzitter Joh Smies, le penningmeester A. E. C. Kruijsse, secretaris C. P. Minjon en commissarissen L. H. Burm, Adr. van Hoeve Pz., J. Verijzer, J. A. van Vessem en Abr. Wiemes. Uit de rekening en verantwoording van den len penningmeester bleek, dat ontvangen is aan contributie der gewone eden 1358.50, van de buitengewone eden ƒ154.—reglementen .50, boeten f 1.05, rente staatsschuldboekje ƒ90.rente spaarbank 6.59, samen 1610.64. De uitgaven bedroegen 1222.— aan ziektegelden, 4.96 aan postzegels 10.voor den bode en f 15.521/2 aan drukwerk, samen 1252.481/»- Het goed slot bedraagt dus 358.151/, en het kapitaal der vereeniging f3551.20. Nadat deze rekening en verantwoor ding onder daukbetuiging was goedge keurd, bracht de secretaris het navol gende jaarverslag uit Geachte vergadering. Het is op dit oogenblik 20 jaar geleden, dat de Vereeniging „Steunt Elkander werd opgericht. Door 5 ingezetenen van Axel, die reeds eenige avonden bij elkaar waren gekomen, om plannen te beramen tot het stichten onzer vereeniging en het vaststellen van een voorloopig reglement werd den 6 Februari 1897 eene oproe ping verspreid om op 10 Februari eene vergadering te bezoeken, waarin tot 3 definitieve oprichting der vereeniging zou worden besloten. Die oproepiug was onderteekend door de heeren D. J. Oggel, B. Trouw, B. van Ruijven W. van Heuven en uw secretaris, die thans het voorrecht geniet zijn 20e jaarverslag uit te brengen. De vergadering werd door 42 perso nen bezocht en de vereeniging was geboren met een getal van buitengewone leden gelijk aan het aantal bezoekers der vergadering, daar allen toetraden. Zes dagen later werd een vergadering gehouden voor het aangeven van gewone leden, waarvan door 142 per sonen gebruik werd gemaakt. Behalve de bovengenoemde oprich ters der vereeniging werden als com- 6.30 8.05 8.30 8.48 - uur. le boot k van missarissen bestuursleden benoemd de heeren Herm. de Feijter, F. Dekker Fz., W. Dieleman, P. van Hoeve, J. A. van Vessem, M. A. Smies, F. Hariuck, J. M. Oggel, Jac. Verijzer en Jac. Dregmans. De eerste commissie van toezicht bestond uit de gewone leden J. C. de Bruijn, F. G. van Tatenhove, F. Ilame link, D. Maas en J. van Bendegem. Onder al deze mannen zijn er vele, die we hebben moeten missen en die door andere krachten vervangen zijn, maar toch blijft hunne herinnering bij het nagaan der geschiedenis van Steunt Elkander onder ons voortleven, vooral van hen, die zich op bijzondere wijze ten opzichte van onze vereeniging ver dienstelijk hebben gemaakt. Ik denk hierbij vooral aan de heeren D. J. Oggel en B. v. Ruijven. Reeds het eerste jaar gaf een over schot aan inkomsten boven de uitgaven van ruim t 500. Dat was dus een goed begin en een aanmoediging om op den ingeslagen weg voort te gaan. Het ligt niet in mijn plan om vau uwe aandacht te veel te vergen, door de geschiedenis van het 20 jarig leven onzer vereeniging van het begin tot op heden na te gaan. Het zou dau ook meestal hierop uitloopen, dat de ver schillende vereenigingsjaren veel op elkander gelijken. Nu eens moest het bestuur leden schrappen wegens wan betaling, dan weder werden nieuwe leden aangenomen. Enkele malen moest tegen een lid worden opgetreden wegens gepleegd bedrog, doch zooals ik zeide, dit kwam gelukkig zeer zelden voor. Verder was het gewichtigste de fiuan- cieele zijde onzer vereeniging. Het eene jaar gaf een overschot, het andere daarentegen een tekort aan ontvangsten, doch het groote, niet genoeg te waar- deeren voorrecht, dat onze gemeente in al die 20 jaren gespaard bleef voor epidemieën, heeft