No. 35 Zaterdag 5 Augustus 1916, 32e «faarg. jm. u iJ Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Binnen land. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent, DRUKKER—UITGEVER AXE L. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Het geschenk, dat de Koningin aan de Koningin-Moeder heeft aangeboden, bestaat uit een prachtige collectie afge sneden bloemen van zeer hooge waarde, waarvan de levering, op den uitdrukke- lijken wensch van II. M. aan een groot aantal Aalsmeersche kweekers werd opgedragen. Het is H. M. toch bekend, dat de snijbloemen-cultuur zeer moeilijke tijden doormaakt in verband met de invc r- verboden van weeldeartikelen iu die landen, welke tot voor korten tijd nog het belangrijkste afzetgebied voor de snijbloemen uit Aalsmeer vormden, het tuinbouwdorp, dat in de laatste jaren op de Europeesche markt zulk een geduchte concurrent voor Nizza ge worden was. Het bloemenmateriaal bestaat in hoofdzaak uit snijrozen, voorts uit de te Aalsmeer in den laatsten tijd met zooveel succes gekweekte kas-anjelieren en uit de van-ouds aldaar gekweekte Bouvardia's. Dat Aalsmeer en de geheele vader landsche tuinbouw dit hernieuwd bewijs van vorstelijke belangstelling op hoogen prijs stelt en het zich tot een eer re kent het geschenk van H. M. aan de Koningin-Moeder, wier groote liefde voor bloemen alom in den lande bekend is, te mogen leveren, behoeft geen betoog N. R. Crt. TWEEDE KAMER. Het Tweede Kamerlid, de heer Van Wijnbergen, had- schriftelijk de vraag gesteld „Kan nu de behandeling der be- lastingontwerpen een goed eind ge vorderd is, en de geldmiddelen ruim vloeien, de indiening van een wets ontwerp tot verbetering der onder wijzerssalarissen worden tegemoet gezien, zóo tijdig, dat het nog in deze vierjarige periode kan worden in behandeling genomen en afgedaan Het antwoord van minister Gort van der Linden hierop luidt als volgt „De financieele toestand is niet van dien aard dat de indiening van een wetsontwerp tot verbetering der onderwijzerssalarissen vooralsnog in uitzicht kan worden gesteld." M. Crt. De uitslag der Dinsdag gehouden stemming ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor het district Almelo (vacature mr. P. J. M. Aalberse) is als volgt Aantal kiezers 10750. Uitgebracht 5548 geldige stemmen. Hiervan her kregen de heeren A. H. J. Engels te Leiden (R.K.) 4310 en P. M. Wibaut te Amsterdam (S.D.A.P.) 1061 stemmen. Gekozen is alzoo de heer A. H. J. Engels. De heer A. H. J. Engels, is in 1869 geboren uit een Enschedesche arbeiders- tarailie. Als jongen ging hij naar de fabriek, en stond 25 jaar achter de weefgetouwen. Ijverig nam hij deel aau het ontluikende sociale leven in Twente en werd in 1905 candidaat ge steld voor de Tweede Kamer van En schede maar verloor 't in de herstem ming met den heer Van Kol. In dat zelfde jaar werd de heer Engels be noemd tot ambtenaar van het Bureau der Katholieke Sociale Actie te Leiden, wat hij nog is. Avp. Uitvoer groenten. Ten einde paal en perk te stellen aan de belemmering bij de voorziening van versche groenten voor de binnen- landsche behoefte ondervouden door de omstandigheid, dat groote voorraden van voor de binnenlandsche consum- tie geveilde groenten door conserven- tabrieken, inmakerijen, zouterijen, dro gerijen, enz. worden opgekocht, brengt de minister van landbouw, handel en nijverheid ter kennis, dat op uitvoer van deze partijen niet gerekend be hoeft te worden. M. crt. De nieelveilingen. Naar het ELbld. meldt, zal het ver zoek, van verschillende zijden gedaan om de veiling van Amerikaansch pa- tentmeel de vorige week te