So. 63. 32e 3aar«. Zaterdag 11 November 1916. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h- Vlaanderen. DIELEMAN, Landbouw. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS; Per 8 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AL> VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent'; voor eiken regel meer 5 Cent, Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN nre. n. 6.30 8,05 8.30 8.48 Zeeuwsche Landbouwmaatscliappy Dinsdag is te Goes, aanvankelijk (ader voorzitterschap van den heer H. A. Waghto, later onder dat van ea heer W. Kakebeeke, een buiten gewone vergadering van het hoofdbe ïtaur der Zeeuwsche LandbouwMaat- chappij gehouden. Bij de opening bracht de heer Waghto ulde aan de nagedachtenis van den loo plotseling overleden voorzitter der ïwtschappij, den heer J. H. O. Domi \m. Vijt-en-twintig jaren woonde be de hoofdbestuursvergaderingen bij, warvan tien jaren als voorzitter. Hij ras, zoo zeide de heer Waghto, een stoer werker, een erainent leider, een tan, die met Kart en ziel voor de aatschappij heeft gewerkt. De heer W. Kakebeeke nam ver- tolgens het voorzitterschap op zich lij zal als waarnemend voorzitter op reden totdat de opvolger van den heer lominicus is benoemd. Op verzoek van de Groenten-Centrale rerd medegedeeld, dat onderhandsche 'erkoop van voor uitvoer bestemde iroenten verboden is. Dank zij de ledewerking van de afdeeling land- louw aan het ministerie, was van den ipperbevelhebber, in verband met het tekort aan werkkrachten, een gunstiger regeling van de landbouwverioven ver tegen. Er is een rekwest gezonden om een koogeren prijs voor paardeboonen te rerkrijgen. De heer Van Dixhoorn laakte scherp i boonen-politiek der regeering. De rijkslandbouwleeraar Stevens deelde mee, dat niet alle boonen uit ieeland zullen weggenomen wordeu. Uit geheel Zeeland zal nog geen trein loonen weggaan. De heer Hombach vroeg, of iemand 'erplicht kan worden te dorschen. De voorzitter merkte op, dat men als zaai- zaad kan verkoopen. De maatschappij mag evenwel niet adviseeren, aan de regeering niet te verstrekken, wat deze denkt noodig te hebben. De voorzitter deelde mee, dat men tiet gereed is gekomen met de her ziening van de statuten. Besloten werd, de thans geldende bepalingen en ook de contributie-regeling nog voor een jaar te bestendigen. De vergadering ging vervolgens over tot bespreking van de ministerieele verordening op de zaaiplannen in 1917. Jhr. Van Vredenburgh merkte op, dat het maximum van bepaalde ge wassen in 1913, 1914 en 1915 verbouwd, oiet mag worden overschreden. In Deo Haag heeft men evenwel opge merkt, dat sommigen- afstand van hun 1 voorrecht om bepaalde gewassen te zaaien, zouden kunnen doen ten be hoeve van anderen. De heer Snijder zeide namens de afd. Tholen, dat er een onregelmatige druk op de landbouwers wordt uitge oefend. Wie in de laatste jaren vlas ot suikerbieten zaaide, krijgt thans ge bogenheid, dit voordeel te bestendigen. De regeeringsmaatregelen zijn een slag voor hen, die een bedrijf overnamen met de gedachte, dit omhoog te werken. Hen treft de strat voor de verkeerde maatregelen van hun voorgangers. Wat men ouder volksvoedsel verstaat, heeft de regeering wel wat eng genomen Vlas geeft lint en zaad, benevens lijn koeken, suikerbieten, geven naast.suiker bietenblaren, pulp en melasse-voeder. Waar de regeering zoo voor de volks voeding in de weer is, waarom heeft zij dan niet den nieuwen Hoogerwaard- polder in eigen beheer gehouden, ten einde daar volksvoedsel te kunnen ver bouwen? Bij de nieuwe regeerings- maatregeleu is een bezwaar, dat con trole, door gebrek aan statistieken, niet mogelijk is. De heer Welleman wees er op, dat wie 3 jaar lang geprofiteerd