V <fl L Yo. 4-2 VI'oensdag 30 Augustus 1916 a j iJ 32e dirt*. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, de. Buitenland. Binnenland. Saje Dit blad verschijnt, eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent.' Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. jks: DE OORLOG. De voordeelen, door de Engelschen en Franschen de vorige week gemeld, erkenden de Duitschers volkomen. We lebben over dien nieuwen ruk al gen- sproken. De vermeestering van het overgeschoten deel van het dorp Maure- las was er het voornaamste resul- aat van. Vrijdag zijn de Engelschen weer een laar honderd meter vooruitgekomen op lea Noordoostelij keu hoek van hun nieuwe stellingen, terwijl zij hun winst vaa den vorigen dag ten Zuidoosten van Thiepval eenigszins hebben ver groot. De Duitschers voerden ettelijke tegenaanvallen uit. Op het Oostelijk gevechtsterrein duurt e nieuwe stilstand nog voort. Van het Macedonisch gevechtsterrein meldt de N. R. Crt. de volgende be- (richten De Bulgaren zetten in het gebied tusschen Stroema en Mesta hun op- marsch in de richting van het zee strand voort. Zij zijn de Angista overgetrokken en melden nu de bezetting vau een aantal orpep op den Boernar Dag, het ge bergte dat tusschen de Angista en de kust ligt. Eugelsche cavalerieafdee- liagen, die zich voor de Bulgaren in' ce richting van de Golt van Ortano terugtrekken, hebben op hun terugtocht de bruggen over de Angista vernield, maar kouden blijkbaar niet beletten, dat de Bulgaren er toch over zijn ge trokken. Verder naar het Oosten namen de lulgaren bezit van de hoogten ten N. vau Kawalla, maar lieten deze stad, waar niig Grieksch garnizoen ligt, voor- loopig nog ongemoeid. Kawalla is op een landtoug^ebouwd. Misschien laten de Bulgaren de Grieken er wel stil zitten. Daarvoor zou de overweging kunnen pleiten, dat zij door de bezetting vau de stad de Grieksche gevoelens zouden kwetsen en de bondgenooten baar van zee uit zouden kunnen bom bardeeren, hetgeen zij kwalijk kunnen doen, als er een Grieksch garnizoen blijft. Hier is echter niets met zeker heid van te zeggen. Duidelijk is even wel, dat verdere rechtstreeksche actie vau Balgaarsche zijde wacht op de voltooiing van de bezetting van het gebied tusschen Stroema en Mesta Aan de uitmonding van laatstgenoemde rivier zijn de Bulgaren al aan de kust Nieuwe Oorlogsverklaringen. Alsof de oorlogsfakkel nimmer terrein genoeg bezit, zoo is ze thans weer op nieuw gebied gezwaaid, brand en moord stichtende, zonder weerga. Gisteren lazen we, dat nu Italië ook nog den oorlog heeft verklaard aan Duitschland. Terwijl ook Roemenië de zijde der Entente kiezende, Zondag aan Oostenrijk-Hongarije den oorlog ver klaarde. Wat Italië betreft, dit kende nu reeds een jaar de ellende van oorlogvoeren, en heeft gemeend, dat die niet veel grooter kon worden, door ook tegen Duitschland het zwaard te trekken. Maar Roemenië wist slechts uit de verte, van over de grenzen, wat oorlog voeren met zich bracht. Het zal dit nu met een bevolking van zeven en een half millioen zielen ook aan den lijve voelen onverschillig of men er winst of verlies bij heelt. Naar aanleiding van de terugkomst der Deutschland heeft een medewerker van de Tagliche Rundschau met Hei- neken, directeur-generaal van de Nord- deutsche Lloyd een onderhoud gehad over de Duitsche scheepvaart na den oorlog. De heer Heineken was van oordeel, dat de vrachtruimte van Duitschland door den invoer van grondstoffen geheel in beslag zou worden genomen, indien niet de geldkoers en andere overwe gingen het rijk dwongen, dien iDvoer wat te remmen. Het zal wenscbelijk