«l»nr 54. Woensdag II October I-MO. Nieuws- en Advertentieblad 1\ oor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. Dl EL EM AN, j «SiTïS. ft O. Pz. Binnenland. I (20) Dit biad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Yoor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent, ADVERTENTIEN van 1 tot A regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar DRUKKER—UITGEVER AXEL. Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN" ure. Kippevoer. De minister van Landbouw maakt bekend, dat houders van niet meer dan 50 stuks pluimvee, welke tevens geen aader vee houden, met ingang van de maand November maandelijks in de gelegenheid zullen worden gesteld maïs en gerst van de Regeering te betrekken op de navolgende wijze 1. Deze personen kunnen zich tot het verkrijgen van een bon, geldig voor één maand, vóór oi op den 12den van elke vorige maand richten tot het ge meentebestuur hunner woonplaats, on der schriftelijke opgave van het aantal stuks pluimvee, dat in hun bezit is. 2. Door of vanwege het gemeente bestuur wordt, des noodig voorkomende, door gepaste middelen te zijner beoor deeling, de juistheid van de gedane op gave gecontroleerd, en op den at te geven bon de daarop te verkrijgen hoeveelheid veevoeder aangeteekeud, berekend naar den maatstaf van D/j K.G. per stuk pluimvee per maand. Tot zoodanige contröle blijft het ge meentebestuur gerechtigd, ook nadat de bon is afgegeven. Bij gebleken ODjuiste opgave wordt de bon waarde loos verklaard en ingetrokken en wor den den houder in volgende maanden geen bons meer uitgereikt, alles onver minderd de strafrechtelijke vervolging, die ter zake zal kunnen worden inge steld. 3. Het gemeentebestuur wijst in zijn gemeente alle, dan wel bepaalde winke liers (handelaren of organisaties) aan, bij wie tegen afgifte van de bons, de daarop gestelde hoeveelheden verkrijg baar zullen zijn, voor zoover de aan- S wezige voorraad bij de winkeliers dit toelaat. 4. Deze winkeliers dienen voor de maand November een aanvrage in bij het Veevoederbureau hunner woon plaats, voor zoodanige hoeveelheid, als door of vanwege nét gemeentebestuur ten aanzien van ieder huuner zal worden bepaald; het gemeentebestuur zal als maatstaf nemen het totaal der krachtens art. 1 aangevraagde bons, vermeerderd met 20 pCt. en deze hoeveelheid om slaan over de onder 3 bedoelde winke liers, naar hun vermoedelijken omzet. 5. Voor de maanden 1916 en vol gende zullen de aanvragen der winke liers vergezeld moeten zijn vana. een verklariug van of vanwege het gemeentebestuur huuner woonplaats, dat zij aangewezen zijn als bedoeld onder 3b. bons bij hen gedurende de afgeloopen maand of maanden inge leverd, vermeldende een gelijke hoe veelheid veevoeder als in hun aanvraag vermeld. 6. De bedoelde aanvragen zullen ingediend en beoordeeld worden geheel op gelijke wijze als de aanvragen van handelaren en organisaties, bedoeld in het besluit van den minister van Land bouw, betreffende verstrekking van veevoeder, evenwel met deze afwijking, dat overal, waar in dat besluit vermeld worden bestelbiljetten van veehouders, daarvoor in de plaats zullen treden, in November 1916, een schriftelijke opgave van het gemeentebestuur, gegrond op art. 4, en in December .1916 en vol- gehde maanden de over te leggen bons van vorige maanden, bedoeld onder 5b. 7. De winkeliers moeten het vee voeder inclusief alle kosten en in vei- pakking, afleveren tegen een prijs, af gehaald aan wiukel of magazijn gelijk aan de door de regeering aan de winke liers berekende prijzen, vermeerderd met ten hoogste 3^ cent per K.G 8.' Voor zoover in dit besluit niet anders is bepaald, zijn op de aanvragen van meerbedoelde