heeft, dit in de toekomst ook mag doen, in tegen stelling met hen, die voor de volks voeding hebben gezorgd. De minister moest eenvoudig verbieden, dat meer dan een zeker percentage van den grond met bepaalde gewassen bebouwd wordt. De heer Stevens merkte op, dat wanneer de minister een bepaald per centage zou vaststellen en men dus van de veronderstelling zou uitgaan, dat het aantal H. A., dat thans ver bouwd wordt, bestendigd blijft, men zich voor Zeeland, wat dit percentage betreft, leelijk in de vingers zou snijden. Voor mosterd, karwij- en kanarie-zaad krijgt men eenige uitbreiding, maar uien, suikerbieten en vlas worden in zeer sterke mate ingekrompen. Het geheel aan speculatieve gewassen in Zeeland is thans grooter dau wat men bii vaststelling van een bepaald per centage zou mogen verbouwen. De heer Van üeveren achtte het voorstei-Welleman nog zoo slecht niet Wanneer een bepaald percentage is vastgesteld, zouden de dorpsvereeni- gingen den verbouw hoofdelijk kunnen verdeelen. De voorzitter achtte het juist, dat de Zeeuwsche maatschappij niet in eeu regeling voor geheel Nederland treedt en zich tot Zeeland beperkt. Er moet in verschillende gemeenten een dwin gende macht zijn, die een voor allen billijke regeling vaststelt. Deze minis terieele beschikking en ook de peul vruchtenregeling zijn veel te laat ge komen. Raat men nu evenwel trachten, de touten zoo goed mogelijk te ver beteren- Van vlas, dat cox buiten het landbouwbedrijf veel werk geeft, eu suikerbieten, die het meost bijdragen tot de voeding van mensch eu dier, j moet de minister at blijven. I De heer Hombach achtte een ver deeling door den burgemeester te be werkstelligen een systeem scheppen om staan, de hoeveelheden, welke verbouwd mogen worden, hoofdelijk te verdeelen, hetzij door onderling overleg, hetzij desnoods door bemiddeling van den burgemeester. Vervolgens werd besproken de aan bieding voor geheel Zeeland van erwten, witte en bruine boonen en vaststelling vau den prijs per 100 k.g.waarvoor zal aangeboden worden. De voorzitter zeide, dat er tengevolge van de nieuwe ministerieele beschik king inzake de peulvruchten, een 5 a 6 millioen gulden verloren gaan. De heer Snijder wees erop, dat men in Zeeland ongeveer 12,000 H.A. aan peulvruchten heeft. De opbrengst zal in 1916 gemiddeld 20 H.L. per H.A. zijn, waarvan reeds veel verkocht is. Men moet thans monsters overleggen en de prijzen vaststellen voor le en 2e kwaliteit. Kooper en verkooper moeten zich aan arbitrage onderwerpen, en de verkooper moet een soort van bewaarloon aan de boeren gevein, daar de regeering niet alles tegelijk noodig heeft. Voor geheel Zeeland moet een ontwerp gemaakt worden, en het hoofd bestuur moet dan het verzoek tot de regeering richten, den termijn tot 14 December te verlengen. In iedere ge meente kan men inmiddels aan de hand van vastgestelde lijsten inventariseeren. De Zeeuwsche Laudbouw-Maatschappij zou, met het oog op de onkosten, 1 pCt. commissie-loon kunnen ontvangen. Wat den prijs betreft, ƒ40 per 100 K.G. is goed als gemiddelde voor le kwaliteit erwten en boonen. De voorzitter was van raeening, dat waar de distributie voor leger en volk uit de stelliug kan beginnen, de boeren niet andermaal het slachtoffer der om standigheden hadden mogen worden Dit vraagt eeu sterk protest. Men moet protesteeren en inmiddels zelf leiding geven bij de prijzen. Spr. ried evenwel een prijs van 3035 aan. De heer Snijder meende, dat met het oog op het tegenvallen van den oogst en de hooge productie-kosten een prijs van J 40 niet te hoog genoemd kan worden. Jhr. Van Vredenburgh achtte het wenschelijk, dat de boeren nu eens wat winst maken; zij leden reeds verlies genoeg. Het voorstel van