No. 64 Woensdag IS November 32e «I* Nieuws- en Advertentieblad 1 4 voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Buitenland. Binnenhuid. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. y Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrQdagnamiddag EEN nre. DE OORLOG. Westfront. Het verloop van de frontlijn ter weerszijden van de Somme heeft alleen op den Zuidelijken vleugel een geringe verandering ondergaan. De Franschen hebben ten Noord-Oosten ?an Ghaulnes op den 6den en7denj 1. aanvallen ondernomen, die leidden tot verovering van eenige posities van den tegenstander en waardoor thans o.a. de plaatsen Ablaincourt en Présoir achter hun linies zijn gebracht. Voorts hebben de Duitschers getracht bij en om SaillySaillisel nog meerdere voordeelen te behalen en is door hen op den 6den over een front van ten Noorden van Sailly-Saillisel tot aan het Bois St.-Pierre Vaast opgerukt, doch aergens is de Pransche linie bezweken. Bij Biaches, waar in de hieraan vooraf gegane week Duitsche aanvallen eenig succes hadden, is geen nieuwe voor- waartsche beweging der Duitschers meer te constateeren geweest. Aan het front om Verdun hebben de Franschen nog eenige stooteu gedaan, die hen in het bezit stelden van de dorpen Danloup en Vaux. Sailly-Saillisel aan den weg tusschen Bapaume en Péronne, hadden de Fran schen begin van November veroverd. Zondag voor een week werden zij er uit verdreven, en Zaterdag hebben zij het heroverd. In den nacht van 10 op 11 November hebben de Engelschen ten Noordoosten van Courcelette een loopgraaf genomen In een telegram uit Amiens van 10 dezer vat een Fransch correspondent den algemeenen toestand aan het Engel sche front aldus samen Aan het front in Picardie, ten zuiden van de Ancre legt de vijand, die voordeel heeft weten te trekken uit het slechte weer van de laatste dagen om, voor zoover het hem mogelijk is, de verliezen aan mannen en materieel te herstellen en zijn nieuwe stellingen te bevestigen thans een groote bedrijvigheid aan den dag. Het is bekend, dat de vijand op dit gedeelte van het front sedert zijn laatste nederlaag aanzienlijke krachten zijner artillerie en vliegers heeft samen getrokken. Hij schijnt elk oogeublik een nieuwen aanval van de Engelsche infanterie te vreezen en die vrees blijft bestaan door de onmogelijkheid, waarin hij zich bevindt om zich door verkeu- ningen in de lucht van de beweging der Engelschen op de hoogte te stellen. Want hoewel onlangs het aantal vijan delijke vliegtuigen is uitgebreid wordt de vijand belet deze te gebruiken zooals hij zou willen dank zij het aantal Engelsche vliegers, die boven de linies vliegen in een verhouding van 30 tot 5 één. Sedert het begin van het offensief in Juli wordt hij steeds met erger bedreigd. Men zou in Frankrijk ver keerd doen te meenen, datde Engelschen thans alleen maar aan het front in Picardië actief zijn. De Engelschen hebben op het continent genoeg mannen en munitie om den vijand op verschei dene plaatsen tegelijk aan te pakken. Italiaansche front. De groote aanval in de eerste dagen dezer maand aange vangen, is wederom tot staan gekomen, n de richting van Triest is door de Italianen eenig terrein gewonnen, zij staan nu met hun voorste troepen nabij Castagnevizza. Bedenkt men, dat deze plaats nog meer dan 20 K.M. van Triest ligt verwijderd, en dat de afstand van Castagnevizza tot de uitgangspositiën der Italianen plm. 15 K.M. bedraagt, dan is wel duidelijk, dat, althans naar alle waarschijnlijkheid, ook hier nog geruime tijd zal moeten verloopen, alvorens er sprake van kan zijn, dat door de Italianen een deel van het in politieken zin gestelde doel zal zijn bereikt. Op het Oostelijk