Woensdag 211 December 111 10. 1 32 Nieuws- en Advertentieblad yoor Zeeuwsch-Vlaander e n. FDIELEMAX, ;1IW Buitenland. ft Dit blad verschijni eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS:» Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL tot 4 regels 25 Centvoor Groote letters worden naar A DVERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden tra wc© ingewacht, uiterlijk Dinsdas- en Vrijdagnamiddag EEN" ure. tot ara. 6.30 8.05 8.30, .8,48 m 8,uur. Vlaks. ht de boot ■rtrek v»n DE OORLOG. Over het offensief der Franscheu ten Noorden van Verdun seint Reuter offi cieel uit Parijs: Wij hebben na een voorbereidend vuur van verscheiden dagen den vijand ten Noorden van Douaumont tusschen de Maas en Woevre op een tront van meer dan 10 K.M. aangevallen. Van ochtend om tien uur zetten wij den aanval in. Het vijandelijk front werd overal ter diepte van ongeveer drie LM. doorboord. Behalve tal van schansen hebben wij „j dorpen Vacherauville en Louvemont, de versterking Chambrettes (ten noorden van Louvemont) en de verdedigings werken Hardaumont en Bezonvaux (ten noorden van Douaumont) genomen en talrijke gevangenen gemaakt, wier aantal nog niet nauwkeurig geteld is. Tot dusver zijn 7500, o.w. 200 officieren de verzamelplaatsen gepasseerd. Wij hebben verscheidene veldkanon nen, zware kanonnen en loopgraatmor tieren en veel ander krijgstuig buit gemaakt of vernield. Niettegenstaande het ongunstige weer hebben ónze vliegers schitterend deel genomen aan den strijd. Ons succes is volkomen, onze troepen zijn vol geestdrift, onze verliezen gering. Met een volledige overwinuing bij Verdun hebben de Pransche soldaten en bevelhebbers een mooi en afdoend antwoord gegeven op de beweringen der Duitschers omtrent hun militaire superioriteit en de onwankelbaarheid van de linies aan het Westelijke froQt. Deze aanval heeft de laatste overwin uing voltooid en de Pransche stellingen by Vaux en Doaumont buiten het bereik eener beschieting gebracht. Deze nieu we, krachtige slag voor den tegenstander waardoor de vrucht van al zijn inspan ning en onmetelijke verliezen op den rechter Maasoever te niet gedaan is, was door het weer vertraagd. Hij werd den I3en dezer aangekondigd door een bekwame en machtige voorbereiding der artillerie. Het offensief, links aangege ven door de Maas, rechts door de vlakte van Woëvre, begon om tien uur en eindigde om vijf uur. Het werd geleid door een groep van Mangin, die elk een front van twee kilometer dekken. Aangevoerd door Mand'huy, bereikten de troepen links in volmaakte orde en ineens het eerste doel, den Peperheuvel, den buitenkant van'Vacherauville, in het midden: de hoeve van Haudromout en heuvel 347. Rechts kwamen zij aanmerkelijk vooruit langs den weg Douaumout-Bszonvaux en zij deden het onder het zingen der Marseillaise. Een tweede stormloop maakte hen meester van de dorpen Vacherauville, waar de strijd vrij hevig was, Louve mout, Bezonvaux, Chambrettes. De veldwerken van Hardaumont, de ver sterkingen aan den weg Vaux-Bezon vaux alle kanonnen vóór de Pransche stellingen en het bosch werd eveneens genomen. Een groot aantal Duitschers, die verrast en gedemoralizeerd waren door de onstuimigheid van den aanval gaven zich gemakkelijk over. Een divisie maakte alleen 12U0 gevangenen. Veel materieel is den Pranschen in handen gevallen zonder te rekenen de vele oobruikbaar gemaakte kanonnen, n.l. 29 in het Caurettes bosch. De Petit Parisien zegt, dat er meer daa 80 kanonnen veroverd ziju. De bladen vieren de overwinningen wijzen er op, dat het bevelhebberschap van generaal Nivelle prachtig begint. Zij zien in deze overwinning het trotsche antwoord op de vredesvoorstel len van den Duitschen rijkskanselier Het Duitsche bericht hieromtrentluidt aldusLegergroep hertog Albert