\o. 67. Zaterdag 2$ November 1616. 32® •lann;- t 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAY, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Yr ij dasavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per .post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. tot 4 regels 25 Centvoor Groete letters worden naar AUVERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden trance ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en YrQ dagnamiddag EEN are. DE OORLOG. Het eenige ieit van belang is voor beden de inneming van-Craiova, de hoofdstad van Westelijk Walachye of Klein-Walachye. Dit feit is de voor- loopige bekroning van een militaire onderneming, die in de krijgsgeschiede nis beroemd belooft te worden. De colonne, die thans Craiova heeft bezet, komt van de Szurdukpas (in het N.) en heeft het dal van Jiul gevolgd. Nadat de Szurdukpas eenmaal was geforceerd, ging het in hardnekkige en vaak wisselvallige gevechten door het gebergte langzaam voorwaarts. Langs een enkelen weg door de bergen, werd, terwijl de vooruitgeschoven troepen bergstelling na bergstelling bestormden, al het materiaal naar voren gebracht. Bij Tirgu-Jiul werd de uitgang naar de vlakte bevochten en het Roemeen sche leger zoo verslagen, dat er in het Noordelijk Roemeensche front een bres ontstond. De opmarsch door het ge bergte had weken lang geduurd in een paar dagen legden de centralen den weg naar Craiova af. Met den val van deze stad schijnt het lot van Klein-Walachye beslist. Eet deel van de Roemeensche strijdkrachten in het vak van Orsova is van zijn spoorweg verbindingen beroofd. N. R. Crt. De weggevoerde Belgen. De .Chicago Daily News" bevat het vol gende telegram van haar Londenschen correspondent Duitschland is van plan de geheele tot arbeid geschikte mannelijke bevol king van België weg te voeren en in Duitschland aan het werk te zetten. Deze Amerikaan, wiens onkreukbaar- beid en gezond oordeel zoowel in Amerika als in Europa worden gewaar deerd en wiens naam te zijner tijd zal worden meegedeeld, is te Londen aan gekomen, na in België tooneeleu te hebben bijgewoond die hij ongelooflijk en hartverscheurend" noemde. Er zijn reeds tusschen de 30 en 40.000 mannen aan hun gezinnen ont rukt en in veewagens naar Duitschlaud vervoerd. Daar zullen zij voor de keuzfe worden gesteld, de middelrijken in hun oorlog te helpen of de ergste straffen te ondergaan. Velen zullen ongetwijfeld weigeren te werken, daar zij zulk werk als verraad tegen hun eigen land beschouwen en zullen zoo doende in omstandigheden komen, te vreeselijk om over te denken. Tenzij Duitschlaud er toe besluit zijn huidige wijze van handelen te laten varen, zullen van twee- tot driehonderd duizend Belgen worden weggevoerd. Bij de wegvoering met geweld van vaders en zoons komen tooneelen voor, die den meest verstokten zouden ver murwen. Ik zag een langen trein van veewagens met zulke- ongelukkigen, van wie velen zich hadden verzet, doch met de bajonet op de borst waren ge dwongen. Vrouwen en kindereu had den zich verwoed te weer gesteld tegen de wegvoering van hun mannen en vaders. Zij stonden daar met ge scheurde kleeren, te schreien en te snikken tot zij niet meer konden. De Duitsche soldaten- braken, over het algemeen met zoo min mogelijk ruw gèweld, m^iar steeds krachtdadig, elk verzet. Gewapende rnaunen doorzoch ten de huizen van den kelder tot het dak en maakten geen onderscheid tus schen mannen die werkteu en werk- loozen. Eet was hun alleen te doen zooveel" mogelijk flinke werkkrachten te krijgen. Toen de trein was volgeladen, liepen plotseling de talrijke vrouwen en kin deren, die er om heen stonden, naar voren en wierpen zich onder luid ge klaag en met gesloten oogen voor de locomotief op de rails. De afdeeling