IK. So. 38 W oensdag 16 Augustus 1916. 32e «Jaarg. ilL JO mJ Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandei en. de. email, ndelaar. Axel, F. Dl EL Elf AN, axel: Buitenland. s- :nt EL. ING IEID, G. an des ogelijk Co. Dit blad verschijnt, eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. kis: DE OORLOG. Het is een afschuwelijk, bijaa niette beschrijven land. Er is bijna geen vreeselijker vorm voor oorlogvoering denkbaar. Dagelijks komen wij vooruit, zeggen de geallieerden. Maar hoeveel meter Ze-zijn gemakkelijk te tellen. En dan nog ten koste van iederen dag honderden menschenlevens, zoodat maar steeds de stroom van gewonden aaar Engeland, Frankrijk en Duitsch- land blijft vloeien, en duizenden ge- zinnen door smartelijke verliezen zijn getroffen. Wellicht, dat op den duur het volk bij den aanblik van die golven van ellende ontwaakt uit den droom waarin het naar aanleiding van de intrede van het derde oorlogsjaar door redevoeringen, proclamaties, dagorders e. d. tvan welker inhoud men in het algemeen eenigermate wee wordt om de drogredenen, die er in voorkomen) was gebracht. Want zoolang als het Volk niet zich verzet tegen het voort zetten van dit moorden op groote schaal, zoolang het nog blijft onder den hypnotischen invloed der Leiders, zoolang zal aldus schrijft de Avp. een einde niet in het zicht zijn. Dié leiders willen niet voor elkaar wijken, zooge naamd voor het welzijn van latere generaties. Het is een raadselachtig staatsmansbeleid, den eigen tijdgenooten een ramp te bezorgen van zóó groaten omvang, dat een uitputting er het ge volg van zal zijn en dit alles met het z.g. doel, om het opkomende geslacht te plaatsen in gunstige economische omstandigheden, die evenwel juist daarom weer zijn vóórbestemd, om voor het behoud daarvan te zullen moeten strijden. Het staatkundige doel van den oorlog is dit feitelijk niet aan beide zijden hetzelfde? Men kan het nu onder mooie woorden en holle phrasen over eer, strijd tegen onrecht, bescherming van het recht der nationaliteiten en wat dies meer zij, verdoezelen, in den grond gaat het om het overwicht en zal een beslissing evenmin het na ons komende geslacht voor een nieuwe botsing kunnen vrijwaren als pen on beslissende beëindiging. De kans op het vermijden daarvan, wellicht voor heel lang, zal alleen langs den door den Engelschen Eersten Minister aan» gegeven weg van behandeling van internationale vraagstukken op den grondslag van gelijkheid der Staten kunnen worden verkregen en de be reiking van dit ideaal schijnt eerder mogelijk na een onbeslissend einde van dezen krijg dan na een einde, waarbij een der beiden wordt neergeworpen. Immers dit zal, het blijkt de geheele geschiedenis door prikkelen tot .nieuwen opstand, een verschijnsel, dat uit de psyche van het volk zelf voort komt en daarom in de ontwikkeling niet is te stuiten. Over de gebeurtenissen op het Weste lijke gevechtsterrein verneemt de Times uit het Britsche hoofdkwartier in Noord- Frankrijk Er is geen wijziginggekomen in den toestand, behalve dat wij opnieuw terrein hebben gewonnen ten noord westen van Pozières, waar de hardnek kigste gevechten van mau tegen man zonder ophouden voortgang nemen en waar wij onze terreinwinst vrijwel meter voor meter moeten behalen. De grond is een open plateau, waar van de geheele oppervlakte omploegd en vol kuilen geslagen is door granaten terwijl alle terreinverheffingen er door het bombardement zijn geslecht. Van Thiepval naar Pozières is hfet zoowat 2700 M. en de geheele zacht oploopende glooiing van het plateau ligt blootgesteld aan het vuur van den vijand tot Thiepval. Een veel grooter gedeelte van het plateau ligt dichtbij genoeg om doeltreffend te worden be