zijn, dat de regeering bij de besprekin gen over de meest urgente invoeren in ruime mate de scheepvaartkringen raadpleegt. Van uitvoer verwacht de directeur der Lloijd vooreerst niet zooveel als van den invoer. Wel zal het buitenland met graagte fabrikaten koopen, maar die zullen na den oorlog in Duitschland wel niet in groote hoeveelheden voor handen zijn. Van groote beteekenis is, dat Duitsch land voor de levering van enkele grond stoffen naar andere markten zal moeten omzien. De ertsen vau Australië, waar uit de Duitsche nijverheid voor den oorlog zich voorzag, hebben Amerika en Engeland zich voor lange jaren ver zekerd. Amerika beeft reusachtige fabrieken gesticht, die deze ertsen ver werken en daarin kan geen vredesver drag verandering meer brengen. Aan een langdurigen handelsoorlog na het sluiten van den vrede gelooft de beer Heineken niet. Wat de vrachtruimte betreft, zal Duitschland er na den oorlog niet slecht voorstaan. De Duitsche koopvaardij vloot heelt betrekkelijk weinig verliezen geleden en er is flink gebouwd. Zoo is de paketboot Zeppelin klaar, de Hin denburg, Kolumbus en München zullen eerlang afgeleverd worden. Een groot aantal vrachtschepen is eveneens af een aanzienlijk deel daarvan naderden bij 't begin van den oorlog hun voltooiing en zijn dus nog goedkoop gebouwd. N. R. Crt. De Weensche pers bespreekt in uit voerige artikelen de onverwachte ob structie der Hongaarsche oppositie. Er blykt uit, dat de plauuen, om een coalitiekabinet te vormen, zijn mislukt op deu eisch der oppositie, dat Tisza zou aftreden en plaats zou makeu voor eeu „onzijdigen" eerste minister. De oppositie vindt Tisza te autoritair en heeft zich nu voorgenomen, een parle mentair toezicht op de buitenlandsche politiek van hem af te dwingen. Da Arbeitsztg. noemt Tisza's weigering om de delegatie bijeen te roepen, op grond dat zulks onmogelijk zou zijn wegens de verdaging van den Rijksraad een uitvlucht, daar de mandaten thans nog geldig zijn. Een lichtpunt ziet de Weensche pers in de verklaringen van Andrassy en Apponyi, dat het Hongaarsche volk tegenover den buitenlandschen vijand en jegens de bondgenooten van de monarchie volstrekt eensgezind is. 2V. R. Crt. De onafhankelijke commissie voor een Duitschen vrede", te Berlijn, waar van professor D. Schafer de leider is, heeft een manifest verspreid, waarin o.m. gezegd wordt Wij weten, dat Rusland's geweldig toenemeude bevolking ons indetoekomst dreigt te. verdrukken. Met den rijks kanselier willen wij daarom de landen tusschen de Oostzee en de moerassen van Wolbynië aan Rusland's heerschap pij onttrekken, opdat zij aan onze oostgrens de onontbeerlijke militaire veiligheid geven. Met Prankrijks wraak- gedachte moeten wij voortdurend reke ning houden, daar dat land zich steeds weer bij iederen tegenstander van Duitschland zal aansluiten. Daarom moeten wij ook in het Westen tegenover Frankrijk onze macht uitbreiden. Dat alleen waarborgt ons, dat ouze voor naamste vijand, Engeland, met zijn afgunst niet weer onze vreedzame ont wikkeling bedreigt en verstoort. België kau slechts een Duitsch ot een Engelscb bolwerk zijn, daarom eischen wij ook hier, met den rijkskanselier „werkelijke waarborgen" voor de Duitsche toekomst. Als woordvoerder van de groote meer derheid uit den Rijksdag heett de afge vaardigde Spahn ze aldus omgeschreven dat België „militair, economisch en politiek in Duitsche hand moet komen. N. R. crt. Gebruik van den aardappeloogst. De minister van landbouw, nijverheid en handel brengt ter kennis van alle belanghebbenden bij den handel in en bij de verwerking van aardappelen, dat