1 1 'later dag 10 Nieuws- en Advertentieb 1 a,d F. ÏMELEMAN oor Zeen w sch- V laan de re o. Buitenland. ;e. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS:, Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent, Afzonderlijke Nos. 5 Cent DRUKKER—UITGEVER A X EL \üVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor ëlken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar 'pl A?v™tertiëTewordên franr* ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN Bre-^ lijks, n. de oorlog. De keizer heeft een legerorder uitge vaardigd, waarbij hij mededeelt, datthy met de drie bondgenooten aan den yijand vredesvoorstellen heeft gedaan. Het Kabinet te Weenen heeft in overleg met de bondgenooten aan de vijandelijke staten een nota gericht, waarin het zijn bereidwilligheid uit spreekt om vredesonderhandelingen met den vijand aan te knoopen. In de nota wordt het voortzetten van den oorlog een doelloos bloedvergieten genoemd. De door den Duitschen keizer aan de kommandeerende generaals gezonden mededeeling luidt .Soldaten. In overeenstemming met de" verbonden heerschers heb ik in het bewustzijn van de overwinning den vijand den vrede aangeboden. Ut net aangenomen wordt, staat nog te bezien tot dat oogenblik vechten wij verder. bestaan, en de ontwikkelingsvrijheid hunner volken te verzekeren, vormen naar hunne overtuiging een gescbikteu grondslag voor het herstel van een duurzamen vrede. Indien, ondanks dn aanbod om vrede »n verzoening tot stand te brengen, de strijd mocht voortduren, zijn de vier verbonden mogendheden besloten, hem tot het zegevierend einae voort te zetten. Zij weigeren eeüter plechtig iedere verantwoordelijkheid daarvoor voor de menschheid en de geschiedenis. De K. K. Regeering heeft de eer die mededeeling voor verdere overbrenging ter kennis van Uwe Esc. te brengen, met verzoek die aan uwe regeeriug te willen doorzenden." gr- n. 6.30 8.05 8.30 8.48 De Duitsche nota luidt als volgt De vreeselijkste strijd dien de ge schiedenis ooit heeft gezien, woedt sedert bijna 2V. jaar in een groot deel dei- wereld. Deze ramp, die de baud van gemeenschappelijke, duizendjarige e- schaving niet heeft kunnen verhinderen treft de menschheid in haar kostbaarste bezit. Zij dreigt den geestelijken en stoffelijken vooruitgang, die, bij het begin der 20e eeuw, de trots van Europa was, te vernietigen. Duitschland, en zijn bondgenooten Oostenrijk-Hongarye, Bulgarije, Turkije hebben in dezen strijd hun onoverwin nelijke kracht bewezen, en op een, in getalsterkte veel krachtiger vijand, groote overwinningen behaald. Onver anderlijk houden hun linies stand tegen de herhaalde aanvallen van de legers hunner tegenstanders. De jongste storm loop op den Balkan is snel en zegevie rend afgeslagen. De laatste gebeurte nissen bewijzen, dat hoe lang de oorlog ook moge duren, onze tegenstand niet gebroken kan worden, dat integendeel de geheele toestand de verwachting op verder succes rechtvaardigt. Ter verdediging van hun bestaan en hunne nationale ontwikkelingsvrijheid zijn de vier verbonden mogendheden destijds gedwongen naar de wapens te grijpen. Ook de heldendaden hunner legers, hebben daaraan niets veranderd steeds hebben zij vastgehouden aau de overtuiging, dat hunne eigen rechten en gegronde aanspraken niet in strijd zijn met de rechten van andere naties. Zij gaan er niet op uit hunne tegen standers te vernietigen of neer te werpen. Gedragen door het bewustzijn van hun militaire en economische kracht zijn zij bereid den hun opgedrongen oorlog zoo noodig tot het uiterste voort te zetten; maar tevens zijn zij bezield door den wensch, verder bloedvergieten te voorkomen en aan de gruwelen van den oorlog een einde te maken. Daarom stellen de vier verbonden mogendheden voor spoedig tot vredesonderhandelingen saam