\o. 79. ffoensdag 10 Januari IS?! 7 JP »l «A Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAA, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITG EVER AXEL ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regeis 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franoo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. Nog .geen Vrede. De TV. R. crt. noemt het antwoord voor alle vredesvrienden een bittere ontgoocheling. Een zoo bot afwijzend antwoord had niemand verwacht, omdat men meende dat ondanks de barsche woorden er nog wel reden bleef met eenig vertrouwen de politieke gebeur tenissen af te wachten. Nu komt het neer op: doorvechten. Want het optimisme dat zou willen vertrouwen, dat een minder in de lucht hangend voorstel dan het Duitsche in gunstige overweging zou worden geno men, zal wel teleurgesteld worden door het antwoord op de Amerikaansche nota. Duitschland zal geen voorstel indienen gebaseerd op een oorlogskaart zooals de Entente-mogendheden die ver langen, d.w.z. een voorstel vooruitloo pend op de overwinning der Entente. „Doorvechten dus, totdat de oorlogs kaart zich ten gunste van de Entente heeft gewijzigd dat is de droeve nieuwjaarsboodschap vervat. Het is eene verschrikkelijke verant woordelijkheid, die de Entente-mogend heden hiermede op zich hebbengenomen niet minder zwaar, dap op degenen rust, die voor het uitbreken van den oorlog verantwoordelijk moeten worden geacht De nota van de Entente heeft de gele genheid te baat genomen, om omtrent dit laatste nog eens hare opvattingen kond te doen. Dit gedeelte van de nota zou ongetwijfeld hebben gewonnen, indien het korter ware samengevat Men overtuigt elkaar daarover niet op dit oogenblik. Wie voor het uitbreken van den oorlog schuld draagt, zal trou wens de historicus der toekomst hebben uit te wijzen. Gegevens om daaromtrent thans reeds te beslissen zijn er nog slechts uiterst weinigde oorzaken van in het antwoord toenadering buiten de deur te houden, had het antwoord der Entente in haar geheel zulk eene gelegenheid kunnen openstellen. En dat dit niet geschied is, dat de Etitente-diplomatie in de weken tijds, dat zij haar antwoord heeft overdacht, geen uitweg weet te vinden, geen sprankje hoop gelaten heeft, dat aan den gruwelijken strijd vooreerst een einde komen zal op andere wijs, dan door opnieuw het hooge spel van het geluk der wapenen te spelen ait moet voor alle vredesvrienden eene rampzalige teleurstelling zijn. Er blijft-nu voorshands nog slechts ééne kansdat deze nota slechts is te beschouwen als een fier antwoord, direct tot den tegenstander gericht, en dat de gelegenheid, die nu gemist werd, in het antwoord der Entente op Wilson's nota zal worden gevonden. Het is eene kaus, maar zij is niet groot. Keizer Wilhelm heeft Vrijdag de volgende proclamatie aan zijn legeren marine gericht In vereeniging met de bondgenoot schappelijke staatshoofden had ik onzesa vijanden voorgesteld spoedig vredes onderhandelingen te beginnen. De vij anden hebben mijn voorstel afgewezen. Hun machtsbegeerte wil de vernietiging van Duitschland. De oorlog duurt voort. Voor God en het menscbdom treft de vijandelijke regeeringen alleen de zware verantwoordelijkheid voor alle gruwe lijke offers in de toekomst, die mijn wil u wilde besparen. Gerechte ver ontwaardiging over de aanmatiging en den euvelen moed der vijanden en de wil om onze heiligste goederen te ver dedigen en het vaderland een gelukkige .toekomst te verzekeren zullen u stalen. „Onze vijanden hebben het overleg, dat ik hun voorstelde, niet gewild Met Gods hulp zullen onze wapenen hen daartoe dwingen." den oorlog liggen ook heel wat dieper dan in de geschiedenis van de twaalf dagen, welke onmiddellijk aan de oorlogsverklaring