No. 68, Woensdag 29 November 1916. 32e Jaar« Nieuws» en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAIX, axel. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdae:- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Westfrout. Terwijl de Prauschen id de afgeloopen week herhaalde aan vallen der Duitschers hadden weerstaan, o.a. bij Pressoir (N.O. van Chaulnes), en nog immer bij Sailly en het Bois St.-Pierre Vaast, hebben de Engelschen weer een sprong voorwaarts gedaan. Hun aanval strekte zich uit ter weers zijden van de Ancre over een front van Serre tot ten N. van Thiepval. Het dorpje Serre is nog niet, Grandcour wel genomen. In de richting vanöa paume is dus weer een pas vooruit gedaan. De tegenaanvallen der Duitschers, die zooals we zooeven aangaven, ge richt waren tegen de linies Sailly St. Vaast en Pressoir—Chaulnes hebben hun geen uitkomsten opgeleverd. De Franschen zijn volkomen in het behoud hunner posities gebleven, ook bij Sailly, waar, zooals we in het vorig overzicüt nog aanstipten, de Duitschers ten derden male eenige huizengtoepen (of wat daarvan over ia), hadden in bezit ge nomen. Bedenkt men daarbij, dat vol gens de Fransche berichten deze Duit- sche aanvallen met zeer veel krachten eu met groote hardnekkigheid werden uitgevoerd, dan blijft dus nog steeds waar, dat het overwicht zich blijft handhaven aan de zijde der Entente. Niet dus zooals Wolff den 20sten uit Berlijn in een overzicht der gebeurte nissen vaststelde, n.l.„De vijand kan zich de plaatselijke voordeelen, die hij behaalt, niet ten nutte maken, meestal gaan zij spoedig weer door tegenaan vallen verloren". Daarvan zal het ge noemde blad toch niet veel voorbeelden kunnen aanwijzen. De gestadige achter- uitgang valt niet te loochenendoor 't willens en wetens wel te doen, ver hoogt men er onwillekeurig de betee kenis van. Italiaansch front. Bij het succes, enkel van technisch belang, dat de Oostenrijkers den l#den bevochten op den San Marco ten Oosten van Görz hebben zij er den 20sten nog een ge voegd. In dezelfde streek (hoogte L26, ten Noorden van den Volkorniak) namen zjj wederom eenige schansen. Russische front. Voorwat betreft het gedeelte, dat zich uitstrekt van de Oostzee tot aan de Zuidgrens van de Bukowina is de toestand geheel onver anderd gebleven. Van de Westelijke grens van Moldavië, dus tusschen Kuu- poling eu Kroonstadt, kwam alleen nog het bericht, dat de Russen thans door den Tolgyespas geheel op Rumeensch grondgebied zijn teruggeworpen en deze pas in het bezit is der Centralen. Zoo heeft dus van het nagenoeg gelijktijdig aangevangen offensief der Russen van Moldavië uit en dat der Centralen in de richting van Walacnye het laatste de overhand behouden. Hiermede is dus het antwoord gegeven op de vraag, die we pl.m. twee weken geleden, toen we aan de ontwikkeling dezer operatiën stonden, hadden gesteld. Langs -het Rumeensche front n.l. voorzoover dit zich uitstrekt Zuidwaarts van de lijn KroonstadtOrsowa, is door de Centralen een zéér belangrijke over winning behaald. Met verbazingwek kende snelheid is de Westelijke groep van het leger van von Falkenhayn, nadat eenmaal de krachtigste weerstand in het Jiul-dal was gebroken, verder Zuidwaarts opgerukt, daarbij gesteund door de Duitsch-Oostenrijksche midden groep, die opereerde ter weerszijden van het dal van Alt en o.a. tot dicht bij Ramnicu is opgerukt. Die steun moest wel krachtig werken, omdat een doordringen in deze richting de Ru meensche troepen, die in Klejn Wala- chye streden, met afsnijding van de rest van het Rumeensche leger be dreigde. Den 21sten November