So. 44. if oensdag 6 Sept 1910- 1 32* «laan?. [7\ ^Nieuws-en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, ilde. axel. Buitenland. DE OORLOG. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en rijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent.' Greote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. en. sluitingen elijks: 5,35b 7,05 >,3ób >,05 m hoogste Nu er zich nog steeds meer mogend heden, groot en klein, aan het krank- linüige oorlogswerk wagen, kan het voor een deel onzer lezers misschien eenig6 belangstelling wekken, hoeveel en welke oorlogsverklaringen we nu al gehad hebben. Hier zijn ze. 1. 28 Juli 1914, Oostenrijk Hongarije aan Servië. 2. 2 Aug. 1914, Duitschland aan Rusland. 1 3. 3 Aug. \914, Duitschland aan Frankrijk. 4. 3 Aug. 1914, Duitschland aan België. 5. 4 Aug. 1914, Engeland aan Duitsch land. 6. 5 Aug. 1914, Oostenrijk-Hongarye aan Rusland. 7. 5 Aug. 1914, Servië aan Duitsch land. 8. 7 Aug. 1914, Montenegro aan Oostenrijk-Hongarije. 9. 12 Aug. 1914, Frankrijk aan Oosten rijk Hongarije. 12 Aug. 1914, Montenegro aan Duitschland 13 Aug. 1914, Engeland aan Oosten- rij k-Hongarije. 23 Aug. 1914, Japan aan Duitsch land. 25 Aug. 1914, Oostenrijk-Hongarije aan Japan. 27 Aug. 1914, Oostenrijk-Hongarije aan België. 31 Oct. 1914, Rusland aan Turkije. 5 Nov. 1914, Engeland aan Turkije. 6 Nov. 1914, Frankrijk aan Turkije. 7 Nov. 1914, België aan Turkije. 25 Nov. 1914, Afghanistan aan Rusland. 25 Nov. 1914, Afghanistan aan Engeland. 23 Mei 1915, Italië aan Oostenrijk- Hongarije. 9 Maart 1916, Duitschland aan Portugal. 27 Aug. 1916, Italië aan Duitsch land. 27 Aug. 1916, Roemenië aan Oosten rijk-Hongarije. 28 Aug. 1916, Duitschland aan Roemenië. 1916, Bulgarije aan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. dalatz en andere plaatsen, al zullen de Roemenen trachten het in Boekarest te beletten, Hij vreest ook voor de Joden in Roemenië. „Hoe is 't mogelijk", schrijft de cor respondent van de grens, „dat de twee jaren vol bloed en gruwelen aan de harten van de weinige gelukkigen, die slechts toeschouwers van dit zinnelooze ontzettende razen zijn, niet den heiligen eed hebben ontlokt, ten minste het eigen land voor de vreeselijkheid van den oorlog te bewaren En zoo zie ik den oorlog oo'c over deze bergen schrijden." Als hij op Hongaarschen grond staat vraagt hem een kapitein: „Wat is het nieuws uit Boekarest „Oorlog, antwoordt hij. Men wil het niet recht gelooven. Even later is hij in Kroonstadt. »De avond valt over de schoone, bedrijvige stad. In de tuinen branden lampan boven de tafels van eteüde menschen. Er speelt muziek, in den schouwburg wordt een operette gegevenmaar de vele menschen uit Boekarest hebben toch een zekere onrust teweeg gebracht. Tegen 11 uur ontstaat in het voorportaal van het Hotel Krone eenig gedrang. Twee generaals komen, stafofficieren telefoneeren met Boedapest. Een half uur later weet heel Kroonstadt het Roemenië heeft aan de monarchie den oorlog verklaard. Als met één slag gaan alle lichten uit. Op straat loopen de menschen te hoop, in de kazernes wordt alarm geblazen, een angstige schok o-aat door de heele stad. Dertig kilo meter van hier is hier de oorlog begon nen. Men luistert in de donkere sterloozen nacht, een zwaar noodlot komt door de duisternis aangeschreden." N. R. Crt. De geallieerden erkennen geenszins dat zij de nederlaag geleden hebben, integendeel zeggen zij, de Bulgaren hebben de nederlaag geleden, en dat blijkt daaruit, dat zij hun offensief hebben gestaakt. De Daily Chronicle verneemt uit Athene, dat de Bulgaren ten Westen van het meer van Ostrowo weer eenige kiffimeters zijn terug gegaan, en wel tot aan den Kitl'i Dervendpas. N. R. Crt. 26. 