zoo gunstigen invloed gehad op onze kas, dat Öteuut Elkander zich nog steeds mag verheugen in het bezit van een stevigen spaarpot, waar door we gewapend zijn tegen kwade dagen, als die soms mochten komen. In de 20 jaren die onze vereeniging bestaat is aan ziektegelden uitbetaald eene som van meer dan ƒ24000.of gemiddeld 1200 's jaars. Dit bedrag heeft wel niet kunnen voorzien in I alle behoeften der zieke leden, maar het mag toch beschouwd worden als een goeden steun vooral wanneer we het spreekwoord „alle beetjes helpen" in toepassing willen brengen en hierbij opmerken, dat zonder onze vereeniging die steun geheel zou ontbreken. En thans kunnen we zeggen, dat onze vereeniging, nu zij den 20 jarigen leeftijd heeft bereikt, rustig en kalm haar gang gaat. Onregelmatigheden komen niet meer voor, het bestuur heeft in het afgeloopen jaar geen enkele vergadering moeten houden voor het behandelen van buitengewone gevallen. Het aantal gewone leden blijft ongeveer hetzelfde en het aantal buitengewone leden gaat niet vooruit, een gewoon verschijnsel in de meeste vereenigingeu. Het aantal leden bedraagt thans 261 gewone en 66 buitengewone. Zooals uit het verslag van onzen penningmeester blijkt, hebben de ont vangsten over het afgeloopen vereeni gingsjaar bedragen 1610 64 en de uit- gaveu 1252.481/o waaronder 1222. aan ziektegelden ons kapitaal bedraagt nu ƒ3551,20 zoodat we gerust de toe komst tegemoet kunnen gaan. En zoo gaan we thans het 21e ver, eenigingsjaar in, vol hoop en vertrouwen- dat Steunt Elkander verder zal groeien en bloeien en met de beste Hvenschen voor den gezondheidstoestand onzer leden. De verschrikkelijke wereldbrand die het oude Europa nu reeds 21/2 jaar teistert, woedt nog steeds voort, de levensomstandigheden worden al moei lijker en zwaarder, doch Gode zij dank zijn wij nog bewaard gebleven voor den geesel des oorlogs. Hopen we, dat 1917 het vredesjaar moge worden, dat de drukkende lasten van onze schouders worden genomen en het zonnetje van geluk en voorspoed ons levenspad weder moge bestralen. Dat het spoedig zoo worden mag Op deze woorden volgde een daverend applaus als blijk van instemming met het gesprokene, waarvoor de secretaris een woord van dank van den voorzitter mocht in ontvangst nemen. Daarna werd overgegaan tot het kie zen van de commissie van toezicht uit de gewone leden. De aftredenden B. Coppieters, J. Dieleman, J. A. Lensen, C. J. Martin en C. L. Rinn werden allen met groote meerderheid herkozen. Bij de gewone omvraag werd dobr eeaige leden de weuschelijkheid be sproken om de uitkeering der ziekte gelden te verhoogen, vooral met het oog op de dure tijden. Tevens werd hierbij opgemerkt, dat alsdan tot ver ing der contributie zou moeten worden overgegaan. Bij meerderheid van stemmen werd ten slotte uitgemaakt, dat het niet wen- seheiijk is tot contributievarhoogingover te gaan. Evenwel zegde de le penning meester toe, dat hij uit verschillende rekeningen zal nagaan, of het mogelijk is, de uitkeering te verhoogen zonder dat de contributie verhoogd moet wor den. Daarbij zal dan tevens worden onderzocht of het maximum der uitkee ring zijnde 12 weken of 72 ziektedagen, op 15 weken zou kuunen gebracht worden. Met het oog hierop werd de wensche Ijjkheid uitgesproken, dat veel meer jonge leden moesten toetreden dan tot nu toe het geval is. Jonge raenschen toch hebben veel minder kans om ziek te worden dan oude en zijn daardoor een goede steun voor de vereeniging, daar het bedrag dat de kas van hen profiteert kan besteed worden voor de uitkeeriugen aan ouderen en ook