den voorzitter, den prijs op ƒ30—ƒ35 te bepalen, werd vervolgens aangenomen. Witte boonen, capucijuers, enz. moeten dan als luxe artikelen buiten taxatie blijven. De maatschappij protesteert bij den minister, en de rijkslandbouwleeraar verleent zijn bemiddeling voor de aan bieding van hoeveelheden te bestemder plaatse. Den boereD zal inmiddels worden aangeraden nog niet te ver koopen. A. R. Crt. den minister er op te wijzen, dat men nog meer dwang verlangt. Hij zal tot zijn laatsten snik blijven protesteeren tegen de regeeringsmaatregelen. Besloten werd bij den minister tegen I diens maatregelen protest aan te tee kenen, hem te verzoeken, in elk geval vlas en suikerbieten buiten beschouwing te laten en aan de gemeenten toe te Prinses Juliana. De Prinses is sedert Dinsdagmiddag ongesteld, met verschijnselen van koorts, zoodat zij genoodzaakt is het bed te houden. Suikerindustrie. De voorzitter van de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten, tevens voorzitter van de Algemeene Technische Vereeniging van Beetwor- telsuikerfabrikanteu en raffinadeur», schrijft aan de N. R. crt. Het begint er voor de suikerindustrie die een paar mooie jaren achter den rug heeft, nu werkelijk miuder mooi uit te zien in verband met het expor teeren harer producten. Dit is toch hoofdzakelijk een gevolg van de ge woonte dezer industrie hare grondstof fen voor de fabricatie en voor den bietenbouw hoofdzakelijk uit Duitsch- land en België te betrekken. Zooals ieder zich in dezen tijd kan voorstellen, heeft dit tot gevolg, dat de betrokken leveranciers, resp. de betrok ken landen, verplichtingen op de pro ducten, die van deze grondstoffen worden geproduceerd, willen leggen. Wanneer wij daarbij nu nog bedenken dat de voorraad bietenzaad in Duitsch- land, naar wij lezen, in vermalen toestand aan het vee wordt gevoerd (de voedingswaarde komt dan zoowat met hooi overeen), dan kunnen wij begrijpen dat onze minister van landbouw reeds nu maatregelen in de toekomst wil ge troffen zien. De minister heeft zich per brief tot de suikerfabrikanten ge wend en erop gewezen dat men nood zakelijk nog dit jaar de noodige hoeveel heid bieten moet reserveeren, d.w.z. inkuilen, om in staat te zijn het volgende jaar zelf zaad te bouwen. De fabrieken, die hieraan geen gevolg geven, stelt hij verantwoordelijk voor de gevolgen, die uit eventueel zaadgebrek zullen voort vloeien. Het zaad, dat dau volgend jaar gewonnen wordt, levert eerst in het jaar 1918 bieten en suiker. Het schijnt, dat de maatregelendoor het intermediair van de Algemeene Technische Vereeniging en van de Zaad Cultuur Mij Kühn Co., zoodanig genomen worden, dat de suikeroogst voor 1918 gewaarborgd is. Voor 1917 zal er nog voldoende zaad aanwezig zijn voor een kleinen oogst, maar wij twijfelen niet, of er zal nog wel wat zaad geimporteerd kunnen worden. Ook heeft Zijne Excellentie gewezen op de moeilijkheden, die met kalksteen kunnen voorkomen. Nederland, bezit vrij uitgestrekte kalksteeuvelden en hoewel de qualiteit niet uitnemend genoemd mag worden, is zij toch best te gebruiken. Ook uit Engeland wordt kalksteen betrokken en deze schijnt van uitstekende qualiteit te zijn. Het komt ons gelukkig voor, dat de minister reeds uu voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om suikermoeilijkheden in de volgende jaren te voorkomen, want wij moeten toch niet vergeten, dat suiker in Nederland niet alleen een consumptie-artikel is, maar ook een grondstof voor enorme iudustriën, als die van gecondenseerde melk jam en cacao. Kon. Nat. Steuncomité. Het Kon. Nationaal Steuncomité 1914 heeft van de N. O. T. f 600.000 ont vangen. v\Ki.sriii;sr(«iR\\T

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1