te komen. De voorstellen, die zij voor deze onderhandelingen doen en die er op berekend zijn de eer, het De Daily Telegraph heeft uit ver trouwbare bron vernomen, dat de een trale mogendheden onlangs aan Bdgië een vredesvoorstel hebben gedaan op de volgende voorwaarden De Belgen worden uitgenoodigd op een onver wijlden vrede aan te dringen. Id ruil daarvoor zal hun hun land worden terufo-eo-even. Zijn onafhankelijkheid zal worden gewaarborgd. Financieele hulp zal worden verleend voor het oeconomisch herstel van het land. lu o-eval deze voorwaarden niet worden aangenomen, wordt zeer duidelijk te verstaan gegeven, dat het behoud van de monumenten, openbare gebouwen en de steden in het algemeen wordt bedreigd. N- R' Crt' zoowel als een listige poging om twee dracht tusschen de geallieerden e zaaien (bijv. door het stellen van voor waarden waarvan een deel aannemelijk zou kunnen zijn voor sommige gea eerden en niet voor de andejren) en- tevens. als een sterk bewijs (in over eenstemming met aan de geallieerden bekende feiten) dat Duitschland beseft dat de centralen den oorlog uooit kunnen winnen en dat zij feitelijk bijna aan 'teind vau hun krachten zijn. Aan het front der geallieerden zullen nog wel eens tijdperken van moeite en in spanning komen, maar het eenige ant woord op de vijaudelijke vredesvoor stellen, als die aankomen, zal nogmaals de verklaring zijn, dat voor de gealli eerden de oorlog eerst zal eindigen als de oogmerken, waarvoor zij ten oorlog zijn gesiaan, bereikt zijn. Gem ander antwoord is mogelijk. N. R- Crt. Uit naam van Wilson is meegedeeld, dat de president groot belang stelt in de Duitsche voorstellen, maar dat hij daaromtrent geen verklaring zal ati -g- gen, voor hij weet, hoe ze door de entente zijn ontvangen. Sommige offlcieele personen geven de meening te kennen, dat de centrale mogendheden hun aanbod hebben ge daan, omdat zij overtuigd zijn, dat er voorloopig geen kans bestaat op een door hen gewenschte bemiddeling van Wilson. Onzijdige diplomaten betwij felen, of er resultateh te wachten zijn van Duitschland's eenigszins theatraal aanbod N' CrL Naar Reuter verneemt zullen minis- terieele kringen zich waarschijnlijk over de Duitsche vredesvoorstellen niet uit laten dan na raadpleging met de bond ^Intusschen kan men wel zeggen dat de volstrekte eenstemmigheid ïu het oordeel van de Eugelsche pers slechts het spiegelbeeld is van de eenstemmig heid onder de ministers, de regeeringen en de volkeren van de geallieerden. Tot dusver zijn de Duitsche voor stellen nog niet bekend; maar ia vel band met het feit dat de cemrale mo gendheden zich voordoen als overwin naars, rijst verdenking omtrenf den aard der voorstellen. Een feu is het dat deze uiting van Duitsche blut vol komen verwacht werd en op ae juis e waarde wordt geschat en als de voor stellen van dien aard zijn, als men vermoedt, zijn zij tot mislukking ge- d°Ded Duitsche zet wordt beschouwd Het grootkruis van het ijzeren kruis, dat Hiudenburg in dezen oorlog nog maar alleen gekregen heeft, is de zeld zaamste Pruisische oorlogsorde. te wordt urn den hals gedragen aan een zwart-en-witten baud. Volgens den tekst van de oorkonde van 5 Augustus 1914, waarbij de orde opnieuw werd ingesteld, wordt ze verleend voor „een beslissenden slag, waardoor de vijand zijn stelling moest verlaten, of voorde zelfstandige, met succes bekroonde leiding van een leger of vloot of voor de verovering van een groote vesting of voor het behoud van een gewichtige vesting, door deze volhardend te ver dedigen." Slechts hooge officieren komen daar voor dus in aanmerking. Maar ook bij hen is hetnog een zeldzame onder scheiding. InN 1813 hebben Blilcher, Bülow en de kroonprins van Zweden, in 1814 Tauéntziev en York von Warten berg de orde gekregen. In den