No. 34. Woensdag 2 Au 1016. 32e <Jaarg. N i e u w s- e n A d v e r t e n t i e b 1 a d voor Zeeuwscli-V laanderen. F. DIELEMAN, Binnenland. Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Centfranco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L. AL)VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. Nederland en de oorlog. De N. ct. ontleent aan de Manchester Guardian een artikel over het opbrengen vau de Nederlandsche visschersschepen. Het blad schrijft dan o.m. het volgende „Niemand zal ontkennen dat volgens alle oude regelen van het volkenrecht de Nederlanders volkomen het recht hebben om te visschen in hun eigen wateren en op de open zee en om hun vangst te verkoopen aan eenig oorlog voerend land, zonder daardoor hun neu traliteit prijs te geven." Maar al deze rechten zijn overboord geworpen, wat de Manch. Guardian een gevolg acht van de onderzee-blokkade, door Duitschlhnd tegen Groot-Britannië ondernomen. De Engelsche politiek, hierop gevolgd en gericht om alle doorvoer van goe deren over zee in en uit Duitschland stop te zetten, bracht Engeland in aan raking met landen als Nederland, die een toegangsweg naar Duitschland uitmaken. Maar aldus vervolgt genoemd blad „bij het toepassen en uitbreiden van het beginsel vau de „voortgezette reis", maakten wij aanspraak op het recht den invoer van Nederland te controlee ren. Wij waren ons bewust hiermede de bestaande wet te buiten te gaan en wij deden moeite deze onwettigheid te verzachten door een schikking met de Nederlandsche regeering, waarvan de juiste bewoordingen nooit zijn bekend gemaakt, maar welke er, naar algemeen aangenomen wordt, op gericht is om Nederland den handel waaraan het voor zijn eigen levensmiddelen behoefte heeft, te verzekeren en waarschijnlijk ook den handel, noodig voor zijn nor male handelsbetrekkingen met Duitsch land. De Nederlandsche regeering kwam correct en op vriendelijke wijze tege moet, en stond niet op de ietter van haar rechten." „Thans echter hebbeu wij te doen met een geval, waarbij Nederland niet enkel het kanaal is voor vreemde goe deren voor Duitschland, maar waarbij het zelf de producent is. Het schijnt een nieuwe uitbreiding van de door ons gevolgde methode als wij het vischrecht bestrijden en vis schersbooten aanhouden en opbrengen, op den grond, dat de vangst aan de Duitsche.rs wordt verkocht. Het komt ons als duidelijk voor, dat zulks alleen gedaan kan worden op den grondslag van volledige schadeloosstel- ling. Wij meenden dat een belangrijk deel van de vangst die niet noodig is voor verbruik in Nederland, voor onze eigen bevolking kan worden aangekocht, en bet overigens mogelijk zou zijn met de Nederlandsche regeering overeen te komen, dat de verkoop van visch aan Duitsche schepen op zee zou worden verboden en dat alle uitvoer van visch uaar Duitschland zou wordeu gecontro leerd door de Nederlandsche regeering zelf of door verantwoordelijke instellin gen, zooals met andere artikelen ge schiedt. Schadeloosstelling op den grondslag van normale verdiensten schijnt in dit geval niet voldoende te zullen zijn, daar in oorlogstijd alle verdiensten abnormaal zijn en de visschers hun aandeel iü den buit evengoed verwachten als ieder ander. Wij zijn overtuigd, dat de openbare meening hier te lande eer genegen zou zijn een belangrijke fïnancieele ver plichting op zich te nemen, dan, hetzij nu of later, het verwijt te hooren, een hardwerkende en verdienstelijke klasse van menschen als de Nederlandsche visschers, wreed te hebben behandeld. De Amerikaausche koopman maakt zijn fortuin door ons te helpen; en als wij, in ons eigen belang, den toevoer van visch