No. 80. 32e *9 aam Zaterdag 13 Januari 1017. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. Dl KLEM AN 5 Buitenland. Binnenland. 6.30 8.05 8.30 8.48 Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groots letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiëD worden franc* ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. DE OORLOG. Dr. H. van Dijke, de vertrekkende gezant van Amerika te 's-GraVfenhage, heeft de volgende verklaring afgelegd aan de Associated Press of America De mededeeling van den Nederland- schen minister vanbuitenlandschezaken dat president Wilson's nota van 18 December, aan hem door mij werd overhandigd, zonder eenig verzoek of wensch tot ondersteuning ervan door de Nederlandsche regeering, is volkomen juist. Ik deed zulks, omdat door mijne regeering mij aldus was bevolen. Mijne opdracht luidde, de nota van den president eenvoudig als kennisgeving te overhandigen. Er was geenerlei verzoek bij. De reden hiervan is, dat Amerika de delicate en moeilijke positie van de Nederlandsche regeering te midden van dezen oorlog begrijpt en er niet bij haar op aandrong, zelfs haar niet verzoeken wilde, iets te doen, dat door haar niet raadzaam, voorzichtig en nuttig zou worden gencht. Ik heb mijn best gedaan dit juiste begrip van de Nederlandsche positie in de Vereenigde Staten te be vorderen, en zal ook daarmede voort gaan. Aangaande instructiès uit Washington betreffende de wijze van het overhan digen der Nota van den President te Madrid is mij niets bekend. Wat ik mij niet kan verklaren is, dat die Nota zoo algemeen verkeerd is be grepen. Er wordt uitdrukkelijk ver klaard, dat zij geen aanbod van bemid deling, noch een vredesvoorstel behelst Zij was enkel een -voorstel, dat de oorlogvoerende van beide zijden de voorwaarden te kennen zouden geven, waarop zij bereid zouden zijn, den vrede in overweging te nemen en te bespreken. De Ententemogendbeden hebben zulks reeds met eenige duidelijkheid gedaan, en zullen het waarschijnlijk eerlang zelfs op nog duidelyker wijze doen. De Centrale mogendheden hebben op be leefde, zelfs vriendelijke, doch zeer zakelijke wijze de uitnoodiging van den President, om hunne voorwaarden be kend te maken, van de hand gewezen Dit maakt, dat de vredesdiscussies zich op het oogenblik op 't doode punt bevinden. Zoodra beide partijen zich gelijkelijk openhartig betoonen, zal de wereld kunnen oordeelen, of de vrede waarnaar ieder rechtschapen mensch verlangt, nabij dan wel verat is. De Vossische Zeitung heeft een onderhoud gehad met een, ongenoemden Nederlandschen staatsman, die uit Den Haag te Berlijn is aangekomen en goed ingelicht heet te zijn. De staatsman verklaarde op de op merking, dat men het in Berlijn op vallend bad gevonden, dat de Neder landsche regeering vergelijkenderwijze laat stelling heeft genomen tegenover de Duitsche vredesnota en de nota van Wilson Het officieele antwoord van de Neder landsche regeering is zoo juist door den minister van buitenlandsche zaken be kend gemaakt. Als wij Nederlanders geen haast gemaakt hebben, is dat niet te verklaren uit ons temperament, maar uit een wei-doordachte politieke over weging. Boven allen twijtel is vast, dat iu Nederland uit ecouomische en menschelijke overwegingen het levendig gevoelen heerscht om den vrede te bevorderen. Degeheele Nederlandsche pers is het er over eens, dat iedere stap naar den vrede van Nederlandsche zijde moet worden aangemoedigd., Ook in de Duitsche officieele kringen is het bekend, dat Nedefland zijn tot dusver gereserveerde houding zal laten varen, zoodra het de overtuiging heeft, dat ziju optreden ten gunste van den vrede eeu tastbaar resultaat zal opleveren. Juist de omstandigheid, dat Den Haag als plaats voor de