No. 86. Zaterdag 3 Februari 1917 32e #iaar Nieuws- e n Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F. SHFJLFMAA, Buitenland. Binnenland. •üf Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groot® letters worden naai plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franoe ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. 6.30 8.05 8.30 8.48 DE OORLOG. De grootste bedrijvigheid heerseht lezer dagen op het Westelijk front. Van Armenliéres tot in den Elzas op verscheidene plaatsen overvallen, die telkens groote afmetingen aannemen en dikwerf tot scherpe gevechten leiden. Bij Verdun hebben de Pranschen ge tracht de loopgraven te hernemen, die de Duitschers in hun jongsten overval hen hadden afgenomen. De Duitschers lijn zeer verheugd over dit gebrek aan resultaat van de Fransche tegenaan vallen, maar zelf hebben zij tot dusver log geen poging gedaan om de terrein winst, die de Engelschen bij Transloy, hebben gemaakt, terug te winnen. Op deze twee plaatsen valt eenige verschui ving te constateeren, meestal hebben die overvallen zoo'n resultaat niet, maar trekken zich de aanvallers bij het ver- jchjjnen van versterkingen aan den anderen kant terug. Deze afloop is dan altijd tot bevrediging van beide partijen. De aangevallen partij is blij, dat de tegenstander er weer van door ij, de aanvaller is blij, dat hij er een oogenblik geweest is. Terecht zegt een correspondent van Reuter, dat niemand weet waar de volgende groote aanval van de gealli eerden zijn aangrijpingspunt of aangrij pingspunten zal hebben. Maar het is au toch wel waarschijnlijk, dat die aan val op meerdere plaatsen tegelijk zal losbarsten. Zoo had men het reeds verwacht, toen, voor den grooten aanval van de geallieerden aan de Som me, dergelijke overvallen als nu een groote actie aankondigden. Immers in de overmacht moeten de geallieerden hun kracht zoeken, in een gelijktijdig aan vallen op verschillende punten tegelijk, om de andere zijn voordeel van de binnenlinie te ontnemen. Het offensief aan ae Somme is echter tot één plaats beperkt gebleven, en het resultaat was dan ook gebrekkig. Er is nu weer zooveel voorbereiding voorafgegaan, dat men thans een uitgebreider actie ver wachten kan. Tenminste wanneer de Duitschers die actie afwachten en niet van hun zijde door een aanval de plan nen des tegenstanders in de war zullen willen sturen. Aan de Aa, ten Westen van Riga, is het krijgsbedrijf tot rust gekomen. In Galicië, aan de Zlota Lipa, hebben de Russen een aanval op de daar gepos* teerde Turken gedaan, met een resul taat, dat, volgens het boven geschetste procédé, beide partijen ten hoogste be vredigt. Van de Boekowina, waar de Russen een plaatselijk voordeel hebben behaald, geen nieuws. N. R. Crt. De Morning Post verneemt uit Was hington d.d. 29 dezer: In gewoonlijk goed ingelichte kringen heerscht een sterke overtuiging, dat Duitschland in den loop van de volgende week met een nieuw vredesaanbod zal aankomen. In dezelfde kringen is men van meening, dat de op land begonnen oorlog zich nu naar de zee verplaatst heeft en dat op zee de beslissing zal vallen. Een telegram van den B^rlijnschen correspondent van de New York World behelst, dat de Duitsche marine verlangt te toonen wat zij kan en dat in Duitsch land de overtuiging veld wint, dat de wereldoorlog op zee onverwijld kan en zal uitgevochten en beslist worden. N. R. Crt. Duitsche duikbooten hebben vau 18 tof 25 Jaa. behalve een Engelschen torpedobootjager, nog 17 schepen, met een inhoud van 18,056 bruto register tonnen, in den groad geboord. Onder de ladingen van de gezonken schepen bevonden zich 5000 ton graan,ongeveer 7500 ton