\o. 60. 32le Jaar»» Woensdag I November 1916. N i e u w s- e ii A d v e r t e n t i e b 1 a d voor Zeeuwse li-V laanderen. OIELEMAA wn, Buitenland. Binnenland. ns te Axel, lestuur van i Overslag, i' 1916, des pen in, staande itnpépolder, ifstede van rapépolder- .n Mej. M». fstede van Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 ,Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER X E L tot A regels 25 Centvoor Groote letters worden naar ADVERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. In het Sommegebied is de strijd van de zijde der Entente-troepen in de at geloopen week met onverflauwde ener gie voortgezet. Op vier plaatsen ter weerszijden van de rivier heeft de worsteling weder tot eenige terreinwinst roor de bondgenooten geleid. Terwijl dus. in de atgeloopen week in het Sommegebied den Duitschers geen «ogenblik rust werd gelaten, is in alle stilte een krachtige uitval bij Verdun jroorbereid, een uitval, die schitterend is geslaagd en die op het leger der Verbondenen, in moreel opzicht, een zéér grooten invloed zal uitoefenen. Over een front van 7 K.M. breedte is over een diepte van nagenoeg 4 K.M. terrein gewonnen, dat wil dus zeggen, dat met één forschen stoot, min of meer onverwacht toegebracht, op één enkelen dag is opgerukt over afstanden, waar voor de Duitschers bij hun insluitings- strijd van Verdun maandènlang hebben noodig gehad. Voor de Franschen is thans de toe stand enorm verbeterd. Tegenover de successen der Entente staat een door de Centralen op de Sussen behaalde overwinning aan de Najarewka, zijrivier van de Dnjestr Langen tijd hebben de Centralen weer stand geboden aan de herhaalde po gingen der Russen om in de richting van Lemberg door te dringenin het einde van de hieraan voorafgegane week hebben zij daarna zelve bet offensief opgevat en den vijand successievelijk alle bezette punten op den Westelijken oever van de Najarewka ontnomen Sedert het begin der Russische operatiën van dit jaar in Galicië is dit het eerste resultaat vau beteekenis, dat door de Centralen werd behaald. In verband met de gebeurtenissen langs en op het Rumeensche groudgebied is deze neder laag voor de Russen van groote be teekenis. Van alle zijden (altbans in Entente-kringen), wordt aangedrongen op bet brengen van meer steun aan het benarde Rumenië; die steun kan alleen door Rusland gegeven worden. Nu het blijkt, dat ook in Galicië de Centralen nog w,el tot krachtige aan vallende actie in staat zijn, is het be grijpelijk, dat Rusland niet dan zeer aarzelend tot het verplaatsen van sterke krachten tot bijstand der Rumenen zal besluiten, bevreesd als het zal zijn, zich de met groote moeite veroverde punten iu Galicië en wellicht ook elders te zien ontrukken. Zoo staan er de zaken voor Rumenië niet bijster goed voor. In het Oostelijke en Zuidelijke gebied van Zevenburgen hebben het le, 2e en 4e Rumeensche leger in de atgeloopen week voortdurend terrein moeten prijsgeven. Het for- ceeren dep Vulkaan- en Roode Toren pas, alsmede de inbezitneming vau Predeal, ten Zuiden van Kroonstadt ziju bewijzen voor een zeer krachtige en succesvolle voortzetting van het offensief der Centralen iu de richting van het hart van Rumenië. Men vreest algemeen, dat de Rumeuen, wellicht 90k tengevolge van gebrek aan mate rieel en munitie, in de nu aan de beurt komende vlakkere terreinen, aan de operatiën des vijands niet bet hoofd zullen bieden. Nog grooter nederlaag dan langs de Transsylvanische Alpen lede,n de ver- eenigde Rumeniërs (3e leger) en Russen in de Dobroedzja. Vau de linie Rasova- Prevelia zijn ze in enkele dagen door den maarschalk von Mackeusen tot voorbij Czernawoda—Constanza terug geslagen. Daarmede is