T 1 Woensdag 24 Januari 1917, <£e Nieuws- en Advertentieblad oor Zeen wscli - V1 a anderen. F. DIELEMAA, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER —UITGEVER AXEL ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. In New Europa heeft een zekere Pierre Maes een artikel geschreven over „België en het Schelde-vraagstuk". Daarin komt voor „In de eerste plaats moet België, dat een zoo bijzondere aardrijkskundige en ceconomische positie in Europ.i inneemt, gewaarborgd worden, dat het eens voor al wordt bevrijd van eenige oude ser vituten, die maar al te lang zijn be wegingsvrijheid hebben belemmerd. België heeft vooral goede natuurlijke grenzen noodig, die zijn verdedigings positie beveiligen. Het moet stellig de volstrekte en formeele mede-sou vereini- teit krijgen over de Wester-Schelde, waardoor Antwerpen het voornaamste bolwerk en de natuurlijke spil van het kleine koninkrijk kan worden." De schrijver geeft dan een geschied kundig overzicht om aan te toonen, dat Nederland nooit de volkomen sou vereini- teit over de Schelde bezat. Tal van oplossingen van dit vraagstuk zijn reeds onder de oogen gezienhet zou voorbarig zijn, zich thans reeds ten gunste van een daarvan uit te laten. De beste oplossing zou wellicht zijn om aan België, door middel van een billijke vergoeding, vast te stellen bij minnelijke schikking, het bezit van Zeeland, Vlaanderen (waarschijnlijk is bedoeld Zeeuwsch Vlaanderen) te ver zekeren, of het deel ervan dat aan de Belgische kust grenst. „Deze oplossing is onlangs opgeworpen door een onzijdig blad, de Gazette de Lausanne." Dit blad heeft ook opmerkingen van een Nederlandsch correspondent open baar gemaakt, welke correspondent, te oordeelen naar hetgeen men uit zijn opmerkingen weergeeft, een buitenge woon slecht geschiedschrijver is. A. R. Crt. Volgens uit Rome ontvangen berich ten, zijn in Syrië 110.000 menscheu van honger gestorven. De Humanité bevat een brief uit Teheran, waarin de toestand in Perzië wordt beschreven en steun van Frank rijk wordt gevraagd. Het zou onjuist zijn te meenen, dat Frankrijk geen belangen in Perzië heeftzijn intellec tueele en moreele invloed is er ontegen zeglijk zeer groot. A. R. crt. Naar een deserteur van de Duitsche marine aan de N. Amh. Ct. meedeelt, is het in Duitsche mariuekriugen bekend dat alles in gereedheid wordt gebracht, om eerstdaags een aanval op de Engel sche kust te doen. Negenhonderd!,? duikbooten zouden voor dit doel ziju aangewezen en gereed liggen. Het plan wordt geheim gehoudeu, doch is in marinekringen vrij algemeen bekend. Uit Berlijn wordt bericht: Op 31 December 1916 is het Engelsche s.s „Yarrowdale", 4600 ton, als prijs in een haven binnengebracht met een prijsbe manning van 16 man en 1469 gevan genen, bestaande uit de bemanningen van een Noorsch en zeven EDgelsche schepen die door een onzer bulpkruisers in den Atlantischen Oceaan waren opgebracht. De lading der opgebrachte schepen bestond voornamelijk uit oorlogstnateri aal, dat van Amerika voor onze vijaudeo bestemd was, daaronder 6000 ton tarw<>, 2000 ton meel, verder 1900 paarden. De opgebrachte „Y irrowdale" had 117 last automobielen, een personenauto, 6300 kisten geweerpatronen, 30.000 rollen prikkeldraad, 3300 ton staal en verder veel spek, vleesch, eu worst aan boord. Van de gezonken schepen waren drie Engelsche gewapend. Ouder de emao- ningen der opgebrachte schepen waren 103 van neutrale stateu. die evenals degenen die tot de vijandelijke staten behooren, krijgsgevangen zijn, voor zoover zij op de gewapende schepen dienst deden. De aanvoerder van het prijscomman do was luitenant Bodewitz. De opbrenging van de „Yarrowdale" werd tot dusver uit militaire overwe