No. 66. 32" .laarg W oensdag 22 November 1016 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAiY Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN nre. DE OORLOG. In de Avp. wordt den toestand als volgt beschreven Westfront. Als men de Engelsche berichten leest over het gebeurde aan le Ancre, dan zou men den indruk krijgen, als of daar in een slag van tnorme afmetingen een succes van even jrooten omvang zou zijn behaald. De Times" spreekt zelfs van een succes, iat „het schitterendst zou zijn geweest van den slag aan de Somme, zoo niet Vin den geheelen oorlog. Een bewe- riag, die na operaties als die aan de ïarae, aan den Yser en bij Verdun m slechts te blijven bij het Westfront ta alleen te spreken van handelingen ier Entente-legersj wel eenigermate fantastisch mag worden genoemd. Want rat is er geschied Met een aanval tan een verrassend karakter als die Ier Frauschen van onlangs, bij Verdun ter weerszijden van de Ancre over ten front van een zestal kilometers op enkele punten 1,5 K.M. 's vijands linie linnengedrongen, zoodat de versterkte torpen St. Pierre Diviön, Beaumont Hamel en het daartusschen in gelegen Beaucourt door de Duitschers moesten »orden ontruimd, terwyl het nog meer noordelijk gelegen dorpje Serre in een jjevaarlijke, naar beide zijden omvatte positie is gebracht. Veel is het dus niet, het gebeurde zal dan ook uiteraard tonder eenigen verderen invloed blijven, strategische" beteekenis, waarvan in Engelsche berichten zoo hoog wordt opgegeven, zit er geenszins aan vast. Dat men vermeent, dat zooiets den maarschalk vou Hindenburg zou af brengen van de „avontuurlijke" onder neming (uitdrukking van een Engel- ichen schrijver) tegen Roemenië, lijkt me naief. Dergelijke kleine voorwaart se bewegingen zullen er nog talrijke malen kunnen plaats hebben, alvorens wn bepaald gevaar voor de Duitsche positiën in het Westen optreedt, welke lou nopen de ontegenzeggelijk stouten grootsch opgezette operatie tegen Roe menië, die met eenige groote slagen Jen uit die richting dreigenden stoot Beeft gepareerd, te laten varen. Het eenige belang, wat aan het gebeurde tón de Ancre naar onze meening valt toe te kennen is, dht door de Duitschers een vrij groot verlies alleen al aan ge- rangenen is geleden. De Franschen hebben zich den 12en November weder in bet bezit gesteld ran het dorpje Sailly Saiilisel, hetwelk 2lJ den 5den hadden moeten prijsgeven. Volgens het Duitsche legerbericht van Jen 16en evenwel is een gedeelte vau Bet dorp andermaal verloren gegaan. Voor het overige is aan het Somme [front in den toestand niets veranderd. Bij Verdun is het in de afgeloopea "eek over het algemeen rustig gebleven. Italiaansche front. Een aanval der Oostenrijkers heeft de Italianen genoopt gedeelte van hun stelling ten O. ran Görz, loopende over den San Marco- B.erg, te ontruimen en zich meer in de dchting van Görz terug te trekken. Russische front. Aan de Najarofka blijft de strijd een heen en weer gol vend karakter dragenhet front is trouwens te beperkt om van groote bet/eekenis te kunnen zijn. Al sedert geruimen tijd is het groote offensief v$n Broesilof gedaan en het is het meest waarschijnlijk, dat men een periode tegemoet gaat van herstel van krachten, reorganisatie van materiaal, hernieuwde opstapeling van munitie enz., in af wachting van gunstiger tijden, vooral wat weersgesteldheid aangaat, en voorts in afwachting van den afloop der ge beurtenissen in Roemenië en in de Dobroedsja. In het vorig wekelijksch overzicht wezen we op het Russische offensief langs de westgrens van Roemenië, meer in het bijzonder op de beweging, uitgaande van den Tolgypas. Daarom trent werd o. a. den iOen November door de „Daily Chronicle" gemeld, dat de