Rotterdam gehouden, te annuleeren wegens het oploopen van de prijzen, niet worden ingewilligd. Om echter een dergelijke prijsop drijving voor het vervolg te voorkomen, zal bij de eerstvolgende veiling, welke te Amsterdam wordt gehouden, een maximumprijs worden gesteld, waar voor ingeschreven kan wqrden. Deze zal waarschijnlijk ƒ22,50 bedragen. Overtreffen de inschrijvingen ae te veilen hoeveelheid, dan zal de toewij zing ponds-pondsgewijze geschieden aan de toegelaten broodfabrikanten, bakkers en banketbakkers. Tentoonstelling vluchtoord Ede. Gedurende eenige weken, te beginnen met Zondag 6 Augustus a.s. zal in het vluchtoord Ede een tentoonstelling worden gehouden, welke zeer belangrijk belooft te worden, omdat zij een getrouw beeld zal gevenvan het leven der Belgen in het vluchtoord. Behalve de afdeeling huisvlijt, die een groot aantal voorwerpen zal be vatten, door de vluchtoord bevolking in de vrije uren vervaardigd, zal een zoo volledig mogeljjk overzicht worden gegeven van de verschillende indus trieën en beroepen, die in het vlucht oord worden uitgeoefend, als kleer makerij voor mannen en vrouwen, schoenmakerij, kantwerkatelier, iu deze afdeeling vooral zullen mooie stukjes werk te zien worden gegeven, mattenvléchterij, borstelmakerij, speelgoedmakerij enz. Daarnaast zal een kijkje worden gegeven in het be heer en bestuur van het vluchtoord, een stad van ongeveer 4000 inwoners, en een blik worden gegund op het dagelijksch leven harer inwoners. Alle afdeelingen tot de bestuursorga nisatie behoorende, benevens de afdee ling onderwijs en een sociaal ieven schoolkleeding, lager en m. u. 1. o,, vak onderwijs eu de beroepsafdeelingen, zullen zooveel mogelijk door een in zending eeu beeld trachten te geven van haar taak, kortom, de tentoonstel- Belgische ling zal een getrouwe en veelzijdige afbeelding zijn in het beheer van het vluchtoord, van de organisatie der ver schillende diensten en van het leven en de werkzaamheden der verschillende bewoners, terwijl er naar gestreefd zal worden nu eens duidelijk te doen uit komen op welke wijze de Nederlandsche regeering de zorgen voor de vluchtelingen opvat. Gedurende de tentoonstelling zullen nu en dan, vooral des Zondags, uit voeringen door muziek-, zang en gym nastiek en sportvereenigingen worden gegeven. De officieele opening, waartoe tal van autoriteiten uit binnen- en buiten land zijn uitgenoodigd, o. a. de minister van binnenlandsche zaken, de Belgische gezant, de Belg. minister van Schoone Kunsten, de heer Poulet, de prins de Ligne, de commissaris der Koningin iu Gelderland e. a. zal plaats hebben op Zaterdag 5 Aug. a. s. des namiddags om 2 uur. N. R. Crt. 1914 1 Augustus 1916. Vanwege den Ned. Anti-Oorlog Raad wordt de volgende door vele personen in aanzien uit alle kringen der maat schappij in binnen- en buitenland afge legde verklaring medegedeeld Op dezen dag, nu de oorlog twee jaar woedt, gevoelen wij, zoowel burgers van oorlogvoerende als van onzijdige Staten, ons gedrongen eeu gezamelijke ver klaring af te leggen, om te getuigen van ons vast geloof in een betere toekomst. Ondanks den haat die door den oorlog is ontketend, gelooven wij allen, dat de ontwikkeling der internationale verhou dingen zich niet za^ bewegen in de richtipg van vijandschap en naijver, maar in die van verzoeuing eu samen werking. Samenwerking iu dbzen zin ook, dat de volkeren zullen" weigeren dezen oor log door een economischen oorlog te doen volgen, doch integendeel zullen weuschen de vreedzame ontwikkeling van de economische krachten van alle naties te bevorderen. Verzoeuing me ie in dezen