32e Jaars i Woensdag 13 December 1916, 1 éi Nieuws- en Adverte 111ie voor Zeeuwsch-Vlaanderen F. S)IELEMAi\< Buitenland. - D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden oaai plaatsruimte berekend. Advertentiën worden france ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. DE OORLOG. Het schjjnt wel of aller aandacht ge vestigd is op de schitterende operatiën der Centrale mogendheden in Rumenië. Nagenoeg langs alle andere fronten heerscht rust; nergens zijn bewegingen van eenige beteekeois te constateeren geweest. Waar blijft weer de samen werking van de zijde der Entente staten? Terwijl Rumenië, van welks deelname men zoo veel heil had ver wacht, dat in het O. aan Duitschland ea Oostenrijk den nekslag zou toe- 'brengen, terwijl Rumenië langzaam maar zeker geheel wordt overweldigd, blijven de Staten, die den Rumenen steun in den meest uitgebreiden zin hadden beloofd, werkeloos of brengen den tijd door met politiek geharrewar en oorlogsraad zittingen met voorne mens voor het jaar 1917. Nu is bet wel waar, krachtige aanvallen in het Westen zullen aan den stand van zaken in Rumenië niet veel vermogen te ver anderen maar van een energiek offen sief der Italianen in het kustgebied, van de Russen langs de Oostgrens van Zevenburgen en van de Verbonden troepen langs de Griekscb Servische grens zou toch ongetwijfeld een be langrijke invloed op de operatiën der Centralen tegen Rumenië kunnen uit gaan. Nu blijft alles werkeloos en wordt aan Duitschland en Oostenrijk volkomen de vrije band gelaten. Wie had durven denken, dat een vonnis als dit aan de Rumenen zou kunnen worden voltrok ken onder de oogen van het machtige Rusland! Maar het is, zooals „Journal des Debats" op 5 December schreef „De manoeuvre van Mackensen was uiterst gewaagd. De Duitschers zetten met groote vermetelheid alles op het spel, maar hun weergalooze handigheid verminderde het gevaar". Geen grooter lof kon den tegenstander worden toe gezwaaid. „Het fïreeeren van de Transsylva nische Alpen-passen, alsmede het over schrijden van den Donau bij Zimnica zijn operatiën, die ieder atzouderlijk, maar ook beiden tezamen voor wat betreft de keuze van het juiste oogenblik der uitvoering, doen denken aan de Napoleontische oorlogvoering. Want men verlieze toch niet uit het oog dat de minderheid in getalsterkte, in totaal genomen, nog steeds is aan de zijde der Centralen. Den 6en December zijn dus de Cen trale Verbondenen Bukarest binnen gerukt. Blijkens door de Duitschers gevonden legerorders is aan de ter plaatse optredende Rumeensche groepen gelast zich tot den laatsten man te verdedigen. Doch ook van de zijde der Centralen is op dezen vleugel met kracht de strijd voortgezet, overtuigd als men is van het groote belang om hier door te dringen, ten einde te trachten den Rumeniërs een terugtocht naar het Noord-Oosten moeilijk te maken. Aan de Centralen, is dit in zooverre gelukt, dat door het nemen Sinaia en meer nog van Ploesci de Rumenen werden gedwongen zich snel met hun zuidelijken vleugel en centrum tot oostwaarts van Bukarest terug te trekken. De Lokal Aozeiger ontleent aan de A'z. Est het'bericht van een correspon dent te Sofia, dat alle 18 torten van Boekarest met alle tusschengelegen batterijen volkomen onbeschadigd in handen der overwinnaars zijn gevallen. De gepantserde kazematten zijn gevuld met munitie, petroleum, levensmiddelen en groote hoeveelheden prikkeldraad. De vesting verkeert nog in denzelfden toestand, dat zij een menschenleeftijd geleden door Brialmont gebouwd werd. Alleen de Oostelijke en Noordoostelijke vestinggordels werden gemoderniseerd tegen mogelijke Russische aanvallen. Alles wijst op een onbesuisdeenpauische vlucht. Geladen spoorwagens staan door elkaar op de