Vo. 56. Woensdag 18 October 1916. 32e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAV, m Buitenland. m u. 6.30 8.05 8.30 8.48 Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITG E VER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. DE ÖÖRLÖG. Bij geen enkel gevechtsterrein ge beurtenissen van groot belang, aldus uchrijft de N. R. Crt., naar aanleiding tan den toestand op liet oorlogsterrein. Aan de Somme scherpe gevechten, maar weinig verandering, behalve deze, dat men uit de wederzijdsche berichten den indruk krijgt dat de tegenstand der Duitschers iets sterker begint te worden raor het eerst na langen tijd moesten Franschen erkennen, door een tegen- ïval een weinig terrein te hebben lerloren. In Zevenburgen zetten de centralen kun opmarsch in Oostelijke richting roort. Op de Karst staat het alweer uil. Evenzoo nog in de Dobroedzja en in Macedonië. De nieuwe eischen, door de entente tan Griekenland gesteld, (contröle over de politie, verbod van het dragen van wapenen, verbod van vervoer van krijgstuig naar Thessalië) schijnen hun aanleiding te vinden in een plan, dat de koningsgeziuden moeten hebben ge koesterd, in Thessalië een centrum van weerstand te vormen. De Italianen zijn in deze week op bun oostelijk front (oostwaarts van de Itonzo) tot een grooten aanval overge gaan. Volgens de Weensche berichten schijnen op enkele punten de Hongaar- sche stellingen te zijn verloren gegaan. Sroote gevolgen heeft de aanval even wel niet gehad. Ook tusschen de Etsch en de Brenta, het strijdtooneel van drie maanden geleden, is weer leven diger actie. Verandering in den toestand is op bet Russische front in Galicië, in Rus- 'iand zelf eu in Turkije en Perzië niet ingetreden. Langs de Noordelijke en Noordweste lijke grens van Rumenië evenwel voe ren de Centralen succesvolle operatiën. Het gevaar, dat de Rumeensche positie Kronstadt—Szetely Udvarhely Parayd vormde voor de bewegingen der Cen tralen in zuidelijke richting tot tegen de Rumeensche grens, is thans ge weken ook langs de oostgrens van Zevenburgen zijn de Rumeniërs overal teruggaand naar hun eigen gebied. Kronstadt, Szekely Udvarhely en Czik Szereda zijn weder in handen der Cen tralen. Meer noordelijk, in het Maros dal, schijnt eveneens een teruggaande beweging der Rumeniërs te zijn ge constateerd. In de Dobroedsja daarentegen is het woord weer aan de Russen en Rutne niërsde troepen van den maarschalk von Mackenseu zijn over een zeer be langrijkten afstand teruggedreven. Thans woedt de strijd ongeveer in de lijn Kasora (aan de Donau) Pervill (aan de Zwarte Zee). In Macedonië blijven de Entente troepen overal aanvallend optreden, doch maken geen groote vorderingen. De in de officieele bericnten opgesomde talrijke dorpsnamen vertegenwoordigen geen terreinwinst van beteekenis. Ten slotte wijzen we in dit verband nog op de laatste daad van Griekenland, dat nu gedwongen ontwapend zijnde, ter zee en aan de kust en vrijwillig ongewapend zijnde te land, den bodem als veilig operatietooneel heeft beschik baar gesteld voor de Entente-troepen, bij hun verderen strijd „ter bescher ming en voor de rechten der kleine Staten", aldus besluit de Aop. haar overzicht. De entente heeft weer -een nota aan de Grieksche regeeriug gezonden, waar in wordt geëischt de contröle over de Grieksche politie, het verbod, dat bur gers wapenen dragen, het verbod van het verzenden van krijgstuig naar Thes salië en ophetfing van het verbod van uitvoer van graan naar Thessalië. Alle eischen zijn ingewilligd, N. R. Crt. Omtrent den driedaagschen slag bij Kronstadt worden uit Weenen nog de volgende bizonderheden gemeld Aan den Westelijken zoom vau het Geesten bosch was het tweede Roemeensche