No. 43. Zaterdag 2 September 1916. 32e JaarjX. n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuw sc li-Vlaander en. F. DIELEMAN, Gemeenteraad van Axel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL./ ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertentiëD worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Zitting van 29 Augustus 1916. Tegenwoordig de hh. Lamaitre, van Driel, Oggel, P. Dekker, Smies, de Peijter en Wolfert. Afwezig de hh. Kruijsse, Dregmans, F, Dekker en Dieleman. Voorz. dhr. L. J. den Hollander, Secretaris dhr. J A. van Vessem. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. I. Mededeeling ingekomen stukken. a. Missive van Ged. Staten houdende goedkeuring van een raadsbesluit, be treflende ruil van gemeentegrond tegen particulieren eigendom. Voor kennis geving aangenomen. b. Kennisgeving van dhr. D. A. van Houte, dat hij zijne benoeming als lid van de Commissie tot wering van Schoolverzuim aanneemt. Voor kennis geving aangenomen. c. Brief van Ged. Staten houdende bezwaar tegen het raadsbesluit betref fende het toekennen van een duurte toeslag aan den Gemeente-Ontvanger. De Voorz. zegt, dat de tractementen van Burgemeester, Secretaris en Ont vanger door de kroon worden geregeld, en in dit geval een duurtetoeslag als een verhooging van Saiaris wordt aan gemerkt. Daarom stellen B. W. voor hem als boekhouder der gasfabriek een duurtetoeslag te geven. Sommige raadsleden vreezen dat dit zoo'n klein bedrag zal zijn. De Voorz. stelt zich voor deze zaak op bevredigende wijze voor den Ontvan ger te kunnen regelen, om dan in een volgende vergadering een besluit te nemen. Aldus wordt besloten. d. De Voorz. stelt namens B. W. voor om de ziekenbarak over te nemen de waarde van de barak is heel wat hooger dan de kosten van verplaatsing die 4- f 180, zullen bedragen. Dhr. Oggel vindt dat bedrag nog al hoog. De Voorz. zegt dat eene vroegere verplaatsing 150, heeft gekost, en dat hij het al aan meer personen heeft gevraagd wat zoo'n verplaatsing zou kunnen kosten, maar dat steeds een dergelijk bedrag werd genoemd, boveu- dien moeten aan het voetstuk nog al enkele nieuwe ribben worden aange bracht. Met algem. stemmen wordt besloten tot overname. e. Kennisgeving van dhr. Ivruijsse dat hij wegens ambtsbezigheden de ver gadering niet kan bijwonen. Voor kennisgeving aangenomen. Van dhr. Dieleman was een mondelinge kennis geving ingekomen. Twee adressen, één om verhooging van jaarwedde en eeD om subsidie voor een liefdadige instelling, die beide te laat waren ingekomen voor behandeling worden gerenvoijeerd naar B. W II. Voorloopige vaststelling gemeen terekening over 1915. De commissie van onderzoek rapporteert bij monde van dhr. Smies dat een post van 11. onder een ander hoofdstuk dient te worden gebracht, hetgeen bereids door den Secretaris is veranderd. De rekening wordt vastgesteld in ontvang tot een bedrag van 61912.OU/s en in uitgaaf tot een bedrag van 59227.60. III. Goedkeuring rekening gasfabriek over 1915. Deze was in handen tot onderzoek van de hh. de Feijter, P. Dekker en F. van Driel. De commissie rapporteert bij monde van den heer de Feijter dat zij de rekening in orde hebben bevon den en adviseeren tot goedkeuring, doch meent te moeten opmerken dat de verbruikte hoeveelheid krachtgas afzon derlijk diende te worden vermeld, en dat overigens de commissie van oordeel is, dat de gasprijs in overeenstemming moet gebracht worden met de uitgaven. De Voorz. acht de opmerking der commissie zeer juist. De rekening wordt hierna goedgekeurd in ontvang op 