I No. 48. Woensdag 20 Septem 1916. 32e Jaars Nieuws- en A(ivertentieb 1 ud voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, ide. Buitenland. den, N. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL, ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groste letters worden naa' plaatsruimte berekend. Advertentiën worden trance ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. uitingen ks hoogste wachten. tig. DE OORLOG. Het gaat er nu werkelijk langzamer hand naar uitzien, of de voorspelling van den 'militairen medewerker van de Times, toen hij eenigen tijd geleden lankondigde, dat het geheele gevechts iront eerlang in vuur en vlam zou komen te staan, in vervulling zal gaan, aldus vangt de N. R. crt. haar over zicht van Zondag aan. De berichten over belangrijke krijgs verrichtingen worden schier overstel pend in het Westen een Engelsch offensief, terwijl de Franschen op hun linies den slag voortzetten; een nieuw Italiaausch offensief tegen de hoogvlakte yan de Karsteen steeds krachtiger offensief van de Franschen, Engelschen, Russen en Serviërs in Macedonië waarbij met name de Serviërs een „schitterend succes" op de Bulgaren hebben bevoch teneen, volgens de woorden van den Duitschen Keizer, „beslissende overwin ning" van Mackensen's troepen op de verbonden Roemeniërs en Russen in de Dobroedzjaeindelijk berichten uit Griekenland, waaruit men zou moeten afleiden dat ook de deelneming van dat land aan den oorlog niet lang meer op zich zal laten wachten. Ia het Somme-gebied hebben de Engelschen, die in de laatste week geen vorderingen hadden kunnen maken, welke met die van de Franschen te vergelijken waren, hun achterstand iu gehaald en, volgens tlaig, zoo goed als al het hooge teriein tusschen den v\eg vaa Pozières naar Bapaume en Combles vermeesterd. Dat de Engelschen hier mede een succes van beteekenis hebben behaald, blijkt ook uit het niet onaan zienlijke getal van 2300 gevangenen De bezetting van het grootste gedeelte v.iü het bosch van Bouleaux door de Engelschen vormt een nieuwe bedrei ging uit bet Noordwesten voor de Duitsche stelling te Combles. Perzelt dertijd hebben de Franschen ten Zuiden van Combles het andere been van de tang vooruitgebraebtdoor nieuwen voort gang ten N. van de hoeve van Priez. Een Havasbericbt schrijft naar aan leiding daarvan het volgendeDe Duitsche generale stat die al het-gewicht van de jongste vorderingen der Fran schen ten Noorden van de Somme gevoelt, houdt reeds thans rekening met de mogelijke gevolgen daarvan. Zoo werd de dag van Donderdag vooral gekenmerkt door tegenaanvallen op ons nieuwe front, die vooral hevig waren op hoogte 76, welke het dal van Lator- ville beheerscht, waarjp de eerste uitloopers van den Saint Quentinberg uitkomen, en rondom Bouchavesues, dat een uitspringenden hoek van een kilometer diepte en twee kilometer lengte vormt, een soort bolwerk, dat in de vijandelijke linies vooruitgeschoven is. Dit bolwerk omvat tevens hoogte 130 en zijn geschut beheerscht de dorpen Raucourt, Moislains, de bosscheh van Saint Pièrre, Vaast en Vaux, en de geheele linie van het Noorderkanaal, van de Somme tot voorbij Moislains. Al deze tegenaanvallen, uitgevoerd door een talrijke troepenmacht en ge steund door krachtig artillerie vuui, waren volkomen vruchteloos. De inneming van de hoeve Le Priez is van aanmerkelijke beteekenis, daar zy de insluiting van Combles inleidt. Een andere gelukkig geslaagde onder neming der Fransche troepen deed hen belangrijke vorderingen maken tusschen Guillemont en Anderlus, tegenover Combles. Deze successen zijn een duidelijk bewijs van het overwicht der Franschen even vinnig in het offensief als zege vierend standhoudend bij de vijandelijke tegenaanvallen. De eenvoudige en logische verklaring van Briand, waarin hij een tafereel op hing van de