zijn vooraf gegaan; en het getuigenis van degenen, die in Juli 1914 eene rol hebben gehad bij de ontzettende gebeurtenissen, die toen in de Europeesche diplomatie werden voor bereid, is ook niet het meest onpartijdige scheidsgerecht, om over schuld iu 1914 te oordeelen. Doch wie ook in 1914, en in de jaren die daaraan voorafgegaan zijn, de kwade daemon geweest moge zijn van Europa de vraag daarnaar is eene geheele andere dan, en behoort afgescheiden te worden gehouden van de vraag, wie voor de voortzetting van den strijd, nu wel* met verdubbelde verbitterdheid, aansprakelijk moet worden gesteld, en op het oogenblik, dat er een schijntje kans tot beëindiging van den menschen- moord gekomen was, dit glimpje licht opnieuw verduisterd heeft." De toon van het voorstel uit Berlijn was niet vau dien aard, dat de Entente daarop zonder meer zou ingaau. „Doch zegt het bladgelijk Lloyd George in zijn rede in het Parlement ruimte bad gelaten, om niet elke poging tot In het Duitsche groote hoofdkwartier heett de Duitsche Keizer dezer dagen met anderscheiden leidende mannen uit de landen van zijn bondgenooten ge sproken. Het overleg betrof natuurlijk het antwoord der entente. Wat was het resultaat 's Keizers proclamatie aan leger en vloot. De iuhoud is kort en duidelijk, in overeenstemming met hetgeen de offi- cieuse pers iu Bulgarije en Oostenrijk en met hetgeen graaf Tisza met Nieu we Jaar reeds had gezegd, en volkomen ZjOals na het afwijzend antwoord der entente te verwachten was. „De oorlog duurt voort", derhalve Onder het eerste hoofdstuk van de vredespogingen kunnen wij een streep zetten, zegt de N. R. Crt. Wij blijven echter gelooven, dat dit eerste hoofdstuk niet geheel voor niets geschreven is Het zal zijn invmed blijven oefenen en de voorbereiding van een tweede hoold stuk vergemakkelijken. Er mag nog op gewezen worden, dat de centraleu het tamelijk snel eens geworden zijn omtrent hun houding ten opzichte van het antwoord der entente. Door het bezit van Braila zijn de ceptralen tot de beneden-Sereth door gedrongen de stad ligt vlak bij de moerassige uitmonding van deze rivier in den Doaau. Van grooter gewicht is nog, dat het bezit van deze belangrijke havenstad den centralen het gebruik van den waterweg waarborgt, zoowel voor militaire als andere transporten. Dat het bezit van deze haven voor het succes van verdere operaties tegen de Serethlinie derhalve de grootste betee kenis beelt hoeft wel geen verder betoog. In aansluiting met de verovering van Braila, waar de centralen naar het schijnt gelijktijdig van het Oosten en het Zuideu iu binnen gedrougen zijn, bebbeu zij ook verder naar het Noord westen en ook in het gebergte vooruit gang in de richting van de Sereth ge maakt. Door den val van Braila en den verdereu vooruitgang, die de centralen in de laatste dagen in Roemenië hebben gemaakt, is uu wel zeker geworden dat er in de eerstvolgende weken zich een zeer interessante slag aan de Sereth zal ontwikkelen, waarin het eindoog merk der centralen zal ziju den Zuide lijken Russischen vleugel op te rollen. Het Duitsch legerbericht van 6 Jan. meldt van het Rumeensch gevechtster rein het volgende Froat vau ven Mackensen. Na werk zame voorbereiding door de artillerie, bestormden onder het bevel van den luitenant generaal Kuehne de divisies van de lui enaut generaals Schmidt, von Kuobelsdorf—Heiurich) eu van von Oetinger de wijd uitgestrekte, met draad versperringen en flankbedekkingen ver sterkte stellingen der Russen vau Tarcaru tot Rimniceui, namen deze plaatsen eu drongen over het moerassige rivierterreiu op naar de Sereth. De vijand houdt daar nog eenige dorpen bezet, van waaruit nij tevergeefs tegen aanvallen ondernam. Tijdens de ge vecnten