streken door de machinegeweren en het veldgeschut nabij Thiepval, terwijl batterijen van allerlei aard bijeenge bracht zijn om Courcelette en Grand court. Bovendien is het geheele terrein doorsneden met Duitsche loopgraven en het is uitermate moeilijk om zich daar bij dag bovengrondsch te bewegen. Geen troep menschen, hoe dapper ook, kunnen afstanden van beteekenis voor uitkomen over terrein, dat door een voldoend aantal machinegeweren van dichtbij bestreken wordt. Dagelijks winnen wij een weinig terrein. Hier bestormen wij een loopgraaf uit sappen, door ons gemaakt, tot op enkele meters van de vijandelijks stelling; daar vernietigen wn met bommen een sterk punt van de vijaudelijke linie, of wel wij breken op een bepaald punt een loopgraaf binnen en zuiveren die dan over haar lengte met bommen. Elke dag worden kleine afdeeliugen gevangenen bingengebracht, nu eens zijn het er 20 dan weer 80, weer een ander maal b.v. een dozijn. Uit het Duitsche groote hoofdkwartier wordt aan de Rundschau geseind dat de rust aan de Sorame na de verhoogde aanvalsbedrij vigheid der vorige dagen opmerkelijk is. De vraag is nu, of de geringe aan valsbedrij vigheid van onze tegenstan ders moet worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat bij enkele troepen verbanden de munitievoorraden weder geregeld aangevuld en de vernielde en onbruikbare oorlogsmaterialen door nieuwe vervaugen moeten worden, of dat het regenachtige en ongunstige weder invloed heeft gehad op de troepen bewegingen voor alle operaties. Een feit is het, dat de tegenstanders op geen enkel punt van het geheele front ook maar het geringste succes hebben kunnen behalen. Gelijk de correspondent van de Rund schau verneemt, is de brand te Péronne veroorzaakt dooi de beschieting der Franschen, gebluscht of tot staan ge bracht kunneu worden, doordat de Duitsche troepen de bedreigde huizen- wijken neergehaald hebben, teneinde den snel om zich grijpenden brand in de stad te beperken en de stad voor een algeheele vernieling te reddende Kathedraal is zoo goed als onbeschadigd gebleven. N. R. Crt. Een Engelsch officier beschrijft in de Manchester Guardian de levenswijze te Saloniki „Toen wij hier aankwamen was het alles sneeuw en mist; daarna kwam de regen, steeds meer regen en ver volgens een wind, zoo meedoogenloos als een bajonetcharge en toen weer regen en zoo ging het voort uit den treuren. Het leven was in die dagen daar zoo ellendig als op een regen- achtigen Zondagmiddag te Glasgow. Maar de vreugde der laatste weken heeft de herinnering aan al die ellende bijna uitgewischt. Nu is het hier een heerlijk leven, al zijn er dan ook moei lijkheden te verduren. Zoo heerlijk zelfs, dat wij ons er dikwijls voor schamen, dat wij zoo gelukkig en te vreden zijn terwijl zoovelen van ons volk de hel te verduren hebben. Ik schrijf dezen brief in mijn bivak bij het licht van een kaars. Het bivak is ingericht in een gat, dat ik op de steile helling van een uitgedroogde rivierbedding heb gegraven. Over een kwartier ga ik slapen én voor ik mijn oogen sluit zal ik denken aan het pret tige leventje, dat mij morgen wacht. Om vier uur sta ik op. Dan zal er een frisch windje waaien en zal de lucht het blauw van de Middellandsche Zee-atmosfeer hebbener zullen ook een paar vogeltjes zingen. Dan zal ik mijn schoenen aandoen en op handen en knieën kruipend zal ik, met pyja ma's aan, uit mijn tamboe komen en dan als de wind naar het heldere stroompje snellen, dat een halve mijl van mijn schuilplaats af met heerlijk gezang langs de berghelling stroomt. Daar is ergens een poêl, waar de bodem uit fijn wit zand bestaat. Dan zal de zon opkomen en zullen de mooie blauwe bloemen, wier naam ik niet ken, mij toeknikken