Russen 112 K.M. van het Noorde lijke Roemeensche front hadden over genomen en dat zij daardoor niet alleen de Roemenen in staat stelden meer krachten langs hun Noordgrens, tegen over de passen, bezuiden Krooustadt, Hermanstadt en Petroseny bijeen te trekken, maar dat bovendien de- Rus* sische aanvallen in Westelijke richting von Falkenhayn's verbindingen zouden kunnen in gevaar brengen. Het was om diezelfde redenen, dat we in ons vorig overzicht in het bijzonder de aan dacht op deze Russische operatie ves tigden. De aanvankelijke opmarsch der Russen bodd dan ook uitzicht op een belangrijke wijziging in den toestand. Van den 12en November evenwel af werden de berichten weer minder gunstig voor de Russen op meesterlijke wijze is ook hier weer door de Cen tralen de gevaarlijke stool afgeweerd. In de Russische en Roemeensche offici- eele berichten wordt nog slechts ge sproken van het atslaau van Duitsche en Oostenrijksche aanvallen in dit ge bied, n.l. in het Gyergyo-gebergte en de dalen van Troters en Urul (iets meer zuidoostelijk gelegen). De geringe voortgang der Russen of beter gezegd hun stilstand in de streek van Dorna Watra zal aan de weinig voorspoedige actie in het Gyergyo gebergte ook niet vreemd zijn geweest. Hoe het ook zij, de Russen staan langs Zeveuburgeu nog niet verder dan de grenspassen en von Falkenhayn heeft dus naar het Zuiden weer meer de handen vrij. Het overnemen van een belangrijk frontdeel der Roemenen door de Russen is uit de handelingen der Roemenen in zooverre merkbaar geweest, dat zij langs hun geheele uoordtront krachtige tegenaanvallen hebben ondernomen. Het resultaat daarvan is tot nu toe evenwel niet gelukkig geweestintegen deel de Ceutralen zijn zoowel in het dal van de Olt, als in dat van de Jiul nog meer naar het zuiden gevorderd. Langs laatstgenoemd dal zijn ze tot Bumbesti doorgedrongen, welke plaats den 14en dezer werd bereikt. (Bum besti ligt halverwege tusschen Vulkaau- pas en Friger Jiului.) In de Dobroedsja is de toestand de zelfde gebleven; het in sommige cor respondenties reeds ingeleide her nieuwde offensief der Russen en Roe- raeniërs is tot nu toe uit niets merkbaar. De bezetting van Hirsowa (aan den Donau) op 10 November wijst evenwel op een ver zuidwaarts terugwyken der Centralen. Dat de Centralen, na het aanvankelijk groote succes in de Do broedsja, gevolgd door den snellen terugtocht der Russen en Roemenen, dezen niet geheel over den Donau hebben teruggeworpen, blijft raadsel achtig. Door dit na te laten, hebben zij zich hun taak in de Dobroedsja noodeloos moeilijk gemaakt. In Macedonië, heeft de generaal Sar- rail (nadat hij een bezoek heeft gehad van den Fransdhen opperbevelhebber) een grootere activiteit aan den dag gelegd. Op het geheele noordwest front is de voorwaartsche beweging begonnen of liever bij de nog steeds voortdurende worsteling Zuid oostwaarts van Monastir heeft de strijd langs de rest van dit frontgedeelte zich aange sloten. Blijkbaar zit de bedoeling voor, nu tot eiken prijs Monastir te bereiken. En dit is ook gelukt. Zoadag hebben de Duitschers Mouastir ontruimd en zijn de verbonden troepen de stad binnen gerukt. Voor de Serviërs is het een mooie overwinning. Op het Russisch-Turksche gevechts terrein is de toestand in groote trekken nog onveranderd. Avp. Verschillende berichten. Men sghrijft uit Zurich dd. 15 No vember De Messagero weet bizonderheden mede te deelen over de samenkomst, die dezer dagen heeft plaats gevonden tusschen de Fransche en Italiaansche legerchefs. Het voornaamste punt dezer besprekingen was de vorming van een z.g. geünificeerd bewegingsleger, waar door de eenheid der actie onder de entente-troepen in het Westen nog vol- komener en vooral