No. 82. Jaar Zaterdag 20 Januari 1917 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. OIELEMAS, Buitenland. Binnenland. Landbouw. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. DE OORLOG. De „Morning Post'' verneemt uit Washington Ofschoon de grootste ge- ïeimhouding door den President en het :abinet aangaande den volgenden stap ten behoeve van den vrede in acht wordt genomen, is er reden om aan te nemen, dat Wilson zoo goed als be sloten is een nieuwe poging te doen, ten einde Duitschland te bewegen, tegenover hem en de overige wereld lezelfde vrijmoedigheid te toonen als geallieerden gedaan hebben en zijn voorwaarden openbaar te maken. De President, zoo verneemt men, deelt niet in de algemeene opvatting, dat door de gedachten wisseling over den vrede niets bereikt zou z(jn, maar meent dat er een duidelijke vooruitgang bereikt is. Men zegt, dat hij gelooft, dat de vredespartij in alle oorlogvoerende landen, die tot dusver geen gelegenheid had gehad om hare opvattingen bekend te maken naar die zich thans, nu de regeeringen inde verschillende landen de gedachten- wisseling over den vrede veroorloven, Lan laten gelden, veld wint. Er is nu een atmosfeer, die gunstig is voor den vrede, geschapen, en hoe meer men die strooming kan aanmoedigen, hoe jrooter de hoop op vrede zal worden. Avp. De Avanti, het socialistisch hoofdor gaan in Italië zegt overtuigd te zijn, ondanks allen schijn van het tegendeel dat het Europeesche conflict binnenkort door onderling overleg zal worden be slecht. Na de openbaar making der entente-nota aan Wilson zijn, volgens de Avanti, de heftigste nationalisten met bun orgaan, de Idea Nazionale, heel 5iam geworden en hebben hun imperia listisch program opgeborgen. Zij, die straks nog niet alleen Trente en Triest, doch ook Dalmatië, Albanië, Epirus en de Grieksche eilanden voor Italië opeischten en zelfs van Smirna, Syrië en Jemen spraken, zweren nu bij bet nationaliteitsbeginsel. Deze ommekeer wettigt, meent de Avanti, de optimistische opvatting, dat bet einde van den oorlog dichter bij is, dan het schijnt. N. R. crt. Reuter seint uit St. Petersburg dat onder den buit die by het offensief van de Russen in de streek van Riga geno men is, tot dusver zijn: 50 machine geweren, 30 kanonnen, de geldkist van bet 3.64ste regiment infanterie met 335,000 mk. erin, 300 paarden, tyvee pantserauto's, 50,000 gasmaskers, 50,000 uniformen, 15,000 geweren, 20 veldkeu kens en 10,000 flesschen brandewijn. N. R. Crt. In de „Interpreter", het Engelsche nationalistische weekblad van Kaapstad, van 16 Nov., vinden wij den volgenden brief uit de loopgraven (wij vertalen) „Hoe bitter het is, zal ik de waarlijk wijsgeerige opvatting huldigen, dat het maar goed was, dat ik de slagen kreeg met de anderen, die het misschien nog minder verdienen dan ik. Over weinige weken, zullen allen uwer, die genoeg verbeeldingskracht hebben om de mon sterachtige tragedie die wordt vertoond te begrijpen, gelegenheid hebben voor vrede te pleiten. Wat nu volgt is ge schreven in de hoop dat het daartoe kan bijdragen, hoe weinig het zij. „Ik heb letterlijk met duizenden sol daten gesproken, in dozijnen verschil lende regimenten. Mannen uit Frank rijk en Egypte, van de Dardanellen en Malta. Er is er niet een van de twintig, die wil dat de oorlog zal doorduren. Als de regeeringen konden hooren wat de mannen in khaki met elkaar spreken en niet wat ze zeggen voor het open baar, zouden ze uit hun welbehagelijk heid opschrikken. Alleen de hoop weer- noudt nog een machtige beweging het ijzer brandt diep in. Wel verre van de Duitschers