32* Jaarg. 1\ li Zaterdag 28 1916 Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. OIËLFM VV, Gemeenteraad van Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Yoor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden frttuse ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Try dagnamiddag EEN are. Zitting van 24 Oct. 1916. Tegenwoordig de beeren Lamaïtre, Kruijsse, Van Driel, Oggel, F. Dekker, Dieleman, Smies, De Feijter en Wolfert, afwezig de h.b. Dregmans en P. Dekker. Voorzitter dhr. L. J. den Hollander, Secretaris dhr. J. A. van Vessem. De notulen van de vorige vergade ringen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. De Voorz. deelt mede dat punt XI van de agenda „aangaan geldleening kan worden afgevoerd, omdat die uit gaven uit het kasgeld kunnen worden gevonden. I. Mededeeling ingekomen stukken a. De Voorz. doet voorlezing van de dagen en uren waarop hij voor het publiek moet te spreken zijn. Voor kennisgeving aangenomen. b. Missive van Ged. Staten houdende goedkeuring van een raadsbesluit be treffende wijziging der begrooting. Voor kennisgeving aangenomen. c. Proces-verbaal van kasopneming bij den gemeente-ontvanger, waaruit blijkt dat in kas is 6959.28.' Voor kennisgeving aangenomen. d. Kennisgeving van den Commissaris der Koningin dat tot zetters van s Rijks Dir. Belastingen zijn benoemd de h.h. Smies en Wolfert. e. Een adres van L. Faas, voerman te Axel, waarin wordt medegedeeld dat hij van de gemeente heeft aangenomen het vervoeren van straatvuil voor j 4 per dag;' dat hem later ook is opgedragen sintels enz. naar het Spuipadje te rijden, waardoor hem de toegestane rusturen werden ontnomen en hij heele dagen heeft moeten rijden, soms door greppels en putten dat hij gelet op de duurte van de fourage en het materieel, het rijden naar het Spuipadje niet kan doen voor 4, maar voor die dagen 6 per dag niets te veel acht. Dhr. Wolfert vraagt hoeveel dagen Faas naar dat Spuipadje heeft gereden. De Voorz. 3 of 4 dagen. Dhr. Smies vraagt of er niets van in de voorwaarden staat. De Voorz. antwoordt ontkennend. Dhr. Kruijsse zou het wenschelijk achten om die bagatelle aan adressant toe te staan. M. a. s. wordt hiertoe besloten. Een schrijven van de Directie der Z. V. T. M waarin zij te kennen geeft, dat de weg tusschen de Brug en het tramstation te Drie Schouwen niet verlicht is, zeer tot ongemak van de reizigers en het trampersoneel, dat 's avonds van de laatste trams komt, waarom zij der gemeente verzoekt over dien afstand eeuite gaslantaarns te willen plaatsen. De Voorz. zegt, dat het hem zeer gewenscht voorkomt, dat daar eenige lantaarns stonden het plaatsen is echter niet het groote bezwaar, maar wie moet Se aansteken en dooven Hij vraagt, of de leden er voor zijn om dit adres 'dadelijk te behandelen of eerst te ren- voyeeren naar B. en W. Dhr. Oggel is voor directe behande ling, daar het nu juist de tijd is, ener anders misschien van den winter weer niets van komt. De Voorz. zou dan willen voorstellen om de lantaarns van gemeentewege te plaatsen, maar de tramdirectie voor het aansteken en dooven der lantaarns te laten zorgen. Dhr. Oggel acht het gewenscht dat dit gebeurt door de gemeentewerklieden. Dhr. Kruijsse zegt, dat er toch altijd zoo'n jongen loopt om de rails schoon te maken, die zou ze wel aan kunnen steken, en misschien kan een van het trampersoneel ze wel uitdoen, als ze 's avonds van den laatsten tram naar Axel komen. Daar hierover geen be slissing kan worden verkregen wordt besloten de uitvoering aan de gascom missie over te laten en een voldoend aantal lantaarns te plaatsen. II. Verzoekschrift van F. C. Zonne- vijlle e. a. te Axel om vermindering van den industrie-gasprys. De Voorz. geeft