rails. Zelfs op de ceintuurbanen, die de forten verbinden, vond men vele wagons, die geheel ot gedeeltelijk beladen waren. De land wegen, die naar het Oosten leiden, zijn gevuld met weggeworpen uitrustings stukken. De toestand van het gevluchte leger was volgens ontvangen betrouw bare berichten onbeschrijfelijk eu zonder weerga in den geheeleu oorlog Sedert 1 December verloren de Roe meuiërs aan beide legers, voorzoover totdusver de oppervlakkige opruiming van de slagvelden om Boekarest heeft uitgewezen, ruim 70,000 man, 184 kanonnen en 120 machinegeweren. De grootte van deze getallen geeft een goed overzicht van den omvang van de successen van de verbondenen en be wijst de mate van de ontreddering van het Roemeensche leger, welks verliezen aan dooden en gewonden aan het aantal gevangenen evenredig ziju. De buit aan veld- en oorlogsmateriéel is niet te overzien. -N. rt De Korr. Nordèn verneemt, dat vooral de buit aan landbouwproducten in Roe menië groot zal blijken. Een nauw keurig 'overzicht kan natuurlijk nog niet worden gegeven, aangezien de troepen belangrijker werk te doen hebben dan de buit op te maken. Voorzoovermen echter kan nagaan, zijn ongeveer alle magazijnen in het tot dusver veroverde gedeelte van Roemenië onbeschadigd in handen van Mackensen gevallen. De Roemeniërs hadden bij de overhaaste vlucht geen tijd om vernielingswerk uit te .voeren. Waar brand werd ge sticht, kon die door de kort daarop aaurukkende troepen der centralen spoedig worden geöluscht. Dienteüge- vojge zullen ook de petroleumvelden bij Ploesti geen schade hebben geleden wat den centralen groote voordeeleu oplevert. Ook liggen te Boekarest reus achtige voorradeu opgeslagen, die we geDs gebrek aan spoorwegverbingeu niet vervoerd konden worden, zoodat de Roemeensche veldtocht niet alleen in militair, doch ook in economisch opzicht als een overwinning van ver strekkende beteekenis valt te bescüouwen. N. R. Crt. Volgens een telegram uit Sofia aan c.e Kölnische Ztg., heeft Radoslawot, de Bulgaarsche minister-president, bij de viering te Sofia vau den val van Boekarest gezegd, dat eerlang ook Sarrail's leger een vernietigende slag zal worden toegebracht. N. R- Crt. De Grieksche torpedojager Panthir (356 ton, in 1911 te *ater gelaten) is dezer dagen tengevolge van het in brand raken der petroleumvoorraden in de lucht gevlogen. Vijf leden der Fransche bemauning (de Panthir was door admi raal Fouroet in beslag genomen) zijn gedood, 25 gewond. N. R. Crt Van de grens wordt gemeldHet aantal Belgen dat uit Gent is gedepor teerd bedroeg Vrijdag j.l. 4000, waar door het geheele aantal op ongeveer 20.000 wordt gebracht. De handwerkslieden worden door de Duitschers aangespoord om verbinte nissen te teekenen, om in Duitschland te gaan werken. Zij, die weigeren, worden gestuurd dicht achter het frout iu Vlaauderen of Artois. Sedert Zondag laat men, om de bevolking schrik in te boezemen, 12 Belgische spoorweg werkers van Blankenberghe in de stad roudgaandeze ongelukkigen hadden hardnekkig geweigerd te teekenen, waarna men ze van honger bijna heeft lateu omkomen. Gedurende 14 dagen zijn zij gevangen gehouden te Blanken berghe en worden thans door soldaten op de meest brutale wijze voortge dreven. Vrouwen, die medelijden met hen hadden en hun midden op de straat eten wilden geven, werden met de bajonet verjaagd en tot straf in de ge vangeuis opgesloten. Er dreigt een opstand in Gent uit te breken. Avp. In Duitsche krijgsgevangenschap. Een Russisch officier van gezondheid uit Duitsche gevangenschap terugge keerd, deelt bijzonderheden mede aan-, gaaudevhet leveu van Russische krijgs gevangenen in Duitschland enOostenrijk. Pogingen van de Russische regeering, neutrale lauden en het Internationale Roode