No. S3. ïll'ljl Zaterdag 1 O1.910 Jaary;. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. I m F. ÖIELEMAA, Buitenland. B Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A XEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdaa- en Vrijdagnamiddag EEN nre. de oorlog. In het Westen op verschillende plaatsen van het Somme-front scherpe gevechten en in het algemeen hevige artilleriestrijd. Dit is volgens de N. K. Crt. de toestand in het Westen. De Engelschen maakten bij Eaucourt- l'Abbaye een weinig vooruitgang. Interessant zijn de gebeurtenissen aan het Oostelijk front. De Russen zijn eenige dagen aan een nieuw groot offen sief bezig, zoowel in Galicië als ten Noorden van dit gewest, in het bizondei m de richting van Wladimir Wolynski. Noch daar, noch bij Brody en bij Brzezany (de aanvallen bij laatstge- aoemde plaatsen ziju concentrisch op Lemberg gericht) noch bij hun vierde aanvalspunt bij de Bystrzyca Zolotwms ka hebben de Russen totdusver een succes van eenige beteekenis weten te behalen. Deze uitslag is dus heel anders dan die van hun vorig offensief in deze streken. Hun vorig oftensiet immers bracht hun een grooteu vooruitgang, die niet een van de minste oorzaken is geweest, welke Roemenië tot partijkie zen hebben bewogen. Het eerste gunstige gevolg, dat men voor de entente van het partijkiezen van Roemenië kon verwachten was een verzwakking van het reeds bestaande front der centralen in het Oosten, in het bizonder van het Zuidelijk gedeelte daarvan. Toen Roemenië nog niet meedeed, was dit Zuidelijk gedeelte leelijk door de Russen achteruitgedrongen. Hoe zou- het, verzwakt ten behoeve van de verdediging van Zevenbergen enz., tegen een nieuwen stoot kunnen standhouden En nu is er een nieuwe zeer krach tige stoot gekomen. De Russen hebben weer een ongehoorde krijgsmacht iu het vuur geworpen, ten deele bestaande uit geheel versche troepen. Maar ziet, inplaats van zwakker zyn de centralen sterker geworden. In het voorjaar en den zomer vermochten zij het offensief der Russen op het Zuide lijk gedeelte van hun Oostfront nauwe lijks weerstand te bieden. Belangrijke landstreken gingen verloren, de verlie zen waren zwaar. Thans echter vermogen zij dat wel totdusver althans. Deze omstandigheid bevestigtopnieuw dat de centralen reeds een aanzienlijke hoeveelheid troepen naar het Oosten moeten hebben verplaatst. Reeds voor dat Roemenië dén oorlog had verklaard, was van zoodanige troe penverplaatsing sprake. Er zou een krachtig tegenoffensief tegen de Russen aanvangen, maar door den stap van Roemenië kon daar niet van komen. Evenwel zijn er nu blijkbaar toch nog genoeg troepen aanwezig om het nieuwe Russische offensiet te weerstaan. Het krijgsbedrijf op de Roemeensche fronten onderscheidt zich door groote levendigheid en is vol verrassingen. Rechts van den Donau waren de Bulgaren en Duitscbers dadelijk in de Dobroedzja naar het Noorden getrokken. Daardoor konden zij de Russen en Roemeniërs, die door dit gewest langs den koristen weg naar Koustantinopel wilplen trekken, op een korter en sterker front dan aan de Roemeensch-Bulgaar- scbe grens weerstaan. Nadat de Russisch-Romeensche troe pen in de Dobroedsja versterkingen hadden gekregen, had zich daar een toestand van evenwicht ontwikkeld. Nu evenwel zijn er in den rug vau von Mackeusen, bij Rahovo, waar de Zuidelijke Donauoever minder steil is dau elders, troepen over den Donau gekomen, oogeuschijnlijk bij verrassing daar de berichten van de zijde der centralen spraken van maatregelen, die werden getroffen om dezen aanval te keeren. Echter hebben nu reeds Oosten- rijksche monitors de pontonbrug ver nield, waar deze invalstroepeu over trokken. Volgens een Duitsch corres pondent is