1916, Turkije aan misschien het eerst 1 September Roemenië. 27. 2 September Roemenië. Wie volgt Griekenland is aan de beurt. Dr. Leo Lederer, de correspondent van het Berlinpr Tageblatt te Boekarest - die zijn blad al eenigen tijd op het deelnemen van Roemenië aan den oorlog tegen de centralen had voorbereid - is vijf uur voor de oorlogsverklaring de Roemeensche grens overgegaan. Hij maakt zich bezorgd over het lot van de vele onderdanen van de landen, waarmee Roemenië nu in oorlog is, omdat hij voorziet dat de Russen spoedig de Roemeensche politie in handen zullen nemen, tenminste in Jassy, Braila, Over de Roemeensche legeraanvoer ders vertelt de Daily Mail: Generaal Iliescu, de chef van den generalen staf is een in Frankrijk gevormd geuieofficier en deskundige op artilleristisch gebied. Hij is 48 jaar en in het leger zeer gezien. Generaal Avarescu, aanvoerder van een legercorps, komt van de kaval lerie. Hij is chef van den staf in den Balkanoorlog geweest en heeft den vuurdoop gehad in den Russisch Turk.- schen oorlog van 1877- Evenals hij is ook generaal Coanda in Frankrijk ge vormd. Kolonel Rudcanu heeft de laatste twee jaar in Parijs vertoefd als leider der Roemeensche militaire missie. Hij heeft verscheidene gevechten op het westelijk front bijgewoond. W. R. crt. Van het Macedonisch gevochtsterrein komen berichten, waaruit blijkt, dat nog altijd beide partijen zeer trotsch zijn I over hetgeen zij hebben verricht. Het jongste officieele bericht der Bulgareu gaf te kennen, dat het Bulgaarsche offensief iu Macedonië voorloopig afge- loopen is. De Bulgaren bevestigen de stellingen, die zij hebben ingenomen, en spreken daarbij de meening uit, dat de tegenpartij door de geleden nederlagen niet meer in staat is, zijn voorgenomen offensief ten uitvoer te brengen. Italiaansche bladen vernemen, dat in verschillende Grieksche plaatsen oproer is uitgebroken. Het zou er tot botsingen tusschen de aanhangers der regeerings- partij en de Weneziolisten zijn gekomen N. R. Crt. De Engelsch-Fransche vloot, die voor den Piraeus is verschenen, kwam, blijkens een telegram uit Athene aan de Times, van Saloniki. Ze wordt door een Fransch admiraal gecommandeerd. Een deel van de schepen ligt in de baai van Salamis en in de baai van Phalaron. N- R- cr"' Ingevolge afbreking van het verkeer met Roemenië is den Roemeenschen zaakgelastigde te Konstantinopel mede gedeeld, dat de' Turksche regeering, evenals de beide keizerrijken, zich met Roemenië in oorlog beschouwt en wel van 30 Augustus 's avonds acht uur at. N. R. Crt. 'In den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft een troep gendarmerie vau de nationale vrijwilligers de ka zernes te Saloniki omsingeld, waarvan het garnizoen geweigerd had met hen samen te werken. Zij sneden de water leiding at en verhinderden den toevoer van levensmiddelen. Tegen 4 uur poogden een 60-tal militairen van het garnizoen een uitval te doen om zich van levensmiddelen te voorzien. Er werden geweerschoten gewisseld en de troepen waren genood zaakt naar de kazerne terug te keereu. Twee soldaten en een gendarme werden gedood, twee vrijwilligers gewond. Generaal Sarrail kwam tusschenbeide teneinde