lezing van het vol gende adres Ondergeteekenden, allen klein-indu strieelen uit de gemeente Axel, hebben de eer Uw College te berichten, dat de prijs van 10 cent voor 1 M3. industriegas zeer hoog is, en de onkosten van ons bedrijf onnatuurlijk verhoogt. Zij nemen de vrijheid er Uw College op te wijzen, dat uit het verslag der zitting, waarin deze quaestie besproken is, ten duidelijkste blijkt, dat er volstrekt geen klaarheid heerscht omtrent den ünancieelen toestand der gasfabriek. Er worden toch drie met elkatïr iu strijd zijnde meeningen verkondigd. Zij mee nen te mogen opmerken, dat de hoofd oorzaak voor dit feit bestaat in het totaal ontbreken van eene winst- en verliesrekening. Volgens hun beschei den meening behoort in elke onderne ming jaarlijks een winst- en verliesre kening te worden opgemaakt. En nimmer kan op de verlieslijst geplaatst worden een post voor uitbreiding der fabriek, zooals zeer eigenaardig in Uw vergadering werd gedaan. Zij vragen U daarom dringend een deskundige zoo'n winst- en verliesrekening te doen opmaken, opdat er meer klaarheid komt iu deze voor onze gemeente zoo belang rijke quaestie. Het is hun bovendien bekend, dat de gasfabriek is belast met posten, die op de gemeenterekening thuis behooren. Zoo'n onware belasting drukt natuurlijk de gasfabriek, en doet haar financieele toestand zeer onzuiver zijn. Ook deze overweging spoort tot ernstig onderzoek aan. Bovendien merken wij op, dat we als klein industrieelen door het in ruime mate verschaffen van arbeid, reeds belangrijk werken in het algemeen belang, en het al een zeer onzuiver standpunt is, ons als filantropen te doen optreden voor de gemeentekas. Wij vragen U daarom dringend op Uw besluit betreffende den prijs van het industriegas, terug te komen, na voldoend onderzoek, en niet langer onze uitgaven onnatuurlijk en werkelijk on- noodig fe belasten. Het is niet hun bedoeling gas te gebruiken op kosten van hun medebur gers. Zij zijn gaarne bereid den kosten- den prijs te betalen, maar vragen U dan beleefd ons zoo'n rekening voor te leggen, waaruit we in sjaat zijn den kostprijs te berekenen. De Voorz. zegt wanneer we dit adres met aandacht lezen, dan moet men wel daaruit de gevolgtrekking maken, dat de administratie en het beheer der gasfabriek niet in orde zou zijn en mede omdat het adres gesteld is in vrije krasse bewoordingen, hebben B. en W. gemeend daarop nader te moeten ingaan. Daarom hebben wij alle onder teekenaars van het adres, geen enkelen uitgezonderd, verzocht even op het raadhuis te willen komen, om eens nader en duidelijk aan te toonen, wat er eigenlijk met het adres bedoeld wordt. Alle zijn verschenen, uitgezonderd de onderteekenaars F. C. Zonnevijlle en P. Buijze. Iu het verzoekschrift wordt gezegd, dat er posten op de rekening van de gasfabriek voorkomen, die feite lijk op de gemeenterekening thuis be hooren, maar indien zulks het geval was, dan was het toch beter geweest dit op een andere manier onder de aandacht van het Dagel. Bestuur te brengen, dan door het request reeds in een nieuwsblad te plaatsen nog vóór het bij den Raad was ingekomen. Die rekeningen worden immers geruimen tijd ter visie gelegd Evenwel konden de opgekomen adressanten B. en W. niet nader inlichten alleen wist. men te zeggen, dat in de rekening van 1913 enkele posten wat raar door elkander waren gehaspeld. Dit hebben we ge meend even te onderzoeken, en toen bleek dat gemeend werd een postje van 59.88 waarop 23.48 te veel zou hebben gestaan, omdat dit een werkje betrof dat voor de gemeente was gedaan. De gemeente-opzichter trekt het even- wel tot op heden nog in twijfel of de materialen niet aan de gasfabriek zijn gebruikt. Het gebeurt ook wel dat de