voorloopig elk ernstig offensief in Zuidelijke richting de kop ingedrukteeü veruietigiug van bet Dobroedzja leger, waarvan meu nu reeds spreekt, is evenwel nog niet aan de orde. Op de overige gevechtsterreinen valt weinig verandering in den toestand te constateeren. Avp. Volgens een bericht aan de (Turijn- scbej Stampa uit Londen kunuen eerst daags op nieuw berichten uit Amerika verwacht worden over het iu den grond boren van schepen door Duitsche duik- booten. De aan de kust van Amerika kruisende drie Duitsche duikbooten, de U 53, de U 48 en de U 61 schijnen slechts het geschikte oogenblik af te wachten om hun werk te hervatten. De Daily Chronicle meldtOnder de overlevenden vau een Eagelscb schip, dat in de Noordzee gezonken is, is een jonge held van nog geen 15 jaar. Hij was seinjongeu en toen het schip zonk, bemerkte hij een ander stoom schip, dat het mijn veld naderde. Vree- zende dat dit schip een dergelijk lot zou' treffen, zette de jongen dapper zijn werk als seiner voort en waarschuwde zoodoende de naderende stoomboot om om te keeren, tot zijn eigen schip onder hem gezonken was. Zijn daad is ter kennis van de overheid gebracht, die hem op de een of andere wijze deukt te onderscheiden. N. R. Crt. Wolff's bureau meldt d.d. 28 dezer Ia de Dobroedzja trekken zich de uit elkaar geslagen Roemeensch-Russische strijdkrachten in overhaaste vlucht terug uaar Tulcea, Braïla eu Hirsova. Er zijn nog 14 officieren, 771 man en 15 machinegeweren in onze handed» gevallen van de vervolgers. Het Russisch-Roemeensche Dobroed- zja-leger is defiuitief verslagen. De overwinning in de Dobroedzja is be kroond met de verrassend snel geslaagde bestorming van het krachtig versterkte, iu vredestijd in gereedheid gebrachte bruggehoofd Cernavoda. Op het westelijke Roemeenscbe front dringen de Duitsche, Oostenrijkscbe en Hongaarsche troepen verder over de pashoogten. Zij zijn in een strijd ge wikkeld op den weg naar Siuaia eu ten Noorden van Kampolung. De beide fronten waarop Roemenië zich heeft te verdedigen, zijn daardoor onheilspellend dichter bij elkaar gebracht. Door een wanhopig heen en weer schuiven van haar troepen heeft de Roemeensche legerleiding den-toestand in de Dobroedzja en aau de passen naar Zevenbergen pogen te redden. Maar trots den geringen afstand tusscben die beide fr-mten (250 a 300 K.M.) was zij niet in staat om steeds bijtijds met de versterkingen op de bedreigde punte.n te wezen. N. R- Crt. Het communiqué der Franschen dd. 27 Ojptluidt alsvoigt De hardnekkige en wanhopige pogin gen der Duitschers om het bij Verduu verloreu terreiu te herwiunen, zijn ook gister vruchteloos gebleven. Het aantal gevangenen is tot boven de 5000 ge stegen. Overal heeft de vijand iu dichte drommen aangevallen, overal hebben ouze kanonnen en machinegewerenzijne gelederen neergemaaid. De Pranschen hebben al het op den rechter Maasoever veroverde terrein behouden. De on- tegenstaud van de verde- Verdun levert een nieuw bun schitterenden moed. Nivelle heeft de volgende aan de overwinnaars ge wankelbare digers van bewijs van Generaal proclamatie richt In 4 uur tijds hebt gij iu een bewon- derenswaardigeu aanval uw machtigen tegenstander een terrein, dat versterkt wa£ met alle mogelijke hulpmiddelen en het tort ten Noordoosten van Verdun ontnomen. Dit terrein had de vijand u in 8 maauden ten koste van de groptste offers bij stukken ontrukt. Aan den roem, die de vaandels van bet leger van Verdun bedekt, hebt gij nieuwen roem toegevoegd. In naam van dit leger, zeg ik u dank. Gij hebt het vaderland groote diensten bewezen. N. R. Crt. Volgens berichten 'uit Sofia is de brug over de Donau bij Cernavoda wel zwaar beschadigd, maar bij lange na niet