gingen geheim gehouden. Deze ziju na de verklaring van de Engelsche admiraliteit van 17 Jauuari, niet meer van kracht. De Times verneemt uit Pernambuco dd. 18 dezer Het stoomschip Dramatist Kreeg den kaper den I8den December in het gezicht op een afstand van 7 mijlen. Het schip kwam langs zijde, heesch de Duitsche marine-vlag en seinde dat de Dramatist dade.ijk moest stoppen. Een stuk vau de verschansing aan het voorschip werd neergelaten en daarop kwamen twee kanonnen van 6.5 c.M. voor den dag, die op de Dramatist gericht werden. Deze stopte en gaf zich over. Gewapende man schappen kwamen aan boord van de Dramatist, vau welke de officieren en een gedeelte van de bemanning naar den kaper overgebracht werden. Andere leden van de bemauniug bleven tot 's avonds aan boord, toen het stoomschip door middel van ontplofbare stoffen tor zinken werd gebracht. Later werd de bemanning van de Dramatist, ap 2/ Indische stokers na, op de Hudson Maroe overgebracht met 237 anderen van in den grond geboorde schepen. Zoodra er een schip in het gezicht kwam werden allen, die aan dek -waren, naar beneden gejaagd, de waterdichte schot ten gesloten eu werd een gewapende wacht bij het kleine luik geplaatst. De manschappen hoorden, dat als men eeu Engelschen kruiser moctn ontmoeten, zij geen kans zouden krijgen, om zich te redden. Over het eten werd geklaagd Men kreeg dagelijks een ous vleesch Meestal waren de sanitaire maatregeleu onvoldoende. Als het verblijf aan boord een beetje langer geduurd üad,zouhet vermoedelijk tot een epidemie ziju ge komen. De Times en Daily Mail vernemen nog uit Pernambuco, dat de Ouitsohers aan boord van de Möwe II over het algemeen beleefd waren en bewijzen afgaven voor wat zij in beslag namen. Een van deze bewijzen was met den naam van Wolff onderteekend. Een man heelt eeu fotografie van het kaap schip genomen eu verschillende afbeel dingen van het in den grond boren van de Nantes worden in Pernambuco op straat verkocht. Zij zijn gemaakt met een klein verborgen fotografie-toestel letje. Reuter seint: Volgens inlichtingen van bevoegde zijde, wordt verondersteld, dat de Möwe Kiel verlaten heeft onder Deensche vlag, op het dek een lading hooi vervoerende om de bewapening te verbergen. Toen het schip voor 't laatst gezien is, was het zwart geverfd. Het schip had vier torpedo lanceerbuizen eu verscheidene reserve-buizen. Men gelooft, dat het ook een toestel had om mijnen te leggen. De kaper had een groot aantal reserve coulissen om naar gelieven deu aanblik van het dek te Kuuuen veranderen, verderschijnschoor steenen. Men geloott verder, dat de Möwe herhaaldelijk anders geverfd is. Ouder de laatste laag verf zijn sporen ontdekt van de Deeusche vlag, die op de romp geschilderd was. Er is uog geen enkel bericht ingeko men omtrent de Yarrowdale, waarover Duitsche officieren het bevel voeren. Naar aanleiding van het teit, dat de Hudsou Maroe- te Pernambuco is aauge Komeu onder bevel van Duitsche offi cieren, heeft het blad Razao den mini ster van marine geïnterviewd, diegezegd zou hebben, dat de Hudson Maroe niet te Pernambuco geïnterneerd zal worden, maar als Duitsche ooriogsprijs ouder de jurisdictie van den D-uitschen gezant zal blijven. De Braziliaansche marine autoriteiten zouden de Hudsou Maroe als een Duitsch schip beschouwen. A'. R. Crt. Op 12 Januari kreeg een van onze duiKbooteu in het Engelsche Kanaal een stoomschip in het gezicht en maande dit door een sein aan, om te stoppen en een boot uit te zetten. Duidelijk wareu op het schip de Deensche ueu traliteitsmerken, de Deensche vlag en de in groote witte letters op den romp geschilderde woorden „KaiDane- mark" te zien. N>t geruimen tijd werd aan