gevechtstterrein heb ben de Russen in een streek, waar ge durende een heelen tijd niet gevochten was, klop gehad, te weten bij Skrobowa een dorpje ten Noordoosten van het spoorwegknooppunt Baranowitsj en vlak ten Oosten van Goroditsjtsje. De beek waar de Russen in deze buurt over zijn geworpen, is een rechterzijriviertje van de Serwetsj, die zelf weer in de Njemen uitmondt. Of men hier met meer te doen heeft dan een zuiver plaatselijk succes, valt nog niet te zeggen. Voorloopig schijnt het geheel te passen in de reeks van plaatselijke ondernemingen, die de Duitschers tegen woordig op verschillende plaatsen tegen het Russische front ten uitvoer brengen. Dit geschiedt, zeggen de Russen, om de troepen des tegenstanders te binden en te verhinderen, dat deze als ver sterkingen naar Roemenië worden ge zonden. Dit zal ongetwijfeld het naast bijliggend doel zijn, maar uitgesloten ,is het uiet, dat zij de eerste aankondi ging zijn van een latere, grootere onder neming. De winter nadert, dat is waar maar deze heeft wel iu 1915/16, doch niet in 1914/15 een stilstand in de groote operaties in Rusland meege bracht, zoodat onzeker is, wat deze winter brengen zal. De artillerie is een belangrijke factor iu den tegen- woordigen oorlog. De Russen zijn op het oogenblik op dat stuk iets in de miuderheid en de moeilijkheden om daar verandering in te brengen, zullen gedurende den winter het grootst zijn Op de fronten in Macedonië, in Armenië en Perzië is in de afgeloopen week niets van beteekenis voorgevallen Een politieke beteekenis van groot belang is voorts geweest de vorming van een z.g. zelfstandigen staat uit het veroverde Poolsche gebied. Engeland en Frankrijk be waren daarover nog een diep stilzwijgende censuur zorgt daarvoor, totdat officieel het standpunt zal zijn uitèengezet. Het met Polen gebeurde geeft aanleiding tot het stellen van een vraag, die voortvloeit uit het meermalen door den Rijkskanselier uiteengezette standpunt. Die vraag is deze: „Zal België Volgen? Het naar het Oosten gebeurde geeft aanleiding om daarop naar het Westen voorbereid te ziju, aldus besluit de Avp. Luchtgevechten. Het Duitsche communiqué meldt In den nacht van 9 op 10 Nov. hebben vijandelijke vliegtuigen Ostende en Zee- brugge vruchteloos met bommen aange vallen. Bij den aanval is een Engelsch vliegtuig gedwongen te landen en buit gemaakt. De bestuurder, een Engelsch officier, is gevangen genomen. Vrijdagochtend om 10 uur heeft een Duitsch vechtvliegtuig tusschen Nieuw- poort en Duinkerken twee Engelsche Short-tweedekkers aangevallen, er een neergeschoten en den anderen op de vlucht gejaagd. In den loop van den ochtend zijn drie onzer vechtvliegtuigen dwars voor Ostende op een overmachtig Engelsch vliegtuigeskader gestuit, dat terstond werd aangetast. Na een langdurig gevecht werd de vijand teruggedreven. Onze eigen vliegtuigen leden slechts geringe schade en keerden gezamenlijk terug. De Engelsche Admiraliteit bericht, dat er Vrijdagochtend vroeg een aanval is gedaan op de havens en de duik bootenbasis van Ostende en Zeebrugge door een eskader marinevliegtuigen. Zware bommen zijn met bevredigend resultaat uitgeworpen. Avp. De wegvoering van Belgen. Tegenover het uit Havre door Havas verspreide bericht van 8 dezer, volgens hetwelk de Belgische regeering bevesti ging heeft ontvangen van het menschon waardige wegvoeren van Belgische burgers naar Duitschland, wordt door de Duitsche regeeringopnieuw verklaard dat het een maatregel betreft, die ten doel heeft de steeds foenemende werke loosheid, die volgens de Belgische over heid en de Belgische pers zelf al lang een kanker en hoofdzakelijk een gevolg is van de afsluiting van den toevoer van