naar de Duitschers moeten stremmeu. kunnen wij daarvoor een ruime schadeloosstelling betalen". Bij uavraag aau het departement van buitenlandsche zaken is ons gebleken aldus de N. R. crt. dat de gezant te Berlijn de aandacht van de Duitsche regeering gevestigd heeft op het feit, dat op 5 Juli 1.1. het Duitsche luchtschip L 9 in de oumiddelijke nabijheid van den schoener Weldaad een bom heeft laten vallen, die blijkbaar voor dien schoener was bestemd. De gezant heelt de Duitsche regeering tevens verzocht, afdoende maatregelen te nemen om te voorkomen, dat aauvalleu van Duitsche luchtschepen op Nederlandsche schepen worden herhaald. Beschikbaarstelling levensmiddelen. De minister van landbouw heeft aau den voorzitter der Tweede Kamer doen toekomen overeenkomstig de gedane toezegging a. een overzicht van hetgeen in de verschillende handelsstukken voor con- senten wordt vereischt, met verzoek dit ter griffie ter inzage van de leden te willen neerleggen b. een nota, bevattende-de gevraag de gegevens, u.l. of en op welke wijze de circulaire vau 23 Mei j.l. is beant woord. Hoewel antwoord werd gevraagd vóór 15 Juni zijn tot 1 Juli de gevraagde gegevens bij den directeur van het rijks centraal administratiekantoor voor de oistributie van levensmiddelen iuge- komeh. Van 46 gemeenten wordt bericht ontvangen, dat zij niets noodig hadden 40 gemeenten meenden geen hoeveel heid te kunnen ramen, terwijl 488 ge meenten niet hebben geantwoord. Boter werd gewenscht door 105 ge meenten tot een totale hoeveelheid van 1,360,865 K.G.terwijl ia de afgeloopen periode van 1 November tot 1 Juli door 293 gemeenten 1,921,792 K.G. werd betroffen. Eieren werden gewenscht door 60 gemeenten tot een totale hoeveelheid van 26,897,300 stuks, terwijl thans wekelijks 200 gemeenten eieren betrek ken tot eene hoeveelheid van circa 1,115,000 stuks. Groenten werden gevraagd door 205 gemeenten en wel tot hoeveelheden van: roode kool 9,354,732 K.G., gele kool 7,557,990 K.G., uien 6,739,325 K.G., grove peen 366,679 K.G.,. fijne peen 1,041,155 K.G., snijboonen 8223 vaten, dubbele sprsieboonen 300974 vaten, enkele idem 328072 vaten, knolrapen 3,605,862 kilogram, Geldersche rapen 1,102,000 K.G., kroten 710,200 K.G.' fijne kroten 485,84i> K.G., zuurkool 18,90374 vaten, andijvie (gele kroppen) 1471 vaten, idem (gesneden) 225 vaten, terwijl van 1 Nov. tot 1 Juni aan 305 gemeenten werd afgeleverd roode kool 4.212,100 K.G., gele kool 2,964,457 K.G., uien 4,259,745 kilogram grove peen I,277,732 K.G., fijne idem 947,630 K.G., Geld knolrapen 220,565 K.G., kroten van 1 pond en zwaarder 215,268 K.G. fijne kroten 225,845 K.G., pronksnijboo neu 1,154,825 K.G., dubbele spercieboo- nen 271,210 K.G., enkele idem 279,960 K.G., zuurkool 2,929,500 K.G., andijvie (gesneden) 88,340 K.G., idem (kroppen) 201,495 K.G. Kaas werd gewenscht door 138 ge meenten, meestal zonder opgave van soort tot eene hoeveelheid van 1,386,568 K.G., terwijl van 1 November tot 1 Juni 340 gem enten kaas betrokken tot eene hoeveelheid van 416,509 K.G. Peulvruchten werden gevraagd door 417 gemeenten tot een totaal van 9,230,605 kilogram bruine boonen en 6,583,259 K.G., groene erwten, terwijl van 15' December tot 15 Juli zijn verstrekt aan 605 gemeenten circa II,590,000 K.G., peulvruchten. Rijst werd gevraagd door 136 ge meenten tot een totaal van 7,279,205 K.G., terwijl 678 gemeenten in de tweede en derde week van Juni ont vingen 2,890,090 K.G. Varkensvleesch werd gevraagd door 313 gemeenten tot een totaal van 35,778,400 K.G., terwijl een 762 ge meenten wekelijks 1,200,000 K.G., wordt geleverd. Rundvet werd gevraagd door 280 gemeenten, tot een tot. van 