Xo. 40, Woensdag 23 Augustus 1016. 32e Jaarg. k Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaan deren. le. F* DDELEMAA Buitenland. M lüS ■Sfê^au i-p PÈs ISfg ia Ban ra gsm llUS a§^« Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post „70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groete letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. ks: DE OORLOG. Over het Westen stemmen de weder- zijdsche berichten nogal overeen, ep melden eensluidend, dat de Engelschen tea Zuiden van Martinpuich een plaat selijk succes hebben behaald. Voorts melden de Engelschen eenigen vooruit gang in de richting van Ginchy en Gaillemont. Wij zeggen „eenige" (of schoon het Londensche eenvoudig ter reinwinst" schrijft) omdat de Engelschen reeds vlak vóór dat dorp stonden. Bij Maurepas gingen de Franschen vooruit, welk dorp blijkbaar toch zelfs nu niet rolkomen in hun bezit is. Bij Verdun hebben de Franschen tmnnen aanval hervat en zij zijn daar in het dorp Fleury opgeschoten, alsmede in de bosschen en bij Thiaumont. Zoodat in het Westen hetalgemeene offensief der geallieerden nog steeds tot het rammeien op twee punten van de Dnitscbe verdedigingsmuur beperkt blijft, die wel afschilfert, maar niet wijkt. Aan het Isonzofront voortduur van den stilstand op de nieuwe linie. In het Oosten dito. De Turken vechten al mee in het leger van von Bothmer, zij hielpen bij het afslaan van aanvallen. Ten Noorden van den Dnjestr een kleine offensieve poging van den kant der centralen, die volgens de Russen bloedig werd afgeslagen volgens Weenen eenige vooruitgeschoven schansen in banden der centrale troepen bracht, in alle geval dus, naar de uitwerking beoordeeld, nog niet veel om het. lijf had, maar toch als verschijnsel de aandacht verdient. In de Karpathen, aan den Tartarenpas gaan de centralen verder achteruit, terwijl zij aan de grens van Boekowina geringe vorderingen blijven maken. Na eenige dagen roerigheid van de ententetroepen in Griekenland, zich uitende in schermutselingen aan het Doiranmeer, en aanleiding verschaffend tot vele -voorspellingen, is op dat ge vechtsterrein nu plotseling het eerste teit van belang, dat de ententetroepen Fiorina, aan den spoorweg vau Monastir naar Saloniki, hebben verloren. De lang uitgestelde gevechten op het eenige front, dat nog niet in het algemeeue offensief was betrokken, zijn dus met een blauw oog begonnen. Maar deze klap zullen de centralen wel hebben toegebracht in de veronderstelling, dat bet nu toch tot vechten komen moest en het dan maar beter was, daar zoo gauw mogelijk mee te beginnen, vóór van het Noorden uit Russen of Roemenen een gecoördineerde beweging beginnen N. B. crt. De opperbevelhebber in Egypte meldt Het is thans mogelijk een juister denk beeld te geven van de sterkte en de verliezen des vijands tijdens de lcrijgs verrichtingen in het district Katia van 4—12 Aug. De Turken waren ongeveer 18000 man sterk wij hebben 49 officieren en 3871 man gevangen genomenhet aantal gesneuvelden bedroeg 1251, dat der gewonden naar schatting 4000. De gezamenlijke verliezen der Turken waren derhalve ongeveer 9000. Wij hebben 1 Krupp kanon, een bergbatterij van 4 stukken van 75 m.M. met 4000 granaten, 2300 geweren met 1 millioen patronen en 9 Duitsche machinegeweren met 30 kisten munitie buitgemaakt. N. R. Crt. Een levendige beschrijving hoe het er in Czernowitz uitzag, toen de Russen voor de stad stonden, geeft de oorlogs correspondent van het Neue Wiener Tagblatt. Een stad vlak voor de ver overing zegt hij is iets vreeselijks. Want in één dag moest de bevolking met een verleden van 150 jaar breken. (Zoo oud is n.l. Czernowitz). Op een mooien zomerschen dag zag ik de kanonnen door de stad rijden en op verschillende punten opstellen. Een straat, waar auders het dagelij ksche leven zijn gewonen gang gaat, werd