grondstoffen door Engeland tegen te gaan. Alleen degene, die zonder voldoende reden aangeboden werk weigert en daarom volgens de verordeningen van den gouverneur generaal, die ten deele reeds in den zomer van 1915 zijn uit gevaardigd, zich strafbaar gemaakt heeft, kan tot arbeid gedwongen en om dien te verrichten, ook buiten België gebracht worden, als de mogelijkheid om hem werk te geven, in België zelf ontbreekt. Hierbij betreft het in geen geval militaire werkzaamheden. Het vervoer geschiedt op volkomen menschelijke wijze, wat ook hieruit blijkt, dat stoornissen van welken aard ook totdusver niet voor zijn gekomen Baron Beyens, de Belgische minister vau buitenlandsche zaken, heeft aan een correspondent vau de Associatec Press de volgende verklaringen af gelegd De Duitsche regeeriug is in een groot aantal gemeenten van het bezette deel van België overgegaan tot het wegvoe ren van werkbare mannen. Deze man- ueu worden bij duizenden aan hun gezinnen ontrukt. Alleen uit Vlaanderen zijn er 15,000 weggevoërd. De Duitsche overheid tracht deze ontvoeringen te rechtvaardigen door te beweren, dat de bezettende macht ingevolge de Haagsche conventie alle maatregelen behoort te nemen, die noodig zijn voor het herstel van den gewonen gang van het openbare leven. De ware schuldigen van de werkeloos heid en het verval der Belgische nijver heid zouden volgens haar de werklieden zelt zijn, die liever van de liefdadigheid leven dan te werken. En voorts zou ook Engeland schuldig zijn, dat de invoer van grondstoffen in België ver biedt. Is het noodig te antwoorden, dat er geen gebrek aan werk in België zou zijn, wanneer de Duitschers niet grond stoffen als koper en oliën uit de fabrieken hadden weggenomen, zooals zij wellicht morgen de drijfriemen zullen wegnemen die men voortaan verplicht is afzonder lijk aan te geven; wanneer de Duit schers niet een groot aantal machines, onderdeelen van machines en werktui gen hadden opgevorderd, en wanneer zij, ten slotte, niet de naar Nederland uitgevoerde voortbrengselen der metaal nijverheid door belemmerende uitvoer rechten hadden getroffen om zich van deze eenige nog voor de Belgen geopende markt, een hinderlijke mededingster der Duitsche nijverheid, te ontdoen? De Belgische regeering veroordeelt tegenover de beschaafde volkeren deze schendingen vau het volkenrecht en van de* voorschriften der Haagsche conventie, zij protesteert met alle kracht tegen den georganiseerden handel in blanke slaven in België, in strijd met de beginselen der menschelijkheid en de internationale overeenkomsten. Prinses Juliana. Omtrent de ongesteldheid van Prinses Juliana verneemt het Vad., dat zij beterende is. De koorts was Vrijdag geweken. Uitvoer van vee. Het hoofdbestuur van de vereeuiging van veehandelaren en exportslagers heeft aan den minister van landbouw het volgende telegram verzonden In verband met eventueelen aan staanden uitvoer van vee verzoeken wij U beleefd er voor te zorgen, dat de veehandel in Nederland blijve, dat zoowel de klein- als groothandelaar niet belemmerd worde in de vrije uitoefe ning van zijn beroep. Wij maken Uwe Exc- daarbij opmerkzaam, dat door de plotselinge stopzetting van den veeuit- voer een enorme schade is geleden en sedert Juui j.l. de veehandel als zoo danig met groote moeilijkheid en verlies gepaard gaat. De minister van landbouw heeft toestemming verleend voor den uitvoer van hoogdrachtige koeieu naar Spanje. De verzending zal de volgende week plaats hebben. A7. R. crt Verkoop van consenten. Aangezien blijkbaar bij vele belang hebbenden de meening bestaat, dat uitvoer-consenten, welke ten. name van X

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1