hij na een bespreking met de betrokken vereenigingen en commissiën van toe zicht in hoofdlijnen de volgende regeling beeft vastgesteld ten einde de voorzie ning van het binnenlaud met aardappe len voor het jaar 1916/1917 zooveel mogelijk te verzekeren. l'o. Naar het zich laat aanzien zal de oogst van de in Nederland onder gewone omstandigheden verlangde soor ten consumtieaardappen voldoende ziju voor binuenlandsch verbruik, maar geen overschot voor uitvoer overlaten, zoodat de uitvoer van deze aardappelen dan ook met kau worden toegestaan. 2o. Aan de aardappelmeelfabrieken is voorloopig toegestaan de vermaling van 8.2 millioen H.L. fabrieksaardap pelen onder verplichting van het gepro duceerde meel 50 pet. ter beschikkiag van de regeering te houden en onder voorwaarde, dat de verdeeling dezer 8.2 millioen H.L. over de speculatieve en coöperatieve fabrieken door deze onderling wordt geregeld, hetgeen reeds is geschied. Voor zoover de fabrieken nog niet over het quantum aardappelen, waarvan de vermaling is toegestaan, beschikken zullen ze die op de vrije markt kunnen aankoopen. 3o. Naast de bovengenoemde in Nederland gevraagde consumtieaardap- pelen en de hoeveelheid van 8.2 millioen H.L. waarvan de vermaling aan de fabrieken is toegestaan, blijft er,'naar het zich laat aanzien, nog een aanzien lijke hoeveelheid aardappelen over, hoofdzakelijk bestaande uit fabrieksaard appelen en daaraan verwante soorten die onder gewone omstandigheden hun weg vinden öf naar de aardappelmeel fabrieken en drogerijen öf naar den exporteur. Het ligt in de bedoeling deze hoeveel heid dienstbaar te maken aan het vormen van een reserve voor binuen landsch verbruik in het algemeen en in het bijzonder van een reserve van die soorten, welke kannen duren tot de maanden Mei en Juni. Ten einde de belangen der volks voeding zooveel mogelijk te dienen zonder die van verbouwers, aardappel- drogers en exporteurs al te zeer uit het oog te verliezen, is het de bedoeling, zoover de grootte der voorraden en de prijzen der aardappelen zulks toelaat baar doen schijnen, de verwerking of den export van de genoemde tabrieks aardappelen seu daarmede verwante soorten op nader vast te stellen tijd stippen toe te staan onder voorwaarde dat door fabrikanten en exporteurs een zekere hoeveelheid van voor binnen landsche consumtie geschikte soorten, ter beschikking van de regeering worden gesteld tegen nader vast te stellen prijzen. Voor zoover genoemde fabrikanten en exporteurs de ter beschikking te stellen aardappelsoorten niet bezitten en be zwaar hebben om ze zelf aan te koopen zal de Aardappelenvereeuigiug daarbij hare bemiddeling verleenen. Een nadere uitwerking dezer regeling zal te zijner tijd ter kennis van de belanghebbende worden gebracht. St. crt. Veevoeder. Vanwege het ministerie van landböuw nijverheid en handel is het volgende rondschrijven tot de burgemeesters gericht In aansluiting aan mijn circulaire van 17 Juni j.lheb i.-c de eer u mede te deeleu, dat aanvragen om plaatsver vangend veevoeder, mais of' voerrogge in ruil voor de afgeleverde rogge van den oogst 1916 door u ten behoeve van de laudbouwers uwer gemeente k innen worden ingediend bij de Provinciale Broodcommissie van het gebied, waartoe uwe gemeente behoort. Ik verzoek u beleefd daarbij het volgende in acht te willen nemen lo. dat de aangevraagde hoeveelheid in geen geval grooter is dan de afgele verde hoeveelheid rogge 2o. dat het gevraagde strikt aoodza- cm 9 25 10 9 22 9 41 27 9 52 35 10- 40 10 10 36 iting-en oogste 7,00 7,30 8,30 8,48

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1