\o. 46. Woensdag 13 September f i16- 32e >laai*4!. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. OS KLEM AN, Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. tot 4 regels 25 Centvoor Öroote letters worden naar AO.VERTENTIEN van 1 eiken regel meer 5 Cent. plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Het lystje der oorlogsverklaringen, voorkomende in ons nummer van 6 dezer, was niet geheel juist. We geven hieronder een verbeterde en vermeer derde opgave der oorlogsverklaringen, 31 in getal. 1. 28 Juli 1914. Oostenrijk-Hongarije aan Servië. 2. 2 Aug. 1914. Duitschland aan Rusland. 3. 3 Aug. 1914. Duitschland aan Frankrijk. 4. 3 Aug. 1914. Duitschland aan België. 5. 4 Aug. 1914. Engeland aan Duitsch land. 6. 5 Aug. 1914. Oostenrijk-Hongarije aan Rusland. 7. 5 Aug. 1914. Servië aan Duitsch land. 8. '7 Aug. 1914. Montenegro aan Oostenrijk Hongarije. 9. 12 Aug. 1914 Frankrijk aan Oosten rijk-Hongarije. 10. 12 Aug. 1914. Montenegro aan Duitschland. 11. 13 Aug. 1914. Engeland aan Oosten rijk-Ë(pngarije. 12. 23 Aug. 1914. Japan aan Duitsch land. 13. 25 Aug. 1914. Oostenrijk-Hongarije aan Japan. 14. 27 Aug. 1914. Oostenrijk-Hongarije aan België. 15. 30 Oct. 1914. Rusland aan Turkije. 16. 5 Nov. 1914. Engeland aan Turkije. 17. 6 Nov. 1914. Frankrijk aan Turkije. 18. 7 Nov. 1914. België aan Turkije. 19. 23 Mei 1915. Italië aan Oostenrijk Hongarije. 20. 22 Aug. 1915. Turkije aan Italië. 21. 14 Oct. 1915. Bulgarije aan Servië 22. 16 Oct. 1915. Frankrijk aan Bul garije. 23. 16 Oct. 1915. Engeland aan Bul garije. 24. 17 Óct. 1Ö15. Italië aan Bulgarije. 25. 22 Oct. 1915. Rusland aan Bulgarije. 26. 9 Maart 1916. Duitschland aan Portugal. 27. 27 Aug. 1916. Italië aan Duitsch land. 28. 27 Aug. 1916. Roemenië aan Oosten rijk-Hongarije. 29. 28 Aug. 1916. Duitschland aan Roemenië. 30. 30 Aug. 1916. Turkije aan Roemenië. 31. 1 Sept. 1916. Bulgarije aan Roe menië. De toestand. De atgeloopen week is op verschillen de gevechtsterreinen in Europa zeer bewogen geweest. De Avp. geeft er een kort overzicht van, dat we hier in zijn geheel laten volgen Op het Westertront is ter weerzijden van de Somme een slag geleverd zoo mogelijk nog heviger dan die, welke in de maanden, die achter ons liggen, ter plaatse reeds zyn gevoerd. Volgens de berichten van Duitsche zijde zouden aan dien slag minstens 24 Fr. en Eng. divisien hebben ^deelgenomen. Het resultaat is voor de Entente-troepen zéér belangrijk geweest, althans voor zoover men daarover kan oordeelen zonder de verliezen te weten, die deze aanvallen tengevolge hebben gehad. Zijn deze groot geweest, dan geeft het gebeurde voor het verdere verloop der operatien geenerlei aanwijziging. Is met betrekkelijk geringe verliezen de weerstand van den tegenstander gebro ken kunnen worden, dan bewijst dit eenerzijds de superioriteit van de artil lerie der Entente, berustend op de grootere hoeveelheid ter beschikking staande munitie, anderzijds is dat dan wellicht een teeken, dat het weerstands vermogen der Duitsche troepen ter plaatse tengevolge der vele zware slagen te verduren zijn geweest, raakt uitgeput hetgeen voor de toekomst véél beteeke nend kan zijn. De stoot heeft ook dit keer de diepste wonde gemaakt op het gedeelte van het front, dat onmiddellijk grenst ten Noorden van de Somme n.l. in ruwe trekken op het front ComblesPéronne. Inderdaad wordt zooals de Fransche mededeeling vaststelde: „de opmarsch naar Cléry verontrustend voor de ver dedigers van Péronne". Ten Zuiden van de Somme is het front van Barleux tot Chilly over de geheele lengte