No. 45. Zaterdag 9 September 1916. 32e nnrü. Nieuws» en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaan deren. F. DIELEMAN. Een zeer waardeerend oordeel. Landbouw. D't blad verschijni eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. De bijzondere correspondent in Den Haag van de „Daily Express" schrijft in zijn blad een zeer waardeerend artikel over onze Koningin. Hy wijst er op, dat thans voor het eerst weder sedert het uitbreken van den oorlog de verjaardag van H. M. feestelijk mocht gevierd worden en zegt dan, dat 't Nederlandsche volk zich verheugt met en trotsch is op de Ko- niDgin, die er zooveel toe( heeft bijge dragen om Nederland, ondanks de veie dreigende gevaren en de groote moeilijk heden buiten den oorlog te houden. ,Het volk van Nederland weet dit en is zijn Koniagiu oneindig dankbaar. De Hollanders zijn geen geestdriftig ras, maar zij zijn niet koel en het zou een ernstige dwaling zijn te galooven dat zij als natie onvaderlandslievend zijn omdat zij van handel en winstmaken houden. Zij zijn integendeel zeer ge voelig voor alles dat Nederland betreft en houden er in het geheel niet van, dat men critiek op hen oefent. Zij zijn een dapper en knap volk en zoo men hun een oorlog opdrong, behoefde men er niet aan te twijfeleu, dat zij geduchte vijanden zouden zijn voor Ret land, dat roekeloos genoeg zou zijn om met hunne neutraliteit, hunne onafhankelijkheid en hun gehechtheid aan hun vorstenhuis te spotten. „Wilhelmina is waarschijnlijk een der populairste Koninginnen, die ooit op een Europeesche troon hebben gezeten. Zij heeft alles en niets gedaan om die populariteit te winnen. Niets van die goedkoope en theatrale soort, niets wat vertoon heet, niets in den stijl der Hohenzollerns vóór den oorlog. Maar zij heeft alles gedaan om haar volk te doen begrijpen, dat zij zijn ware leidster is, dat niets haar zoozeer ter harte gaat als de welvaart der zeven millioen onderdanen, die het haar moeilijke taak is, gelukkig en welvarehd te houden." Van ons leger zegt de schrijver, dat het twee jaar geleden 400,000 man sterk was, doch thans tot 650,000 mau is gestegen. De infanterie was steeds goel, maar de. artillerie niet en er was gebrek aan munitie. Thans is'het leger zoowel wat manschappen als wat ar tillerie betreft eene geduchte strijd- machine. Laat zij die een aanval willen wagen, maar opkomen. Zij zullen ont vangen worden zooals zij verdienen. De Koningin heeft er veel toe bijge dragen om het leger zoo krachtig te maken. Zij heeft alle plaatsea bezocht waar troepen langs de grenzen lagen, is uitstekend met militaire zaken op de hoogte en is feitelijk, zooals de schrijver zegt, opperbevelhebber van het leger. Ook wat de buitenlandsche politiek betreft heoft zij steeds krachtig gewerkt en geen officieel antwoord aan een der groote mogendheden heeft „Plein, 27" verlaten dan nadat zij het gezien had. Vervolgens wijdt de schrijver uit over wat H. M. gedaau heeft om in dezen moeilijken tijd hulp te verleeuen aan de eigen onderdanen en aan de vreem delingen, die ze behoefden. „En de Belgische vluchtelingen uit de eerste oorlogsmaanden weten, wat zij aan het vriendelijk hart van de Koningin van Nederland verschuldigd zijn. Dat mo gen zij nooit vergeten." Avp. Hoofdbestuursrergadering der Z. L. M. Dinsdag werd te Goes onder voorzit terschap van den heer Dominicus, hoofd bestuursvergadering gehouden der Z. L. M. Omtrent het in deze vergadering verhandelde ontleenen we het volgende aan de M. Crt. Op een vraag van den heer Van Westen, die er op wees, dat men in de vorige vergadering met den kapitein, belast met de hooivordering in