\o. ()"2 32e Jaara. i j Woensdag 8 November 1916. Nieuws™ en Advertentieblad voor Zeeuw sch -VI aan deren. F. DIELEMAN. axel. Buitenland. Landbouw. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- eq Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER tot 4 regels 25 Centvoor Croste letters worden naar ADVERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. KJE OORLOG. Het lort Vaux werd op 7 Juni 's mid dags om 6 uur door de Duit.schers ge nomen. Vandaag, 3 November, hebben de Pransche troepen het fort weder bezet, aldus luidt een Fransch bericht. Thans erkent net Duitsche opperbevel de beteekenis van onze overwinning van 24 October, die het tevoren had miskend. Het zal tevergeefs trachten het belang van de nieuwe overwinning te verkleinen, die# door de dapperheid onzer troepen en het vermogen van ions materiaal is behaald. Het Duitsche volk zal zich de zege liederen van 9 en 10 Juni en de geest driftige artikelen der Duitsche pers in die dagen nog wel herinneren. De Frankfurter Zeitung schreei o. a.„Wij aebben het veroverde in onze gesloten vuist en niets zal het ons ontrukken. De overwinnaars van Vaux hebben iets bovenmenscbelijks verricht." De telegrammen uit het Duitsche hoofdkwartier aan Amerikaansche bla den doen thans reeds voorzien dat de vyand als verontschuldiging zal aanvoe ren, dat het fort Vaux hoegenaamd geen militaire waarde meer bezat. Wat dit betreft, kan men den vijand gemakkelijk iu tegenspraak met zichzelf brengen. Een nota, opgenomen in de Duitsche bladen van 10 Juni heeft namelijk een uiteenzetting gegeven van de beteekenis van Vaux, als pijler van het Noord oostelijke front van Verdun, voor de positie die de Duitschers toen innamen. De gesteldheid van het terrein en de loop der wegen zijn sedert dien niet veranderd. De vijand kan niet herwisten dat de beide pijlers van het Noordooste lijke front der vesting Verdun IDouaumont en Vaux zich öpnieuw iu handen der Franschen bevinden. De vestinggordel is zoodoende hersteld iu den eenigen sector, waar de vijand hem had bereikt. -V. R. crt. Van het Italiaansch-Oostenrijksche gevechtsterrein wordt uit Rome dd. 3 November gemeldOp den tweeden November is onze roemrijke opmarsch op het Noordelijk gedeelte van de Karst voortgezet. In het bizonder aan den boschrijken zoom, die naar het Noorden het dal van de Frigido (Wippach) beheerscht, en naar het Zuiden de centrale zone van het plateau, waar de belangrijke weg, die, beginnende bij Doberdo, over Oppacbiasella en Castag navizza naar Vomeno loopt en waarmee het heele net van verbindingen op de Karst samenhangt. Successievelijk d£ steenen treden opklimmend, die van het dal terrasge- wijs naar het Noorden verrijzen, zijn ouze troepen voortgegaan met kracht den vijand terug te werpen ëu zij hebben hem op die wijze een nieuwe belangrijke hoogteüuie ontrukt. Deze begint op Qeu Faiti Brib en kruist (in Zuidelijke richting gaande) den weg van Oppa- chiasella naar Castagnavizza op eeuige honderden meters afstand van laatstge noemde plaats, die een kruispunt vau plateau is. Door deze voortzetting van onzen opmarsch zijn wij ruim vijf kilometer van de Vallone (een bergdai dap de Karst Noord-Zuid doorsnijdt) af gekomen en hebben wij (na de twee eerste zwakke verdedigingsstelsels van den vij ind, onderscheidenlijk op den lengtegraad van Oppachiasella en Veliki Hribach, te boven te zijn gekomen) het derde vijandelijke verdedigingsstelsel op den lengtegraad vau Castagnavizza bereikt. Bovendien hebben onze troepen nu uitstekende punten van observatie in bezit, die 170 M. hooger zijn gelegen dan de punten, waar zij vandaan zijn gekomen. Het eerste verdedigingsstelsel, dat onze troepen van het elfde legerkorps den eersten November hebben genomen had den door de