den boeg van het stoomschip een roeiboot zichtbaar. De duikbootcomman dant gelooide nu met eeu onschuldig Deeusch stoomschip te doen te hebben eu voer er uaar toe, Piotseliug liet het stoomschip toen het nog maar een paar honderd meter van de duikboot ver wijiierd was, zijn vermomming vallen Van het achterschip werden plaukeu neergelaten en een kanon vau 10 tot 15 c.M. werd zichtbaar, waarboven de Deensche vlag bleët waaien. Tegelijker tijd vielen uit verscheidene totdusver onzichtbaar gebleven kanonnen aan de langszijde van het schip verscheidene schoten. De projectielen vielen vlak bij de duikboot. Deze kou door snel ouder te duiken zich aau het gevaar outtrekkeu. lutüsscneu is zonder iwijtel vastge steld, dat het werkelijk bestaaude stoomschip Kai 13 Jauuari dus een da, na het voorval, in de Engelsche haven Sunderland heeft gelegen. Er kan dus geen twijfel aan bestaan, dat men hier weer met een Van die schaamtelooze gevallen te doen heeft, waarin Engelsche stoomschepen om duikbooten in de val te lokken, neutrale kleuren en vlaggen op de ergerlijkste wijze misbruiken om hun kanonnen zonder gevaar te kunnen afschieten op Duitsche oorlogsvaartuigen die op wettige wijze deu handelsoorlog voeren. Dat dit schip het niet eens noodig geacht heeft, bij hetonen'eu van het vuur de Deensche vlag naar beneden te halen, maar met die vlag in top geschoten heeft, zet op ae heele misda dige handelwijze de kroon. Aldus een Wolff bericht uit Berlijn. A. R. Crt. In het laboratorium voor den aan maak van schietstof, te Spaniau, is een ontploffing geweest. De stoffdijke schade, daardoor aangericht, is maar gering, de stremming in het bedrijf onbeduidend. Helaas zijn 10 menschen gedood, twintig gewond. N. R. Crt. Vrijdagavond om zeven uur brak er brand uit in de fabriek in het Oosteiude van Londen, waar munitie werd ge zuiverd. Twee minuten daarna greep de ontploffing plaats. Veel werklieden hadden toen nog niet weg kunnen komen uit de fabriek, die volslagen verwoest is. De magazijnen eu fabrie ken in de buurt vatten vuur. Tot op grooten afstand werd de ontploffing gevoeld. Drie rijen kleine huizen, die vlakb(j stonden, zijn ontredderd. Wat daarin stond, is ernstig beschadigd. Het bluschtoestel was aanwezig, toen de outploffing plaats had. Twee brand weerlieden kwamen om het leven en het toestel is vernield. Het aantal per soonlijke ongelukken staat uog niet vast. 40 lijken zijn gevonden. A. R. Crt. De regeering van Noorwegen heeft te Buenos Aires een contract over de levering vau vleesch, ter waarde van zeven miljoen kronen, afgesloten. Vol gens Noorsche bladen is deze overeeu- komst de grootste, die ooit met Argen- tiuië tot stand kwam. De Noorsche staat ontvangt op grond daarvan vier miljoen KVG. varkensvleesch en drie miljoen K.G. ossevleesch, alies iu dit jaar te leveren. De eerste zendingen zullen reeds in de volgende weken aau- komen. Voor het vervoer is eeu laad ruimte van 35,000 ton van uoode. Daar volgens het contract het kilo vleesch op iets meer dan een kroou komt, acht de Noorsche pers de overeenkomst voor Noorwegen zeer voordeelig. -V. R. Crt. Er zijn nieuwe bijzonderheden bekend geworden omtrent de manier, waarop de Duitschers bij de deportaties te Geut te werk zijn gegaan. Arbeiders, burgers, werkloos of niet, werden er volgens de politie lijsten iu de loodsen van de spiuuerij La Gautoise opgeroepen. Eij die er niet vrijwillig verschenen, werden er door Duitsche soldaten met stootea en duwen heengedreven als vee. In vracht-auto's werden ze vervolgens naar het concentratiepunt gebracht. De mannen werden er gedurende twee of drie dagen gehouden. Hartbrekende

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1