en wenken. Maar intusscheu vragen wij ons voort durend af: „Wanneer zullen wij ook eens aan de beurt mogen komen om in Frankrij t te vechten N. R. Crt. Vijf millioeu Duitsche verliezen. Een goedgezind Duitscher, M. Rose- meier, redacteur van de Berl. Morgen- post", heeft in Zwitserland een brochure uitgegeven, die nogal opzien verwekt. Onder anderen geeft M. Rosemeier eenige interessante terechtzettingeuover de verliezen, sedert het begin van den oorlog door de Duitschers geleden. Volgens hem gaat het getal der dooden de 1.250.000 man te boveu, het aautal gewonden komt tot 3.000.000, waarvan V8 zwaar verminkten, en, ten laatste, heeft Duitschland aau gevangenen, deserteurs en vermisten 750.000 man verloren. Dat is totaal 5 raillioen man buiten gevecht gesteld Avp. Uit bezet België. Het geschut, dat zich aan den Yser weder toteenhooge activiteit ontwikkelt, dondert met groot geweld over Vlaanderen. De Duit schers hebben zware stukken aange voerd en blijven deze voortdurend nog meer aanvoeren, welke sinds vele dagen aan dit front niet meer te werk zijn gesteld. Er heerscht nieuwe groote bedrijvig heid onder de Duitschers. De Engel- sche aviateurs voerden weder stoute verkenningen uit over België, waar zij de nieuw opgeworpen stellingen der Duitschers observeerden en opslag plaatsen mgt bo'mmen bestrooiden. Enkele opslagplaatsen werdeD getroffen en schade werd aangericht. Van goed ingelichte zijde wordt vernomen, dat reeds meer dan 100 Duitsche militairen door de luchtbombardementen van de vliegers gedurende de laatste 14 dagen zijn gedood. De Engelsche artillerie, krachtig door de Belgische ondersteund, richt een hevig vuur op de Duitsche loopgraven en tweede linies. Memver- wacht in Vlaanderen algemeen ernstige gebeurtenissen. Avp. De Lokal-Anzeiger ontleent aan Zwit- sersche bladen het bericht uit Parijs, dat het duikbootgevaar in de Middel landsche Zee sedert twee weken be langrijk grooter is geworden. Verschei dene stoomschepen worden als over tijd gemeld. Men vermoedt, dat nieuwe Duitsche duikbooten voortdurend in de Middellandsche Zee patroeljeeren, om transportschepen uit Saloniki en Mar seille op te wachten. N. R. Crt. De president van de Portugeesche v republiek heeft aan het Journal te Parijs geseind„Na het votum vau het Parlement zullen wij eveneens gaan strijden aan het Europeesche front. Wij zijn er trotsch op, dat wij in uw roemrijke gevechten kunnen volgen. Na alles wat Frankrijk in deze twee jaar van wreede beproeving gedaan heeft, is zijn naam het voorwerp van ware vereering in alle Portugeesche harten. N. R. Crt. Roda Roda, de oorlogscorrespondent van de Neue Freie Presse, schat ae verliezen der Russen in het nu aan den gang zijnde offensief op 750,000 man. Duizend en meer lijken van Russen voor het front van één regiment is thans na eiken stormloop regel. Vooral de verliezen aan officieren, die nu weer voorop gaan om den soldaten een goed voorbeeld" te geven, zijn groot. Zelfs generaal Letsjitsky is bij gelegeuheid zijn mannen voorgegaan en andere generaals, zooals Keiler, Dragomirow, Karpow en Sieg^lmann zijn op die wijze gesneuveld of gewond. De tucht is bij de Russen voorbeeldig de leiding voortreffelijk. Aan reserves ontbreekt het den Russen nietbij het begin van het offensief beschikte Broessilow over 3 a 4 aanvullingsbatal jons voor elk regiment. W. R. Crt. De Secoio meldt dat de hoofdstraat van Görz, de Frans Jozef straat, naar Cadorna zal worden geuolmd. De Oostenrijkers beschieten nu de stad, voofal liet paleis van den gou verneur. 9 25 .0 9 '2 9 4? !7 9 52 15 10- 10 10 05 - 10 25 L. Litingen 5b 5 5b 5 hoogste 45 7,09 15 7,30 45 8,30 58 8,48

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1