door de pioniers eensklaps met prikkel draad afgesloten. Er werden gaten in den grond gelagen voor ^telefoondraden en telefoonhuisjes neergezet, waarin officieren den dienst verrichtten. Da menschen op straat keken nieuwsgierig naar dat interessante gedoe en de straat jongens duikelden en sprongen van plezier. Plots hoorde men een sterk gegons uit het telefoonhuisje, zag men den officier het boek toeslaan, waarin hij gelezen 1 had, en hoorde men hem allerlei formules en cijfers schreeuwen, die niemand begreep. En nauwelijks waren die uit zijn mond, of het geschut begon te spelen. Een helsch lawaai, toen die zware kanonnen hunne keelen gingen opzetten. Lucht en grond dreunden ervan. Een, twee, drie uur ging dit zoode menschen wisten dat op de Russen geschoten werd, en daaraan zijn zij gewend. Dit was de slag bij Czernowitz, die drie dagen en drie nachten duurde. En dan verder 30,000 menschen zag ik op een dag op de vlucht gaan. Daaronder waren er, die niets meer van het leven te verwachten hadden en het toch wilden redden. Vrouwen, die niet anders kenden dan haar huis en haard en er haar heele leven hadden doorge bracht. Een stroom van menschen, waarin elk onderscheid van stand, leeltijd en geslacht was opgeheven, rolde naar buiten. Rijk en arm bedelaars en ambachtslui, grondbezitters en ambtenaren, moeders en meisjes, zuigelingen en jongens, allen wilden weg. Een krielende hoop, waarin ieder zijn hoofd verloren had. Het was ook vreeselijk om alles te moeten vaarwel zeggen, waaraan het hart hing, en dit was nu al de derde keer. Te voet, te paard, in karren, rijtuigen en kruiwa gens, per trein, op lokomotieven en in volgepakte vrachtwagens, zoo verlieten de bewoners hun stad, radeloos en redeloos, als een door wolven achter volgde kudde. Het instinkt joeg ze weg en ieder nam iets mee, dat hij geloofde niet te kunnen missen. Op 17 Juni, 6 uur 's avonds, is het bruggehootd vóór Czernowitz gevallen. De menschen, half dol van angst, riepen elkaar toe de Russen, de Russenmen kon ze in de straten voor de sissende granaten langs de huizen zien kruipen en hun gewonden oprapen. En de menschen op straat gilden elkaar toe, of het heusch waar was, dat de Russen al over de Proeth waren. Honderden, dié reeds bij vroegere gelegenheid het veroveren en heroveren der stad hebben meege maakt, die sinds twee jaar het gebulder van het geschut als dagelijksche muziek hadden leeren kennen, konden het niet gelooven, dat de Moskal (Rus) er weer was. Op weg zag ik een krassen grijsaard. Hij trok een wagentje voort, waarop elf kinderen zaten, die hunne ouders kwijt waren geraakt. Waarheen breng je die kinderen vroeg ik hem. „Dat weet ik niet. Ik ben 70 jaar, en als ik vroeger uit mijn huis ging, wist ik altijd waarheen, maar vandaag weet ik het niet." „Aan wie booren die kinderen „Ik weet het niet, maar ik heb mijn kleinkinderen ook aan vreemde menschen moeten toevertrou wen en misschien zijn ze goed voor hen als ik goed ben voor die arme schapen." In de met dichte bosschen begroeide Karpathen, waar beer en wolf huizen, was het vol menschen. In dit maag delijke woud kropen, als een mierenhoop honderden menschen door elkaar. Tegen glooiende heuvels werd geslapen en boomstronken dienden als stoelen of tafels. Van wat aardkluiten en takkeD werd een schuilplaats gemaaktsommi gen hadden zeildoeken meegebracht, anderen dekens of een ketel, een pot of pan, waarin zij wat kookten. Een levendig tafereél, dat er nomadisch uitzag, maar een allertreurigste reden had. N. R. Crt. Naar de Kölnische Zeitung uit Berlijn verneemt, is de ontploffing op de Itali- aansche opper dreadnought Leonardo da Vinci een wraakneming van twee g strafte matrozen. Van de bemanning was 600 man met verlof aan land. Van de ongeveer 400 overigen zijn slechts zes man gered. Aan boord bevonden zich