leger op 5 October voor de eerste maal verslagen. Het hoopte zich op de hoog ten aan weerszijden van Kronstadt op nieuw in staat van tegenweer te kunnen stellen, te meer daar zij daarheen aan merkelijke versterkingen had doen komen. Doch reeds op 7 October werd de achterhoede, die aan den Oostelijken zoom van het Geestenbosch tijd moest winnen, door scherp achtervolgende troepen der bondgenooten verdreven. Dienzelfden dag drongen deze nog door tot de hoofdstelling, waar de Roemeniërs een allerhardnekkigsten tegenstand bo den en door tegenaanvallen de vervol ging tot staan trachtten te brengen. Op 8 October, des ochtends, was de rand van Kronstadt genomen. In de stad ontstond een verbitterd straat en huisgevecht, dat een etmaal duurde. Den 9en 's ochtends werd de strijd be slist. De vijand week van 't Westen uit in de richting van Törsburg (Törcz- var) en de van 't Noordoosten uit via Bpaszkermany ondernomen dubbele om vatting wordt in het Rastolgebergte voortgezet. De vijandelijke verliezen waren ook in dezen slag weder uiterst zWaar. Het aantal gevangenen vermeerderde met 1175. Onder de buit van 25 kanonnen waren 9 houwitsers en 4 kanonnen van 10 c.M. De in onze handen gevalleu 810 spoorwagens zijn bijua alle geladen met levensmiddelen, enkele met uit rustingsstukken. N. R. Crt. De Matin geett een beschrijving van de auto-mitrailleurs, nu in het gebruik in het Pransche leger. Een juist verschenen Engelsch bericht spreekt over het geblindeerde materiaal der Eagelsche automobielafdeeling. Er is alle reden om ook te wijzen op de Pransche auto mitrailleurs. De onderviuding, in den oorlog opge daan, heeft reeds lang bewezen, dat de cavalerie, hoe vermetel deze ook moge zijn, er slechts zelden in slagen zal,* om dwars door het spervuur heen te gaan, dat de vijandelijke infanterie, door middel van zijn mitrailleurs, op hem richt. Het eenige middel om deze taktiek te beantwoorden isde vijand in ziju eigen stellingen te bestrijden met een nog heviger vuur. In het begin der vijandelijkheden stuurden de Duitschers de weinige geblindeerde auto's die zij van het type Benz bezaten dwars door België en het noorden van Frankrijk heen. Da Franschen bezaten toen slechts vier automitrailleurs, en die waren uog in Marokko. Op de gewone toer wagens plaatste men toen mitrailleurs en de Franschen wisten er wonderen mede te doen. Deze afdeeling is nu uitstekend in orde ook is er een centrum van oplei ding gesticht. Het personeel van die strijdauto's heeft reeds aan de gevech ten deelgenomen van deu Yser, bij Eparges en Hertzwiller, in Servië, waar het den moeilijken terugtocht over den Vardar beschermde. Ook aan de Somme hadden zij meer dan eens gelegenheid tusschenbeide te komen „Als eindelijk het groote uur zal geslagen zijn, zullen zij zich werpen op dén grooten en dan vrijen weg naar deu Rijn. N. R. crt. Een bijzondere correspondent van Reuter geeft een beschrijving van een bezoek, dat hij met toestemming van de overheid gebracht heeft aan de super zeppelin, die op den 23n Septem bar naar beneden geschoten is en waar van de bemanning thans krijgsgevan gen is. Hij zegtGeen afbeelding kan ooit een goed beeld geven van het monster, dat daar hulpeloos, maar met de dingen die praktische waarde hebben intact, op den grond ligt. De reusach tige afmetingen van het luchtschip in aanmerking genomen, is het ver wonder lijk, dat het uaar beneden is kunnen storten in den toestand, waarin men het thans aantreft. Hoewel het geraamte gebogen en verdraaid is, kan men er nog heel duidelijk aan zien hoe de groote lijnen van het luchtschip waren Het ligt over den weg heen, de uiteinden liggen aan weerszijden in het veld. Een journalist uit een onzijdig