Zeeland, niet tot een definitieve afspraak was gekomen welke hoeveelheden voor het eigen bedrijf als norm konden worden vastgesteld, deelde de voorzitter mede, dat de later gepubliceerde cijfers te weten 1500 K.G. hooi per stuk vee, 10 K.G. per paard per dag, 5 K.G. voor een jong paard en 4 K.G. voor een jong rund z. i. wel als vaststaande mogen worden aangenomen. Van een prijs van 60 zal in de toekomst wel geen sprake meer kunnen zijn. 0 De prijs zal nu door bemiddeling van den Commissaris der Koningin vastgesteld worden. De heer Stevens deelde mede, dat volgens door hem ingewonnen inlich tingen eerder van een prijs van 6 per 1000 K.G. mag gesproken worden. Inmiddels kan dit nader onderzocht worden. De voorzitter achtte het wenschelijk met den kapitein hierover in nadere discussie te treden. De heer Van Westen wees nog op de onbillijkheid, dat van Schouwen 2 pet. en van de andere deelen van Zeeland slechts 1 pet. wordt genomen. Ook deze kwestie zou ouder de oogen van de betrokken autoriteiten gebracht kunnen worden. De voorzitter deelde mede, dat de Broodcommissie voorloopig overleg met de Z. L. M. niet noodig acht. De heer Kielstra lichtte dit toe en wees er op, dat dit overleg door den voorzitter en secretaris der betrokken commmissie op het oogenblik ontijdig werd geacht. Hem was medegedeeld, dat overleg zou gepleegd worden met de pl. bemiddelingsbureaus inzake de aan den landbouwer te laten hoeveel heden. In de toekomst hield de commis sie zich evenwel voor nadere samen werking aanbevolen. De heer Stevens wees er op, dat hij uit Den Haag nog geen voldoende iustructies ontving, al was reeds toege zegd, dat de vorige week reeds maat regelen inzake de zaaigranen zouden getroffen worden. Het is daarom niet mogelijk de burgemeesters op hun vra gen reeds afdoende te antwoorden. De heer Welleman deelde mede, dat hij eeuigen tijd geleden reeds trachtte een commissie samen te stellen, welke in overleg met de Rijks Landbouw- leeraren, de hoeveelheden zou vaststel len, welke op elke boerderij zouden kunnen achterblijven. De heer Kielstra wees er, aan de hand van een gepubliceerde circulaire, op, dat de burgemeesters inlichtingen kunnen krijgen van de.pl. bemiddelings bureau!. De heer Hanken meende bepaalde cijfers gevonden te hebben in een publicatie van het Centraal Bureau. De heer Kielstra wees er op, dat deze cijfers niet als norm kunnen worden aangenomen. De heer Stevens wilde de opgaven der landbouwers door de pl. bemidde- lingsbureaux doen controleeren. De boeren kunnen dan toch elk voor zich bij de burgemeesters opgeven wat zij willen behouden. De heer Van Westen wees er op, dat men in Zierikzee-een pakhuis en een controleur vroeg. Daarbij werd medegedeeld dat de boeren, die iets wilden verkoopan, zich tot de burge meesters konden wenden. Zij werden dus vrij gelaten te verkoopen, wat zij kunnen missen. De heer Hanken wees er op, dat het dan wenschelijk is niets te verkoopen, anders steekt later de handelaar de winst in den zak. De heer Kielstra wees er op, dat kleine boereu soms moeten verkoopen om geld in handen te kunnen krijgen. De heer Hanken was van oordeel, dat dan juist de minst kapitaalkrachtige landbouwers de dupe zouden worden. De heer Welleman zag voornamelijk voor gerst groote speculatie tegemoet. De heer Zwagerman achtte het wen schelijk, dat de Z. L. M. spoed'g met een voorstel komt. Een dergelijk voorstel zou in overleg met de pl. bemiddeliugs- bureaux kunnen opgemaakt worden. Een centrale commissie zou de gegevens kunnen verzamelen. Reeds thans kan een commissie benoemd worden en dadelijk aan het werk gaan. De heer Hanken bepleitte de