Oostenrijkers geliefden vorm van een Griekschen rand, waar van het oogmerk is, elke groep een verdediging tot het uiterste mogelijk te maken, ook al is de vijand op een ander punt door de verdedigingslinie heenge broken. De verdere verdedigingswerken wer den gevormd door een driedubbele ver sperring, bestaande uit Spaansche ruiters prikkeldraad, dat tusschen de boomen gespannen was en uit netten van prikkeldraad. Da tweede linie, de z.g. reservestelling, waaraan de vijand ge durende de laatste drie maauden zonder ophouden gewerkt had, bestond in het noordelijke gedeelte, dat wij stormen derhand genomen hebben uit loopgraven van een zeer volkomen type, meer dan anderhalve meter diep en voor een goed deel in de rots uitgehakt. Op belang rijke plaatsen, als bijvoorbeeld op het punt van waar man den weg Oppachia sellaCastagnavizza beheerscht, waren de loopgraven zeer versterkt. Meer dan een loopgraat-linie kon men een linie van verschansingen noemen. Nadat onze troepen de vijandelijke linie door broken hadden, stelde een sprong naar voren hen in staat de plaatsjes Loquissa, Segeti en F-aiti in onze nieuwe stellingen op te nemen. Alles samengenomen, hebben deze zegevierende dagen niet slechts onze stelling op den Karst aan merkelijk uitgebreid, maar die tevens veel steviger gemaakt. Belangrijk zijn ook op den tweeden dag de verliezen geweest, die er aan den vijand zijn toegebracht. Het feit, dat wij ongeveer 3500 gevangenen gemaakt hebben en dat er hootd-officieren onder hen waren, zelfs een brigade-generaal, bewijst Wel hoe onstuimig onze aanval geweest is en hoezeer hij in de vijandelijke linies is doorgedrongen. TV. R. crt. Men meldt aan de N. R. Crt.: Iu de bosscheu ten noorden vau (Belgisch) Mechelen aan de Maas, die men noemt den rug van Limburg, zijn de Duitschers bezig uitgestrekte verde digingswerken aan te leggen. Den Belgen is het streng, verboden in de buurt te komen. De boeren uit de zijn opgeroepen met kar en pgard en vervoeren dagelijks hoeveelheden beton blonken, plankeu, balken, enz. maar Op eenigen afstand nemen de Duitschers de vrachten over en brengen de ledige wagens weer terug. Men beweert dat de vijand loopgraven maakt van Meche len naar Eysden en vervolgens dwars naar Bourg-Leopold, Hamont en Lom mei. Wat in alle geval zeker is, is dat tq Eysden, in den hoek, begrensd door den nieuwen weg van Mechelen naar Asch en die van Mechelen naar de kolenmijnen Limburg-Maas, de Duit schers boven op den heuvel vanwaar men het prachtige panorama van de Maas overziet, grootte kanonnen hebben neergezet, op diepe betonfundeeringen. Polen tot zelfstandig koninkrijk verklaard. Zondag is het volgende manifest door generaal von Beseier, den gouverneur- generaal in Warschau, uitgevaardigd Aan de bewoners van het gouverne ment-generaal Warschau Z. M. de Duitsche keizer, Z. M. de keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije, vast vertrouwend op de,uit eindelijke overwinning hunner wapenen en bezield door den wensch, den door hun dappere legers met zware offers aan de Russische heerschappij ontrukten Poolschen gebieden een gelukkige toe komst te bereiden, zijn overeengekomen uit deze gebieden een zelfstandigen staat met een erfelijke monarchie en een constitutioneele wetgeving te vormen. De nadere bepaling der grenzen van het koninkrijk Polen blijft voorbehouden. Het nieuwe koninkrijk zal in aan sluiting bij de beide verbonden mogend heden de waarborgen vinden, die het voor de vrije ontwikkeling zijner krach ten behoeft. In een eigen leger zullen de roemrijke overleveringen der Pool sche legers van eertijds en de herinne ring aan de dappere Poolsche mede strijders in den huidigen grooten oorlog voortleven. De organisatie, africhting en leiding van het Poolsche leger