te haten, spreekt niemahd in on vriendelij ken geest over hen. Men ziet heel duidelijk in, dat alle, of bijna alle de bloeddorstige menschen uit de verschillende landen nu dood of gewond zijn; de Duitscher die nu vecht wordt eenvoudig ter slachting gedreven. We schijnen allen te ziju gegrepen door een verschrikkelijke machine, die nie mand kan of durft regelen. „De oorlog die nu woedt is niets dan het blindelings dooden van menschen in de hoop, dat een van de partijen zal verzwakken. Behalve militaire families en een bevolking, die door vrees is gehypnotiseerd, wat men soms haat noemt, gelooft niemand dat de oorlog door de wapenen zal eindigen. „In het algemeen-is de toestand zoo, dat de oorlog voortduurt, omdat geen regeeriug den zedelijken moed heeft om den eersten stap te doen hetzij voor een wapenstilstand hetzij voor vrede." (Men bedenke, dat de brief al een paar maanden oud is.) „Elke regeering denkt, dat haar goeden naam er van afhangt wie het langst haat kan uitschreeu weu. Ik weet, dat het publiek de menschen die om vrede vragen zal negeren, maar in den grond van het hart zal danken. De kreet gaat opHoe lang nog Kan niemand ons helpen De „Interpreter" teekent hiérbij aan, dat kapitein Simpson, een Nienw-Zee- lander, diet gewond van den oorlog, in Zuid-Afrika was teruggekomen, het zelfde getuigde als de briefschrijver en daarmede zeer de verontwaardiging opwekte van den burgemeester van Johannesburg, dezelide man wien de koningin van de Swazies onlangs vroeg, waarom hij, zoo'n flinke kerel, niet aan het front was. Daarentegen heelt de Anglikaansche bisschop van Kimberiey openlijk ver zoenend over de Duitschers durven spreken. N. R. Crt. Een neutraal onderdaan, die in het eind van de vorige maand uit Duitsch land is gekomen, heeft aan de Times de volgende beschrijving gegeven van den toestaud daar te lande Ik heb in een maand 15 pond aan gewicht verloreu. Ai den tijd, dat ik in Duitschland beu geweest, heb ik geen boter gezien. Saccharine, die in plaats van suiker gebruikt wordt, tast het tandvleesch aan en veroorzaakt diarr- hee, evenals de kunstmatige koffie, die een afschuwelijke drank is. De men schen leven voornamelijk op aardappe len en visch. De laatste komt uit Holland en Zweden. Een kleiue visch kost ruim een gulden, ganzen ruim 5 gulden het pond marsepein, die vroeger in Duitschland buitengewoon goedkoop was, wordt nu van noten gemaakt en kost 2 gulden 90 cents hei pond. Het eenige wat men eten kan, is chocolade. Iedereen vertoont de karakteristieke verschijnselen van geelzucht, met een geelachtige tint in de huid en in het wit van de oogen. Voedsel is voor geen geld te koop.x De millionair is er even slecht aan toe als de arme man Wat kleeren betreft, ik heb twee uur moeten wachten om twee paar sokken, twee hemden en zes zakdoeken te koopen. Alleen „zijden" goederen kun nen zonder vergunning gekocht worden. „Katoen" bestaat uit de een of andere plantenveze>l, die ook gebruikt wordt voor het maken vaD zoogenaamde „rieten koffers". De menschen zeggen „Wij zullen België prijs moeten geven, maar wij moeten Warschau houden." De man nen van werkelijke beteekenis zijn Ludendorff en generaal Tappen, de chef van Mackensen. Over Oostenrijk spreekt men niet. Men vindt, dat men Engeland veel te veel tijd heeft gelaten, om zijn verdedigingsmiddelen tegen de Zeppelins in gereedheid te brengen. Men gelooft, dat de Bremen geramd en gezonken is, nadat zij de haven ver laten had. Het socialisme steekt het hoofd op, waar het dit maar durft. In een bekend district aan den Rijn moet iemand zijn handschoeneu inden