bereikte dus de meest Westelijke groep der Ver bondenen de hoofdstad van Klein Walachya, n.l. Craiova. Het lot van de bij Orsova (aan den IJzeren Poort) en tegenover Negoten (op Bulgaarsch gebied) staande Rumeensche troepen, is door de inneming van Craiova be slist. Macedonië. Aan 't succes der Cen tralen in Rumenië was den 19den Nov, voorafgegaan een overwinning der Entente-troepen, bestaaude in de be- reikiug en vermeestering van Monastir. Nadien is ook in de richting van Och- rida eenig terrein gewonnen. Dat het heroveren van Monastir, in het bijzonder voor de Serviërs van groote moreele beteekenis zal ziju, is duidelijk. Voor het overige is hiermede de toestand langs de Grioksche Noordgrens geens zins een andere phase ingetreden. Men zal moeten afwachten of de Entente troepen in staat zullen-zijn hun succes meer naar het Oosten uit te breiden een oprukken langs het Wardar-dal toch komt ons voor eigenlijk eerst van groote beteekenis te zullen zijn. Van het Russisch-Turksche front in Perzië ten slotte, kwam ook in de af geloopen week weinig nieuws. Avp. De Sofiotische correspondent der Kölnische Volkszeituug seint omtrent den overtocht der verbonden troepen over den Donau Donderdagnacht zijn na zeer sterke vuurvoorbereidïmr, die de Roemeensche bewakiugstroepen op de vlucht dreef, Duitsche, Bulgaarscne en Turksche regimenten bij Swistof (tegenover .Zimuicea) over den Donau getrokken eu hebben ongehinderd Zimuicea bezet. Ook aan het Macedonischefrontnemen de gevechten, volgens hetzelfde bericüt, een voor de verbonden troepen gunsti- gen loop. „De vijand loopt vruchtetoos storm tegen de beide vleugels en lijdt zware verliezen. In geslaagde tegenaanvallen hebben de Duitsch-Bulgaarsche troepen belangrijke hoogtesteliingen genomen." N. R. Crt. De Times, in een bespreking van de vliegers voor den vrede, die Duitschlaud in Amerika oplaat, zegt, dat dit, gelijk zoo veel meer in dezen oorlog, een onhandige Duitsche navolging is van het geliefde devies van Napoleon. „Duitschland heeft, evenals Napoleon, een vrede noodig, die hem de supre matie over Europa laat, maar wij en onze bondgenooten zijn volstrekt be sloten, Duitschland dien vrede nooit te geven. De vredesvoorwaarden van de ge allieerden, door Asquith in het begin van den oorlog geformuleerd, zijn tel kens weer herhaald. Zij zijn nooit ver anderd en zijn aangenomen, goedge; keurd en gesanctioneerd door alle bond genooten. Op het oogenblik is er niet de minste grond om over vrede te praten. N. R. Crt. Naar de Eugelsche admiraliteit mee deelt is het Engelsche hospitaalschip Braemar Castle (6318 ton, van de Union Castle lijn) dat met gewonden op weg was van Salouiki naar Malta, in het nauw van Mykoni (Egeïsche Zee) op een mijn geloopen of getorpedeerd. Alle man aan boord is gered. N. R. Crt. Een officieel bericht van den Duit schen admiraliteitsstat luidtIn het Engelsche Lagerhuis is de beweerde in den grond boring van het hospitaal schip Britannic door een Duitsche duik boot gekarakteriseerd als een daad van onmenschelijke barbaarschheid, in strijd met het volkenrecht. Tegenover deze uitspraak worde vast gesteld, dat de Britannic niet door een Duitsche duikboot in den grond is geboord. De Eugelsche admiraliteit verklaart in verband met de opmerking in een draadloos Duitsch bericht, „dat het groote aantal measchen aan boord van de Britannic erg opvallend is en de verdenking rechtvaardigt, dat hospitaal schepen worden misbruikt als transport schepen", dat het aantal nu is vast gesteld. De bemanning bestond uit 625 koppen, de geneeskundige staf uit 500, tezamen dus 1125. De