lo. 50. Woensdag 27 September '1010 Nieuws- en Advertentieblad oor Zeeuwsch-Vlaanderen. ;ide. ïeel. ;el. Axel lL koop, Axel, F. DIELEIIAN, axel. Buitenland. i! 'de l 4—51/. id. Kerk er. r— 9 I 10 9 35 Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80" Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. ks DE OORLOG. In de Avp. lezen we weer het volgende overzicht, dat gegeven wordt van het geen in de week van 1623 September het oorlogsterrein is voorgevallen. Na de beteekenende slagen, die in den laatsten tijd door de Franschen op het Westfront zijn geleverd, is in de afgeloopen week gevolgd een stoot van de Engelschen tegen hetzelfde trontdeel 1,1, dat ter weerszijden van de Somme. De aanval der Engelschen heeft tot resultaat gehad de vermeestering o.a. van Martinpuich, Courcelette en Fiers, waardoor de positie der Duitschers bij Thiepval steeds meer bedenkelijk wordt, iel alle kracht blyven de Duitschers evenwel dat punt vasthouden, wel overtuigd hoe als 't ware met den val van Thiepval een coupure wordt ge maakt in deu dijk, die den stortvloed thans nog vrij wel heelt weten te keeren. Een feit van beteekenis voorts is het optreden van een nieuw wapen, dat door de Engelschen wordt gehanteerd en blijkbaar een enorme uitwerking heeft weten teweeg te brengen. We meenen de z.g. „landships", die in de laatste dagen zooveel van zich hebben doen spreken en volgens de overigens vrij vage aanduidingen, die men daar omtrent ontving, niet zijn bloot pantser automobielen met radbanden, zooals deze reeds sedert lang in het Oosten rijksche leger, o.a. ook voor het vervoer van zwaar geschut in gebruik zijn geweest, maar hun constructie schijnt daarvan in belangrijke mate ai te wijken. Zooveel is zeker, zij zijn in staat hindernissen als boomen, kuilen, ja zelfs loopgraven met gemak te overschrijden, zijn voorts gepantserd en 'vermoedelijk voorzien van een bewape ning van lichte snelvurende kanonuen (zooals deze trouwens zeer veel aan het Engelsche front worden gebruikt), of mitrailleurs. Hun voornaamste hulp leveren zij op die punten, waar de infanterie onmogelijk naderen kan, tengevolge van de aanwezigheid van vijandelijke verborgen mitrailleurop stellingen, die flankeerend het aanvals- terrein bestrijken. Daarheen kunnen (en het gaat hier slechts om korte trajecten), de z.g. „landships" gemakke lijk naderen om hen vanaf korte afstan den te bestrijden. Uit den aard der zaak zal het inge nieuse Duitschland wel spoedig een bescherming legen het nieuwste wapen hebben uitgedachtin elk geval hebben de Engelschen thans in dit oorlogs- monster een middel om op moeilijke punten hun infanterie belangrijk te steunen. Wij zijn benieuwd of dit in het verder verloop van den strijd merkbaar zal zijn. Voor Verdun is het in den laatsten tijd belangrijk rustiger gewordenhet schijnt wel of men van Duitsche zijde voorhands geen groote aanvallen daar meer wenscht te doen uitvoeren. Dit wordt ook opgemaakt uit de jongste legerorder van den Duitschen kroon prins, die den indruk geeft alsof die legercommandant een hoofdstuk uit de krijgsgeschiedenis van zijn leger afge sloten acht. Vdn het Oostelijk operatietooneel is weinig van belang te berichten. De Russen hebben bij en ten Noorden van Halicz, in welke richting, zooals men zich zal herinneren, de vorige week groote krachten opnieuw waren ingezet, nog geen belangrijk resultaat behaald. Langs het overige gedeelte van het Russische front, meer Noordwaarts, heerschte nagenoeg volkomen rust Alleen langs de Zuid-Westgrens van de Bukowina blijven de Centralen nog heftige aanvallen richten, die evenwel in algemeenen zin door de Russen worden gekeerd. Niet onwaarschijnlijk houdt deze actie der Centralen verband met het ingrijpen van Rumenië, dat nu aan de Zuidkust van de Bukowina de Russen steunt (voorwaarts van