o. a. twee admiraals, twee kapi teins-ter-zee, een- Engelsch korvet kapitein en 60 adelborsten. N. R. Crt. De burgemeester van Yperen, volks vertegenwoordiger Colaert, heeft on langs zesduizend houten huisjes besteld, die uiteen kuunen genomen worden, en, zoodra de militaire gebeurtenissen het toelaten, opgesteld zullen worden als voorloopige woningen voor de be volking van de geheel vernietigde stad. N. B.. Crt. De Matin" bericht, aangaande het jongste bombardement van Rbeims door Duitsche vliegtuigen13 Aug. om 7 uur braken in verschillende deelen der stadsbranden uit, door geworpen bom men veroorzaakt. Het burgerziekenhuis is geheel door het vuur vernield. Het vuur woedde deD heelen nacht en den daarop volgenden dag. De St. Remy wordt ernstig bedreigd. Drie personen, die in een huis gevlucht waren, kwamen daarin om, toen het in vlammen opging. Ook braken verscheidene branden uit in de voorsteden van Reims. Sinds den brand der cathedraal 12 Juli 1914, en de tragische nachten vau 31 Feb. 1 Maart 1915 heeft Reims zulke veel bewogen dagen niet doorleefd. „Les Nouvelles" meldt aangaande de verrichtingen van vliegers der ge allieerden Een bom is gevallen op Aan den vooravond van het vertrek naar de Ver. Staten van den voor- maligen onder-minister van justitie der Unie, James Montgomery Beck, is deze Amerikaan geïnterviewd door een mede werker aan de Daily Telegraph. Hij zeide „Ik neem met mij een absoluut vertrouwen in de uiteindelijke spoedige overwinning van de geallieerden, waar voor ik zooveel treffende aanwijzingen heb aanschouwd. De twee meest in drukwekkende zaken, die ik heb aan schouwd, zijn de Britsche vloot en de verdedigers van Verdun. Ik heb het voorrecht gehad van een onderhoud van een half uur met generaal Joffre, wiens vertrouwen, dat de oorlog een definitieve overwinningsfaze is inge treden, onmiskenbaar was. Hetzelfde gevoel van rustig vertrouwen nam ik waar in het hoofdkwartier van Haig. Ik weet niet, of de merkwaardige mili taire macht van Duitschland niet plotse ling zal in elkaar zakken, als een ge volg van zijn geschokt moreel en tekort aan munitie. Dit was klaarblijkelijk de oprechte meening van degenen aan het Britsche front, met wie ik heb kunnen spreken. De knapste hersens van de beschaafde wereld behooreu te worden tewerk ge steld, wanneer de oorlog op zijn eind loopt, om te beslissen hoe de macht van het internationaal recht het best zal kunnen worden hersteld en hoe een rechtvaardige en duurzame vrede zal kunnen worden verkregen. De macht van het volkenrecht, dat tot nu toe de gruwelen van den oorlog heeft verzacht, zou aanzienlijk worden verkort, indjen de schandelijke schendingen van de regelen van 't beschaafd oorlogvoeren werden geduld. Ik waag voor te stellen, dat wanneer de oorlog gedaan is, de geallieerden vijf juristen van aanzien zullen benoemen, en dat vier neutrale staten, b.v. Neder land, Zwitserland, Spanje en de Ver. Staten, elk één zoo'n jurist zullen aan wijzen. Het aldus geconstitueerde lichaam zal allereerst moeten onder zoeken, welke misdrijven de centrale mogendheden hebben bedreven, van zóó schandelijken aard, dat daarvoor na den oorlog een strafactie tegen per sonen wordt gerechtvaardigd. Deze geheele zaak lijkt mij de moei lijkste, nog ooit aan de publicisten en juristen der wereld voorgelegd. Maar waar ik op heb willen wijzen is, dat ik in Engeland en Frankrijk een toe uemeude opvatting heb geconstateerd, vóór het houden vau zoo'n strafactie na den oorlog. Dat streven is onmisken baar, en het schijnt mij van het grootste belaag, dat de publicisten en juristen «S §|P [tój [iE^Fv 19[^2 1.Bj @ESn Èt^S i'ëlgSS St^gS IBBan pgfe? ^3 J-?i £^3 EH^n HESu ISl^Jaj - 9 25 O 9 35 2 9 41 7 9 52 5 10- 0 10 05 - 10 25 ngen jgste 7,00 f,90 4,30 1,48

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1