oorlog van" 1870—'71 hebben zeven legeraan voerders op den verjaardag van keizer Willem I het grootkruis gekregen, n.l. de kroouprinsen van Pruisen en baksen, prins Erederik Karei en de generaals Moltke, Goeben, Manteufifel en Werder. Op aandrang van zijn geneiaals heeft de toenmalige keizer eveneens de orde kleiner is dan de consumtie. De teelt dezer gewassen, die wel is waar voor de voeding van groot belang zijn, maar waarvan de normale productie grooter is dan het verbruik, behoort te woeden ingekrompen en in geenen deele behoo- ren bedrijven, welke niet gewoon waren dergelijke gewassen te verbouwen, hiermede in deze tijdsomstandigheden te beginneu. In het bijzonder wordt hier gedacht aan de teelt van grove tuinbouwgewassenin landbouwbedrijven waarvan tot dusverre deze gewassen niet werden verbouwd. In de derde plaats moet zooveel als zulks bij een rationeel bouwplan kan worden doorgevoerd de teelt nagelaten worden van gewassen, die vrijwel uit sluitend voor export verbouwd werden. De minister deelt verder mede, dat hü de volgende maatregelen zal namen ter ondersteuning van de hiervoor omschreven cultuurrichting. In (ie eerste plaats zullen de voor binnenlandsch verbruik verbouwde ge wassen zoo noodig zijnerzijds aangekocht worden tegen flinke prijzeu. Voor de vaststelling van deze prijzen zal voor elk product een commissie van advies benoemd worden, waarvan drie leden zullen worden aangewezen dooi de landbouworganisaties, en drie door den minister van landbouw nijverheid en handel. Deze commissie voor prijsbepaling zal haar advies in de eerste plaats moeten baseeren op productiekosten. Voorts zullen zoodanige maatregelen genomen worden, dat de verbouw van geheel of gedeeltelijk voor export geteei de gewassen minder winstgevend zal zijn dan de teelt vau landbouwproducten voor binnenlandsch verbruik. De minister is voornemens een beroep te doen op de medewerking van de landbouworganisaties om het landbouw bedrijf te sturen in de richting, die voor de voorziening in de Nederlandsctie voedselbehoefte noodzakelijk is, en ver wijst ten slotte naar zijn beschikkiug van 13 Octob r 1916, Directie van den Landbouw, no. 26151, 6de Afdeeling B. Verbouw en prijzen van landbouw producten. De minister van laudbouw, uij verheid en handel doet in verband met de tijds omstandigheden een ernstig beroep op de Nederlandsche landbouwers om bet bouwplan voor het volgende oostjaar zoodanig te regelen, dat het grootst mogelijke deel der productie voor de voeding van de Nederiandache bevolking en van deu veestapel gebruikt kan worden. In verband hiermee is het weuscueuj v dat de ruimst mogelijke uitbreiding j ;<reven wordt aan den veroouw van die voedingsgewassen met name tranen en peulvruchten waarvan m normale omstandigheden de productie De ingezouten regeeringsvarkens. Naar wordt medegedeeld, heeft de Regeering voor het inzouten van eenige dufzendeh overcomplete varkeus geen voldoende ruimte kunnen vinden in de bestaande abattoirs in ons land. Dien tengevolge heeft ze alle slagers die er eene zouterij op na houden, in de ge 1 eenheid gesteld ouder voldoende waar bo°rgen varkensvleesch in te zouten voor de komende dreigende tijden. Voeding militairen. De Opperbevelhebber, heeft bepaald, dat in verband met de schaarschte aau aardappelen voor verstrekking aan n-r ie^er, met uitsluiting van alle audere soorten, alleen mogen worden bestemd aardappelen van zand- en veengrond. Voorts moeten miusteus tweemaal per week peulvrucaten worden verstrekt terwijl van L Octoöer tot I Juai minstens éénmaal per week erwtensoep moot worden gegeten. itiagen 3,49c 3,30 emaakt. vachten achten. ,45 7,00 ,15 7,30 ,45 8,30 58 8,48 1,— uur. 1KB. de boot ek van A7 dvt aangenomen. 'v- St. Crt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1