land zeide, nadat hij in het inwendige van het luchtschip was doorgedrongen, dat het leek op het Crystal-palace van den grond af gezien. Andereu vonden, dat het was alsof zij midden in een reus achtig aluminium stoomschip stonden en van uit den kiel naar het dek keken. Wat behalve de afmetingen iedereen trof, was de buitengewone lichtheid van den bouw. Tien of twaalf voet van het staugeu-geraamte kon gemakkelijk met de pink opgelicht en gedragen worden. Deze Zeppelin is de L 33, een van de grootste, die er in den laatsten tijd gebouwd'is. Wij hebben de vier goudels tot iu ondirdeelen kunnen be kijken. Zij bevatten zes mercedes- machines, van elk 240 paardekrachten die 1500 omwentelingen in de minuut doen. Er is een gondel met drie ma chines, de drie overige gondels hebben er elk een. Er zijn vijf schroeveu. Men berekent dat het luchtsc lip twee duizend gollons benzine aan boord had in verschillende tanks en dat het kolossale omhulsel twee millioen kubie- ken voet gas bevatte. Het luchtschip is uitgerust met zestig bommenwerpers het heeft een kamer voor de dradelooze telegrafie, met gecapitonneerde wanden, opdat het er zoo stil mogelijk, zal zijn. Het schip is 580 voet lang en het ge- heele gewicht met de bemanning van twee-en-twintig officieren en manschap pen bedraagt ongeveer vijftig ton. Men veronderstelt dat er een jaar aan het luchtschip gebouwd is en dat het tus schen een kwart en een half miliioen pond gekost zal hebben. Het luchtschip voerde zeven of acht kanonnen waar onder vijf gewone. De overige zijn iets zwaarder. TV. R. crt. De Zwitsersche bladen melden, dat het bericht dat de Amerikanen op Cuba belangrijke kali-beddingen hebben ont dekt, in Duitsche financieele kringen groote opschudding verwekt heeft. Het Duitsche kali-syndikaat, dat door den staat gecontroleerd wordt, bezat totdus- ver vrijwel een monopolie in kali-zouten. M. R. Crt. Omtrent de krijgsverrichtingen ont- leenen we aan de N. R. Crt. de volgende telegrammen BERLIJN, 15 October. (Wolff.) Offi cieelLegergroep kroonprins Rup- precht: Krachtige artilleriestrijd aan weerszijden van de Somme, die zich over de Ancre naar het Noorden uit breidde en bij Rancourt zoowel als aan het front Barleux—Ablaincourt groote hevigheid bereikte. Engelsche aanvallen hebben ten Noorden van Thiepvai tot een handge meen in onze linie geleid. Op één plaats heeft de vijand zich genesteld. Elders is hij overal met zware verliezen teruggeworpen. In het gebied van Les Boeufs is de vijand afgeslagen. De Franschen hebben aangevallen tusschen Barleux en Ablaincourt. Zij hebben in het dorp en de suikerfabriek van Genermont vasten voet verkregen. Elders zijn zij afgeslagen. Het Zuidelijk deel van' Ablaincourt is in ons bezit. Legergroep Duitsche kroonprins Af en toe toenemend geschutvuur ten Oosten van de Maas. PARIJS, 15 October. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag Ten Zuiden van de Somme hebben de Duitschers gisteravond verscheidene tegenaanval len ondernomen op de stellingen, waarvan de Franschen zich in den loop van den dag meester hadden gemaakt. Eukele werden verstrooid door het Fransche geschutvuur, zonder dat de aanvallers de Fransche linies hadden bereikt; de andere zijn alle gebroken in het offensief der Franschen, die al huu terreinwinst krachtig hebben ge- haudhaafd. De nacht is aan het overig front be trekkelijk rustig voorbijgegaan. Hoewel de wolken tot op 300 meter boven de aarde hingen eu een voort durende mist op een hoogte tusschen de 2 en 300 meter het uitzicht ver sperde, nebben de Fransche vliegtuigen gisteren krachtdadig deelgenomen aan de gevechten ten Zuiden van de Somme

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1