de volkeren zullen weigeren te treden in een politiek van niugswedij vei, een politiek welke zooal niet vijandschap toch stellig een weder- zijdsch wantrouwen opwekt. Wij zijn van oordeel, dat recht, en niet macht, de beslissende factor be hoort te zijn in de internationale polf- tiek. Wij zijn ons bewust, dat ge schillen tusschen Staten ook in een betere, toekomst, ondanks een geest van verzoening en samenwerking, niet zullen uitblijven. Maar wij vertrouwen dat.het mogelijk zal zijn iuteruatiouale instellingen te scheppen, waarmede internationale geschillen langs vreed zamen weg zullen kunnen worden opgelost. In deze dagen van ellende weuschen wij althans dit ééue lichtpunt naar voren te brengen. Wij geven uiting aan ons geloot, dat de wensch naar een rechtsorganisatie der Volkerengemeen schap, waarborgend de vrijheid en zin, dat opnieuw bewape- rechten van alle volkeren en beëindi gend de politiek van bewapeningswed- ijver en van belemmering der vreed zame economische ontwikkeling der naties, thans door de geheele wereld krachtiger leeft dan ooit. En wij ver klaren, dat wij allen, met vernieuwde energie, ieder in eigen land zullen arbeiden voor de verwezenlijking dezer beginselen, voor het toekomstige welzijn der gansche menschheid. Avp. Weer een. Reuter seint uit Londen aan de N. R. Crt.: De bemanning van het Nederlandsche stoomschip Zeeland is te South Shields geland en meldde dat het schip door kanonvuur van een Duitsche duikboot in de Noordzee tot ziqken gebracht is. De Zeeland- was 1 Aug. van Methil naar Rouaan vertrokken. Het s.s. Zeeland, groot 1293 t., be hoorende aau de Scheepvaart en Steen- kolenmaatschappij, te Rotterdam (dir. Victor R. Los en W. v. d. Vorm.) De Zeeland is de 5e boot varende onder het beheer van de heeren Victor R. Los en W. v. d. Vorm, welke ge durende den oorlog verloren is gegaan. Volgens de South Shields Gazette deed een Duitsche duikboot Dinsdag avond het s.s. Zeeland in de Noordzee stoppen, terwijl het onderweg was van een Schotsche naar een Pransche haven. De duikboot-commandant nam de scheepspapieren en beval den gezag voerder van de Zeeland met de be manning het schip te verlaten. Hierna werd de Zeeland door kanonvuur en bommen tot zinken gebracht. Uit Alkmaar meldt men aan de Tel., dat iu ons land een comité gevormd wordt, met het doel hier te lande plaats te zoeken voor een 300.000 Duitsche en Belgische kinderen, die door den heerschendau voeiselnood in Duitsch- land zeer hebben te lijden. Voorbereidende maatregelen worden getroffen, dat na het seizoen velen op de badplaatsen worden geborgen. Alweer nieuwe zorgen voor het bui tenland. Landbezitters aan de Belgische grens. Het vorige jaar hebben de Duitsche bezettingstroepen van het Belgische grensgebied het den Hollanders, die land in België hadden, zeer lastig gemaakt met het oogsten van hunne producten en, zegt het Hb'd., wijs geworden door de toen opgedane ervaring, hebben voor dit oogstjaar vel^ Hollanders althans in Limburg ruilovereenkomsten aan gegaan met de Bilgische onderdanen, die landerijen op £Jederlandsch gebied bezitten de B ilgen oogsten wat feitelijk op eigendomman van Hollanders is ge groeid eu omgekeerd. Weliswaar komt op deze manier niet ieder precies tot zijn rechtmatig deel, - en wanueer de toestand aah de grens gelijk gèbleven was, zouden velen-zich misschien nog eens bedacht hebben eer ze tot ruiling overgingen, maar de electrische draad- atsluitiug, langs de geheele Belgische grens tot aau eu langs de Maas, heeft de verschillende eigenaren genoodzaakt COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1