afdoen Ier worden zou. De bedoeling is, den troepen een vrijere beweging te geven, zoodat op belangrijke punten versterkingen van alle fronten zouden kunnen aangevoerd worden. Er zou dan vauzelf ook nog meer eenheid in de actie der verschil lende vechtgroepen komen. Bij de voorgestelde regeling heeft men vooral het oogjop de talrijke reserven in man schappen, die Italië beschikbaar heeft, en die, op het gunstige oogenblik elders aangevoerd, den doorslag zouden kunnen geven. In Italië voelt men veel voor dit plan, doch stelt als tegenvoorwaarde, dat Engeland en Frankrijk, nog meer dan het totdusverre geschiedde, hun overmachtige artillerie ter beschikking van Italië zullen stellen, opdat men de weg te nemen reserve-troepen door dood vechtmateriaal zou kunnen ver vangen. Deze Italiaansche eischen vonden onvoorwaardelijke instemming, zoodat men spoedig de vorming van een gemeenschappelijk artillerie park voor de westelijke trouten verwachten kan. JSf. R. Crt. De commandeerende generaal van het Xe legerkorps in Hannover heeft geconstateerd, dat enkele landbouwers in den kreits Leer aardappelen in d grond stopten en er rogge over zaaiden, om te voorkomen, dat de achterhouding ontdekt werd. N. R. crt. Afschuwelijk. Een „New-York Times"-corr heeft een gewonden Franschen soldaat ge sproken, die het volgende vertelde „Mijn compagnie was uitgezonden om een veroverde Duitsche loopgraaf, iets ten N. van eeue boerderij aan de Somme opnieuw voor de verdediging in orde te maken, maar het was onmogelijk dit te doen vóór de vyand een aanval kon ondernemen. Onze officier besloot dus terug te trekken naar een 50 M. meer naar achter gelegen gunstiger stelling. Toen vroeg de kapitein een vrijwil liger om achter te blij ven en bericht te geven van de bewegingen van den vijand. Ik bleef en nestelde mij in een boom waar ik ook een telefoou bevestig de, die met de naastbijzijnde batterij was verbonden. Een groep van ongeveer 40 Duitschers kroop uit het bosch en kort daarop volgde een geheele compagnie. Ik telefoneerde: „de vijand nadert, voor afgegaan door een detachement „Flam menwerfer". Toen dit detachement op ongeveer 30 voet van de leege loopgraaf was gekomen, hield het halt in een kuil juist achter een kleine verhevenheid van den bodem en toen sloegen plotseling een dozijn witte en gele vnurstralen omhoog welke op de loopgraaf gericht werden. Door den dichten rook kon ik de rest van de Duitschers niet zien, maar dank zij mijn masker wist ik bericht te sturen aan de batterij. Onze artillerie kende den afstand tot op een centimeter. Een stortvloed van projectielen sprong midden tusscüen de „Flammenwerfer". Groote vlammen sloegen omhoog. Een vlam sloeg vlak langs mij, zoodat mijne kleeren in braud raakten en ik leelijke brandwonden bekwam. De groud léék een vuurzee en temid den daarvan stierven de Duitschers, als levende fakkels, 'n afschuwelijken dood. Een van hen tolde in het ronde, tot hij eindelijk in de vlammen viel. Anderen rolden zich over den grond, maar de brandends vloeistof volgde hen overal. Ik kon den atschuwolijken reut van het braudende vleesch ruiken. Ik geloot niet, dat er één man van het detachement is ontsnapt. Hunne kreten klonken boven het artillerie- en geweervuur uit en duurden vreeselijk lang. De compagnie, die achter hen aankwam leek door paniek bevangen. Ik zag ze naar het bosch terugreuueu, waarbij het vuur onzer machinegeweren hen achterhaalde en ernstige verliezen toebracht". Avp. Volgens een bèricht uit Boedapest, heett Alexander Wekerle, de vroegere minister-president, daar een leziag ge houden over de gevolgen van den tegenwoordigen oorlog in de toekomst. AXELSCHE» COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1