vooruitgebracht, Berny, Soyecourt en Chilly zij us reeds achter de Fransche linies gebracht, met Deni- court en Vermandsvillers is dit welhaast het geval. Langs het Engelsche front, de linie Guillemont (geheel in Engelsche handen) tot Beaumont aan de Ancre, zijn op sommige plaatsen eenige geringe voor-( deelen behaald. Lipa is dus, zooals we zeiden, geëindigd met een succes voor de Russen zooals de Duitschers zulks voorzichtig uitdruk ken „een voorbereide achterwaartsche stelling is betrokken, waarin in den loop van den dag (6 Sept.) ook de achterhoede is opgenomen. Op het front in den Zuidelijken Balkan is de strijd even snel als hij was opgeleefd, na de oorlogsverklaring van Roemenië, ook weer verflauwd. Voor zoover er voor de Entente troepen een situatie viel te redden is dit door het ingrijpen van Roemenië dan ook inderdaad geschied. Het vermoeden ligt voor de hand, dat de Entente zal trachten gebruik te maken van de verlegenheid, waarin zich Bulgarije momenteel bevindt, en de Grieken een laatste beslissende slap te laten doen (geruchten daaromtrent zijn er reeds vele) om dan met hulp der Grieken het offensief, wat van den Generaal Sairail reeds lang is verwacht, met de noodige kracht te kunnen inzettenendoorvoeren. Nu ook de Italianen van uit Waloua tegen den Oostenrijkschen rechtervleu gel een soort guerilla-oorlog zijn begon nen, wordt het daar in den zuidelijken Balkan, vooral ook als de Grieken nog een werkzaam aandeel gaan nemen aan den strijd, wel een zéér internationaal gezelschap, waarvan de leiding, uit een militair oogpunt niet te benijden z zijn. Van het Italiaansche front is niets van beteekenis te berichten. Op het Russische front zijn, na een periode van stilstand, de bewegingen weer voortgezet. De grootste krachten zijn ingezet tegen de legergroep onder den Aartshertog Karei van Oostenrijk, vooral voor wat betreft het gedeelte, dat zich uitstrekt ten Noorden van den Dnjestr en voorwaarts vau de Zlota Lipa. Een zeer groot aantal gevange nen (meer dan 15000 op één dag) is op dat frontdeel den Russen weer in handen gevallen. Dat is wel zeer opmerkelijk bij die slagen, die zoo achtereenvolgens in Galicië zijn gevallen, dat er zoo enorm veel Duitschers en Oostenrijkers in gevangenschap geraken. Zoo nu hier óók weer; het aangevallen front was niet veel grooter dan dat terweerszijden van de Somme; de vorderingen der Franschen hier waren zeker niet gerin ger dan die der Russen daar en toch bleef het aantal gevangenen, dat den Franschen in handen viel vér beneden het aantal wat aan Russische zijde werd gemaakt. Al wordt nu niet het verschil in terreinsomstandigheden uit het oog verloren, zoo geett het verschijnsel toch aanleiding om te veronderstellen, dat het peil "der troepen daar niet meer staat op de hoogte van weleer. De slag tusschen Djnestr en Zlota De noordelijke Balkan heeft verras sende operatien te zien gegeven. Terwijl de oorspronkelijk met élan ingezette beweging van Roemeensche voortroepen tegen Zevenbergen een opinarsch vau een groot deel yan het Rumeensche leger in die richting deed vermoeden, komt er in die beweging plotseling stagnatie en verschijnen aan de andere zijde van Roemenië, in de Dobroedsja sterke Bulgaarsch—Duitsche strijd krachten, bezetten belangrijke punten en slaan een beteekenende Roemeensche troepenmacht bij Tutrakan (a. d. Donau, Zuidoost vau Boekarest) met zooveel succes, dat daarbij voor de Roemenen 20000 man en 100 kanonnen, alleen aan gevangenen en veroverd materiaal verloren gaan. Voorzeker een zéér zwaar verlies voor het Roemeensche leger