No. 65. Zaterdag 18 November Jaar:,;. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch - Vlaander en. F. DIELËMAN, Smokkelellenden. Binnenland. 6.30 8.05 8.30 8.48 D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL, A UVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 CeBt; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiëD worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dipsdae- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Men schrijlt uit Boxmeer aan De Tijd Ondanks alle waakzaamheid en de meest verschillende maatregelen, die legen den smokkelhandel worden ge nomen, ondanks de gevangenisstraffen, op de overtredingen worden toege- t, neemt de smokkelhandel hoe langer hoe breeder afmetingen aan. De rechtbanken in het Zuiden krijgen baast niets anders meer te berechten dan smokkelzaken en deze nemen zóó ia aantal toe, dat de zittingen heele dagen duren, zelfs meer zittingen moe ten ingelegd worden, waar honderden verbalen worden behandeld. Wie hier dicht bij de grenzen woont, krijgt echter nog een anderen kijk op de zaken en kan zich overtuigen, hoe ontzettend demoraliseerend de smokkel handel werkt. Afzetting, woekerhandel en zedeloosheid nemen afmetingen aan, waarvan men schrikt en de verwilde ring neemt hand over hand toe. Het ichijnt, dat men blind is voor de vreese- lijke dingen, waarmee God de volkeren in Europa teistert. Pater Tarcisius Cox schetste dezer dagen in den R. K. Volksbond wel sprekende talereelen ervan. Hij wees er op, hoe de Duitsche grensbewoners op schromelijke wijze worden afgezet door de winkeliers, wanneer ze op Eollandsch gebied wegens gebrek aan voedsel daarginds hun inkoopen komen doen. Woekeraars laten het dubbele van den prijs betaien. En wie zal de zedelijke ellende be schrijven, waar heele troepen van Duitsche meisjes gedurende nacht en ontij over de grenzen komen en jonge Hollandsche grensbewoners haar op Vachten om de zonde als prijs te vragen voor hun diensten. „Aan de grens zei pater Cox, „moet menigmaal gekozen worden tusschen ïondigen en zonder levensmiddelen thuis komen. Zoo worden de Duitschers niet alleen uitgezogeu tot hun laatsten druppel bloed, maar daarenboven be roofd van hun zielenheil." En men moet niet vragen, hoe de woekerwinsten, in de grensplaatsen ge maakt, worden verbrast. Men hoeft zich niet te verbazen, te hooren vertellen uit betrouwbaren mond hoe een bende smokkelaars, tnenschen, die yroeger hard moesten werken, om een weekgeldje te verdienen, waarmee ze zuinig moesten omspringen om in het dagelijksch levensonderhoud van zich en de hunnen te voorzien, nu van den band zijn en in drinkgelagen hun verdiende goud verbrassen in cham pagne, waarbij hun ten laatste, wanneer ze in hun roes niet meer weten, wat I hun geschonken wordt, gewone limo uades van enkele centen het fleschje legen de hoogste champagneprijzen worden berekend als''champagne. Wij zouden tal van staaltjes kunnen aanhalen van de demoralisatie, die het smokkel bedrijf op allerhande gebied hoven de menschelijke samenleving doet uitgroeien, van de gewetenlooze trucs, die door de smokkelaars zelf worden in praktijk gebracht, om maar meer geld te kunnen bemachtigen en hun beurs te spekken ten koste van eer en geweten. Ifa het aangezicht van dood en ver woesting, van vernieling van menschen levens en hongersnood op enorme schaal leeft een deel der menschheid, alsof er zich geen vreeselijk wraakgericht Gods over de zoo ontzettend geteisterde we reld in al zijn schrilheid en gestrengheid aan 't voltrekken was tot vlak aan de grenspalen onzes lands. Geen wonder, dat menschen, die de geweldige teeke nen des tijds begrijpen, al hun denken en werken