deze heele beweging van weinig beteekenis. De naaste toekomst zal leeren, of dit juist is. Aan bet Macedonische front plukken de Bulgaren er nog steeds de vruchten van, dat zij, toen een offensief van de geallieerden, die om Saloniki heen zijn samengetrokken, aanstaande scneen, het gebied ten Oosten en ten Westen van deze troepenmacht hebben bezet. Want wat de geallieerden tot nog toe doen, is niet anders dan pogingen om de Bulgaren uit het onlangs door hen bezette gebied te verdrijven. Op den Westelijken vleugel hebben zij daarmede eenig succes. De Bulgaren hebben daar, na den Kaimarkt3jalan, ook den Starkot Grob, te Zuidwesten daarvan, moeten ontruimen, terwijl de Franschen in het Zuiden van de vlakte van Pelagouia het dorp Vrbeni hebben weten te bemachtigen. Op den rechtervleugel vechten de Engelschen met afwisselend succes en tot nog toe zonder groot resultaat. Roemeniërs bij gedeelten terugtrokken. Dit is wel overeen te brengen met de lezing der centralen, volgens welke de Roemeniërs, die niet door den Rooden Torenpas konden wijken, in verschil lende gedeelten uiteengeslagen, over de bergen vluchtten. De omsingeling is in alle geval niet volkomen gelukt. N. R. Crt. Het Roemeensche communiqué van 30 September meldt „Noord- en Noord- Westf'ront. Ge vechten op dit gebeele front. Wij maakten 600 gevangenen. Onze troepen in de streek van Her- mannstadt ziju aan alle kanten door overmachtige vijandelijke strijdkrachten aangevallen. Na gevechten, die drie dagen duurden, brachten wij de ver binding met het Zuiden tot stand, terwijl wij den vijand terugsloegen, die op die plaats onze troepen aanviel, welke bij gedeelten naar het Zuiden terugtrokken. Zuidelijk front. Wij sloegen een zwakke vijandelijke poging, om bij Corabia te landen, at. In de Dobroedzja hier en daar artillerievuur." Naar meu ziet wordt in dit bericht een zwakke en atgeslagen poging tot landen genoemd wat door de andere partij als een beschieting zonder meer is gemeld. Over het gevecht bij Hermaunstadt is het eveneens de moeite waard van het bericht van de andere partij kennis te nemen. Men ziet dat bier woidt gesproken over het herstellen van de verbinding met het Zuiden, waarna de Rëuter's correspondentbij het Engel- sche leger aan de Somme zegt in een beschrijving van de gevechten om Eaucourt l'Abbaye Eenige van onze nieuwe gepantserde auto's, de zooge naamde tanks", bewezen groote dien sten bij het zuiveren van eenige zeer moeilijke verschansingen en het oprui men van verschillende machinegeweer stellingen. De vijand bestond hier uit het 17de Beiersebe regiment van de 6de divisie, welke divisie eenigeu tijd in Rijssel in garnizoen heelt gelegen en waarvan men aanneemt, dat zij een van de laatste Duitsche formaties aan het Westelijke front is, die vroeger niet in den vurigen oven aan de Somme ls geweest. Een beetje verder op den linker vleugel deed de bardnekkigheic. van den tegenstand eveneens vermoeden dat daar versche troepen waren. De gevangenen, die aan dit gedeelte van het front werden gemaakt, bleken manschappen van de marine te zijn, die erkenden dat de eerste en tweede brigade van de eerste marine-divisie van de kust daarheen waren gebracht om bij de verdediging mede te helpen Dit bewijst, dat de vijand groote moeie lijkheid ondervindt bij het zenden van nieuwe reserves. Er werden ook ge vangenen gemaakt, die behoorden tot de 7de Beiersche divisie. Deze formatie was pas aan de linie aangekomen en, volgens gevangenen, die van die divisie deel uitmaakten, werd zij door ons hevige bombardement en onze verwoede infanterie aanvallen overweldigd. Een ander belangwekkend feit is, dat, terwijl de eerste linie van het Duitsche verdedigingsstelsel ten Z. van Eoucourt