28943.5673 en in uitgaaf op 34283.69, alzoo met een tekort van 5340.127 IV. Goedkeuring rekening Burgerlijk Armbestuur over 1915. Bij monde van dhr. Oggel adviseert de commissie (Smies-Oggel-Dieleman) tot goedkeuriug der rekening, daar geen op- of aanmerkingen te maken zijn. De rekening wordt vastgesteld tot een bedrag in ontvang van 5154.85 en in uitgaaf tot een bedrag van 4996 03, dus met een batig saldo van 158 82. V. Aanbieding gemeentebegrooting voor 1917. De begrooting bedraagt in ontvang en uitgaaf de som van 73198.861/s, eu wordt tot onderzoek in handeu gesteld van eene commissie, bestaande uit de hh. Dieleman, van Driel en F. Dekker. Dhr. van Driel neemt de benoeming aan VI. Aanbieding begrooting gasfabriek voor 1917. De begrootiug bedraasd in ontvang en uitgaaf de som van ƒ47719, en wordt in handen gesteld van dezelfde com missie. Dhr. van Driel neemt de be noeming dan. VII. Aanbieding begrooting Burgerlijk Armbestuur voor 1917. De begrooting bedraagt in ontvang en uitgaaf de som van f 12500, en wordt in handen gesteld van eene commissie, bestaande uit de hh. Smies, Wolfert en van Driel. Dhr. van Driel protesteert tegen de benoeming omdat hij reeds in 2 commissies zitting heeft, waarna iu zijn plaats wordt benoemd dhr. P. Dekker. Allen laten zich de benoeming welgevallen. VIII. Wijzigen begrooting gasfabriek over 1916. Wordt met algemeene stemmen goed gekeurd. IX. Voorstel van B. en W. tot ver hooging van den gasprijs. De Voorz. zegt dat door B. en W eens het standpunt was ingenomen om niet tot verhooging van den gasprijs over te gaan, maar de prijs van de kolen gaat maar steeds in de hoogte, en dat heeft B. en W. doen besluiten het ingenomen standpunt te verlaten en voor tp stellen om den gasprijs met 1 cent te verhoogen, en dus het muntgas te brengen op 11 cent, het lichtgas op 10, het kookgas op 9 en het industriegas op 8 cent voor kleine en op 77s ceDt voor grootere afnemers. De gascommissie gaat gedeeltelijk met B. en W. mede n. 1. voor wat betreft de verhooging van munt-, licht- en kookgas, omdat zij van oordeel is, dat zulk3 gerekend kan worden onder levensbehoeften, maar zou het industrie gas willen verhoogd zien tot 10 cent per M8., aangezien hiervan hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt door personen, die thans aanzienlijke winsten maken, met name in de vlasindustrie, en de commissie vindt het onnoodig, dat die winsten gemaakt worden ten koste van de gemeente. Dhr. De Feijter zegt dat globaal be rekend het verbruik van industriegas per jaar 200000 M8. is, wat tegen eene verhooging van 1 cent nog maar 2000 zou opbrengen, terwijl er een tekort is van 5000. Wel is waar zijn er som migen, die zeer groote winsten maken, maar er zijn ook verbruikers, die daar niet toe behooren, en toch ook tot onze afnemers behooren. Nu ligt het op den weg der gemeente om de industrie te helpen bevorderen, en als de gasprijs te hoog wordt, dan gaan ze zuiggas gebruiken, en dan zijn we ze voor goed kwijt. De toestand zal zoo met blij ven, er zal ook weer een andere tijd komen Da Voorz. zegt dat het voor hem zeer moeilijk is om als lid van het Dag. Bestuur en tévens lid van cte gascom missie te adviseeren, maar hij vraagt ook zal die toestand zoo blijven; op 'toogenblik zijn er gemeenten, met 5 a 6 vlasfabrieken, waar er vroeger geen enkele was. Er wordt wel eens ver ondersteld dat hoe meer gas gebruikt wordt hoe nadeeliger voor de gemeente omdat de kolenprijs zoo hoog is, maar dit is een dwaling. Hij heeft zich eene rekening laten overleggen vanhet motorengasverbruik