er op richten, om de ellenden van den smokkelhandel, die duizenden handen aan een eerlijke broodwinning onttrekt in zóó erge mate, dat reeds in tal van bedrijven in grensstreken geen fatsoenlijke werkkrachten meer te krij gen zijn, te fnuiken en met alle gepaste en wettige middelen, die in hun bereik zijn, te trachten den doodsteek toe te brengen. De Koningin Regentes. Uit Vlissingen meldt men aan de N. R. Grt Woensdagnamiddag zijn hier onge veer 20 passagiers van de mailboot Koningin Regentes aangekomen, welke boot Vrijdag naar Zeebrugge is opge bracht. Eenigen van hen hebben de volgende bijzonderheden, meegedeeld De Koningin Regentes vertrok Vrij dagmorgen 6 uur van Vlissingen. Om halfacht werden eenige watervliegtuigen waargenomen, die seinen gaven. De mailboot vervolgde haar reis, maar korten tijd daarna verscheen er een Duitsche duikboot. Nadat er seinen gewisseld waren, ging de eerste stuur man van de Koningin Regentes in een sloep met de noodige papieren naar de duikboot; na ongeveer een half uur keerde hij terug, waarop de comman dant van de duikboot last gaf, in de richting van Zeebrugge te stoomen. De duikboot volgde achter de mailboot. Toen de Koniugin Regentes koers zette naar Zeebrugge, verschenen er twee Nederl. torpedobooten, welke langszij van de duikboot kwamen. De besprekingen tusschen dea Nederland schen en den Duitschen commaudaut duurden geruimen tijd. Ten slotte ver trokken de Nederlandsche torpedoboo ten, en werd de reis naar Zeebrugge voortgezet. Een half uur vóór Zee brugge kwamen twee man van de Duitsche marine aan boord van de Koniugin Regentes, teneiude de mail boot door het mijnveld te brengen. Toen kwamen er ook twee Duitsche torpedobooteu aangestoomd, die de mail boot verder escorteerden. De Duitsche vlag werd genescben, terwijl de Neder landsche ook nog van het schip wap perde. Zoo werd de haven van Zee brugge binnengesioomd. Bij aankomst te Zeebrugge werden onmiddellijk de papieren en alle passagiers nagezien en 31 maunelijke passagiers van boord gehaald. Het bleek toen evenwel, dat er nog 3 passagiers vermist werden, die zich verborgen hadden. Deze pas sagiers zijn Zaterdagmiddag en Zater dagavond voor den dag gekomen. De mailboot werd voortdurend door Duit sche militairen, die aan boord kwamen, bewaakt, en alle bagage werd van boord gehaald en zoo nauwkeurig mogelijk onderzocht. De passagiers en de be manning bleven aan boord van de mailboot tot Maandagmorgen ongeveer 8 uur. Toen zijn de meesten per trein naar Brugge vertrokken. Bij hun ver trek van de boot zagen de passagiers, dat er twee Duitsche vlaggen van het schip wapperdengeen Hollandsche vlag meer. De kapiteiu, de eerste machinist en twee stewards bleven aan boordde andere leden van de beman ning zijn te Brugge achtergebleven. Van Brugge reden de passagiers naar Gent en van daar naar Mechelen. Maandagavond 9 uur kwamen zij te Antwerpen aan, ver buiten het station. Een officier, die voor inspectie kwam, wist niet, wat hij met hen moest doen. De reizigers bleven in den trein en kwamen eindelijk om halftwaalf aan het centraal station aan. Dit station mochten zij niet verlatenze konden op matrassen in de wachtkamer of anders in den trein overnachten. Eten was er zoo goed als niet te krijgen, alleen slecht brood en dito koffie. Woensdagmorgen werd over Esschen de terugreis naar Rosendaal aanvaard. Landstormjaarkiassen 1909 en 1908. In het tijdvak van 1620 Decem ber zullen worden in dienst gesteld de dienstplichtigen van de landstormklasse 1909, toegewezen aan de infanterie (hieronder begrepen grenadiers, jagers, hospitaalsoldaten en ziekendragers, doch niet de wielrijders), wier geslachtsna men beginnen