van Wurtemberg: In den boog van Vperen en Wytschaete nam de artilleriestrijd tijdelijk tot groote kracht toe. Ooze aan valstroepen drongen ten Z.O. van Zillebeeke tot in de tweede Engelsche linie waarvan de bezetting gevlucht was. Pront van den Duitschen kroonprins Op 15 December slaagden de Pranschen er in, aan het noordoostelijke tront van Verdun ons uit de voorste stelling naar de tweede voorbereide linie Palou-rug, hoogte ten N. van Louvemont, de Chambrettes hoeve, ten Z. vau Bezonvaux terug te dringen. N. R. Crt. Amerika en Duitschland. De „Daily Tel." verneemt dd. Woensdag uit New York Telegrammen uit Washington behel zen, dat Wilson's kabinet npg hoopt dat Berlijn de diplomatieke betrekkingen niet wenscht te verbreken en daarom het geduld van de Amerikaansche regeering niet tot. het uiterste op de proef zaf stellen. Wilson's hoop vindt voedsel in de watenschap, dat Duitsch land in geen geval ziju duikbootoperaties gedurende geruimeu tijd kan voortzetten op de ruime schaal van tegenwoordig. Ze waren op. touw gezet om met Duitsch- lands veldtocht in Rumenië samen te vallen. De regeering te Washington zal in 't wezen der zaak, naar een ver antwoordelijke autoriteit vandaag heefi meegedeeld, het volgende standpunt ipnemen, tenzij nieuwe teiten op de bedoelingen, die thans bij het bestuur voorzitten, invloed oefenen. Wilson zal niet gedoogen, dat de duidelijke beloften, ten antwoord op de nota over de „Sussex" aan de regeerin^ gedaan, bij herhaling worden geschon den. Hij wil niet ouredelijk zijn en is geneigd toe te geven, dat in eeu oorlog van zoo grooten omvaug de gezagvoer der van een duikboot zich in zorgeloos üeid, ot overmaat van ijver kau ver gissen. Eén en zelfs twee van dergelijke vergissingen kunnen worden vergeven, maar eeu reeks misslagen brengt een onpartijdig oordeel licht op het vermoe den van verregaande onoprechtheid. Voor wat is geschied zal Amerika de verontschuldigingen en de scnadever- goeding, die Duitschland heeft aangebo den, aannemen, maar een volgende vergissing vaneeuduiKOoot-commaudant zal als een moedwillige beleedigiug worden beschouwd. Dan zal het diplo- J matieke verkeer worden afgebroken. Avp. De Russische Doema heeft eeu motie aangenomen ten gunste van een stellige weigering door de geallieerde regeerin gen^ou Ier de tegenwoordige omstandig heden in vredesonderhandelingen van welken aard ook te treden. In de motie wordt gezegd, dat de Doema de Duitsche voorstellen als een uieuw bewijs van zwakte beschouwt en als een huicuelachtige poging om de verantwoordelijkheid voor den oorlog op anderen te schuiven. De Doema is van meening, dat een voorbarige vrede het gevaar voor een nieuwen oorlog meebrengt. Em iuurzime vrede is alleen moge lijk nalat de militaire kracht van den vij tn i is gebroken en nadat Duitschland voor goed heeft afgezien van de eerzucht die het voor den wereldoorlog verant woord dijk hééft gemaakt. Nadat deze motie was aaugenomen hield Pokrowsky, de minister van bui tenlandsche zaken, een rede. Hij zeide, dat hem het Duitsche vredesvoorstel niet had verrast. Meer dan eens gedurende den oorlog heeft duitschland gepolst over een afzonder lijken vrede. Nu het iuziet, dat het niet bij machte is, de onwrikbare entente te verbreken, stelt het vredesonderhandelingen voor. Dit is in waarheid eeu poging, om op het laatste oogenblik te profiteeren van Duitschland's wisselvallige terreinwinst, vóórdat zijn innerlijke zwakheid aan het licht komt. Rusland heeft verontwaardigd het denkbeeld afgewezen de worsteling tegen den vijand af te breken. Ziju krachten zijn geschokt, maar niet ge broken. Hij tracht door een bedriegelijk voorstel voltrekking van zijn nederlaag uit te stellen. De onwrikbare beslissing van Rusland in dezen is in volkomen overeenstemming