32' 1 Xo. 71. Zaterdag 9 December 1910. aar Nieuws- e n A d v e r t e 111 i e b 1 a d v oor Zeen wsch- V laai) d eren F. DIKLEMAX, Binnen land. P Dit blad verschijnt eiken Dinsdast- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER X E L AüVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. G roste letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot flinsdasr- en Vrijdagnamiddag EEN ore. De wegvoering der Belgen. In antwoord op de vragen van den heer Duys betreffend# bet wegvoeren der Belgen en de indertijd aan de Nederlandsche regeering gegeven belof te over het niet wegvoeren der naar België terug gekeerde vluchtelingen, heeft de Minister vau Binnenlandsche Zaken het volgende geantwoord De juiste toedracht der zaak is als volgt Toen de Duitsche overheid in het j bezette deel van België in October 1914 tot de overtuiging was gekomep, dat het tot herstel van het geregelde dage- lijksch leven in het bezette gebied wenschelijk was, dat de bij vele hon derdduizenden naar het buitenland ge vluchte bevolking weder naar haar haardsteden terugkeerde, werd door het college van burgemeester en schepenen der stad Antwerpen 13 October 1914 een proclamatie verspreid, waarin was opgenomen een verklaring van den Duitschen gouverneur van Antwerpen, generaal baron von Huene, en den voorzitter der Intercommunale Commis sie van Antwerpen, den heer Louis Pranck, houdende dat er geen sprake van was, dat Belgische jonge mannen naar Duitschland gouden worden ver voerd of tot legerdienst zouden worden gedwongen. Tevens werd door de overheid de medewerking van den consul-generaal der Nederlandeu te Antwerpen inge roepen om van de goede bedoelingen van het Duitsche bestuur aan de in Nederland vertoevende Belgische vluch telingen te doen blijken ten einde hen tot terugkeer naar hun vaderland te bewegen. In overleg met genoemden gouver neur, baron von Huene en -den heer Franck werd daarop door den consul- generaal een berichtopgesteld, geda teerd 17 October 1914, waarvan de tekst gelijkluidend was met den door den heer Duys aangehahlden (en waarin o.a. verzekerd wordt: „Aan uiemand wordt 'eenige overlast aangedaan.") Den 20 October 1914 deelde de con sul generaal aan baron von Huene officieel mede, dat dit bericht met toe stemming der Nederlandsche regeeriug in Nederland verspreid werd. Door tusschenkomst van het ministerie van binnenlandsche zaken, hetwelk op zijn beurt de bemiddeling inriep van de commiss irissen der Koningin en de burgemeesters der verschillende ge meenten, werd daarop het bericht van den consul-generaal ter kennis van de Belgische vluchtelingen gebracht. In antwoord op de vierde vraag (welke stappen de regeeriug heeft ge daan) kan de Minister medetdeeleu, dat hij naar aanleiding vau de bovenstaande feiten een schrittelijk vertoog tot dè Duitsche regeeriug heeft gericht, hou dende, dat de Nederlandsche regeerin de wegvoering van de bevolking van een bezet gebied naar het land van de bezettende macht in strijd acht met de bepalingen en den geest van het volkenrecht, zooals dit laatstelijk uit drukking heeft gevondeu iu de vierde Haagsche Conventie van 1907, dat zij evenwel, getrouw aan de sedert het begin van den oorlog door haar gevolgde gedragsliju, zich van bijz fndere stappen te dezer zake outhoudeu zou hebben, ware het niet, dat de boven omschreven eiten een besliste verantwoordelijkheid op de Nederlandsche regeeriug geiegd hadden tegenover diegenen onder de thans weggevoerde Belgen, die, aanvan kelijk naar Nederlandsch gebied uitge weken, later naar België teruggekeerd waren, vertrouwende op de waarborgen o. a. van met-wegvoering naar Duitsch land. welke hun door de hoogste Duitsche overheid te Autwerpen, met' medewerking