vredesouderhaude lingen in aanmerking komt, legt den Nederlanders de verplichting op, zich gereserveerd te toonen. Wij verieenen gaarne gastvrijheid, wanneer die ge vraagd wordt, maar wy Nederlanders vragen er niet om gastvrijheid te mogen verieenen. Wij weten zeer nauwkeurig, dat alleen woorden, al zijn ze nog zoo goed ge meend, den vrede niet kunnen brengen, wanneer niet achter die woorden be reidwilligheid tot doen schuilt. Wij in Nederland zijn misschien beter en eer der dan meer afgelegen landen iu staat den stand van zaken in Londen te overzien. Wij waren van de weigering van Engeland, om op de Duitsche voor stellen in te gaan, zoo vlug op de hoogte, dat daaruit de terughouding van Nederland is te verklaren. Wij wachten in Nederland alleen op het psychologische oogenblik, dat wij, op grond van onze kennis van zaken, uog niet gekomen achten. Zoodra ech ter de Nederlandsche regeering de over tuiging heeft, dat men over het doode punt heen is, zal zij ongetwijfeld geeu oogenblik aarzelen om harerzijds stap pen te doen, die naar haar inzien zullen kunnen leiden tot beëindiging van den wereldoorlog. N. R. Crt. De Berlijnsche correspondent van de Tijd meldt Ofschoon de vredesactie, welke ten gevolge van het aaubod der centrale mogendheden enkeie weken is gevoerd, door het afwijzend antwoord der Entente voor goed schijnt gesloten, kan tegen de helft dezer maand toch nog een belangrijke verklaring v,an den Rijks kanselier tegemoet worden gezien. Er wordt slechts gewacht op het antwoord dat de entente aan Wilson zal geven, om de verdere houding van Duitschland en ziju bondgeuooten teu aanzien van de vredesbeweging vast te stellen. Deze vaststelling zal geschieden in de redevoering door den rijkskanse lier bij de weder-bijeenkomst van den Rijksdag te houden en gepaard gaan met een vertoog tot de neutralen, welke Wilson's voorstel hebben gesteund. De redenen waarom Nederland geen oföci eelen overigens niet gevraagden steun aan de nota van Wilson verleende z in hier bekend en worden gebillijkt. Men weet, dat de Nederlandsche regee ring een anderen stap op het geschikte oogenblik zal doen. Nu de vraag te berde is gebracht, of bij het aanknoopen van vredesonder handelingen een wapenstilstand zou worden afgekondigd, brengen buiten landsche bladen in herinnering, dat het begin van dergelijke onderhandelingen in verschillende oorlogen geen invloed heeft gehad op de voortzetting van de krijgsbedrijven. Terwijl bij voorbeeld in 1912 te Lausanne over den vrede tus- schen Italië en Turkije onderhandeld werd, ging de strijd aan het geheele front voort. In 1878 begonnen de onderhandelingen tusschen Rusland en Turkije op J21 Januari, maar de Russen zetteu hun opmarsch voort en staan pas op 3L Januari, na de onderteekening van de voorloopige vredesvoorwaarden, een wapenstilstand toe. In 1870 ont moetten Bismarck en Thiers elkaar in November in Versailles, maar de oorlog werd nog verscheidene maanden zonder ophouden of wapenstilstand voortgezet. In 1866 liet Bismarck den opmarsch van het Pruisische leger tegen Weenen voortzetten, ondanks de tusschen Pruisen en Oostenrijk begonnen onderhandelin gen. Nog minder zouden gedachten- wisselingen tusschen oorlogvoerende staten en een onzijdigen staat een schorsing van het krijgsbedrijf ten gevolge behoeven te hebben. N. R. Crt. Tegen vluchtelingen. De Duit- schers nemen allerstrengste maatregelen om de vlucht van Belgische burgers te verhinderen en nemen daartoe ook hun toevlucht tot list, schrijft de Tel. Dezer dagen kwamen in een woning nabij de grens te Selzaete twee burgers. Ze spraken goed Vlaamsch. Aan de vrouw des huizfes maakten ze wijs, dat ze, om de deportatie, naar Hollaud wilden wijken en vroegen haar hen tegen goede