reeds bereikte resultaten en de vooruitzichten, die zich thaus openen, hebben diepen indruk op de beide Kamers gemaakt. De geheele pers is vau oordeel, dat de uitnemende woorden van den grooten staatsman, die een gerechtvaardigd vertrouwen in de toekomst vertolkten, in geheel Frankrijk met vreugde en dankbaarheid zullen worden vernomen en ook in den vreemde weerklank zullen vinden. Een Reutertelegram zegt over het Eagelsche offensiet van verleden week De hervatting van het Engelsche offen sief aan de Somme is merkwaardig, zoowel door het behaalde succes als door deu aanblik van het gevecht, Geblindeerde auto's deden charges tegen de geweldige verdediging van de Det achersvliegtuigen vlogen als valken boven de Duitsche loopgraven en over stelpten die met kogels. Bij het begin vau den oorlog sprak men over het Duitsche uitvindingsvermogen en het vermogen om te fabriceeren van den vijand. Zoo wij langzaam waren in het maKen van nieuwe wapenen, dan komt dat doordat wij een vreedzame natie waren, die er niet steeds op uit was, den oorlog voor te bereiden. Thans, nu de Duitschers ons aangevallen heb ben, toonen wij hun, dat wij, in samen werking met ide bondgenooten, heu kunnen overtreffen wat betreft het maken van nieuwe aauvals instrumen ten. Deze auto's hebben waarschijnlijk ten doel, de hinderlijke machine ge-, weren aau te vallen. De resultateu van den aanval schijnen alle verwach ting overtroffen te hebben. De derde Duitsche liuie is bereikt en genomen, ook door de Franschen, in het bijzonder te Boucbavesnes. De nieuwe omwikke ling van den slag aan de Somme zal ongetwiifeld van invloed zijn op de plaunen van deu staf van den vijaud. De oorlog wordt overal verhaast. De Italianen vallen opnieuw den dorren Karst aan en maken tal van gevangenen. De toestand in de Dobroedzja is nog steeds duister, maar er is reden te ge- looven, dat de vijand geen nieuwe suc cessen aan den beneden-Donau zal be halen. Inmiddels wordt de voorwaart- sche beweging in Zevenburgen voort gezet. Een Engelsche correspondent be schrijft den toestand aan het Somme- front thans alsvolgt: De zijdelingscbe verbindingslijnen met Combles zijn afge sneden, daar in het Noorden de weg van Combles naar de Bapaume ouder het vuur van de Engelschen staat en de Franschen in het Zuiden de hoei/e van Priez aan den weg van Combles naar Péronne hebben genomen. Op den rechtervleugel vau de gealli eerdeu hebben de Franschen den spoor weg Chaulnes—Roye en de hoofdlijn van de zijdeliugsche verbinding der Duitschers in dat vak atgesneden. Na de eerste week vechtens werd het Duitsche spoorwegeindpunt van Péronne naar Chaulnes overgebracht, maar deze laatste plaats is nu onbruik baar voor dat doel geworden. De Fran schen die iu het centrum een groot gedeelte van den weg Béthune—Pé ronne hebben genomen, hebben den vpornaamsten zij waartschen transport- weg yan het Duitsche front ontwricht en bedreigen Mont St. Quentin, vanwaar de Duitschers in 1870 Péronne namen. Men moet echter herhalen dat het voornaamste feit bij den opmarsch van de geallieerden niet het vermeesterde terrein, maar de gestadige, meedoogen- looze druk op de troepen van den vijand is. Een opmerkelijk verschijnsel van de laatste gevechten is de vruchteloos heid van de Duitsche tegenaanvallen. Met is al dikwijls gezegd dat men met een voldoende zwaar bombarde ment van een van beide kanten de eerste liuie aan den anderen kant kan nemen. De moeilijkheid is echtei om I haar daarna te houden. De platge schoten verdedigingswerken zijn moei lijk geschikt te maken voor verweer, als de vijand snel weer aanvalt. Die tegenaanvallen kwamen nu echter altijd te° laat en als zij kwamen, werden zij met zware verliezen gekeerd. De aan vallen van de geallieerden waren zoo vinnig, dat de vijand niet in staat leek zich bijtijds te herstellen. De