T No. 75. Zaterdag 25 December 11110 Nieuw$- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, F» DIELEMAX, Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdaa- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdasr- en Vrijdagnamiddag EEN ure. suffig1** Wegens het Kerstfeest verschijnt aanst. Dinsdag DE AXELSCHE COURANT niet. Het eerstvolgende nummer van dit blad zal uitkomen op aanst. Donderdag 28 December. De Ned. Anti-Oorlog-Raad. De Nederlandsche Anti Oorlog Raad heeft Dinsdag in Den Haag een druk bezochte ledenvergadering gehouden onder voorzitterschap van mr. H. C. Dresselhuys, lid van de Tweede Kamer, ter bespreking van het vredesaanbod der* middenrijken en het antwoord daarop van Lloyd George en de audere staatslieden der entente. De vergadering was eenstemmig in haar oordeel over den tegenwoordigen internationalen toestand en over de door den Raad thans te volgen actie. Een motie van den volgenden inhoud werd aangenomen „De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad, diep onder den indruk van het oogen- blik, nu de beslissing kan vallen, of het vrede zal worden, dan wel de oorlog met steeds grooter verbittering nog jaren zal voortduren, voegt zijn stem bij de ontelbare andere uit de onzijdige landen, ten einde de oorlogvoerende regeeriugen en volkeren te bezweren, de thans geopende mogelijkheid tot vredesbesprekingen niet te laten voor bygaan. De Raad stelt met vreugde vast, dat op het vredesaanbod der middenstaten geen volstrekte weigering is gevolgd. Terecht heeft de Engelsche regeering den jiadruk gelegd op de zware schuld, die een regeering op zich zou laden, door lichtzinnig en zonder voldoenden grond dit schrikkelijk bloedbad voort ie zetten. De vraag, of de vrede, waarnaar de volkeren smachten, thans mogelijk is, hangt af van de voorwaarden, waarop beide partijen den vrede willen aan vaarden. Daar voor allen het hoofddoel van den strijd is, zich zelt en de overige wereld tegen oorlogen in de toekomst te beschermen, is overeenstemming niet oumogelijk. Immers, de leidende staats lieden van Engeland en Frankrijk, en ook van Duitschland, hebben zich meer dan eens bereid verklaard, toe te treden tot een internationalen vredesbond. Aldus zullen waarborgen verkregen worden, dat in de toekomst niet macht, maar recht het international leven zal beheerschen, en zal Europa van het militairisme worden bevrijd. Het geschikte oogenblik voor een vrede, die deze waarborgen voor de toekomst geeft en die geen volk onrecht doet, schijnt thans te kunnen aanbreken. Wij, overtuigd hier weer te geven de vurige hoop van het Nederlandsche volk, sraeeken, dat de regeeringen en volkeren der oorlogvoerende landen althans een ernstige poging zullen be proeven, oi reeds nu overeenstemming kan worden verkregen tot het scheppen van een zoodanigen rechtvaardigen en duurzamen vrede in eeu vrij Europa." Deze motie is telegrafisch ter kennis gebracht van de Belgische, Duitsche, Engelsche, Fransche en Oöstenrijksche regeeringen. Voorts zal de motie aan alle bij het Nederlandsche hot geaccre diteerde gezanten worden toegezonden en is zij medegedeeld aan de buiten- landsche pers en de geestverwanten van den Nederlandschen Anti-Oorlog- Raad in de andere onzijdige landen, met verzoek ook in die landen de actie voor een spoedigen duurzamen vrede in den geest der aangeuomen motie zoo krachtig mogelijk voort te zetten. N. R. Crt. Onze regeering en de bewapening der Engelsche koopvaardijschepen. Het Hdbl. verneemt uit Londen Lord Robert Cecil deelde Maandag in het Lagerhuis mede, dat de Britsche regeering van de regeeringen vau alle neutrale staten de