No. 37. Zaterdag Augustus 1016- 32e JaarM. j! Nieuws™ en Advertentieb 1 ad F. Dl EL EM AN, oor Zeeuwsch-Vl aan de r e n, Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E Ij A D VERTENTIEN van 1 tot 4 regels .25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. De gevechtsactie in Vlaanderen be paalt zich tot den artillèriestrijd en luchtgevechtende infanterie komt niet in actie. Boven Vlaanderen werden in de atgeloopen week weder meer dan 40 luchtgevechten geleverd de Engelsche vliegers bezitten veel overmoed, maar moeten het toch meestal tegen de Duitsche afleggen. De Engelschen hebben dan ook zeer aanmerkelijke verliezen geleden. Veel schade is aan gericht aan militaire en burgerlijke gebouwen; drie burgers zijn gedood, verscheidene doodelijk gewond. Er worden in Belgische ziekenhuizen van de voornaamste Noord-Vlaamsche gemeenten naar schatting 1700 zwaar gekwetste Duitsohers verpleegd. Te Geut zijn ruim 150 gewonde Engelschen ondergebracht, die spoedig naar het Oosten worden vervoerd. Avp geschutvuur, zijn pogingen tegen onze stellingen op den Monte Sief herhaald hij is echter steeds met zware verliezen teruggedreven. Aan de beneden.-Isonzo blijft de strijd tegenover Görz voortdurend met verbit tering woeden. Wij hebben den Monte San Michele en den Monte Sahotino, de spillen waarom de verdediging van den vijand draaide, geheel genomen. Het bruggehoofd van Görz is in onze handen. Ons geschutvuur speelt op de stad om er den vijand die zich tusschen de huizen schuil houdt, er uit te verdrijven. Zondag en Maaudag hebben wij 8000 gevangenen gemaakt, o. w. meer dan 200 officieren en een 20 hoofdofficieren o.a. een regimentscommandant met zijn staf. De gevangenen blijven toestroo- men. Wij hebben 11 kanonnen, een honderdtal machinegeweren, en een rijken buit aan wapenen, munitie en krijgstuig vermeesterd. De Italianen melden een aanmerkelijk succes aan het Isonzofront. Maandag werd over den srand van den strijd op dat vak het volgende geseind Gelqk te verwachten was, waren de gevechten op den Zuidelijken rand van de hoogvlakte van Doberdo slechts het voorspel tot een gezamenlijken aanval van de Italianen. Zondag in de vroege morgenuren kwam de Italiaansche ar tillerie ook overal ten Noorden van den Monte dei sei Busi in actie. De heele Noordelijke rand van het plateau, de stellingen aan het bruggehoofd van Görz, de Monte Sabotino en het heele verdere Isonzofront tot aan Tolraein werd gedurende verscheiden uren door het vuuf van de Italiaansche artillerie van alle kaliber hevig beschoten. Met hun zware batterijen beschoten de Italianen van Montalcone uit de bad plaats Sistiana. Het badhotel werd verscheiden malen getroffen. Des mid dags werd de actie van de artillerie zwakker, en weldra begonnen de aan vallen van de infanterie De Italianen lieten tot aan den avond op vele plaatsen van het plateau aanval op aanval volgen. Des nachts een korte pauze, daarna begonnen de stormloopen opnieuw Hier en daar drongen zij in de loop graven, maar werden er door tegenaan vallen weer uitgeworpen. Hier en daar ontwikkelden zich woeste gevechten van man tegen man, die nog voortduren daar de Italianen met hun infanterie- aanvallen niet van ophouden weten. Görz is wederom het hoofddoel van de Italiaansche aanvallen. Men weet, dat zij sedert een jaar op een geweerschot atstands van deze stad hebben gestaan. Het officieële communiqué luidt aldus: In het Lagariuadal duurt de wisseling van hevig geschutvuur voort. Op de hoogvlakte van Asiago hebben wij een verwoeden vijandelijken aanval bij den Monte Zebio afgeslagen. Aan de boven-Cordevole