11,014,795 K.G., terwijl bij de laatste maandelijk- sche distributie aan 479 gemeenten werd geleverd 500,000 K.G. Verder werd door meerdere gemeen ten aangedrongen op de beschikbaar stelling van regeerings wege van aard appelen, bakolie, gort, havermout, mar garine, suiker, waschmiddelen, schapen- vleesch, Deensche witte kool, capucijner erwten, pekelharing, steurharing, in- maakharing, gerookte makreel, terwijl enkele gemeenten de. distributie wilden zien uitgestrekt tot schoeisel en klee- ding- c Uit bovenstaande gegevens blijkt duidelijk zegt de minister, dat de ingekomen antwoorden eeu totaal onvoldoende basis vormen voor eene behoorlijke distributie. Ook bevatten de meeste brieven op bedoelde circulaire ontvangen, nog een reserve als Ten slotte meen ik te moeten op merken, dat de opgegeven hoeveelheden slechts als eene ramiug kunnen worden beschouwd en dat eventueel verande ring in den oeconomische toestand de behoefte kan doen stijgen of ver minderen. N. R. crt. Vergoeding voor inkwartiering. Krachtens het K. B. van 28 Oct. 1915 {Stbl. No. 442) brengt de minister van oorlog ter algemeene kennis, dat de schadeloosstellingen bedoeld in de pun ten 2, 3 en 5 van art. 8 van het K. B. van 10 Nov. 1892 (Stbl. No. 253) tot uitvoering van de inkwartieringswet zooals dat besluit sedert herhaaldelijk is gewijzigd, voor zoover zij niet reeds voor verschillende gemeenten bij af zonderlijke beschikking werden ver hoogd, te rekenen van en met 1 Aug. 1916 tot en met 31 Aug. d.a.v. worden verhoogd met 10 cent. DE OORLOG. Op 27 Juli had te Brugge de behan deling plaats voor den veldkrijgsraad van het marine-corps, van de zaak tegen kapitein Charles Fryatt, van het als prijs aangebrachte Engelsche stoom schip Brussels. De beklaagde werd ter dood veroor deeld, omdat hij, hoewel niet behoo- rende tot de gewapende macht, een poging heeft gedaan, om op 28 Maart 1915 's middags half drie bij het Maas lichtschip de Duitsche duikboot U 33 te rammen. De beklaagde kreeg, even als zijn 1ste officier en 1ste machinist, voor hun dappere houding bij deze gelegenheid van da Engelsche admirali teit een gouden horloge als belooning. De kapitein werd in het Lagerhuis geprezen. Bij de toenmalige ontmoeting draaide hij zonder zich om het signaal der duikboot die hem sommeerde zijn nationale vlag te toonen, te bekommeren, in het beslissende oogenblik met groote vaart op de duikboot toe, die slechts door sael duiken op enkele meters van het stoomschip vrij kon komen. Hij gaf hiermede toe, gehandeld te hebben volgens de instructies der ad miraliteit. Het vonnis is bekrachtigd en 27 Juli 's middags door den kogel voltrokken. Uit een openbaar gemaakte corres pondentie blijkt dat Grey, vóór het geding tegen kapitein Fryatt begon, den Amerikaanschen gezant te Berlijn heeft verzocht zijn uiterste best te doen om Fryatt een goede verdediging te ver zekeren. Grey voegde aan dit verzoek toeZ. M. regeering is van meening, d'at Fryatt's handelwijze volkomen rechtmatig is geweest. Zij is van oor deel, dat als eeu koopvaarder op een vijandelijke duikboot aanhoudt en die tot duiken dwiugt, zulks een zuiver verdedigende haudeling is, die op de zelfde lijn staat met het gebruik door een voor verdediging ge wapenden koop vaarder vau zijn be wapening, ten einde zich te verzetteu tegen kapering. Dat gebruik van wapens voor verdediging beschouwt zoowel de regeering der Ver. Staten als de Engelsche regeering als de uitoefening van een ontwijfel baar recht. De N. R. Crt. schrijft over deze executie het volgende Rechtvaardig kan dit vonnis mis- Mil COllBANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1