onderscneidde zien het Maag- xirgsche reserve inf. regt. no. 26. Meer naar het Z.O. nam het versterkte cavalerie-corps vau luitenant-generaal von Scnmetto, Olaucasca, Gulianca en Mascinenl. Voortroepen bëreikteu de Sereth. Tegenover het Donauleger van den generaal der infautrie Kosch zagen de Russen van verderen tegenstand ten Z. van de Sereth iu den nacht van 4 op 5 Januari at en trokken, sterke achterhoeden opofferend, op den N oever terug. Iu Braila trokken van het W. uit Duitsche eu Balgaarsche cavalerie, vau het O. uit over de Donau, Duitscne eu Balgaarsche iutanterie binuen. De belangrijkste handelsstad van Rumeniq. is daarmede in de handen van de BoudgeuooLen in de Jooroedzsja heeft het derde Bulgaarsche leg r, waartoe Duitsche, Balgaarsche en Turkscne troepen oehooren onder lei ding van generaal Marezoff zijn taak snel eu voor goed vervuld. Geen Rus sische ot Rum^euscne soldaat bevindt zich meer in deze streek. De voorgenomme nieuwe operaties zijn begonnen. Galatz ligt onder ons vuur. -fvj). President Poincaré is met generaal Nivelle naar België gegaan, waar hij de gast van koning Albert geweest is. Met den Koning heeft de President de Belgische troepen bezocht, aau wie hij Pransche onderscheiding3teekenen uit reikte. Vervolgens heeft de President, gaande langs de Nooidzee, de Pransche troepen bezocht. Luitenant generaal Wielemans, opper bevelhebber van het Belgische leger, is Vrijdagochtend in een dorp aan het front gestorven, tengevolge van een longontsteking, die hij enkele dagen ge leden in de loopgraven had opgeloopen. Wielemans was 10 Januari 1863 ge boren. Hij werd tot onderluitenant benoemd 1 Mei 1881 tot luitenant 27 December 1888; kapitein 26 December 1894 majoor 25 December 1905 luite nant-kolonel 25 December 19,12. Tot luitenant-generaal is Wielemans tijdens den oorlog bevorderd, schitterend soldaat, die mind werd. Hij was een algemeen be N. R. Crt. Uit Ruslaud. In een politieke vergadering heeft Alexandrof, lid van de iegercommissie, een rede gehouden over het Duitsche vredesaanbod en o.a. gezegd De eenige kans, die Duitsch land heeft om te overwinnen, is, dat Rusland in elkaar zakt. Maar wij heb ben 10 man in reserve voor eiken soldaat in de loopgraven, wij hebben 5 millioen poed graan iu reserve en daarom heeft Rusland er nooit b -t w voorgestaan dau nu om zijn nationale plaanen te verwezenlijken. Spr. verwierp elke gedachte aan een afzonderlijken vrede en verzeker!", dat Rusland tot den laatsten vi ur >cut zal vechten. TV. R. rt. De Lokal Anzeiger verneemt twie eigenaardige voorbeelden van noe h-t in Polen m it de opem are reiuhei i en met overheids-bemieiiagen is gistel!. Een verordeuing vta den O isten- rijksca Hongaarschen districts-corn n in- dant te^Chelm luidt als volgt: Ade inwoners, met uitzondering van de zieken, moeten op zijn laatst om acht uur opstaan. Het beddegoed moet ter stond gelucht en geklopt en de vloer geveegd worden. Na 8 uur moeten alle inwoners gewasschen en gekleed zijn. 's Maandags moeien loopers en kleeden geklopt en de wanden schoongemaakt worden, Dinsdag schuren van den vloer, Woensdag glazen zeemen, Donderdag uitkloppen vau stoelzittingen, Vrijdag de wasch doen en banen", enz. Verder heeft de Duitsche hoofdcom missaris van politie te Warschau bekend gemaakt, dat menscheu, die daar in zoo vervuilden toestand op straat loopen, dat. ze iu het opeub var ergenis wekken, voortaan iu hechtenis genomeu wordea. Dan wordt hun hoofd en baardhaar afgeschoren, reinigt men hun kl ;r m en brengt men die weer in behoorlijken staat. De hiertoe vereischte kosten worien gedekt door den arbei l, v urtoe ze gedwougen zullen worden. TV. R. Crt. AXELSCHE

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1917 | | pagina 1