met een der letters A tot en met G. Het overige gedeelte dier jaarklasse zal in hoofdzaak in Januari 1917 in dienst worden gesteld Zij, die bestemd worden voor de cavalerie, zullen waar schijnlijk moeten opkomen in Maart; die voor de zeemacht in Mei 1917. De landstormjaarklasse 1908 zal ver moedelijk voor een klein gedeelte even eens ia begin Februari 1917 en voor het overige in hoofdzaak in Maart van dat jaar in werkelijkeu dienst moeten komen. Avp. Regeeringsvarkens. Naar wordt medegedeeld zullen, te beginnen met de volgende week, nieuwe regelen gelden voor de distributie van regeeringsvarkens. Tot nu toe was het minimum slachtgewicht der te leveren varkens gesteld op 95 K.G. per stuk voortaan zal dit zijn 130 K.G. Het aantal te leveren varkeus zal daardoor met 20 pCt. worden ingekort. Als regel waren de varkens toch wel gemiddelc veel zwaarder dan 95 K.G. per stuk en lijkt de maatregel niet voordeelig voor de slagers, maar de enorme toe neming van het gebruik vau schapeu- vleesch heeft in belangrijke mate het gebruik van varkens vleesch verminderd. Avp. Steenkool. De minister van Binnenlandsche Za ten heeft, zoo meldt het Hbld., een circulaire aan de gemeentebesturen gericht, met het verzoek bij het publiek aan te dringen op het in acht nemen van de grootst mogelijke zuinigheid bij het steenkolenverbruik en die zuinig heid ook zelf te betrachten. Als mid del om deze in de hand te werken, geeft ZExc. in overweging niet terug te deinzen voor verhooging van den gasprijs. De vaart door het Suez-kanaal. In aansluiting op de bekendm'king van den directeur generaal van de poste rijen en telegrafie, dat de stoomschepen van de Maatschappijen Nederland en Rotterdamsche Lloyd, waarmede de post voor Nederlandsch Oost Indië wordt verzonden, te beginnen met het 17 dezer vertrekkende stoomschip Kawi, weder om door het Suez-kanaal, in plaats van om de Kaap de Goede Hoop hun weg zulleu volgen, verneemt de N. R. Crt., dat ook de thuisreis dezer schepen door dit kanaal zal geschieden en de vaart tusschen Java en New York door het Panama-kanaal. De beperkte kolenvoorraad in de Afrikaansche havens, waardoor moeilijk heden met het bunkeren waren te voorzien, heeft aanleiding tot dezen maatregel gegeven. De eerste booten van de Maatschappij Nederland, die door het Suez-kanaal zullen varen, zullen zijn: de Vondel, die van Batavia vertrekt op 15 dezer en de Rembrandt, die van Amsterdam op 1 December vertrekt, en van de Rotterdamsche Lloyd: de Kawi, die 17 dezer van Rotterdam, en de Ophir, die 6 December van Batavia vertrekt. Djambi. (Officieel.) Bij het departement van koloniën is ontvangen de volgende telegrafische mededeeling van den gou verneur-generaal van Nederlandsch- Iudië De resident van Djambi bericht, dat in zijn gewest overal de toestand zeer verbeterd is; met uitzondering van enkele districten, waar kleine benden vefzetleiders in de bosschen rondzwer ven en door patrouilles worden afgemat, js het overal rustig. Wanneer deze verzetleiders in de dorpen komen, levert de bevolking hen uit. De hoofden werken geheel mede. In Moeara Tebo heeft de inenting tegen pokken op een uitgebreide schaal plaats. De landbouw en de gewone handel worden hervat. Als dit bericht den toestand geheel jui3t weergeeft en de N. R. Ort. schrijft geen reden te hebben daaraan ook maar eenigszins te twijfelendan mag men tot de gevolgtrekking komen, dat met den opstand in Djambi snel is afgerekend. Dergelijke benden, die voortdurend worden opgejaagd, zijn dan alleen ge vaarlijk en moeilijk te vangen, als de bevolking ze steunt. Werkt de bevol king daarentegen de actie van onze

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1