der Nederlandsche regee riug, uitdrukkelijk waren gegeven. Op dezen grond heeft de Nederland sche regeering ten slo;te de verwachting uitgesproken, dat diegenen onder de naar Duitschlaud weggevoerde Beltten, welke iu het voormeld geval mochten verkeeren, zouden worden teruggezon den naar hun haardsteden. Dinsdag seinde Wolff uit Berlijn een beschouwing van de officieuse Nordd. Allg. Ztg., waarin gezegd wordt dat de toenmalige belofte slechts de bezorgd heid gold, dat uit Nederland terugkee- rende Belgen, indien lichamelijk ge schikt, in het Duitsche leger konden worden ingelijfd of bij lichamelijke on geschiktheid uaar Duitschland zouden worden gebracht. Deze belofte, zegt het blad, is volko men gehoudenthans worden slechts mannén, die sinds twee jaar werkloos zijn en openbare ondersteuning genieten om sociale redenen naar Duitschland gebracht. Ten gevolge van de Engelsche blokkade krijgt de Belgische industrie haar ontbeerlijke grondstoffen niet, met het gevolg dat honderdduizenden werk loos werden, ondersteuning noodig had den, loegloopers werden, degenereerden en gedeeltelijk hun arbeidsgeschiktheid verloren. Het dagelijksch bestuur der afdeeliug Nederland van den Boud 'van Neutrale landen deelt mee, dat het in weinige dagen duizenden betuigingen van iu stemming heeft outvangen met zijn voorstel, een beroep te doen op de Amerikaansche natie, 'opdat zij haar regeeriug be wage, tot eeu gemeen schappelijk optreden der neutralen de leiding te nemen. Dit beroep is thaus verzonden; het bestuur zai net ook hier te lande publiceeren, zoodra het weet dat het beroep alie steden van de Vereenigde Staten heett bereikt. In denzelfden geest heett het zich thans ook tot leidende mannen iu de andere neutrale staten van Europa en Amgrika gewend. Het bestuur meent, dat men hier te lande beter dan ergens ei i ;rs van deo toestand in België op de hoogte is, en dat meu zich lier dadelijk moet op maken tot een volksbeweging, die onze regeerinj dwingt, ook harerzijds het gemeenschappelijk optreden der ueu tralen te bevorderen. Het wenscht, dat adressen van den volgendeminhoud aan den minister van binnenlandsche zaken, tijdelijk voorzitter van den ministerraad, zullen worden gezonden Het protest der Belgische bisschoppen eu dat van de te Brussel verblijvende ministers van staat, senatoren en volks vertegenwoordigers stellen buiten twij fel, dat de wegvoering van duizenden Belgen naar Duitschland geschiedt onder omstandigheden, die haar tot een hoon maken voor de beschaving. Wel hebben enkele regeeringen en gelukkig ogk de ouze reeds te Berlijn geprotes teerd, maar er moet blijkbaar meer gedaan worden, want de wegvoeringen duren voort. Nederland moet hier voor gaan, want Nederland is van demtoe- stand iu België het best op de hoogte. Met aandrang verzoeken wij de regee nug tot een gemeenschappelijk optreden der neutrale staten het initiatief te nemen. De wijziging in den duikboot oorlog ueett getoond, dat teeds het optreden van één staat invloed hebben kau. Mier is van gezamenlijke actie te verwachten en meer moet thans ook worden bereikt. Duitschland moet de deportaties sta ken en 4e weggevoerde Belgen op meuschwaariige wijze terugvoeren. Het moet'de Belgische nijverheid zoo veel mogelijk herstellen. Het moet beseflfsu, dat dit de eischen z(jn, waar van de neutralen niet zullen afwijken. Het tijdstip is gekomen, waarop de stem der menschelijkheid niet langer kan uit van eigen zwijgen belaag. Moge de regeering toonen, dat zij leiding- weet te geven, nu een groote plicht aan ous kleiue volk onafwijsbaar wordt opgelegd. Minister Van Gijn. Het Ned. Oorr. bureau meldt: Met zekerneid kan thans worden medegedeeld, dat de minister van finan ciën, mr. dr. Aut. van Gijn, zijn verzoek om ontslag aan de Koningin heeft in getrokken. Nadere uitbreiding landstorm. Stbl. no. 521 bevat een Kon. besluit van 2 dezer, betreffende naiere uit breiding vau den landstorm Daarbij is bepaald lo. Behoudens het bepaalde onder 2o. beboeren van 3D December 1916 at ook tot den landstorm voor zoover zij alsdan niet reeds daartoe behooren de personen, bedoeld in art. 1 der genoemde wet van 31 Juli L9L5, die zijn geooren in 1887 en 1886. 