Dorna Walra). Bovendien blijft de Rumeen- sche opmarsch in Zevenburgen, zij het dan ook langzaam, toch voortschrijden. Aangezien dit een zeer groot gevaar voor Oostenrijk in zich bergt en Duitsch land tot allen prijs moet voorkomen, dat Oostenrijk, welk land den laatsten tijd zoo hevig is getroffen, mogelijk niet ongenegen zou raken, zich in vredes besprekingen te begeven, daarom achten we het niet onwaarschijnlijk, dat von Hindenburg, niettegenstaande de door braakpogingen der Entente in het Westen, toch liever Oostenrijk steunt om het in het Oosten dreigende gevaar te neutraliseeren. Italiaansche, Turksche en Balkanfron ten hebbfen in de afgeloopen week ook al weinig evenementen beleefd. Alleen in deu Zuidelijken Balkan is Fiorina door de Entente troepen weer hernomen en wordt in die richting nog terrein gewonnen. In de Dobroedsja leden de Russen en Rumeniërs een nederlaag, evenwel niet van een omvang als het bekende aan vankelijke telegram van den Duitschen keizer deed vermoeden. Teruggeslagen zijn zij, maar niet verslagen; veel materieel is er evenmin verlorengegaan. Niettemin blijkt, naarmate de Russen en Rumenen aldaar naar het Noord- Oosten worden teruggedrongen,de kans op een Donau-overgaug en een bedrei ging van Bukarest bestaan. Bovendien zijn de Duitschers en Bulgaren later weer teruggeslagen. Morris Hillguit, een Amerikaansch socialist, heeft aan de New York Times geschreven dat er bij het sluiten van vrede geen schadeloosstellingen bëhoo reu te worden geëischt. Daar komt Vandervelde, Belgisch minister van staat, in hetzelfde blad tegen op. „Zou er", vraagt hij, „aan het recht worden voldaan, wanneer de schenders van Belgisch grondgebied bij 'teind van den strijd met oorlogseer mochten wegtrekken, met achterlating van ledige fabrieken, 20,000 vernielde huizen, een tot 2 milliard verhoogde openbare schuld, een geplunderd Dinant, een verbrand Visé en Termonde, de verwoeste universiteit van. Leuven, de in puin gelegde kerken en gedenktee- kenen van Vlaanderen.Neen, dit ware al te genadig. Ik ben, als Hillguit, socialist, doch zal nimmer afstand doen van onze aanspraak om recht te vragen voor het gemarteld België." Nt R. Crt. Nu is ook bericht gekomen, dat een zoon van minister Henderson is gesneu veld. Het was de oudste zoon. In een week tij da zyn nu drie Engelsche mini sters door het verlies van een zoon op het slagveld getroffen: de eerste-minister Asquith, Pike Paese, en nu Henderson. 4 N. R. Crt. De Daily Telegraph verneemt uit New-YorkDr. Benjamin Rand van de Harvard 'universiteit is teruggekeerd na een onderzoek naar den militairen toestand in Europa ingesteld te hebben en maakt een verklaring openbaar, waarin hij den Amerikanen mededeelt, dat de overwinning voor de geallieerden volkomen zeker is en dat uit den loop van den oorlog blijkt, dat de Duitschers geenszins „Uebermenschen" zijn. Hij zegt: „Er zijn ruimschoots bewijzen dat de Engelschen veeleer dan de Duitschers het sterkste ras zijn. De eersten hebben in twee jaar tijds een volmaakt leger op de been gebracht en uitgerust, dat datgene overtreft dat Duitschland in tien jaar heeft kunnen vormen. De geheele inrichting van het vervoer van de munitie-werkplaatsen naar het front is geschied met een degelijkheid, die de bewondering van de wereld gaande moet maken. Door de grootheid en de menigvuldigheid van de vraagstukken, die opgelost zijn, is een taak verricht, die misschien grooter is dan ooit een natie in zulk een korten tijd heeft volvoerd. Ook de fiuancieele vraagstukken, die Engeland oploste, zijn zoodanig, dat men er te voren niet van .gedroomd had." N. R. Crt. Er komen door Vlaanderen weder vele Russische krijgsgevangehen, die aan het toezicht van de Duitschers ontsnapt zijn en naar neutraal gebied willen uitwijken. Volgens ontvangen mededeelingen hebben