\o. 49. Zaterdag 23 September 1916 32e «laarg» Nieuws - en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor Bklgië 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groeta letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden fr*noo ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN are. Vereenigde vergadering der beide Kamers der Staten-Generaal. De heer Van Voofst tot Voorst, die den voorzitterstoei bekleedt, opent, na dat de leden zich naar de Ridderzaal begeven hebben, te half één de ver gadering en laat door den griffier der Eerste Kamer voorlezen een Kon. Besl. ran 5 Sept., houdende zijn benoeming tot voorzitter van de Eerste Kamer gedurende de zitting van Dinsdag. De Voorzitter benoemt een commissie, die H. M. de Koningin in het gebouw tal ontvangen en uitleiden. De Ministers en de leden van den Raad van State vereenigen zich te één uur mede ia de Ridderzaal. H. M. de Koningin, vergezeld van Prins Hendrik, kort daarna in de Rid derzaal aangekomen, wordt door de commissie in de vergaderzaal binnen geleid, neemt plaats op den Troon en houdt, terwijl de Prins naast Haar ge zeten is, de volgende TROONREDE: „Mijne Heeren Ten derden male sedert de rampzalige oorlog uitbrak, die Europa verscheurt, ben ik in uw midden, vervuld door de zorg voor de hoogste belangen van ons vaderland. Dat voor mijn volk tot dusver de vrede behouden kon blijven, stemt mij tot dankbaarheid. Gelukkig bleven onze betrekkingen met alle mogendheden van vriendschappelijken aard. Ik zal ook in het vervolg de plichten nakomen, die een neutrale natie door het volkenrecht zijn opgelegd. Maar ik ben vast besloten onze onafhankelijkheid te verdedigen en naar vermogen, tegenover wien het ook zij, onze rechten te handhaven. Bij de vervulling van die taak steun ik, behalve op ons goed recht en de eensgezindheid der natie,' op onze zee en landmacht, die op alleszins lofwaardige wijze den haar opgelegden last blijven dragen. De aflossing van onder de wapenen staande dienstplichtigen door nieuw opgeleide manschappen en de daaraan gepaarde belangrijke uitbreiding onzer levende strijdkrachten, worden geregeld voortgezet. De voorraden wapenen, munitie en ander materiaal worden, ondanks te overwinnen moeilijkheden, voortdurend vermeerderd. De mogelijkheid om, met handhaving onzer weerbaarheid, den druk der mobilisatie te verlichten, wordt door mij opnieuw overwogen. Het economische leven van ons land ondervindt meer en meer den invloed van de omstandigheden, welke door den oorlog zijn in het leven geroepen. De toestand van land- en tuinbouw is over het geheel nog niet ongunstig. Toch worden de moeilijkheden, bij de uitoefening van deze juist in de tegenwoordige omstandigheden voor de volkshuishouding zoo belangrijke bedrijven ondervonden, steeds grooter en is bij enkele onderdeelen reeds een remmende invloed op de productie merkbaar. Op het gebied van handel en nijverheid trachten zoowel de regeering als de belanghebbenden de nadeelige gevolgen te beperken van de moelijkheden, die, maatregelen, in het buitenland genomen in verband met den oorlogstoestand, voor onzen uitvoerhandel medebrengen. In toenemende mate was de regeering genoodzaakt maatregelen te nemen in i het belang van de volksvoeding. In verband daarmede was beperking van den uitvoer en ingrijpen in het binnenlandsch economisch leven nood zakelijk. Het scheepvaartverkeer in de Neder- landsche havens bleef gering. De groote vrachtvaart leverde bij voortdu ring gunstige uitkomsten op, terwijl ook de toestand der kleine