Kruis hebben eenige verbetering iu den toestand teweeggebracht, die echter zeer hard blijft. Vele zaken zijn verborgen gehouden voor de liefde zusters, die de gevangenkampen zijn komen inspecteeren, b.v. het uitzenden tot militaire werken, ondanks herhaalde protesten, hetwelk onvermijdelijk met doodstraf kan worden gelijk gesteld. De officieren ondergaan aanhoudende vernederingen, de soldaten zijn ouder worpen aan eene wreede krijgstucht, waarbij de straffen werkelijk folterin gen worden. Bijzonder pijnlijke momen ten zijn de gevangenneming, als wan neer officieren en soldaten niet alleen beroofd worden van de teekenen van nun rang en zelts van de meestnood zakelijke voorwerpen, maar bovendien met den dood bedreigd worden ingeval van weerstand en soms gedood worden eu het moment waarop de invaliden uitgewisseld worden ot geneeskundig personeel, hetweik door de Duitschers gebruikt wordt, om hunne gevangenen te vernederen en voor de laatste maal te doen lijden. Een nauwkeurig onderzoek op het oogenblik van vertrek, zonder dat de liefdezusters wordeu uitgezonderd, beett op een grove en beleedigende wijze plaats. De behandeling in Oostenrijk, die evenzeer wreed is voor de soldaten kenmerkt zich voor de officieren door eene totale afwezigheid van systeem, hetwelk niet enkel volgens de kampe menten verschillend is, maar bovendien op dezelfde plaats, zonder eenige aan nemelijke reden. Zoo mogen de officie ren in het kamp Josepbstadt eeüe dagelijksche wandeling maken en di>' in het kamp Eger niet. Iu dit laatste, waar geneeskundig personeel geconcen treerd is, verandert het regime betreff -n de het uitgaan, enz., elk oogenblik. D officieren worden aanhoudend bespiou- neerd. De voeding is slecht en onvol doende en brengt ziekten teweeg, die aan een geweldig groot aantal gevange nen het leven kosten. Het uitwisselen van invaliden heeft steeds plaats m -t groote vertraging, zoodat het grootste gedeelte onderweg sterft of in ongenees lijken toestand aankomt. Avp. De toestand te Reims. And ré Glarner van de „United Press" schrijft over een door hem aan Reims gebracht bezoek het volgende De wijk rondom de kathedraal is bijna volkomen verwoest. Vóór den oorlog waren de twee grootste iudus trieëc van Reims, de weverij en de productie van champagne. De Duit schers hebben het grootste gedeelte van den voorraad champagne niet kunnen plunderen, noch hebben zij deoumete- lijke kelders, die zich onder heel deze kalkstaenhouaende streek van Frankrijk uitstrekken, kannen vernielen, eenvou dig, omdat deze grootendeels verborgeu lagen, en omdat zij slecht den weg kenden in deze onderaardscbe dool hoven. Met de weverijen is het helaas anders gesteld. Door de Duitsche spionnage, onder leiding van een lid der firma Mumm, waren de Duitschers bekend met de ligging van alle weverijen. Wandelt men door de industrieele wijk van Reims, die zich acuter de kathedraal uitstrekt, eu waar men slechts ruïnes vindt, dan dringt zich onwillekeurig de gedachte op aan Sm Francisco, zooais dit er uitzag omni i- dellijk na de aardbeving, waarvan ik ige was. Hier, in deze wijic van Reims, vindt men geea sporen van braud, noch verkoold hout, noch zwart geblakerde muren. Men vindt er sléchts massa's puin en monsterachtige gaten, door ontploffingen geslagen. Maar ook vindt meu bij eiken voet stap bewijzen van den moed en de vastberadenheid der beproefde bevol king. Hoewel het bombardement elK oogenblik kan worden hervat, leven de gezinnen tusschen de ruïnes en drie maal per week wordt er markt gehouden op dezelfde plaats en hetzelfde uur als eertijds. Van tyd tot tijd vallen er, terwijl de markt aan den gang is, gra naten tusschen de karren en de uitstal-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1