zal in gemeenschappelijk overleg worden geregeld. De verbonden monarchen, de noodige rekening houdende met de algemeene politieke toestanden in Europa en de welvaart en veiligheid van hun eigen landen en volken, koesteren het ver trouwen dat zich thans de wenschen naar staatkundige en nationale ontwik keling van het koninkrijk Polen zullen vervullen. De groote, Westelijke buurstaten van het koninkrijk Polen zullen echter den vrijen en gelukkigen staat aan hun Oostgrens, die zich over zijn nationale leven verheugt, met vreugde opnieuw zien ontstaan en tot bloei komen Op hoog bevel van Z. M den Duitschen Keizer de gouverneur-generaal. De Liga der Volken. De parlementsleden W. H. Dickinson Aneurin Williams richten een brief In hun brief zeggen zijHet lijkt raadzaam om de zaak aan Engeland en de geallieerden voor te leggen. In de jongste 18 maanden heeft een klein particulier genootschap, genaamd Ge nootschap voor de Liga der Volken de kwestie overwogen. Het plan, dat het genootschap voorstaat, komt neer op een vorming van een Liga der Natiën met het volgende doello. de leden van de Liga zullen hun geschillen ver wijzen naar een gerechtshof2o. de uitspraken van dit gerechtshof zullen met geweld ten uitvoer gelegd worden 3o. onderlinge bescherming tegen een aanval door een mogendheid, die wei gert een geschil naar het gerechtshof te verwijzen. De Times zegt in een hoofdartikel over dezen briefHet doel van het genootschap is hetzelfde als waarvoor de geallieerden zich offers getroost hebben en bereid zijn zich de verdere offers en het leed van dezen geweldigen oorlog te getroosten, maar niets dan een volkomen overwinning kan dezen uit slag verzekeren. Daarom zijn de ge allieerden besloten een overweldigende en onbetwistbare overwinning te be vechten. Dit beteekent, dat genoemd genootschap niet geschikt is om het doel te bevorderen, maar om het te schaden. Zulke bewegingen zijn nuttig en vruchtbaar onder neutralen, maar buitengewoon noodlottig onder oorlog voerenden, omdat zij misverstaan wor den en ertoe strekkeu een handvol onverantwoordelijke menschen te steu nen, die babbelen over een onmiddel- lijken vrede, en omdat zij de krachts inspanning van de geallieerden van de recbtstreeksche oorlogstaak, het eenige wat noodig is, afleiden. Het genoot schap schijnt ook Grey misverstaan te hebben, die zeide, dat alleen een vol komen overwinning een duurzamen vrede kan brengen en dat onderwijl de neutralen de zaak des vredes zouden kunnen bevorderen. Zulk een bevorde ring is onaoodig onder de geallieerden zei ven. W. R. Crt. kuunen Onder geen voorwendsel in de al de wegen van het Noordelijke Karst- buurt van de werkzaamheden komen. en aan de Times naar aanleiding van Wilson's verklaring ten gunste van een Liga der Volken tot voorkoming van toekomstige oorlogen en Grey's instem ming met de beweging in de Vereenigde Staten. Landbouwproducten. De correspondent te Londen van het Hbld. meldt, dat na langdurige onder handelingen de vertegenwoordigers van het Nederlandsche Landbouw Export Bureau tot een bevredigende schikking geraakt zijn met de British General Trading Company. Het resultaat hier van is, dat de uitvoer van een deel der Nederlandsche landbouwproducten naar de landen der geallieerden ver zekerd is, en bovendien het vervoer naar Nederland en de invoer uit Enge land in Nederland van verschillende grondstoffen, voedingsmiddelen enz. De details van de getroffen regeling konden nog niet worden medegedeeld. Gedroogd Amerikaanscli fruit. De Coöperatieve Groothandelsvereeui- ging De Handelskamer te Rotterdam, heelt aan den minister van landbouw een adres gericht, waarin wordt mede- OIJRANT uoemae plaats, uie eeu Kiuispuui vau ^uuuuu

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1