verzekering h&d ge kregen dat schepen, die alleen ter ver dediging gewapend zijn, in de havens zouden wordeD toegelaten. Slechts de Nederlandsche regeering heeft totuutoe geweigerd. Dit heeft hier een onaan- genamen indruk gemaakt, te meer, zoo merkte Lord Robert Cecil op, daar de Nederlandsche regeering nooit de wet tigheid heeft betwist, dat koopvaardij schepen voor zelfverdediging gewapend zouden zija. Hij hoopte daarom, dat niet geweigerd zou worden dergelijke schepen in Nederlandsche havens toe te laten, vooral met het oog op het feit, dat het nieuwe Engelsche kabinet niet weer zal dulden, dat Engelsche stoomschepen, zonder een pogiug tot verdediging, door vijandelijke duik booten tot zinken wordeu gebracht. De Zeeuwsche spionnageaffaife. De Nieuwe Courant meldt, dat de spiounage in Zeelaud, in verband waar mede een aantal arrestaties hebben plaats gehad, zich niet alleen heeft ge- richt tegen de Duitschers. De zeer groote organisatie, die in Vlissiugen, Middelburg, Breskens en Ter Neuzen werkte, ging ten deele ook tegen Nederland. Het viel op, dat eenige Belgen, die vroeger in Zeeland en in Rotterdam verblijf hadden gehouden, na een reisje naar Londen in veel beteren doen bleken te zijn. Bij informatie verklaar den zij, dat zij in Londen hun spaar penningen hadden kunnen toucheeren Bij deze terugkeereude Belgen waren twee Belgische loodsen, die hun intrek nu namen in het Belgische loodshuis (in het Lloydsbureau, welks beheerder P. F. (vroeger althans) tot de Britsche marine behoorde. De post voor deze heereh kwam ten deele per koerier. De leden der orga nisatie verkeerden weinig met elkaar. De ontdekking der orgaoisabe moet het gevolg geweest zijn vau de omstan digheid, dat F. iu de Midielburgsche tram een portefeuille achterliet waaruit bleek, dat hem ophelderingen over een 20tal punten werden gevraagd. De meeste dezer punten, de eerste 14 hadden betrekking op de Belgische Noordzeekust, maar voorts waren er vragen omtrent Nederlandsche grens* versterkiugen in Zeeuwsch Vlaauderen en het mijnenveld in de Schelde. In verband met deze vondst waren tot 27 November 27 personen gearre steerd, ouder wie bovengenoemde F., die Eugelschman is, 1 majoor, 1 kapitein en 1 luitenant en 2 loodsen en 21 andere Belgeu, van wie 4 vrouwen. Verdenking was gewekt door licht signalen, die* uit een hotel op den Zeeboulevard waren gegeven en die door de politie des nachts te ongeveer halfeen gedurende een tiental minuten waren waargenomen. Een inval in het hotel leidde toen tot de arrestatie van 6 personende in de tram gevonden portefeuille werd oorzaak van de andere gevangennemingen. Gebrek aan levensmiddelen en grondstoffen. Het lid van de Tweede Kamer, de heer De Meester, heeft 23 Nov. de volgende vragen betreffende voorziening in een mogelijk gebrek aan levens middelen en grondstoffen, ingezonden Is de regeering van oordeel, dat er gronde redenen bestaan voor de on- gerustheid, die in surnmige kringen zich opeabiart, -fat zich binnen korter of langer tijd aan enkele levensmiddelen en grondsroffm gebrek zou kunuen doen gevoeleu Zoo ja, welke zijn die redenen en welke maatregelen zijn of zullen in dat geval worden genomen om zooveel immer mogelijk iu de be hoeften te voorzien? Zoo neen, waarop steunt dan dit gevoelen der regeering Het antwoord van den heer Posthuma, minister van landbouw, nijverheid en handel, ingezonden 18 dezer, luidt: Naar het oordeel der regeering be staan er inderdaad redenen voor de ongerustheid, die in sommige kringen zich openbaart, dat zich te een'ger tijd gebrek aan enkele levensmiddelen en grondstoffen kan doen gevoeleu. In de eetste plaats is