vaart eenige verbetering vertoonde.v Ook de zeevis- scherij gaf gunstige resultaten, doch ondervond in den laatsten tijd ernstige moeilijkheden naar welker oplossing wordt gestreefd. De andere takken van visscherij gaven met enkele uitzonde ringen ook betere uitkomsten. De maatregelen tot handhaving van de neutraliteit en tot tempering van de nadeelige gevolgen van de crisis voor de economisch zwakkeren blijven bij voortduring zeer hooge eischen aan de schatkist stellen. Voorhands zal kunnen worden afge wacht in hoeverre de opbrengst der bereids tot stand gekomen buitengewone belastingen inde daardoor ontstane behoeften voorziet. Een wetsontwerp tot nadere regeling en versterking der inkomsten van het leeningfonds 1914 zal U worden aange boden. De voorstellen tot versterking der middelen ten einde, afgezien van de uitgaven in verband met den buitenge wonen toestand, het tiaaucieele even wicht te herstellen zullen uwe aandacht blijven vragen, evenals die tot verrui ming van het belastinggebied der ge meenten en tot heffing van opcenten ten behoeve der gemeenten op de be lasting der naamlooze vennootschappen. Ook in Nederlandsch Indië wordt veel ongemak ondervondén van de belem meringen in het overzeesch verkeer als gevolg van den in Europa woedenden oorlog. De uitkomsten van handel en scheepvaart in alle koloniën geven niettemin reden tot tevredenheid. In Suriname mocht zoowel het klem als het groot-landbouwbedrijf op nipt onbevredigenden uitslag wijzen. De weldra verwachte voltooiïng der haven verbetering op Curasao en de vestiging op het eiland van groote w%rken tot opslag en bereiding van aardolie-voort brengselen, die aan honderden arbeid zullen verschaffin, rechtvaardigen de hoop op betere toekomst. Het stemt mij tot erkentelijkheid, dat op tal van plaatsen in Nederlaudsch- Indië door ingezetenen van allerlei landaarden betoogingeu zijn gehouden om gehechtheid te betuigen aan het Nederlandsch gezag en bereidvaardig heid om daarvoor persoonlijke en gel delijke offers te brengen. De'regeering zal niet nalaten harer- zjjds datgene te doen wat gedaan kan worden tot versterking der levende strijdkrachten in Nederlandsch-Indië, en, voor zoover de uiterst bezwarende omstandigheden het gedogen, voortgaan met de uitbreiding der vloot en verdere toerusting tot krachtige verdediging ter zee. De te Tandjong Priok, Soerabaj'a en Makassar aangelegde havenwerken zullen weldra in gebruik kunnen worden gesteld. Veel zal opnieuw van uwe toewijding worden gevraagd. Belangrijke wetsont werpen zullen ook in dit zittingsjaar uwe aandacht vorderen. Ik verklaar, met de bede dat God ons ook in detfen zorg vollen tijd moge bij staan, de gewone zitting der Staten Generaal geopend." H. M. de Koningin, vergezeld van Prins Hendrik, en voorafgegaan door de commissie, verlaat daarop de vergade ring. De Voorzitter sluit, nadat de commis sie in de zaal is teruggekeerd, de Vereenigde Vergadering. TWEEDE KAMER. In de Woensdag gehouden vergade ring der Tweede Kamer deelde dhr. Lief- tiuck, wnd. voorzitter, mede, dat H.M. de Koningin mr. Borgesius weder tot voor zitter heett benoemd. Spr. wenschte mr. Borgesius geluk en hoopt dat de Kamer hem zijn zware taak zoo licht mogelijk zal maken. Mr. Borgesius dankt voor het hem geschonken vertrouwen en rekent op den steun der Kamer, bij de vervulling van een taak welke zeker zwaar is. Ingekomen is de mededeeling dat mr. Schim van der Loeff als lid heeft bedankt terwijl de heer Engels, als lid voor Almelo, den eed heett afgelegd. De