verder bloedvergieten te voor komen. Het garnizoen gat zich aan de Franschen over onder de volgende voorwaarden: De troepen zullen wor den ontwapend en geïnterneerd in het kamp te Zeitunlik buiten de stad. De officiereu behouden huu degen en geven hun woord van eer om zich niet te mengen in de zaak der revolutionairen. De kazernes worden voorloopig door de Franschen bezet. Het garnizoen van het fort Kara- boermi is eveneens omsingeld en heeft zich onmiddellijk overgegeven nadat het kennis had gekregen van de over gave der troepen te Saloniki. s N. R. Crt. De duur van den oorlog. Uit St. Petersburg is aan de Daily Telegraph geseind: De Russische minister van oorlog heeft in een persgesprek als zij n meening te kennen gegeven dat de successen der geallieerden en de tus- schenkomst van Roemenië het einde van den oorlog zullen verhaasten, doch dat niettemin .een winterveldtocht nood zakelijk zal zijn. M crt- Russische troepen over de Donau. Volgens de „Agence-des Balkans" zijn Russische troepen van het leger ouder o-eneraal Iwanof reeds Zaterdagavond op pontonbruggen over de Donau ge trokken. De Russen waren vergezeld van drie divisies Servische troepen, samengesteld uit Servische vluchtelin gen, Rumeniërs en vrijwillige uit Ame rika. Deze troepen moeten drie weken geleden te Odessa door den tsaar zijn geschouwd. Zij werden in extra-treinen door Rumenië naar 't Z. vervoerd. De „Birsjewya Wjedomosti verneemt uit Bukarest dat reeds op 19 Aug. 450.000 Rumeniërs onder de wapenen stonden. Een sterk Russisch leger zou door de Dobroedsja op Roestjoek aan rukken, waarheen zich tegelijk aanzien lijke Rumeensche troepenatdeelingen begeven die bij Silistria en Giurgiu zijn samengetrokken. Avp. Vrijdagochtend om 10 uur is den Roemeenschen gezant te Sofia de oor logsverklaring van Bulgarije aan Roe menië overhandigd. 's Ochtends vroeg was in de slraten een oorlogsmanitesc aangeplakt. N. R- Crt. Nederland en de oorlog. De Parijsche correspondent van de N. Rcrt. seint De Londensche correspondent van de Echo de Paris acht, na een nauw Keurig onderzoek, de aanmerkiugen van de Morning Post en Daily Mail op het Engelsche beleid in zake de blokkade van Skandinavië en Nederland ODjuist. Het middel om de tekortkomingen van de blokkade goed te maken, zegt hij, hebben wy in de hand. Wij moeten de Hollanders voor huu waren den prijs betalen dien de Duitschers betalen. Kunstniestconimi-sie. Het bestuur van het Nederl. Laud- bouwcomitA zegt in een adres aan den minister vim laudbouw, Qat er iu landbouwkringen groote ontstemming heerscht over de wijze, waarop de door de regeering ingestelde Kunstmestcotxf- missie werkt; in ieder geval stelt de afnemer van kunstmest in de werkwijze dier commissie niet dat vertrouwen, dat in een Rijkscommissie behoort te worden gesteld. i Het maakt zeer sterk den indruk, aldus wordt in het adres gezegd, dat, vooral bij de vaststelling van de prijzen en vergoedingen, aan tien handel uit ta betalen, veel meer wordt rekening ge houden met de belangen van dien handel, dan met de belangen van deu consument. M. a. w. het maakt den indruk, dat de handel buitensporig hooge winsten maakt, ten koste van den landbouw; de zeer hooge dividenden, door de kunstmestfabrieken uitgekeerd, geven steun aan deze opvattiug. Adressant is van oordeel, dat de winsten van producent en handelaar 3,45 7,05 4,15 7,30 5,45 8,30 5,53 3,48

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1