kolen, verder voornamelijk mijnhout, fosfaat en andere contrabande. In de maand December zijn 152 vijandelijke handelsscbepeu met329,000 ton bruto, door oorlogsmaatregelen der middelrijken verloren gegaan. Daar onder behoordeu 240,000 ton bruto aan Engelschen. Buitendien hebben oorlogs vaartuigen van de raiddelrijken "65 on zijdige koopvaarders met 86,500 ton bruto wegens vervoer van contrabande in den grond geboord. In het gehe 1 dus over de maand December 415,500 ton bruto. De verliezen sinds het begin van den oorlog tot 31 Dec. 1916, de in den loop van het jaar naderhand bekend gewordene daarbij gerekend, door oorlogsmaarregelen der middelrij ken ontstaan, bedragen 4,021,500 ton bruto, waaronder 3,069,000 Engelsche of 15 procent van de geheele Engelsche tonnemaat bij het begin van den oorlog en 401 onzijdige schepen, met 537,000 ton, die wegens vervoer van contra bande werden in den grond geboord of prijs verklaard. N. RCrt Een landbouwster uit Barwer bij Bentheim had voor 1800 mark aan spek, vet en margarine voor een handelaar uit Herne van Hollandsche smokkelaars opgekocht. Da smokkelhandel dezer vrouw werd echter ontdekt, voor zij deze waren aan deu handelaar had afgeleverd. Deze zaak diende dezer dagen voor de schepenrechtbank te Bentheim. De koopster en de haudelaar werden ver oordeeld tot 50 mark boete elk. Aan het verzoek, om de goedereu verbeurd te verklaren, voldeed het gerecht niet, uit de overweging, dat door dezen smokkelhandel niem nd werd geschaad, doch wel Duitsche ingezetenen werden bevoordeeld. N. R. Crt. De landraad te Kleef waarschuwt de boeren nu voor het laatst, meer voort te maken met het dorschen en afleveren van graan, daar hun traagheid groote onregelmatigheden in de distri butie heeft veroorzaakt. Bij de land bouwers, die nu nog nalatig blijven, zal al het koren in beslag genomen en op hun kosten door de van overheids wege gevormde arbeiders-colonnes ge dorscht worden. Kapitein Janson, de stuurman en de geheele bemanning van tien man van de Russische bark Roe be is te Kaapstad aan wal gebracht. In een gesprek met een vertegenwoordiger van Reuter zeide Janson, dat zijn schip op 4 Januari, op 90 mijlen van de Engelsche kust, door een duikboot van het nieuwste type in den grond was geboord, volgens bar- baarsche methoden. De duikboot loste een waarschuwingsschot, dat langs het dek over zijn geheele lengte scheerde en de commandant gelastte de beman ning bij een zeer ruwe zee in een open boot te gaau. Deze was pas twee boots lengten van het schip af toen de duik boot opnieuw vuurde en vijitien schoten op de Roebe loste, die ondersteboven kwam te liggen. De duikboot verleende geen hulp, maar de bemanning wist met bekwame zeemanschap een stuk zeil te hijschen en werd bianen vier uur door een Japansche postboot opge nomen, stijf v^an de koude en tot op de huid doorweekt. N. R. Crt. De Tel. verneemt dat de eerste de portatie te Brussel waarvan wij den aanvang meldden, ruim 2000 burgers getroffen heeft. Er moesten zich 5000 burgers aanmelden. De kleinste helft werd aangewezen om te vertrekken en kreeg geen gelegenheid meer afscheid van hun gezin te nemen. Allen, die opgeroepen werden, moestan zich trou wens vau de noodige uitrusting voorzien. Men verwacht nu weldra een tweede sorteering. Te Antweroen Gent en Dendermonde niet alleen zijn zieke gedeporteerden teruggekeerd, zooals wij meldden, maar deze toestand wordt nu vrij algemeen iu alle plaatsen. Ook uit Diest, Thienen eu uit dorpen bij Charlerei vernemen we, dat zij die niet in staat zijn te werken, naar huis worden gezonden' Men heeft er zien terugkeeren, die zoo zwak waren geworden, dat