winkeliers toepasse lijk het besluit over November-levering van veevoeder en de besluiten, nader uit te vaardigen omtrent de levering van veevoeder over de volgende maanden. Avp. Granen. De minister van landbouw heeft den burgemeesters meegedeeld, dat z. i. met medewerking van de dorschvereenigin- gen en particulieren, diedorschmachines exploiteeren, contröle kan worden uit geoefend op de juistheid der door de landbouwers gedane opgaven van de door hen aan het rijk verkochte granen. In verband hiermede machtigt de minister de burgemeesters, ingevolge artikel 9 van de Distributiewet 1916, genoemde vereenigingen en personen bij schriftelijke vordering op te dragen hun opgaven te doen van de namen van alle personen, die bij hen laten dorschen, alsmede van de hoeveelheid en soort der granen. Deze opgaven moeten wekelijks ter kennis gebracht worden van de Brood-commissie van het rayon. N. R. art. Indeeling van landstormpliclitigen. Nu voor de landstormplichtigeu de mogelijkheid bestaat, om, behalve bij de infanterie, de vesting-artillerie en de genietroepen ook bij andere wapens, korpsen en dienstvakken, alsmede bij de ,zeemacht, te worden ingedeeld, acht de Minister van Oorlog het noodig, dat met betrekking tot hun wenscheu en hun geschiktheid ten opzichte van de indeeling, in gelijken geest worde ge handeld als ten aanzien van de militie- plichtigen is vastgesteld. Mitsdien heeft de Minister den voor zitters van de Keuringsraden verzocht, in den vervolge iederen laudstormplich- tige die voor den keuringsraad verschijnt en geschikt wordt 'bevonden, af te vra gen aan welk wapen of korps hij weuscht I te worden toegewezen, dan wel of hij bij de zeemacht wenscht te worden ingedeeld, daarbij hem onder het oog brengende, dat er geen zekerheid kan worden gegeven, dat van de betrokken jaarklasse indeeling van landstormplich tigeu bij de zeemacht of bij bet door hem verlangde wapen of korps zal plaats hebben, en dat het ook afgescheiden hiervan, niet zeker is, dat aan zijn wensch zal worden voldaan. Voorts zijn de voorzitters van de keuringsraden uitgeuoodigd, om de landstormplichtigeu, die hun wensch te kennen geven om bij den motordienst (b.v. als chauffeur of motorrijder) of bij den dienst der administratietroepen te worden ingedeeld, er op te wyzen, dat zij eerst voor plaatsing bij die diensten in aanmerking kunnen worden gebracht nadat zij bij een der infanteriedepots zijn ingedeeld en in'dienst gesteld. Aan hen, die hun wensch te kennen geven om bij de artillerie-inrichtingen bij de munitie-aanmaak, bij de werk lieden-compagnieên, bij de luchtvaart- afdeeling of bij bijzondere inrichtingen te worden ingedeeld, ware mede te deelen, dat zij eerst na afloop van hun eerste oefening het desbetreffend v®*"" zoek hebben te doen aan hun onmid- delijken commandant. Regeling verbouw gewassen. Stbl. no 463 bevat een Kon. besluit waarbij wordt bepaald, dat de minister van Landbouw, indien naar zijn oordeel de verbouw van andere gewassen van meer belang voor de voeding van mensch en dier is, het verbouwen van de navolgende gewassen in het algemeen of in bepaalde gedeelten des lands kan worden verboden, beperkt of niet dan voorwaardelijk worden toegestaau bruin mosterdzaad, geel mosterdzaad, karwijzaad, blauwmaanzaad, kanarie zaad, spiuaziezaad, vlas, suikerbieten en zaai-uien. Kunstmest. De kunstme8t-commissie maakt be kend, dat de gelegenheid tot het doen van bestellingen op Patent Kali wederom is opengestelddat de prijs hiervoor blijft vastgesteld op 7.06 per 100 K.G. franco op den wagon, vrachtbasis Stassfurt, los verladen, voor de directe verzending aan de verbruikers dat de bestellingen moeten geschieden op kaarten, welke door de commissie op de gebruikelijke wijze ter beschikking van den handel zullen worden gesteld. De gelegenheid tot het doen van be stelling wordt 15 November gesloten, zoodat de commissie den bestellers dringend .in overweging geeft hun bestellingen ten spoedigste bij hun gewonen handelaar in te zenden, teneiu- de verzekerd te ziju van levering. De gelegenheid tot het doen van verdere bestellingeu op Kali zout 20 pCt. blijft eveneens tot bovenstaanden datum opengesteld. M. crt- Duurtetoeslag. Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag meldt Naar wij vernemen, is in den Minis terraad besloten, nog voor dit jaar aan den duurtetoeslag voor gehuwde en ongehuwde rijksambtenaren in zooverre een uitbreiding te geven, dat deze, uaar denzelfdeu maatstaf als thans, wordt uitgestrekt tot de salarissen van 1500. Zij, die reeds in het genot van dien toeslag zijn, zouden een termijn extra ontvangen. Nader wordt hieromtrent gemeld De voor het jaar 1916 vastgestelde grenzen van den duurtetoeslag voor 's Rijks ambtenaren zullen lsnog wor den uitgebreid tot 1500 gulden. De regeling uaar de classificatie der personeele belasting en het percentage van den toeslag blijft voor bedoelde uitbreiding gehandhaafd. Echter komen de salarissen tusschen 1200 en 1500 gulden slechts voor een derde deel in aanmerking, ook wat de extra kinder toelage betreft. In plaats van 75 gulden (maximum duurtetoeslag) ontvangen dus de ambte naren met een traktement tusschen 1200 en 1500 gulden slechts 25 gulden en voor elk kind beneden 16 jaar, in plaats van f 7 per kind 2,33. Van een extra termijn voor hen, die reeds van den duurtetoeslag genoten, is geen sprake. Pulp. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft het volgende bepaald I. vastgesteld worden de volgende maximumprijzen, zoowel wat betreft pulp camgagne 1916/17 als oudere pulp a. voor natte pulp 4.50 per 1000 K.G. op voertuig aan de fabriek 4.50 per 1000 K.G. vlet werk op de binnenrivieren en rondom ie fabrieken, met vracht voor rekening der koopers 1 f 5.75 per 1000 K.G. groote vaart I Holland, franco voor den wal 5.75 per 1000 K.G. 15 cent extra onkosten als van ouds, op Rotte en Leidsche Vliet, tranco voor den wal alles onder waarborg van voldoend gewicht en van voldoende qualitiet (maximum 66 pet. van het bicteuge- wicht) b. voor gedroogde pulp 10.50 per 100 K.G. gewone condities geleverd in zak, welke teruggeleverd moet worden c. voor suikerpulp met een suikerge halte van ten minste 30 pet. 14 per 100 K.G.met een suikergehalte van ten minste 20 pet. 13, en met een suikergehalte van ten minste 10 pet. 12 per 100 K.G., gewone conditie, geleverd in zak, welke teruggeleverd moet worden II. a. pulp mag niet afgeleverd worden tegen hoogere prijzen dan de gestelde maxima, ook al werd de ver koopovereenkomst vóór de vaststelling van de maximumprijzen gesloten b. pulp mag slechts worden afge leverd 1. aan producenten van beetwortelen, die, ingevolge contract, recht hebben om' voor geleverde bieten pulp terug te ontvangen, zulks echter tot ten hoogste 50 pet. van het gewicht van de gele verde beetwortelen en uitsluitend voor I eigen gebruik 2. aan melkveehouders, die melk voor coasumtie leveren, voor eigen gebruik 3. aan handelaars, die bewijzen, op hun beurt weder te leveren aan melk veehouders, als bovenbedoeld. De aandacht wordt er op gevestigd, dat overtreding van het hiervoren be paalde, ingevolge art. 12 der Distribu tiewet, strafbaar is, met mogehjxneid van verbeurdverklaring van degoederen eu dat aan de gestelde strafoepahugeu streng de hand zal worden gehouden. St. crt I C AXEL COURANT. i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1