geneeskuudige staf bestond uit 25 officieren van gezondheid, 76 ver pleegsters, verder uit 399 hospitaal soldaten, assistent-apothekers, assisten ten voor het laboratorium en de ope ratiezaal, skiagrafisten, verplegers en administratief personeel. Tezamen 500 N. R. Crt Alinisterswisseling in Rusland, In Rusland is weer eens een minister president afgetreden. Stuermer gaat heen en wordt opge volgd door Trepof, den minister van verkeersw^en, den man van den spoorweg naar de Moermankust, die het met de Westersche bondgenooten ook in den winter gaande kan houden en dus voor de oorlogvoering van Rusland van groote beteekenis is. De wisseling in net minister-president schap komt uiet onverwacnt. Bij de opening van de Doema heelt net progressieve blok een verklaring gedaan die eindigde met te zeggen, dat de tegenwoordige regeering in het belang van de overwinning plaats moet maken voor mannen, die eens van zin zijnen bereid zijn om met den steun van de meerderheid van de Doema haarprogam uit te voeren. De verklaring van het blok sprak verder Rusland's besluit uit, om de overwinning te organiseeren, zonder aan een voorbarigen vrede te denken. Zij bracht hulde aan de inspanningen van Rusland's bondgenooten, met name aan Groot-Britannië, voor de gemeenschap pelijke zaak. Deze verklaring was oorzaak, dat een deel van het progessieve blok zich afscheidde. Dat deel vond de verklaring niet krachtig genoeg en wilde er den eisch in gesteld zien, dat onverwijld een parlementaire regeering zou worden ingesteld. De Doema moest verder gedurende de zitting felle aanvallen doorstaan. Volgens berichten aan de Times trokken vooral de redevoeringen van de voor uitstrevende leden Sjoelgin en Maklakof de aandacht. „Maklakof stond stil bij het ongewone verschijnsel, dat, ofschoon aan het front alles goed stond, de productie van de munitie-fabrieken dagelijks vermeerder de en de militaire uitputting vanDuitsch land voor iedereen duidelijk was, men niettemin tegenover een nieuw en dreigend gevaar staat, namelijk een verandering in den geest van Rusland. Sommige andere stroomingen zijn merk baar. Wij hooren, hoe sommigen over vrede durven spreken. Wij zien, dat anderen wanhopig zijn eu, nu hun verwachtingen teleurgesteld zijn, keeren zij terug tot de oude leusHoe erger, boe beter De verschijning van de Russische omzeudnota waarin de geruchteu over een afzonderlijken vrede worden tegen gesproken, wordt beschouwd als eeu aatwoord op de rede van Makiakot." Waar nu Trepof de plaats van Stuer mer inneemt, nebbeu wij hoogstwaar schijnlijk met een. verdere concessie aan de liuksche partijen, die verreweg het meest oorlogszuchtig zijn, te doen. Verdere krachtige voortzetting van den oorlog door Rusland, in die richting wijst de ministerwisseling. N. R. crt. Het wegvoeren van Belgische burgers. Het te Maastricht verschijnende dag blad Les Nouvelles, van Donderdag, bevat brieven van België, waaraan we o.a. het volgeude ontleenen De Duitschers ontmoeten eeu hevigeu tegenstand van den kaut der geneele Belgische bevolking naar aanleiding van het wegvoeren der Balgen naar Duitsch land. De protesten van het Belgiscae gouvernement, de -pers der geallieerden en zelfs der neutrale bladen in tlollaud hebben ons goed gedaan. Deze laad van wegvoering heeft den band van solidariteit tusschen de Belgen nog hechter gemaakt. Men neemt zich hiet meer in acnt voor de Duitschers. Zij vragen; men weigert; Zij dreigen; men weigert nog. Men gehoorzaamt slechts bij dwang. Daarom hebben de aangezegde straffen tegen de gemeente AXEL COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1