nog een oud verdedigingswerk bleek te zijn, de tweede linie en de loopgraven daarachter alle nieuwe wer ken wareu, die sedert Juli gemaakt waren. Natuurlijk kunnen deze werken aan den aanval niet zoo goed weerstand bieden. N. R. crt den het vuur zonder uitwerking. Sowrey landde eenige seconden nadat het lucht schip op den grond neergekomen was. Beide vliegers waren verstijfd van de koude, maar werden spoedig bijgebracht. N. R. crt. Uit Griekenland seint Reuter dd. 3 October het volgende Er heerscht groote bedrijvigheid in het paleis en op 't ministerie van buiten- landscbe zaken. Koning Konstantijn komt alle dagen naar Athene om er besprekingen te houden met den gene- ralen staf en bet ministerie. Doch de toestand is nog even onzeker als tevoren wegens het stilzwijgen der entente- mogendheden, wier voornemens volko men onbekend zijn. Inmiddels worden alle mogelijke kabinetssamenstellingen in overweging genomen, en de koning bespreekt met zijn generaals de moge lijkheid van het prijsgeven van de ouzijdigheid. Met enkele uitzonderingen, schijnen de militaire autoriteiten thans voör den oorlog te zijn, doch de koning is van oordeel dat hij de daartoe noodige bevelen moet uitstellen, om den schijn te vermijden als zou hij onder druk van de entente handelen. Een teeken des tijds is, dat de organen van Goenaris een ambtelijke aauzegging hebben gekregen om zich ten opzichte van Weuizelos te onthouden van de krenkende taal, waaraan zij zich sedert 't begin der beweging overgaven, en ook het plaatsen van onjuiste berichten over Duitsche overwinniugen achterwege te lieten, daar de toestand elk oogenblik grondig kan veranderen. Ongelukkiger wijze zullen deze aanmaningen ver moedelijk weinig uitwerken, daar de pro Duitsche kuiperijen na Schenck's vertrek onverdroten worden voortgezet. Er is alle reden om te gelooven dat het bericht omtrent de beschikbaarstelling van 272 millioen francs aan den Duit- scben gezant, om een laatste poging te doen tot 't bewerken van Griekenland, j uist is. A. R. crt. De-Daily Mail bevat een verslag over de vernieling van een super-Zeppelin op 24 September in Essex. Het weer was koud eu mistig, het was stikduister. De luiteuants Sowrey, Brandon en Robinson stegen samen tot een hoogte van 10,000 voet op. Bijna twee uur laég vlogen zij in de wolken. Toen kregen Sowrey en Brandon den Zeppelin op een hoogte van 12,000 voet in het gezicht. Zij vielen aan onder verschil lende hoeken en op verschillende hoogten, zonder vau eikaars verrichtin gen iets af te weten. Brandon verkreeg verscheidene treffers, waarbij hij den staart van den Zeppelin beschadigde. 1 Sowrey steeg boven het luchtschip en bestookte het van daar af De kanonniers aan boord van den Zeppelin beantwoord- De Times verneemt uit New-York: De Tribune ontvangt een telegram uit Londen, volgens hetwelk Duitsche tusscbenpersonen onlaügs aan den koning der Belgen nieuwe vredesvoor waarden aan de hand hebben gedaan, die de koning verworpen heeft. Het telegram van de Tribune meldt nog, dat de voorstellen, waar koning Albert nikt aan wilde, ondanks den druk, dien de Duitschers van verschil lende zijden iu zijn land op hem lieten oefenen, de volgende puuten omvatten terugtocht van de Duitschers uit België, betaling van een schadeloosstelling voor de verwoesting tengevolge van de mili taire bezetting, terugtocht van de Duit sche troepen uit Servië zonder schade vergoeding en teruggaat van Lotharin gen aan Frankrijk. Het telegram voegt hieraan toe, dat dit nieuwe aanbod vermoedelijk het eerste is van vele pogingen om vrede te sluiten, die de Duitschers in den komenden winter iu het werk zullen stellen. -®- cr£< COUBAN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1