men hen van 't station tot hun woning moest ondersteunen, vandaar, dat van dien dag af de hoe veelheid teerkost ten dienste vau de Parijsche bevolking met 2000 ton per dag zal worden verhoogd. Inmiddels waarschuwt Herriot tegen verspilling van brood. De prijs daarvan zou echter niet verhoogd woraen. Vohr het leger z >n bijzondere maatregelen op til. Ook beveelt hij een ruimer aardappelteelt aan. R- RCrt. De Duitscher had zich al aau de gedachte gewend, dat de staat den handel in oude kleeren aan zich heeft getrokken. Nu gaat Berlijn beenderen opkoopen. Daaruit zal vet worden ge trokken. De bewoners moeten dus beenderen van alle soort van den ove rigen afval gescheiden houden en die afgeven aan de stedelijke Verzamelaars, die daarvoor ten minste twee maal in de week langs de huizen rond gaan en vier pfenning per pond zullen geven. Het aldus te verkrijgen vet voor de bereiding van spijzen is voor de in woners van Berlijn, voor welke stad de verordening alleen geldt. N. R. Crt. Uit Paderborn wordt aan het „Berl. Tel." gemeld, dat de kolennood aldaar zoo hoog is gestegen, dat in geen enkele woning in meer dan ééne kamer mag worden gestookt. Verder werd bevolen dat de winkels om 6 uur moeten sluiten en zullen voor Februari en Maart kolen kaarten worden uitgegeven. Avp. De Lyousche Progrè3 ontvangt uit Washington het bericht, dat Wilson zich binnen atzienbaren tijd nogmaals tot de oorlogvoerende mogendheden zal wenden om hun mededeelingen te doen over een door hem te stichten vredes boud en het program daarvan. A'. R. Crt. Naar aanleiding van de opstootjes te Parijs wegens de schaarschte aan steen kool heeft men in het ministerie van vervoer van gedachten gewisseld. Be- slolen werd, tijdens de ernstige koude dagelijks uit de stedelijke koleureserves een hoeveelheid ten verkoop onder de bevolking den handelaars ter beschik king te stellen. Woensdag zijn de eerste honderd ton verdeeld. Na 1 Februari zullen de Parijzenaars het ruimer met de levensmiddelen krij gen. Zwitsersche bladen vernemen Hooge lederpryzen. Te 's-Gravenhage zal, op 6 Februari vanwege den Ned. Bond van Schoen- raakerspatroos een protestvergadering tegen de hooge lederprijzen worden belegd. In de verklaring, welke het bondsbsstuur de vergadering zal voor leggen wordt o.a. gezegd dat de prijzen van alle soorten fournituren, die voor. het maken en repareeren van schoenen worden gebruikt, sedert het uitbreken van den oorlog met 200 pet. zijn geste gen terwijl de prijs van zooileder sinds 1914 aan een prijsstijging van f 1.20 tot 3.50 per pond onderhevig was. De prijzen van het schoeisel en van de reparatie zijn zoo hoog geworden, dat vooral de arbeiders en burgerbe volking niet meer iD staat is schoenen te koopen of te doen herstelleu. Dien tengevolge wordeu duizenden schoen makers met werkloosheid bedreigd en is voor velen hunner de toestan 1 reeds onhoudbaar geworden. De Bond vestigt er voorts de aan dacht op, dat van het begin van den oorlog af, door de Nederlandsche leder fabrikanten reusachtige winsten zij gemaakt en dat vooral in de laatste maanden een aantal hunner zich op ongekende wijze verrijkt hebben ten koste van het Nederlandsche volk. Oogenblikkelijke regeeringsmaatrege- len worden noodzakelnk geacht, iu dien zin, dat beslag worde gelegd op alle -ruwe inlandsche huiden en een centraal distributiekantoor voor huiden en looistoffen, leder en schoenen worde ingesteld. Verschillende sprekers zullen in deze vergadering, tot bij woning waarvan o.a. de minister van Landbouw en Kamer leden zijn uitgeuoodigd het woord te voeren. Avp. AXELSCHE fa COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1