trein uittrekken want als men hand schoenen draagt, wordt men aangezien voor iemand die geen socialist is. Ik beu verplicht geweest, of ik wilde of niet, op de oorlogsleening in te schrijven. De menschen denken, dat er na den oorlog een belasting van 50 pCt. op het kapitaal zal komen. Duitschland voelt ernstig het gebrek aan kunstmest. De salneter, die men uit de lucht maakt, deugt alleen om salpeterzuur van te makemvoor muni tie-doeleinden, en werkt niet goed, als meststof voor den grond. N. R. Crt. Een corr. van „Central News" te Rome kreeg in antwoord op eeue vraag aan een hooggeplaatst ambtenaar bij het Vaticaan, waarom de houding van den Heiligen Stoel ten opzichte van den oorlog veranderd was, het volgende antwoord De Heilige Stoel blijft zorgvuldig de neutraliteit in acht nemeuevenwel gaat de Paus na, welke methoden in den oorlog worden aangewend door de oorlogvoerende mogeudheden en hij moet wel daaruit de conclusie trekken, dat de wreedheden, begaan door Duitsch land en OosteurijK, alles ver hebben overtroffen, waaraan de Eutente-mo- geudheden schuldig zijn. I Zoolang keizer Franz Joseph leefde, achtte dc Paus het wenschelijk, de ge voelens van dezen ouden vorst te ont zien. Hij heeft echter met zulk eene verplichting ten opzichte van den nieuwen keizer en ziet geen reden waarom misdaden moeten worden ver dragen, die aanhoudend in zijn naam begaan worden. Avp. De Engelsche regeering heeft een nota aan Spanje gericht over de vaart van Spaansche fruitschepen. Z(j zegt daarin, dat zij fruitschepen, die Duitscbe geleide-papieren aan boord hebben om ze te vrijwaren voor duikbootaanvallen, in Engelsche havens zal toelaten, of schoon zij het recht zou hebben papieren en lading in beslag te nemen. De nota noemt de bewering in enkele bladen, dat Engeland den invoer van Spaansch fruit in Duitschland verbod n heeft, onjuist. De Engelsche regeeriug heeft zich daarover in het geheel niet uitgelaten. Ook heeft zij zich nooit verzet tegen het zenden van fruit naar Nederland en Denemarken. Engeland eischt slechts dat dergelijke zendingen niet naar Duitschland gaan en er is een overeenkomst in de maak, waarbij de voor de Nederlaodsche markt noodige hoeveelheid zuidvruchten wordt vast gesteld. 2V. R. Crt. Mr. Goeman Borgesius. De toestand van den heer Mr. Goeman Borgesius, Voorzitter der Tweede Kamer is nog steeds onveranderd zorgwekkena. Dinsdagmiddag is mevr. Borgesius, die tijdens de ziekte van haar man ongesteld was geworden, plotseling overleden. Dr. Kuyper. De 'ongesteldheid van dr. Kuyper is van veel ernstiger aard geweest, dan aan de pers was medegedeeld, zegt de Tel. De patiënt leed aan een longaan doening, waarbij zich een complicatie heeft voorgedaan. Thans bevindt hij zich redelijk wel. HoofVlbestuursvergadering der Z. L M. Woensdag vergaderde hef Hoofdbe stuur der Z. L. M. in hotel „Centraal" te Goes ouder voorzitterschap van den heer jhr. Van Vredenburgh. De voorzitter wenschte de heeren in 1917 veel geluk en hoopte, dat allen in het belaug van den landbouw zullen samenwerken. Omtrent het in deze vergadering be sprokene, ontleenen we aan de M. Crt. het volgende Omdat de bemoeiingen van het dag. bestuur zeer uitgebreid zijn en iu c^en tegenwoordigen tijd vaak direct beslui ten moeten worden geuomen en de leden maar enkele gedeelten van Zee land vertegenwoordigen, had het dag. bestuur voorgesteld om dit college met 2 tijdelijke leden uit te breiden, opdat, zooveel mogelijk aan alle deelen van onze provincie gelegenheid gegeven worde om een stem uit te brengen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1