nog geen w7eek, nadat de oorlogs verklaring is overhandig geworden. Een sinister begin tevens en ieder onpartijdig beoordeelaar zal zulks met ons eens ziju een schitterende strate gische daad vau de andere zyde on ier de thans bestaande, zeer moeilijke omstandigheden. Langs het Russiseh-Turksche front ten slotte is in den toestand, zooals deze zich had ontwikkeld tengevolge van het Russische offensief tusschen Kighi eu Neri (ten Noordoosten van Mossul), waaromtrent wij in ons vorig overzicht een eu auder medode ideu, geen beteekenende verandering g ko men. Nog steeds duurt en met name in de buurt van Ognst lat is dus ten Zuidwesten van het Waarneer) de strijd met groote hevigheid voorto n beslis sing is nog niet ingetreden. Omtrent de vraag, of deelneming van Griekenland aan den oorlog noodzakelijk is, bestaat volgens de Secoio verschil van cheening onder de entente mogend heden. Ook moeten zij niet bereid zijn aan Griekenland voor zijn deelneming dezelfde schadeloosstelling te verleenen als zij een jaar geleden hebben geboden. In geen geval zou Griekenland's intree voor de bondgenooten een andere waarde hebben dan generaal Sarrail een rugdekking te waarborgen, er zeker van te zijn dat hij zich niet te midden van een vijandig gezinde bevolking bevindt, en om den archipel van duik- booten te zuiveren. De Secob verneemt dat de bewering, als zou de koning zich met lijf en ziel hebben overgeleverd aan de entente- mogendheden en Wenizelos zijn ver- trouweu hebben geschonken, volstrekt onwaar is. Zijn vertrouweling is nog steeds Zaimis, en hij heeft dezeD slechts vergund Wenizelos als bemiddelaar te gebruiken bij onderhandelingen met de entente. De Corrière della Sera verneemt dat verscheidene Grieksche lichtingen re servisten opnieuw zijn opgeroepen. N. B. Crt. Om de batterij van Damloup. Tot de meest scbokkeude episodes uit den strijd bij Verduu behooren de gevechten, geleverd bij de zoogenaamde batterij van Damloup, die sedert de Duitschers tot in het fort Vaux waren doorgedron gen, van hun zijde blootgesteld wat aan een verschrikkelijk bombardement. De „Petit Journal" betfat over zulk een gevecht het volgende relaas: Des avonds werd een compagne af gelost door een andere en de officieren, in een niet al te veilige schuilplaats te saam gekomen, beraadslaagden ouder elkaar, toen plotseling een bom losbar ste, waardoor een bergplaats van gra naten in de lucht vloog. Twee officieren werden ernstig gewond ter zelfder tijd vielen de Duitschers ons aan. Wij verdedigen ons moedig, maar onder slechte omstandigheden. Duim voor duim vechtende om het terrein, moeten wij het grootste deel der batterij achterlaten. Des morgens heeft de kapitein nog een klein gedeelte det stelling in handen hij heeft zelfs een stukje terrein veroverd. Men moet hem versterkiugen toezenden. De compag nie, welke den vorigen avond pas is afgelost, biedt zich ondanks haar ver liezen aau. Maar het Duitsche vuur uit de groote stukken is zoo hevig dat de twee compagniën elkander niet kunnen bereiken De kapitein ziet zijn compagnie als het ware versmelten, hij heeft zich ten Z. Van zijn batterij teruggetrokken, en na vijftien uren striid verdedigt hij zich nog steeds met 50 manschappen. Bij het vallen van den nacht zijn er nog slechts 22 over. De kapitein van L.houdt zich gereed om aan den strijd deel te nemen. Hij trekt vooruit met een groot verlies aan manschappen eindelijk bereikt hij de eerste groep en te zamen her vatten zij de verdediging 1 Zij vechten AXELSCHE RANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1