gemeentewerker IJzebaart dan eens eenige uren op een dag aan de gas fabriek en de overige uren van dien dag voor de gemeente werkt, dan is het toch nog al veeleischend om te verlangen op één cent na uit te rekenen hoeveel op de rekening van de fabriek en hoeveel voor de gemeente moet worden geboekt. B en W. zijn daarom aan een kant blij, dat de waarde der beweringen zeer klein is, maar ze ge voelen zich teleurgesteld, omdat een scheeve voorstelling van de zaak wordt gegeven en het adres reeds in de courant geplaatst was voor het zijne bestemming bereikte. Omdat adressanten niets na ders konden meedeelen achten ook B. en W. het niet meer de moeite waard er verder op in te gaan. Toch moet de Voorz. nog mededeelen als een klein bewijs van de praatzucht van sommige gemeeutenaren, dat ook wordt beweerd dat de heele rioleering der Kerkdreef gebracht was op rekening van de gas fabriek.^ Spr. meent dat ieder nu wel overtuigd zal zijn dat het dwaasheid is zich aan zulke praatjes te storen. Iets anders is dat de prijs van het industriegas te hoog is en dat moeten B. en W, beamen alsook de gascom- missie. Jammer dat de gasdirecteur geen tusschentijdsche berekening heeft kunnen maken van den ko3tenden prijs van het industriegas. B. en W. hebben evenwel een onderzoek ingesteld naar de gasprijzen van eenige andere fa brieken, en zijn tot de conclusie ge komen, dat de prijzen van licht- en kookgas vrijwel overeenkomen met die aan de Axelsche fabriek maar dat de prijs van krachtgas aanmerkelijk lager is dan in deze gemeente. Daarom zouden B. en W. willen voorstellen om op bet besluit tot verhooging van het industriegas terug te komen, en aan het besluit tot verlaging van den in- dustriegasprijs terugwerkende kracht te verleenen. Zij stellen voor om het industriegas te brengen op 71/* cent per M'. bij een verbruik van 1 5000 Ms. en op 7 cent bij een verbruik van 5000- 10000 Ms. Dhr. De Feijter merkt op dat we aan adressanten meer geven, dan ze eigen lijk vragen. In hun adres zeggen ze immers den kostenden prijs te willen betalen en hoeveel zou dat zijn? De Voorz. zegt dat de Directeur der fabriek alleen de gegevens bezit om den kostenden prijs te berekenen maar dat hij zoo iets tusschentijds niet kan doen, om reden er zooveel rekeningen loopende ziju. Alleen op 't einde van 'tjaar is de directeur daartoe in staat. Op de berekening van dien prijs zullen verschillende omstandigheden hun in vloed doen gevoelen. O. a. moeten we hier voor 900 ton kolen die we aange voerd krijgen 2 per 1000 K.G. dus 1800 meer aan transport betalen, dan andere gunstiger gelegen fabrieken. Thans hebben we nog kolen, die maaË 21.75 kosten, maar die nu moeten komen zullen minstens J 22.50 moeten betaald worden, enzoo zijn er meer diugen, die den kostenden prijs zeker niet zal doen dalen. Dhr. De Feijter pleit voor het adres F. C. Zonnevijlle c. s. Het is wel in ietwat scherpen toon gesteld maar er zijn toch wel wat verzachtende om standigheden voor te vinden. De prijs van het gas voor kracht gebezigd is hoog en waarom dat is niet met zeker heid te zeggen. Een balans, winst en verliesrekening is er niet te vinden, en nu zijn het niet alleen de hooge kolenpryzen die de gasduurte met zich brengen, maar er zijn ook een heele boel duizenden guldens te veel besteed aan den bouw van de fabriek. Ook vindt hij het niet goed om wanneer een ambachtsman b. v. voor de gemeente heeft gewerkt hem een rekening te doen schrijven die luidt op de gastabriek. De Voorz. zegt dat het heel gemak kelijk is zoo'n advies aan de hand te doen van uit de raadzaal maar men weet het eerst hoe 't gaat als men zelf voor de administratie zit. Hoe dikwijls

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1