soldaten die den trein bewaakte dwong hun toen met de bajonet uit den weg te gaan. Daarop reed de trein naar de Duitsche grens. Een ander bedroevend feit is dat Pranschen uit de door Duitschlaud be zette provinciën van Frankrijk met geweld naar België worden overge*- bracht. Eet schijnt de politiek der Duitsche regeering te wezen om Belgen in Duitschland te werk te stellen en Franschen in België. Eet pressen van deze Franschen leidt tot pijnlijke voor vallen. Velen hunner weigeren het werk, evenals de Belgen, verklarende dat het ondragelijk is te worden genood zaakt den oorlog der Duitsehers tegen hun eigen land te bevorderen. In één geval zijn een 35-tal Franschen wegens werkweigering drie aan drie aan el kander gebonden en dat heeft zoo meer dan een etmaal geduurd. De straf deed hen niet in hun besluit wankelen. Ten slotte werden ze vrijgelaten doch hoe moesten zij thans bestaan? De Duit sehers geven geen bete broods wanneer zij niet werken. De Amerikaansche steuncommissie kan deze meuschen niet voeden daar het regel is oin voedsel te ontzeggen aan allen, die geprest kunnéu worden tot bezigheden, die in verbaud staan met den oorlog. Waar dat op mag uitloopen mag de hemel weten. De Duitsche autoriteiten heb ben hun beweegredenen. Zij beweren dat de Belgische en Fransche gebieden, die zij bezet-houden, in verval raken door werkloosheid en dat het 't beste voor de meuschen is om te worden weggevoerd en aan 't werk gezet tegen een goed loon, waardoor zij huu gevoel van eigen waarde behouden en geld naar huis kirtineu zenden. Doch dit gelegenheidsargument miskent niet al leen het feit dat ook meuschen die vast werk hebben worden weggevoerd, doch ook het krachtige Belgische en Fransche nationaliteitsgevoel. Wat deze meuschen te doorstaan hebben is veel erger dan slavernij. Zij noemen het slavernij met gedwongen verraad aan huu land. Men meldt uit Antwerpen aan de N. R. Crt. Uit eeue mededeeliug gedaan in het Provinciaal Cotniteit voor Eulp en Voeding van Antwerpen, door den voorzitter rnr. Louis Franck, blijkt dat het programma van de in België in te voeren eetwaren merkelijk is uitgebreid. Maandelijks wordt de invoer van spek en reuzel vermeerderd met 1500 ton. Voor boonen en erwten is er gelijke toeneming. Gezouten en gedroogde visch, gecondenseerde melk, koffie, cacao, harde zeep worden bij de be staande comité-artikelen (n.l. meel, rijst, spek en reuzel, mais, erwten en boonen) gevoegd. Bet Nationaal Comiteit en de Commission for Relief in Belgium hopen alzoo den heerschenden nood, waarin de schaarschte aan aardappelen zich vooral doet gevoelen, te verhelpen. Deze ifvoer zal allereerst de beboef- tigen en de soepuitdeelingen aan het volk ten gunste komen. De heer Franck heeft de hoop uitgesproken dat de woekerhandel in sommige waren er een goede les en een geduchten klap door zou krijgen. Keizer Frans Jozef overleden. Een extra-editie van de ambtelijke Wiener Zncuug mei lie Dinsdag dat keizer koning Frans Jozef in het kasteel te Scböubruun zacht is ontslapen. De keizer, die op zoo hoogen leeftijd zijn land in een wereldoorlog zag ge wikkeld, heeft zijn liefsten wensch, het herstel vau den vrede nog te beleven, dus niet in vervulling zien gaan. Keizer Frans Jozef is86jaargeworden. Boewei men zich in Weensche wel ingelichte kringen niet ontveinsde, dat de ziekte vau den Keizer zoo goed als zeker het einde van den grijzen monarch met zich zou brengen, kwam toch de doodstijding vrij ouverwacht, temeer, daar Z. M. van Maandag op Dinsdag een rustigen nacht had en zeer goed sliep, terwijl de temperatuur gedurende den nacht niet hooger was dan Maandag avond. Op het gewone uur stond de Keizer Dinsdagmorgen op en wijdde zich vervolgens aan het afdoen van staatszaken. Om 8 uur ontving hij