langzaam heid bij het ondernemen van tegenaan vallen is een zeker bewijs van zwakte I en gebrek aan moreel bij den vijand. den spoorweg, die naar Fiorina en Monastir loopt. Parijs meldt officieel, dat de Serviërs 25 kanonnen en een groot aantal gevangenen hebben ge maakt, zooiat men blijkbaar met een succes van beteekenis van de Serviërs op de Bulgaren te doen heeft. Tegelijkertijd hebben de Franschen aan den Westelijken en de Engelschen aan den Oostelijken oever van de Wardar vorderingen op de Bulgaren gemaakt. Ongunstig luiden echter de berichten voor de Entente uit de Dobroedzja. Boekarest meldt den terugtocüt van de Russische en Roemeenscbe troepen in Noordelijke richting. Wat die terugtocht beteekeut, leert ons het Duitsche com- muuiqué de Russen en Roemeniërs zijn daar op de linie Cuzgun-Cara Omer teruggeworpen. Dobrio is nu stellig in banden van de Bulgaren en Duitschers. Dat de Duitsche Keizer in ziju telegram aan de Keizerin van een beslisseude overwinning gewaagt, doet vermoeden dat de omvang van den buit nog achteraan zal komen. De Bulgaren spreken reeds van 25 kanonnen, die veroverd zijn. Met ontbreken vau spoorwegen in de Dobroedzja doet zich uu wel voor de Roemeniërs zeer pijnlijk gevoelen. N- ^rt. Van het nieuwe Italiaansche offensief tegen de Karst tusschen de Wippach (een zijrivier van de Isonzo, die ten N.O. van Gradisca daarin uitmondt) en de zee, zeggen de Oostenrijkers, dat de eerste stormloop „als mislukt mag worden beschouwd, maar zij geven toe, dat het den Italianen gelukt is, op som mige punten de voorste schansen binnen te dringen "en zich daar te handhaven. De Italianen spreken dan 09k van ver meestering vau vijandelijke stelliugen ten O. van de Vallone, waarbij zij ruim 2100 gevangenen hebben gemaakt. Voorloopig zal men ook deze gevechten als een outlastings-offensief moeten be schouwen, dat de Oostenrijkers moet dwingen, troepen van hun Galicische of Zevenbergsche front weg te halen. I In Macedonië hebben de Serviërs Sorowitsj of Sorevicevo, ten W. van bet Zuidelijke einde van het meer van Ostrowo genomen en rukken nu naar Fiorina op. Sorowitsj is een station van Van het Oostelijk gevechtsterrein meldt Wolff het volgende officieel be richt, dd. 16 Sept. Legergr. MackensenEen beslissen de overwinning bekroonde de bekwaam en energiek uitgevoerde krijgsverrich tingen in de Dobroedzja. De Duitsche, Bulgaarsche en Turksche troepen vervolgden de verslagen Rus- siSche en Roemeensche strijdkrachten. Macedoniscb frontNa bet verlies van Malkanidze hebben de Bulgaarsche troepen een nieuwe voorbereide verde digingslinie ingenomen. Merbaalde aanvallen van de Serviërs tegen het Moglena tront tusschen Pozar en de Preslap-hoogte, mislukten. Ten O. van den Wardar niets nieuws. Uit Saloniki verspreidt__ Reuter het volgende telegram dd. 17 bept. De successen van de Serviërs ten W en ten Z. van het meer vau Pebrisko duren voort en dreigen de verbinding tusschen Bulgarije en Griekenland af te snijden. Het officieele Servische communique van heden behelstOns offensief is gisteren over het geheele frout met volkomen succes voortgezet- Naar net zeggen van gevangenen, heeft net juist gerichte vuur vau ouze artilleiie dt.n vijand zware verliezen berokkend. Hij trekt voor ouze imauterie terug, die achtereenvolgens de stellingen van den vijand bezat." Onze krijgsverrichtingen worden krachtdadig voortgezet. Onder den stroom telegrammen, die uit Engeland is losgekomen, is ook een qizonder Reuter telegram, waarin uit voerig üet Eqgelsche vliegwezen wordt behanderd. Alle Engelsche vliegers, met wieu de benentgever heett gesprokeu, zijn net er over eens, dat de Engelschen „de fl - 9 26 .0 9 36 >2 9 47 !7 9 52 i5 10- K) 10 05 - 10 25 M. 3,45 7,00 4,15 7,30 5,45 3,00 5,5i 3,48

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1