No. 57. Zaterdag 21 October 1916. 32® «lasirg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, axel. Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. In het Westen meldden de Duitschers neer groot bombardement, dat een Dieuwen sterken aanval der geallieerden schijnt aan te kondigen. Voorloopig bleef die groote aanval nog achterwege slechts werden kleine infanteriegevech- ten geleverd, waarin de Duitschers eenige loopgraven (bij Sailly) verloren. De berichten der Franschen en Eu gelschen komen met' deze opgave overeen. Alleen spreken zij natuurlijk niet over dat bombardement, maken echter melding van ettelijke mislukte aanvallen van Duitschen kant, waar het Duitsche bericht weer over gezwe gen had. Geen verandering in den toestand dus hier. De berichten der Franschen over het heen en weer golven van de infan- teriegevechten en het vermenigvuldigen van de tegenaanvallen der Duitschers bevestigen den indruk, dat de tegenstand van dezen wat aan het toenemen is. Geen teekenen echter van verflauwing van den strijd het zware bombardement doet integendeel, zooals gezegd, een nieuwe groote krachtsinspanning van de geallieerden spoedig verwachten. Terwijl op het Italiaansch-Oostenrijk sche gevechtsterrein de verslapping in het krijgsbedrijf aanhoudt, hebben de Russen hun aanvallen in Wolhynië en Galicië op den ouden voet en met hetzelfde gebrek aan succes voortgezet Van de kleine voorwaartsche bewegin gen der centralen in de Bosch-Karpathen bij de Boekowina weinig nieuws. Een Russisch bericht zegt, dat de centralen hier inderdaad reeds hebben beproefd een wig tusschen de Russische en de Roemeensche strijdkrachten in te drij ven, maar dat zij er door den krachtigen tegenstand der Russen van hebben moeten afzien. Maar of men met die kleine plaatselijke aanvallen hier en daar in de bergen nu reeds dadelijk zoo'n verstrekkend oogmerk had denken te bereiken, valt te betwijfelen. Veel eer zijn zij als verkenningsaanvallen te beschouwen. Overigens wordt van die gevechten voor heden slechts een kleinen vooruitgang bij het zoogenaamde Drielandenpunt gemeld. Dat is het punt waar (bij de plaats Dorna Watra) Roemenië, Hongarije en Oostenrijk (door de Boekowina) aan elkaar grenzen. Het riviertje de Neagra, om het dal waarvan nu gestreden wordt, vormt de grens tusschen Roemenië en het Hongaarsche Comitaat Czik. In de Dobroedzja vrijwel volkomen rust. In Macedonië geen verandering N. R. crt, Maandagochtend heeft Koning Kon- stamijn in gezelschap van de Konink lijke familie, op het Marsveld te Athene een inspectie gehouden van de matrozen der Grieksche oorlogsschepen, die aan de entente-mogendheden zijn uitge leverd. De Koning hield geen toespraak, maar de minister van marine las een dag order van hem voor, die in hartstocbte lijke bewoordingen is opgesteld, maar waarin niets tegen de entente wordt gezegd. Er was een groote menigte aanwezig, voornamelijk bestaande uit reservisten. Na de inspectie trok een betooging door de straten, geleid door reservisten en aanhangers van Goenaris. Men droeg portretten van den Koning, met laurierbladen omkranst. Er warén ook soldaten en matrozen onder de betoogers. De betooging was een mislukking. Voor het Engelsche gezantschap werden dreigende gebaren gemaakt en weerklonk hoongekrijsch. Verschillende incidenten hadden plaats voor den stadsschouwburg. Admiraal Fournet werd uitgefloten en Fransche matrozen, die uit den schouwburg kwamen, worden door de menigte terug gedreven. Reservisten, die voor de Fransche legatie wanorde trachtten te stichten, zijn 's avonds door Engelsch Fransche