wen- schelijkheid, de in de vorige vergadering benoemde commissie dan met de heeren Stevens en Zwagerman uit te breiden. De heer Van Dixhooru wilde een middenweg inslaan. Aau de hand van een vast te stellen maatstaf zouden de boeren zich tot de burgemeesters kunnen wenden. De commissie zou dezen maat- gtaf moeten maken en publiceereu. De voorzitter achtte eveneens een dergelijken leiddraad gewenscht. De heer Van Vredenburgh drong eveneens op het thans vaststellen van een leiddraad aan. De landbouwers moeten zoo spoedig mogelijk hun voor raden opgeven. De heer Kielstra wees er op, dat wanneer de Z. L. M. geen leiddraad geeft, de Centrale Broodcommissie dit zal doen. De heer Stevens achtte dit toch niet te voorkomen. De heer Welleraau drong op het zoo spoedig mogelijk zenden vafieen circu laire aau. Reeds Zaterdag zou meu dau de opgaven der boeren kunnen bqzitten. pe heef Zwagerman zou zoo spoedig mogelijk het Centraal Bemiddelings bureau een vragenlijst willen doen rondzenden. De voorzitter was er voor, dat de boeren zelf aan de burgemeesters schrij ven, wat zij willen behouden met opgave van het aantal stuks vee dat zij bezitten. De heer Stevens beloofde een spoedige hulp in deze. De circulaire gaat dan naar de burgemeesters en naar de bemiddelingsbureaux. Daartoe werd besloten. De voorzitter deelde nog mede, dat het dag. bestuur den Minister telegra fisch verzocht heeR spoedig een regeling voor de zaaigrauen vast te stellen. Thans kwam het plan-Van Dixhoorn in behandeling. De heer Van Dixhoorn deelde mede, dat het bestuur zijner afdeeling zijn zienswijze deelt. Spreker achtte de medewerking van iederen landbouwer in de naaste toekomst noodzakelijk. Met het oog op den oogst 1917 staat thans den landbouwers da gelegenheid open eventueele moeilijkheden te onder vangen. Er is volksvoedsel noodig. Men moet daarin dus vo'orzien door een deel van zijn bouwland voor de teelt daarvan ter beschikking te stellen. In Zeeuwsch-Vlaanderen verbouwt men broodkoren in deu vorm van tarwe en rogge, aardappelen, bruine boonen, groene erwten, gerst, haver, suiker peeën, vlas en koolzaad. Met het oog op den wisselbouw zou het z. i. wenschelijk zijn drie tiende van het bouwland voor deu verbouw van volksvoedsel te bestemmen. Verbouw van gerst en voedsel voor sleperspaarden en luxe paardea was z. i. niet noodzakelijk. Men moet uit sluitend rekening houden met de volks voeding. Wanneer Zeeland een rege ling treft stemt wellicht het overige deel des lands daarmede in. Men zou den minister dus kunnen adviseeren. Prijsbepaling is buitengesloteu. De voorzitter achtte het eveneens noodzakelijk om ongewenschte maat regelen te voorkomen, zelf de hand aan deu ploeg te slaan. De heer Suyder vroeg of het de be doeling is de landbouwers in de keuze van voedingsmiddelen vrij te laten. De heer Van Dixhoorn wilde zooveel mogelijk met de plaatselijke omstandig heden rekening houden. In elke ge meente zou de verbouw gecontroleerd kunnen worden door een commissie. De heer Welleman deelde mede, dat Kruiuiugen niet vooruit wilde loopen op de regeeringsmaatregeleu. Evenwel zullen er zoovele zaaiplanueu komen, dat een uniforme regeling voor het geheele land nog wel wat op zich zal laten wachten. Wellicht kan men thans beter een auderen weg inslaan. Wan neer de regeering meedeelt, dat ons land het volgend jaar nog op eigen productip is aangewezen, zou een be paling iu het leven geroepen kuuuen worden, dat het volksvoedsel evengoed zal betaald wordeo als de speculatieve handelsgewasseu. Men zou dus een premie op den verbouw kuuuen stellen

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1