millioenennota. Zooals ook het vorige jaar maakt de splitsing in gewone en crisisuitgaven het overzicht van de financiën zeer ingewikkeld. Als we de crisiscijters afzonderlijk nemen dan geeft 1914 een eindcijfer van 90 millioen; eh 1915 van 218 millioeu. Voor die uitgaven dienen echter ook weer de crisis-inkomsten van de leeningen en de speciale belastingen. We zullen die nu in deze samenvatting buiten beschouwing laten. Op den gewonen dienst wijst 1914 peu tekort aan vau 9 millioen en 1915 van 22 millioen. Voor het laastgenoemde jaar was de ramiug van het tekort 18.5 millioen. Niettegenstaande de invoering van de inkomstenbelasting kwam daar dus nog 3.5 millioen bij. Reden daarvan zijn vooral de ruim drie millioen voor nieuwen vlootbouw zeven millioen voor bestrijding van mond- en klauwzeer, en 21/, millioen voor waterstaatswerken in veroaud met het voorkomen van werkeloosheid. Omtrent de vermoedelijke uitkomsten van 1916 kunnen geen voorspellingen worden gedaan. De suppletoire begroo tingen zijn hooger dan andere jaren, waar tegenover staat, dat tot dusver verschillende middelen eenige millioe- nen meer opbrachten dan de raming. Wat de begrooting voor 1917 betreft deze wijst als totaal eindcijfer een bedrag aan van 264 millioen, dat is 19 millioen hooger dan het vorig jaar. De voornaamste oorzaken van die aanzienlijke stijging zijn de volgende: ruim 7 millioen wordt aangevraagd voor nieuwen vlootbouw, waarvan 4 millioen door Indië zal worden betaald ruim 4 millioen meer door hoogere exploitatie-kosten der staatsmijnen 1.5 millioen door stijging van de rente voor vlottende schuld. De overige verhoogingen ontstaan door tractementsverhoogingen, onder- wijs-subsidies, aanschaffing van oorlogs materiaal enz. M. crt. De tiende penning. Het tekort wordt voor 1917 geraamd op 21 millioen, waartegenover staat de opbrengst van de nieuwe belastingen geschat op 17 millioen; blijlt over 4 millioen. Tot dekking daarvan stelt de Minister voor tien opcenten op de inkomstenbe lasting te heffen. Uit de staatsbegrooting voor 1917. Havens in Zeeland. Voor den aauleg van een tweede havenkom te Breskens werd ƒ20,000 als eerste termijn toege staan voor 1916. Een voor 1917 ge vraagd bedrag van 125,000 is bestemd voor den aanleg van den nieuwen oostelijken havendam en de verlenging van de beschoeiing met de daarachter gelegen opslagplaats aan de oostzijde van de bestaande haven. Kanaal van Ter Neuzen. Met de uitvoering van de havenwerken en kaaimuren zal nog in dit jaar worden begonnen door den aanleg van de noor delijke haven. Met inbegrip van den bouw van een baanwachterswoning en een post voor onvoorzien, ziju de kosten van de werken te Ter Neuzen nog te stellen op 475,000. Van dit bedrag zal rond 75,000 .ten laste komen van den dienst van 1916, terwijl het res- teerend bedrag van 400,000 over de dienstjaren 1917 en 1918 zal kunnen worden verdeeld. Voor de verbetering van de wegen langs het kanaal Gent—Ter Neuzen van Sluiskil naar de Axelsche Sassing en van Sluiskil naar Ter Neuzen is 25,000 geraamd. Voorts worden gelden aangevraagd o. a. voor den verderen bouw van derde schutsluizen voor het kanaal door Zuid-Beveland te Hausweert en Wemeldinge en voor eene inrichting voor bronnenbemaling. Een bijdrage is uitgetrokken voor de provincie Zeeland iu de kosten van aanleg van een verbindingsweg tusschen Oost- en West Zeeuwsch Vlaanderen, en wel van 10;000 als eerste termijn in de helft der kosten van 240,000, dus 120,000. N. R. Crt

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1