orde-bewaarders opgepakt. Een menigte van ongeveer 4000 menschen verzamelde zich op het Omoniaplein en |iep de Universiteits straat op met ae Grieksche en de Amerikaansche vlag voorop. Op de Amerikaansche legatie werd daarop een protest ingediend tegen het landen van afdeelingen buitenlandsche troepen en werd de bescherming van den Amerikaanschen gezant ingeroepen Vervolgens trokken de betoogers, onder het zingen van het Grieksche volkslied, door de straten. De Fransche afdeeling heeft den schouwburg verlaten en haar kamp opgeslagen in het Zappaleonpark nabij het Koninklijk paleis. Terwijl zij door de voornaamste straten der stdd marcheerden, bleef het stil, behalve dat er van tijd tot tijd werd geroepen„Leve Duitschland" Een half uur later stelde zich een afdeeling Grieksche infanterie voor het paleis op. TV. R. Crt. Van het front worden de volgen bijzonderheden bericht aangaande laatste gevechten ten Zuiden van Somme De aanval der Franschen was hoofdzakelijk gèricht op de suikerfabriek en het gehucht Genermont, halfweg tusschen Berny en Ablaincourt. De ruinen van de fabriek waren buitenge woon versterkt' en—naar men zegt achtte generaal Von Below de plaats onneembaar. Het voorbereidend bom barderneut kon al de schuilplaatsen der machinegeweren niet bereiken en de eerste linie der Fransche infanterie kwam slechts tot op de helft van den afstand van 600 Meter. Zij dekten zich in grauaatkuilen tot de tweede linie kwam. Ook toen konden zij niet vee verder komen, behalve op den rechter vleugel waar eenigen van hen een verbiudiugsloopgraaf ontdekten die naar de fabriek leidde. Nog 2 compagnieën kwamen te hulp en ditmaal werd de fabriek bereikt, f.a de kelders, 5 Meter onder den grond, had daarna een ver woed gevecht plaats. De verdedigers waren Pruisen, die tot het uiterste weerstand boden, zoodat zij bijna allen. gedood werden. Slechts 40 man werden gevangen gemaakt. Vervolgens werd de aanval voortgezet op het gehucht Genermont en een klein bosch tusschen deze plaats en het dorp Fresnes, die evenzeer met succes be kroond werd. Verder Noordwaarts werd de geheele Juitsche linie vanaf een punt, de 'eperloopgraaf genaamd, ten Oosten van Belloy tot ten Noorden van Fresnes veroverd. Zij was sterk bezet en hier werden de meeste gevangenen gemaakt, daar de Franschen met hun vuur het achterwaarts gelegen terrein bestreken. Nevelachtig weder en mist beletten samenwerking tusschen de artillerie en vliegers. Tengevolge hiervan vlogen de Fransche vliegers tot op 2 a 300 Meter boven de vijandelijke loopgraven. Zonder resultaat openden de Duitschers een soort van gordijnvuur op hen eenigen der vliegers beschoren daarop met hunne machinegeweren de Duitsche loopgraven. Avv. Landweer en Landstorm. Ingediend is een wetsontwerp tot het langer in dienst houden van dienst plichtigen bij de landweer. Dit wets ontwerp heeft betrekking op de dienst plichtigen van de landweerlichtingen 1907, 1908, 1909 en 1910 (militielich tingen 1899, 1900, 1901 en 1902). Om gelijke reden als die, welke tot de wet vau 29 Juli 1916 (Stbl. no. 349) hebben geleid, achten de Ministers het noodig, er voorloopig niet toe over te gaan bovengenoemde dienstplichtigen bij de landweer te ontslaan, als de heerschende buitengewone omstandig heden na 31 December nog voortduren. Voorts is ingediend een wetsvoorstel tot verlenging van den duur van den diensttijd bij den landstorm. De personen, te wier aanzien nadere verlenging van den dienstplicht bij den landstorm wordt voorgesteld, zijn de landstormplichtigen, die in het loopende jaar het 40e levensjaar volbrengen of hebben