over de maand Juni, waaruit blijkt dat, ondanks den hoogen kolenprijs toch nog een voordeel was behaald van 87,76. Dhr. Oggel zegt dat die berekening gebaseerd is op een kolenprijs van j 19, maar wat zouden ze nu kosten25 De Voorz. zegt dat ze nu 22 zullen worden. Hij zou nu het voorstel willen doen om bij wijze van proef gedurende 3 maanden de gasprijzen met 1 cent te verho'ogen, en het krachtgas van 8 op 10 cent te brengen. Dhr. OggelKan dat met het oog op de begrooting De Voorz.Die kan altijd gewijziscd worden. Dhr. De Feijter: Kan dat niet met 1 Sept. ingaan, waarom moeten we wachten tot 1 Oct. De Yoorz. heeft daartegen geen be zwaar waarna met 5 tegen één stem (die van dhr. Lamaitre) wordt besloten tot het voorstel van deu Voorz. ingaaude 1 Sept. 1916 en eindigende, zoo mogelijk 1 Jan. 1917. X. Voorstel van B. W. tot ver hooging der jaarwedden van directeur, stokers en hulp-stokers der gasfabriek. Het voorstel van B. W. is om het tractement van den Directeur met 200 te verhoogen, dat van de stokers te brengen op 13 en dat van den hulp stoker op /'ll per week. Het college voert als argument aan dat het tracte ment in vergelijking met andere direc teuren zeer laag is. De gascommissie stelt voor met het oog op den ongunstigen fiuancieelen toestand der fabriek het'tractement met 100 te verhoogen, en het salaris van de stokers, vast te stellen conform het voorstel van B. W. Dhr. Smies acht een verhooging van f 100 voldoende, om reden hij licht en vuur gratis heeft, vrije huishuur en een grooten tuin, dat wordt met nog andere voordeelen al een aardig tractementje. Dhr. Lamaltre zegt dat de Directeur zeer goed op zijn zaken past en admi nistratief goed op de hoogte is, waarom hij er voor zou zijn om met 200 te verhoogeD. Dhr. van Driel vraagt hoe groot zijn salaris nu is. De Voorz. :-/"900 plu3 woninghuur, dus 1050. Vuur en licht kan op ongeveer 100 gerekend worden en de tuin op f 50, dus samen zoowat f 1200. Dhr. de Feijter wil met het oog op de capaciteiten van den Directeur het voorstel van het Dag. Bestuur steunen. Dhr. Oggel zou liever nog eens in besloten vergadering er over spreken. Dhr. Lamaltre acht dat niet meer noodig, er is al zooveel en zoo dikwijls over gesproken. De Voorz. wil daarvoor de vergade ring wel even sluiten, als de leden er 'niets op tegen hebben. Niemand ver klaart zich er tegen, zoodat is aange nomen de zaak verder met gesloten deuren te behandelen. Alvorens de openbare zitting op te heffen heeft de Voorz. nog eenige mede- deeliugen te doen. De Voorz. zegt dat de Raad zich wel zal herinneren, dat er indertijd over gehandeld is- om een reuklooze beer- ruiming in te voeren. Hij zegt per soonlijk naar Schiedam te zijn geweest, en daar te hebben gesproken met den Directeur van deu reinigingsdienst, die eenige cijfers genoemd heeft van instru menten, die strikt zouden noodig zijn voor eene volledige werking. Dit zou te samen beloopen de som van 2405. B. en W. hebben geen voorstel, doch voelen geen vrijheid om voor te stellen tot aanschaffing over te gaan. Nu hebben verleden week B. en W. eene bespreking gehad met een ingezetene, en die zou bereid zijn om een stuk grond, gelegen in deu Smitsuhorrepolder, te verkoopen voor plus minus 1250. Ook is hij genegen om den grond gratis af te staan, mits de gemeeutè de putten metselt, en de er in gebrachte t'aecaliën voor hem zijn. De Voorz. deelt nog mede dat in IJzendij ;e karren gebruikt worden met een gummi-sluiting vau het deksel, deze karren kosten per stuk 425.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1