omdat zoo langzamerhand onder de leden een aantal komt, aap wie het volle bedrag jaarlijks moet worden uitgekeerd. De voorzitter sloot hierop de vergade ring met een woord van dank aau allen voor de getoonde belangstelling, hij sloot zich volkomen aan bij de woorden van den secretaris, hoopte dat de vrede spoedig aan veel ellende een eind zal maken en sprak de t este wenschen uit voor de leden der vereeniging en hunne gezinnen. Wees zuinig Het begon er ook in onze gemeente treurig uit te zien met de brandstoffen- voorziening. Dat blijkt wel daaruit, dat op jl. Zaterdag ongeveer 130 men schen om cokes zijn geweest aan de gasfabriek. Het leek een wedloop van kruiwagens, en handkarren in de rich tiug van den Buitenweg. Niet te ver wonderen, dat dit het personeel der gasfabriek en niet het minst den Directeur handen vol werks gat. Op lofwaardige wijze beijverde deze zich om aan iedereen het gevraagde te verkoopen. En als men dan weet dat vescheidenen nog voor 2 of 3geziuneo kolen vroegen, kan men wel begrijpen, dat de voorraad cokes aanzienlijk begint te krimoen. Dit opzichzelf is nu minder erg, als de burgerij maar geholpen is en deze maar begrijpen wil, dat alleen zuinigheid ons behoeden kan voor een kolenaood. Van bevoegde zijde vernemen we, dat er dauk zij de maatregelen geaomen door den Burgemeester onzer gemeente, door het distributiebureau kolen naar hier zijn afgezonden en wellicht reeds hier zouden geweest zijn, iudien ook niet de scheepvaart zoo belemmerd was en de schippers zelveu daarvan weer niet trachtten te profiteeren, door be zwarende eischen te stellen aan de vrachtvaart. Thans vernemen we, dat de aange vraagde kolen alleen over Breskens en dau verder per tram onze streek kunnen bereiken. Door de marine zullen booten beschikbaar worden gesteld, die de kolen naar de haven te Breskens moeten sleepen. Zoo zien we, dat het zeer vlug en gemakkelijk gevraagd is: „Waarom laat men geen kolen komen van de Regeering", maar opdat „waarom" tal van antwoorden ziju te geven, die een buitenstaander anders doen denken. En daarom juist, omdat we hier achter de Schelde zitten, moeten wij zooveel meer nog de zuinigheid betrachten. Er is beweerd, dat het de schuld van de gemeente is, dat we zoo gauw zon der cokes waren, omdat er teveel uit de gemeente was gevoerd en dus niet genoeg bespaard was. Men deelt oqs naar aanleiding hiervan mede, dat die bewering sterk overdreven is. Voorzeker, er is cokes uitgevoerd in den tijd, dat door de gemeentenaren betrekkelijk weinig naar cokes gevraagd werd, omdat men nog volop andere kolen kon krijgen. En in de meeniug verkeerend, dat wellicht velen aan de waarschuwing in de pers gehoor hadden gegeven, om toch zoo vroeg mogelijk voorraad voor den geheelen winter iu te slaau, besloot men maar een partij cokes naar buiten de gemeente te verkoopen. Maar niet zóóveel, dat niet bij tientalleu van massa-aanvragen ziju geweigerd en er dus wel degelijk ge spaard is. Zoo weten we, dat in den vorigen winter 7000 H.L. cokes voorradig was, tegen 11000 H.L. bij den aanvaug van dezen winter, d. i. dus 60°/0 besparing, wat misschien voldoende was geweest, indien de strenge vorst van nu niet ware ingetreden. Intusschen ziet het er niet naar uit, dat we spoedig onbezornd kunnen door stoken. De dagbladen bevatten berich ten van kolenuood iu Frankrijk, kolen- nood in Pruisen, kolenuood iu Zweden, kolenuood in Zwitserland, koleunoodiu Nederland. Alleen Engeland zou ons koieu kuunen bezorgen, indien nu juist AXELSCHEfpOURANT. LE.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1