belooning behulpzaam te willen zijn. De vrouw ging op het voorstel in. Toen bleken de pseudo-vluchtelingen twee Duitsche detectieven te zijn. Bij het bespreken van de plannen had de vrouw ook een Duitsch soldaat genoemd, die helpen zou. Zij en die militair werden aangehouden. Eeu scherp onderzoek volgde. Op den sol daat voud men veel bankbiljetten, geld, dat de man niet verantwoorden kon en van omkooperij moest afkomstig zijn De vrouw is naar Duitschland gevoerd Een gerucht wil, dat de soldaat als afschrikwekkend voorbeeld voor ande ren, gefusilleerd is. De Morning Post verneemt uit Was hington De Tribune vestigt de aan dacht op de onregelmatigheid, dat Neder land, hetwelk 80 pCt. van de laadruimte in Nederlandsche schepen voor graan en audere levensmiddelen uit de Ver eenigde Staten gereserveerd heeft, tege lijkertijd overeenkomsten tieeft gesloten om levensmiddelen aan Duitschland te verkoopen. De groote iuvoer iu Neder land uit de Vereenigde Staten geeft de Tribune aanleiding te vermoeden, dat Nederland zelf gebrek heeft aan voedse en nu dit het geval is, is het blad be nieuwd, of »de geallieerden er geen bezwaar tegen zullen maken, dat Duitschland over Nederland leven3 middelen krijgt. N. R. Crt. Daar de aardappel voorraad in Duitsch land steeds schaarscher wordt, is uog grooter bezuiniging noodig. Daarom is voor het. heele Rijnsche industriegebied het rantsoen vastgesteld op 3 pond aardappelen en 4 pond koolrapen per week. De koolrapen moeten namelijk spoediger opgebruikt worden, omdat zij niet zoo lang goed van smaak blijven Voor de zwaar werkende bevolking wordt het ontbrekende aan aardappelen verder aangevuld met havermout, grut ten enz., waarmede echter evenzeer groote zuinigheid betracht moet wor len. M. R. Crt. Thans zoo meldt een Reuter telegram uit Londen dat wij in buiten landsche bladen aantreffen heeft de Eugelsche regeering voor het eerst aan Reuter en aan de corresDondenten, die aan het front zijn, veroorloofd om mede te deelen, dat de Engelscbe troepea die in Frankrijk zijn, ongeveer twee millioen man sterk ziju, en op een front van 160 K.M. samengetrokken zijn. Geen gedeelte van de verschillende Europee- sche fronten is zoo geducht bezet als het Engelsche front. Reuter voegt hieraan toe, dat de omvang van de aanstaande krachtsin spanning der Engelschenin Europa niet op zijn waarde geschat wordt, behalve door de Duitschers. Hoewel de gealli eerde regeeringen het belang en den grooten omvang van de door Engeland ontwikkelde krachtsinspanning kennen geeft de openbare meeuing in Frankrijk, Italië en Rusland er zich niet nauwkeu rig rekenschap van. /Hij bepaalt er zich toe, de lengte van de verschillende fronten uit te meten en beschouwt de k jrtheid van het Engelsche front als eeu teeken van militaire zwakheid. Men kan er nog bijvoegen dat de tegenwoordige troepensterkte aan het Engelsche front in drie of vier maanden nog veel grooter zal ziin geworden, wanneer het oogenblik voor operaties op groote schaal gekomen zal zijn. iV. R. Crt. De neutraliteit van de Schelde. De heer J. C. E. Kellermanu, Slof maker, directeur der Directe B -las tiugen, Invoerrechten en Accynzeu voor Zeeland en Westelijk N.Brabant, wij u in De Katholiek een uitvoerig ariikel aan het vraagstuk der Schelde neutraliteit. We ontleenen aan het slot daarvan de volgende, opmerkingen De diep tragische gebeurtenissen, waarvan wij sedert Augustus 1914 getuigen zijn, hebben bewezen Po--ju st de blik is geweest van de Ministers Cool, Colijn ea Wentbolt, toen zij bu i volle aandacht wijdden aan „de w rk -n aan de Wester-Schelde". Niet tea staande dat België een lot getroff u heeft, dat ieder mensch, onverschillig AXELSCHES® COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1