aartshertogiu Marie Valerie en tegen kwart over 10 den minister van Buitenl. Zaken, baron Burian. In den middag evenwel steeg de temperatuur en openbaarde zich de ontsteking van den rechterlong op eenigszins heviger wijze. Tegen de avonduren was het duide lijk, dat het ergste moest gevreesd worden. De lijfartsen weken geen oogenblik vau de sponde van den hoogen lijder die om 5 miuutea over 9 zacht en kalm den geest gaf. Onmiddellijk werd de doodstijding v^n het slot te Schönbrunn naar Weenen getelefoneerd. Enkelen ingewijden te Weenen was het reeds in den laten namiddag bekend, dat het einde van den Keizer naderde. Op de bevolking maakte de doods tijding van den keizer, welke de speciale edities van de bladen in een dikken rouwraud verspreidden, een diepen en weemoedigen indruk. In den laten avond werd een buitenge wone ministerraad gehouden terwijl de conferentie, welke dezer dageu te Buda pest tusschen den Oostenrijkschen minister-president Von Köroer en den Eongaarschen premier graaf Tisza zou plaats hebben, uitgesteld werd. Keizer Karei, de opvolger van Frans Jozef, werd op 17 Augustus 1887 ge boren, is dus nu 29. Bij is een achter neef van den overleden keizer en een neef van aartshertog Fran3 Ferdinand, die te Serajewo werd vermoord. Zijn vader was aartshertog Otto, in 1906 overleden, een broeder van Frans Fer dinand, zijn moeder Maria Jozefa is een Saksische prinses. Sedert 21 October 1911 is hij gehuwd met prinses Zita van Bourbon-Parma. Aan dezen echt zijn drie kinderen ontsproten, aarts hertog Frans Jozef Otto, aartshertogin Adelheid en aartshertog Lodewijk. Frans Jozef Otto, de nieuwe kroon prins, is thans 4 jaar. Keizer Karei heeft slechts één broeder, aartshertog Maximiliaan, luitenant bij een regiment uhlanen. Aan het Eindh. Dagbl. wordt uit Arendonck gemeld Naar wij gemeld hebben, zijn de Duitsehers aan de grenzen weggetrok ken tot aan de overzijde van het breede kanaal. Op dezen vaartdijk doen de Duitsehers druk dienst. Sommigen be weren, dat alle vijftig meter een dub bele post staat. En dab worden er nog verscheiden losse posten aangetroffen. Op dezen dijk staan geen schilder huisjes. Driehonderd meter langs beide zijden van het kanaal is alles weggenomen. Alle boomen zijn neergeveld. Zoo ver het oog reikt, ontwaart men hier niets dan den verren gezichtseinder. Op den anderen oever van het kanaal is de draadversperring aangelegd, die België van Bollaud afsluit. Als iemand zich van België naar Nederland of omgekeerd wil begeven, dan moet hij éérst het geluk hebben, niet door de Duitsche soldaten opge merkt te worden en na er met veel moeite in geslaagd te zijn het breede kanaal over te steken, wacht hem het grootste gevaar, de doodeude draad. Aan brug 5 hebben thans de Duit sehers een pas-contröle opgericht. Burger uoch soldaat mag over de brug. Enkele dagen geleden heeft zich hier een ongeval voorgedaan. Men zag om 6 uur in den vroegen morgen een gansche groep Duitsche soldaten bezig met lange houten in het kanaal te visschen. Eindelijk haalde men een verdronken Duitsch soldaat boven. Een in haast toegesnelde wagen van het Roode Kruis nam het lijk mede. Dinsdag heelt tezelfder plaatse een smartelijk ongeluk plaats gehad. De ongeveer zestigjarige Mathilda Ruts, wonende in een der huizen, een paar honderd meter van het kanaal, heeft door onbekende oorzaak den dooi aan de electrische draadversperring ge vonden. Een stroom van 500J volt doodde haar. Om l uur 'smvgens vond men het zwart verkoolde lijk der ongelukkige vrouw. De Daily Mail verneemt uit Athene De rechtstreeksche oorzaak van de uitzetting vau de gezauten was, dat ontdekt werd, dat baron Grancy, de Duitsche marine attaché, bij spionnage betrokken was. N. R. crt

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1