heeft de vijand, na voorbereiding door hevig Een telegram uit Rome meldt nader, dat Woensdag de Italiaansche troepen in Görz zijn aangekomen. De vijandelijke schansen en schuilplaatsen lagen vol 4 iken en overal had de in wanorde teruggeslagen vijand munitie, wapenen en krijgstuig van allerlei aard achter gelaten. Dinsdagavond staken brigade-afdee- lingen op een doorwaadbare plaats de Isouzo over en versterkten zich op den linkeroever. Een kolonne ruiterij en wielrijders werd onmiddellijk nagezonden, om den vijand te vervolgen. De onvermoeide genietroepen sloe gen, hoewel ze nog beschoten werden, nieuwe bruggen op en herstelden de door den vijand beschadigde. Het tot dusver getelde aantal der gemaakte krijgsgevangenen overtreft de 10000 en nieuwe blijven toestroomen. De gemaakte buit noemen de Italianen reusachtig. In een officiéél Wolfibericht uit Wee- nen wordt de overgave van Görz er kend, doch meent men te moeten mede- deelen dat het opgeven van deze stelling geen strategische beteekenis geeft en de Oostenrijkers daarom „vrijwillig'' zijn teruggetrokken. Waarom er dan 16 maanden voor gestreden? vraagt men zich af. tirailleurs de geheele troep Oostenrijkers neergeschoten. Ten Zuiden van de Dnjestr zijn onze troepen, op een front van 25 werst breed, in de richting van Tysmenicza tot het offensief overgegaan, de vijan delijke schansen binnengedrongen en hebben den vijand in een onweerstaan- baren stormloop op het geheele front teruggedreven. Zij hebben de stad Tlumacz genomen, alsmede de geheele streek ten Oosten dier stad, tot aan de Dnjestr en bovendien een reeks hoogten ten Z.W., der stad tot aan den spoorweg Kolomea Stanislau. Onze amval was voorbereid door onze artillerie,, die gas- projectielen op de vijandelijke batterijen schoot. De vijandelijke kanonniers, overstelpt met gasgranaten, hielden op met vuren en lieten de kanonnen in den steek. Onze ruiterij vervolgt, den vijand, die in wanorde terugtrekt. Een onzer divisies heeft ongeveer 2000 Duitschers gevangen genomen. Ver scheidene zware kanonnen en veel machinegeweren zijn vermeesterd. De gevangenen stroomen in menigte toe hun aantal is nog niet vastgesteld. De roemrijke troepen van generaal Letsjitsky hebben dus opnieuw een zeer belangrijk succes behaald. Later bericht Het ten zuiden van den Dnjestr door onze troepen bevochten succes breidt zich uit. Bij de vervolging van den vijand hebben onze dappere troepen de stad Nizniow, de dorpen Bratiszow, Palahitsji, Nadoroyna, Czarnolowee, Kri wotoelanowe en het vlek Ottyuia bezet. Zij namen dus op den linker vleugel de rivier Vorona, waaraan de stad Tysmienicza ligt. Voor de vijand terugtrok werden ontploffiugen gehoord; naar 't schijnt heeft de vijand bruggen en opslagplaat sen laten springen. Het aantal gevan genen en zegeteekenen is geteld het zal nader worden opgegeven. Het door ons genomen terrein heeft een opper vlakte van ongeveer 166 vierkante werst. N. R. Crt. Van het Oostelijke gevechtsterrein meldt men officieel uit St. Petersburg Aan de Sereth komen onze troepen goed vooruit en versterken het gewon nen terrein. In deze streek hebben wij in de gevechten van 4 en 6 dezer 166 officieren en 8425 soldaten gevangen genomen, 4 kanonnen, 19 machinege weren, 11 bomwerpers en mijnwerpers en zeer belangrijk ander krijgstuig ver meesterd. Aan het Stochod front is vannacht een troep Oostenrijkers, onder het op steken der handen, uit de loopgraven gekomen en een onzer regimenten tot op korten afstand genaderd. Kolonel Stepanenko, bataljonscommandant, die op de Oostenrijkers toeging, werd ver raderlij k