met die van zijn bondgenooten. Geen arglist zal voor komen, dat de oorlog zal worden uitge vochten totdat de vijand is verpletterd N. R. Crt. Dwaze bewijsvoering. Wolff seint uit Brussel het. volgende Apachenver ha&l, waarmee het telegraafagentschap het ga weld 11 lig ontvoeren derB dgiscbe burgers scnijnt te willen verontschuldi gen. De anti- Duitscne pers, die zich zeer. verontwaardigd toout over de werkverschaffi ig aan werklooze Belgen wil niet toegeven dat deze maatregel in socialen en moreeleu zin uooizakelijk is gebleken. Indien men de Duitschers dan al niet gelooven wil, zal dit wellicht net geval zijn met den advocaat generaal Stellingwerf van het Cour d'Appel te Luik. In de dagvaarding tegen 5 Belgen die op het bankje der beklaagden zullen moeten verschijnen omdat ze zich schuldig maakten aan vergrijpen tegen net l :veu en den eigendom van burgers in verscheideue omliggende gemeenten, deelt geno >m le uooge ambtenaar mede dat ze eeu georgauiseerde bende vorm den die 's nacht» in de huizen drongen en de bewoners geld afpersten. Ze spraken op een wijze als of ze het Fransch slechts ten deele meester waren om zoo den indruk te maken dat ze Duitschers waren. Als motief tot de wandaden gaf een hunner op dat ze vrouw en kinderen en geen» werk had den. „Het is oorlog en we moeten toch leven." De rechter van instructie stelde in- tusschen vast dat twee der beklaagden ofschoon ze voor zoover bekend slechts een uitkeering wegens werkloosheid als inkomen hadden toch goed gekleed waren en een welgevulde beurs hadden. In de dagvaarding wordt verder gezegd dat de beklaagden hoofddeksels droegen welke veel leken op die van de Duitsche spoorwegbeambten en dat ze vaak be weerden tot de Duitsche geheinje politie te behooren of dat ze Duitsche gendar men waren. Meer treffend kau wel niet bewezen worden welke de gevolgeu zijn van jareulange nietsdoen, waar dit zulk soort van apachen blijkt te kweeken. vv Een Nederlandsch staatsspoorbeambta wieh het werd toegestaan bij Bu 1 -i Bdgië te verlaten, deelt aan de Mei* rijsche Crt omtrent den toestand óvo de grens o. m. het volgende raed Licht ziet men er 's avonds bijna 1 meer. Men behelpt zien in hoo.. noodige gevallen met een schoensm - i doosje, waarin wat vet met een katoen j of iets dergelijks. Vleesch ot vleest-,li waren zijn niet meer te bekomen. B i een boer op het gehucht De vViut- werd het geslachte varkeu uit de ku gestolen. Men schatte de waar le op Frs. 1000. Koffie betaalt men m )t t'rs. 20 per kilo. De man vertelde, dat er reeds 80 jonge mannen waren wegge voerd, waarvan enkelen wareu t rug gekeerd. Zaterdagavond wipten uog drie jonge mannen met een polstok over de versperriug, wel veel gew tag i, maar goed geslaagd. We vernem m nog, dat een paar burgers, ,die m m dood waaude als de heer Aug. Rijcken en mei. wed. Geuzens nog in leven z ju. N. R. Crt. Over generaal Nivelle, die sedert eenige dagen over de Frausche legers op het Westelijk front het opperbevel voert en onder wiens commando nu al dadelijk bij Verduu een aanmerkelijk succes is behaald, was, na ir de Parijscne correspondent van de Times meldt, bij net begin van den oorlog kolonel. Als zoodauig onderscheidde hij zich bij den terugtocht van Cnarleroi en in den slag aan de Marne. Als rechterhand vau generaal Pétain heeft hij meer dan iemaud anders door zijn groote bekwaamheid in het gebruik van de artillerie, bijgedragen tot de gelukkige verdediging van deu rechter oever vau de Maas, tegen het offensief van den kroonprius. Toen generaal Pérain Verdun verliet om de ceutrale legetgroep te com n in deeren, volgde generaal Nivelle uem oo. Generaal Gouraui, die het frout va Cnampague verlaat, keert als resident generaal naar Marokko terug.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1