2o. Degeoen der ouder lo. bedoelde personen, die vrij willigen dienst bij de zeemacht, bij het leger hier te lande, bij de gouvernementsmarine in Ned.- Indië ot bij de koloniale troepen hebben vervuld en op 3L December 1916 niet zijn gevestigd binnen net rijk, iu h Dditscne rijk of in het koninkrijk België, komen eerst tot den landstorm te b uooreu op den dag, volgende op diea, waarop zij zich aldaar mochten vestigen. 3o. Bij de inschrijving voor den landstorm van de onder Lo. en 2o. bedoelde personen kan worden afge weken van de bepalingen van het Landstorm-besluit voor zoover dit door den minister van Oorlog wordt bepaald. De kolenschaurschte. Nader meldt het Hbld. dat van he l m af extra S.S. treinen loopeu van Rotter dam, Amsterdam eu Zwolle naar Nuth, Heerlen en Simpelveld, om zooveel mogelijk ledige kolenwagens uaar de mynen te brengen en ze zoo spoedig mogelijk vol weer naar de verscnilieade olaatsen terug te voeren. Lid Eerste Kamer. Tot lid der Eerste Kamer (vacature Zijlma) hebben de Provinciale Srar-'a van Grouingen gekozen den heer J. Bs. Westerdijk (vrijzinüig-democraat), oui- lid van Gedeputeerde Staten van Gro ningen, voorzitter van den Groninger Landbouwbond. Schelvisch. Woensdagmorgen is namens de rijks commissie van toezicht op de Zeevis- scherij vereeniging een partij viscb in de rijksvischhallen te IJmuiden in be slag genomen krachtens de Onteige ningswet, en er is proces verbaal opge maakt tegen drie schippers van stoom treilers, wegens het plegen van hande lingen in strijd met de Distributiewèt. Het was den ambtenaren iu de hallen en den secretaris der rijkscommissie opgevallen, dat sedert eenigen tijd de kleine schelvisch, de z g. braadseh-d- visch, ook wel piepers genaamd, door eenige stoomtreilers in minderw tar iigsn toestand werd aangebracht, dat wil zeggen schaa-s van ijs voorzien, ong ;- stript, dus niet van de ingewanden outdaan. Deze vischsoort, die iu hoofd zaak worde gebruikt voor de distributie van regeeringsvisch in ons land, zag er dan ousmakelijk uit en kou door de rijkscommissie niet voor de lisrributie gebruikt worden. Het bleek, dat deze viscb, vo uitvo sr naar Duitsch and verkocht, o •laugrijk hooger prijzen opbraent, dan de regee ring betaalt. Deze geeft 22 per hou- derd pond, eu voor uitvoer werden prijzen van 35 tot 38 besteed. Zoowel uit deze feiten als uit uitlating-m vau enkele belanghebbenden kreeg de rijkscommissie de overtuiging, dat hier opzet in het spel was, eu dat op die wijze de distributie van regeeriugsvisch ernstig bemoeilijkt werd. Om aan deze praktijken een eiut te maken, werd namens de regeeriug zon der voorafgaande waarschnwiug era krasse mtatregel genomen; nu er weer veel kleine'schelvisch iu minder deug te- lijken staat werd aangevoerd, nealt de secretaris der rijkscommissie zooveel schelvisch vau de groote soort onteigend als voor de distributie noodig was, tegen den prijs van f 22 de honderd pond, die gëldt voor de kleinste schelvisch. Natuurlijk is dit een nadeel voor de aanvoerders, doch men hoopt door dezen lorschen maatregel het kwaad te ver helpen. De drie schippers, tegen wie proces verbaal werd opgemaakt, balden itcnce kleine schelvisch aangevoerd. N. R. Crty AXE

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1