de oogst vau granen in de overzeesche gewesten, met name iu de Vereenigde Staten van Amerika en in Canada, in dit jaar ver beneden het gemiddelde, terwijl de oogstberichten uit Argentinië ongunstig luiden. Er is dan ook reeds sprake geweest van het Verbieden van den. graanuitvoer uit de Vereenigde Staten In de tweede plaats is de beschikbare scheepsruimte beperkt en gaat de toe voer met velerlei bezwaren gepaard. In de derde plaats is de binuenland- sche graanoogst en zoo ook van som mige peulvruchten en aardappelen be neden het gemiddelde, terwijl bovendien de aardappelen vau verschillende klei streken niet bijzouder houdbaar blijken Inzonderheid baart de voorziening in de behoeften aan graan en ander voeder voor het vee veel zorg. Een minder Krachtige voeding van het vee heeft een geringere productie tot gevolg, hetgeen ook alweder voor de volks voeding bezwaren medebrengt. Van de zijde der regeering wordt al het mogelyke gedaan, om den invoer van graan en veevoederartikelen zoo veel mogelijk te bevorderen, terwijl zij er door inventarisatie naar streeft, voort durend op de hoogte te zijn van de beschikbare voorraden. In verband daarmede zijn en worden maatregelen getroffen voor een zoo economisch mogelijk gebruik en een goede distri butie dezer voorraden, terwijl ten slotte zorgvuldig wordt overwogen, welke maatregelen moeten worden genomen, om de uadeelige gevolgen van een intredend gebrek zooveel doenlijk te voorkomen. Behalve ten aanzieu van de levens middelenvoorziening bestaat er ook reden tot ongerustheid ten aanzien van de voorziening van de industrie met verschillende belangrijke grond- en hulpstoften. Wat betreft den aanvoer over zee, levert ook hierbij de quaestie van de scheepsruimte groote moeilijk heid op. Wat betreft den aanvoer uit oorlogvoerende landen doen de rege lingen omtrent den uitvoer, daar ge troffen, onze voorziening steeds moei lijker worden. De regeering streeft er op verschillende wijze naar die voor ziening en eeu goede distributie hier te lande zooveel mogelijk te bevorderen, waartoe voor verschillende belangrijke artikelen als kolen, ijzer, kunstmest, soda, speciale rijksinstellingen zijn in het leven geroepen. Met eeu regeling der distributie moet in sommige ge vallen een beperking in het verbruik samengaan, als bijv. bij kolen thans geschiedt. Overigens zij zoowel voor de redenen tot ongerustheid als voor de te treffen maatregelen verwezen naar het mede gedeelde in de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van wet tot aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst jaar 1916. N. R. Crt. Oorlogswinstbelasting. Het Nederl. Correspondentiebureau in den Haag meldt De hoofddirecteur der directe belas tingen, invoerrechten en accijnzen, aan het departement van financiën mr. J. P. A. Laman de Vries, heeft Dinsdag het bestuur der afdee'.ing IJmuideu van den Algemeenen Nederlandschen Zee mansbond ontvangen. Deze deputatie maakte den hoofddirecteur de bezwaren kenbaar, meer speciaal vau de gegra duierden bij de treilvisscüerij, tegen hun aanslag in de oorlogswinstbelasting. De heer Laman de Vries heeft de afgevaardigden geruimen tijd te woord gestaan, maar geen beslissend aut woord kunnen geven, alvorens met den mini ster van financiën de zaak bespret> te hebben. Deze bespreking heeft Woensdagoch tend plaats gehad. Naar wij moeneu te weten, blijft het departement zich op het standpunt stellen, dat de wet niet toestaat, onderscheidingen te matten betreffende den aanslag in de oorlogs- wiustbelasting vau den aard als de deputatie wenscht. L AXELSCI "5 o

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1