vernield, zoodat er nog voetgangers over kunnen. De Roemeniërs en Russen hebben reusachtige voorraden krijgstuig eu levensmiddelen in Cprnavoda moeten achterlaten. In Constanza is slechts één petroleumhouder verbrand, de overige zijn onbeschadigd. Zij vertegenwoordi gen een waarde van wel honderd' millioen. Bovendien is alle benzine, die door de entente was opgekocht, maar nog in Constanza was, in handen van de overwinnaars gevallen. N. R. crt Kapitein Bölcke, de vermaarde Duit sche vlieger, die reeds 40 tegenstanders had geveld, is Zaterdag met een ander vlieger in botsing gekomen, neergestort en aan de gevolgen overleden. - Een Duitsche duikboot heeft Zaterdag avond op 772 mijl buiten de Piraeus een stoomschip iu den grond geboord dat vrijwilligers voor de troepen van Wenizelos naar Saloniki zou breugeu Er zijn dertig soldaten bij de ramp omgekomen. Voorts is in de Middellandsche Zee een Deensche schoener met hout van Canada uaar Tunis in den grond geboord en vielen er in het Noorden een Noor een Zweed, een Deen, een Engelschman eu een Rus aan de duikbooten ten slachtoffer. De Zeppelin. (Officieel.) Uit de ingekomen rappor ten omtrent het overvliegen.van Neder landsch gebied door een Duitscb lucht- chip op 22 dezer, is gebleken, dat het uchtvaartuig nabij Vijlen (Zuid-Lim burg) te 6 uur namiddags boven het Nederlaadsch territoir is gekomen en daarop zijn weg in Noordwestelijke richting heett genomen over Geulle, Bergeyk, Valkenswaard, Nieuwendijk en Werkendam, vanwaar het zijn koers heeft gewijzigd en Oostwaarts over Westervoort naar Duitschland is terug gekeerd. Het luchtschip is op verschei dene plaatsen beschoten. In de om streken van Werkendam heeft het voorwerpen uitgeworpen of laten vallen. Iet van regeeringswege ingestelde onderzoek van de 'gevonden stukken heeft aangetoond, dat deze vermoedelijk afkomstig zijn van reservoirs. Met zekerheid kan worden vastgesteld, dat zij geen onderdeelen zijn van spring-of brandprojectielen. De regeering heeft terstond den gezant te Berlijn opgedragen ter zake van deze uieuwe schending van bet Nederlaadsch gebied door een Duitsch luchtschip een ernstig vertoog tot de Duitsche regeering te richten. N. R. Crt. Aardappelen. Op de vraag van het lid van de Tweede Kamer, den heer Koster, betref fende levering van voor de consumptie afgekeurde aardappelen aau aardappel meelfabrieken of drogerijen. (Ingezon den 19 dezer) Is de minister bereid den landbouwers verlof te geven die aardappelen, welke voor de consumptie zijn afgekeurd aau de aardappelmeelfabrieken of drogerijen at te leveren, ten einde groot verlies voor deze landbouwers eu scbitde voor de volksvoeding te voorkomen luidt het antwoord van den heer Posthuma, minister vau laudbouw, uijverheid en handel. (Ingezonden 26 dezer) Door mij is op 24 dezer met belang hebbenden een bespreking gehouden, ten "gevolge waarvan een regeling in zake de verwerking der voor consumptie afgekeurde aardappelen spoedig kan worden tegemoet gezien. De minister vau landbouw, uij verheid en handel heett den burgetneesters medegedeeld, dat ook de aardappelen, vermeld ouder no. 3 van de beschikking van 9 September jl., geregeld aan de gemeenten, die daarom hebben gevraagd worden afgeleverd en dus voor belang hebbeuden kunnen worden bescüikbaar gesteld. Iu verband met het gepubliceerde officieele communiqué inzaKo wiater- aardappeleu wordt, in antwoord op de tot den minister van landbouw, aijver- heid eu haudel gerichte vraag, welke soorten nu wel eu welke niet vervoerd mogen worden, het volgende medege deeld Vervoer naar buiten de gemeente ïs verboden van alle kleiaardappelen. 4XELSCH A N T.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1