gedood. Daarop hebben onze De strijd in de lucht. Officieel metdt men uit Berlijn, dat verscheidene smaldeelen der Duitsche marine-luchtvaartuigen Woensdagnacht opnieuw een aanval op Engeland heb ben gedaan. Steunpunten der vloot op de oostkust en iudustriëele inrichtingen zijn overvloedig met ontplofbare bom men van het zwaarste kaliber en mpt brandbommen bestrooid. De uitslag noemt men uitstekend In de ijzer- en benzolfabrieken bij.Middlesborough zijn zware ontploffiingen en groote branden waargenomen, evenals bij Hull en Hart lepool. Ook aan de fabrieksgebouwen bij Whitby en de spoorwegwerken bij Kingslynn is groote vernieling aange richt. De luchtschepen zijn onbeschadigd teruggekeerd. De Engelsche admiraliteit deelt mede dat Woensdagochtend bij het aanbreken van den dag marine-vliegtuigen onder een hevig vuur een aanval hebben ge daan op een luchtschiploods van den vijand te Evere bij Brussel. Met succes zijn 8 bommen op de loods geworpen. Geconstateerd is, dat de loods getroffen werd; zware kolommen witte rook stegen op. rt' De Vossische Ztg. hoort van bevoegde zijde dat het opperbevel aan het Oostelijk front als volgt geregeld is Het front van Hindenburg strekt zich uit van de Oostzee tot ten Noorden van Tarnopol, waar het leger van Böhm Ermolli zijn Zuidelijken vleugel vormt. Daaraan grenst het front van aartshertog Karei, waartoe het Duitsche Zuidleger, het leger van Von Koevess en de Oosten- rijksch-Duitsche troepen indeKarpathen behooren. N. Rcrt. In de Nation haalt de Wayfarer het volgende aan uit den brief van een jong Engelsch officier, die aan de slagen aan de Somme deelneemt „Gij spreekt heel opgewekt over wat ons leger hier uitrichtde meeste men seden in Engeland doen dat, vermoed ik. Maar ik wou, dat de menschen wat meer dachten aan oe afschuwelijk heden van dezen opmarsch en aan de voor een mensch schier onduldbare beproevingen, die van ons voetvolk worden gevergd. Van de twee jaar vechten die aan den len Juli vooraf gingen, spreekt men nu als van den vredestijd. Niemand, die het niet heeft gezien of doorleefd, kan zich voorstellen, welk lijden is noodig geweest om het eerste Duitsche liuiestelsel te nemen. Eerst beschiet ons geschut dag eu nacht een dorp en maakt er een hel van, terwijl de Duitsche kauonniers op onze troepen weerwraak nemen. Dan, wan neer het dorp is verdwenen en al het leven er uitgebluscht lijkt, verlaten onze mannen hun stukgeschoten schan sen en dringen vol vertrouwen vooruit, terwijl onze kanonnen fie verdere linies van den vijand: ouder hdnden nemen. Maar zie, uit het ingewand der aarde, onder de rookende puinhoopen van het dorp vandaan, heffen de vijandelijke machine-kanonniers hun doodelijke wa penen op en maaien onze aanrukkende mannen weg. Dan moeten wij terug of wij nemen het dorp met onweer staanbare overmacht. Stel, de stelling is genomen. Het volgende etmaal over stelpen de Duitschers dan de groepen rottende dooden en rillende levenden met gasbommen en zware granaten. De vijand laat ook een hagel granaten op onze versterkingeu en de aanbren gers van Voedsel en water regenen. Ja 1 Het gaat hier, vermoed ik, prachtig met ons 1" N. B- Crt Het Berner Tageblatt, een Duitsch- gezind blad, verneemt, dat de haudels- duikboot Bremeu, een zusterschip van de Deutschland, tengevolge van een gebrek aan de machine is gezonken. Men hoort zegt het blad niet meer van het schip spreken. Niemand weet of de bemanning den dood heeft gevonden, maar in elk geval verzekert hun heldenmoed hun de achting van geheel Duitschland. A. B. Crt URANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1