de Duitschers opnieuw meerdere tienduizenden gevangenen, waaronder ook Ieren, achter het front te werk gesteld bij het maken van veldverster- kingen. Avp. De Daily Mail verneemt uit Athene Het koninkrijk Griekenland is nu nog maar een naam. Saloniki, Thasos, Lem- nos, Chios en Mvtilene worden niet langer van Athene uit bestuurd, Kreta en de Cycladen staan op het punt om te volgen. In Epirus is een proclamatie van de onafhankelijkheid verschenen en het district rondom Larissa wacht alleen nog zijn tijd af. Alleen Athene en de Peloponesos blijven over, want Phocis en Acarnanië wankelen ook. Wat Athene betreft, op de muren zijn plakkaten aangeslagen met opschriften als: „Trek het zwaard, Koning, of doe afstandDe eerste pagina van hei blad Asty is ingenomen door een ver klaring van een vroegeren hoveling des Konings, die daarin zegt:' „Wij zijn tot een toestand van revolutie gekomen en gehoorzamen niet meer de beveleü van een regeeriug, die ons door verraad uit Kawala verdreven heeft. Als gij ziet, hoe ik, die totdus ver een fanatiek vijand van de liberale partij ben geweest, mij haast om mij bij den opstand aan te sluiten, kunt gij beseffen hoe groot de ramp is. Tegen de opstellers van zulke uitla tingen wordt geen stratvervolging in gesteld en het volk zegt vrij, wat het voor den mond komt. Hot g-'zag en het aanzien van den Koning zijn bijna I verdwenen. Te Tatoi zijn verdedigings werken opgeworpen voor de bescher ming van het koninklijk paleis. Er zijn huizen te Athene, waar een hoeveelheid wapenen ligt. Honderd man zijn aan gewezen om bij dit huis de wacht te houden, 20 man bij dat huis, 30 bij weer een ander. De ofïicieele macht, die de Koning vertegenwoordigt, en de nationale macht, die Wenizelos ver tegenwoordigt, bestaan naast elkaar te Athene en de eerste durit de laatste niet uit te dagen. De kern van de heele zaak is, dat de Koning een voor barige belofte om in den oorlog niet tusschenbeide te komen, aan den Keizer gedaan heeft. Verleden jaar October is hij daar tegenover een lid van een van de gezantschappen van de gealli eerden te Athene voor uitgekomen eu hij heeft de fout begaan, omzijn woord gestand le doen. Als Wenizelos zou willen vertrekken, om de seperatistische beweging elders te leiden, zou niemand zich tegen hem verzetten. N. R. Crt. De „Sunday-Times" verhaalt van een Frausch officier, Victor Ferner, schoon zoon van generaal Boisdeffre, die on langs moest deelnemen aan een aanval op zijn eigen familiekasteel, het bekende kasteel La Maisonnette, dicht bij Biaches en Péronne. Fernet gaf zich bij het uitbreken van den oorlog op als vrij williger, en het toeval zond hem onlangs naar het Sommetront. Ofschoon hij wist, dat van het kasteel door den aanval, waaraan hij deelnam, niet veel heel zon blijven, was het hem nochtans aangenaam, althans de puinboopeu uit de hauden van den vijand te bavrijdeu, hetgeen inderdaad is gelukt, na zes wanhopige pogingen in minder dan 24 uren tijd. Avp. De correspondent van de Associated Press te Athene heeft een interview met Wenizelos gehad, die op de vraag of er iets waars is van de herhaalde geruchten dat hij naar Saloniki zal gaan om zich aan het hoofd eener tijdelijke revolutionaire regeering te plaatsen, vei klaarde: „Ik kan niet meer ant woorden. Ik moet nog wat wachten en zien wat de regeering voornemens is te doen alvorens ik beslissen kan wat het beste kan worden gedaan in het geval Griekeulaud niet aan den oorlog deelneemt. Wanneer - de Koning niet wil luisteren naar de stem van het volk, dan moeten wij zelf uitmaken wat ons te doen staat. Ik weet niet wat dat zal zijn. Maar een lange besteudi- IXELSOIE r -22 9 41 1 27 9 52 35 10- 10 10 05 i 10 25 m. luitingen i hoogste wachten. 5,45 7,00 1,15 7,50 >,45 3,30 i,53 3,43

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1