volbracht. Het zijn voorname lijk personen, die laudstormplichtig zijn geworden krachtens de wet van 11 Juni 1915 en in 1911 als dienstplichtige van de landweerlichting 1904 (militie lichting 1896) uit den dienst zijn ont slagen. Duren de heerschende buitengewone omstandigheden einde dit jaar nog voort, dan is het volgens de Miuisters noodig, dat bedoelde personen voorloopig tot den landstorm blijven behooren. Zangonderw^s voor de Prinses. De Koningin en de Prins hebben dan mejuffrouw Catharina van Rennes opgedragen aan de Prinses zangonder wys te geveu. Hiertoe zal een kleine zangklasse worden gevormd. Het onder wijs zal begin November een aanvang nemen. Regeeringsvarkens. Het dagelijksch bestuur der Vleesch- vereenigiug heeft bij circulaire aan de producenten meegedeeld, dat ingevolge het verlangen van den Minister van andbouw, Nijverheid en Handel, om aan de varkenshouders, die hun varkens wenschen af te staan ten behoeve van de regeeringsdistributie, 1,20 te be talen per K.g. slachtgewicht, de Vleesch- vereeniging, te beginnen met 23 Oct., den volgenden maatregel zal nemen Elke leverancier van regeeringsvar kens moet aan den varkenshouder j 1,20 per K.g. slachtgewicht betalen. Wanneer mocht blijken, dat zulks niet geschiedt, zullen bij kennisneming door de Vieeschvereeniging de noodige maat regelen genomen worden om de desbe treffende personen voor verdere leve- rancies uit te sluiten. Tot nakoming van dezen maatregel, verzoekt het dag. bestuur der Vieesch vereeniging van belanghebbenden de meest mogelijke medewerking. Winteraardappelen. Officieel wordt aan de iV. R. Crt. het volgende berichtWanneer in gewone omstandigheden (in vredestijd) de oogst van aardappelen geschikt om te worden gegeten, niet groot is, dan is dit slechts ten deele een bezwaar, omdat in dat geval, door aanvoer uit het buitenland in het tekort hier te lande is te voorzien. Nu ons land rondom is ingesloten door oorlogvoerenden, kan die aanvoer niet plaats hebben en zijn wij op onzen eigen voorraad aangewezen. Eu hier mede dient rekening te worden gehou den, nu de oogst van eetaardappelen dit jaar zeer te wenschen overlaat. Zooals niet onbekend is. onderscheidt men twee hoofdsoorten van >r mpelen en wel: die welke verbouw! zijn op kleigronden eu die, welke v -rb >uwd z(jn op zand en veengronden. Over het algemeen kunnen de aardaopelen van den kleigrond,' Bravo's, Blauwen, Bonte Blauweu, Frisia's, de Wets en Industrie, het langst bewaard worden en zijn zij midden Juni nog goed. Zanaaardappelen (als Eigenheimers, Groninger kronen en Roode Stars) zijn minder houdbaar, waarom het als van zelf spreekt, dat deze laatste soorten dus nu het eerst moeten worden ge geten, ook door hen die in normale jaren andere aardappelen gebruikten. Indien het publiek zich in het ko mende voorjaar (als de meeste zand- aardappelen ongeschikt voor de con sumptie zijn geworden) veel moeite en last wil bespaien, dan moet het zich er iu schikken om thans eerst die aardappelen te eten, die de regeering als eetaardappelen beschikbaar stelt. Deze aardappelen kunnen tot Febr. a.s. voor winterprovisie worden opge slagen, en zij die gewoon zijn hun voorraad voor den winter op te doen, zullen goed doen, thans ook tot Febr. a.s. van de beschikbaar gestelde zand- aardappeleu hun provisie op te slaan. Daarna worden de kleiaardappelen in consumptie gebracht eu kan men voor de rest van den tijd dan daarvan inslaan In verband hiermede heeft de regee ring het noodig geoordeeld een verbod uit te vaardigen om bovengenoemde COURAN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1