\o. 32. Woensdag 26 1916. 32e jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAA, Buitenland. D't blad verschijnt- eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 60 Cent; franco per post 70 Cent. Voor België 80 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag EEN ure. DE OORLOG. Vat men de gebeurienissen van de afgeloopen week te zamen, dan blijkt het navolgende Op het westelijk operatietooneel is op het front van den grooten aanval door de Engelschen bereikt een lijn van iets ten noorden Ovillers (aan de Ancre) langs den zuidrand van Poziéres, over Barintin le Petit naar Longueval en Guillemont, ter hoogte van welke laatstgenoemde plaats aansluiting be staat met de zich verder zuidwaarts uitstrekkende Pranschelinie. Geduren de korten tijd hebben de Engelschen het dorpje Longueval achter hun front gehad den 18 Juli 's avonds is hun dit punt door den tegenstander weer ontrukt. De richting van de Engelsche aanvallen is dus dezelfde gebleven, n.l. zuid-noord. Op het Fransche front ten Noorden van de Somme is de toestand in de atgeloopen week nagenoeg bestendigd gebleven het strekt zich uit van ten Noorden van Hardecourt tot bij Hem aan de Somme. De posities der Franschen ten zuiden van de Somme zijn er niet veel op verbeterd. Tot aan Biaches zijn zij meester gebleven van den zuidelijken hanaaloeverBiaches zelf en de ten zuiden daarvan gelegen hoeve La Mai sonnette, punten, die reeds op den 9den en in den nacht van 9 10 Juli door de Franschen waren genomen vormen thans nog een vrij onzeker bezit. Ter plaatse houden de Duitschers nog stand langs den zuidwestelijken kanaaloever en uit het Berlijnsche otïicieele bericht van den I8den Juli zou men zelfs de conclusie trekken, dat Biaches ten deele en de Maisonnette- hoeve geheel in Duitsche handen is. Evenwel meldde het avondcommuniqué uit Parijs: „Ten zuiden van de Somme heeft de vijand zijn aanvallen tegen La Maisonnette niet herhaald. Wij hebbeu de Duitschers uit enkele huizen van Biaches, die zij nog bezet hieldeo verdreven." Een en auder duidt wei voldoende aan, dat om het bezit der linie Biaches—Soyecourt nog hard wordt gevochten en voorhands een Somme —overgang nog niet waarschijnlijk is. De Avp. meent dat dit het gevolg is van de onjuiste keuze vau de richting waarin de hoofdkrachten worden uit gezet. Op het front HardecourtHem is het in hoofdzaak rustig en juist op dat frontdeel zou men de krachtigste voortzetting vau het offensief verwach ten. Het is waar, de Engelschen heb ben met hun opdringen langs het front Ovillers—Longueval het voordeel, dat zij nergens meer op de krachtig ver sterkte veldstelliugen, welke in hooid zaak zijn aangelegd met het front naar 't Westen, telkens in den rug komen Het besef, den Duitscher dien krach tigen steun te hebben ontnomen, werkt uit den aard der zaak verheffend en doet begrijpelijkerwijze de neiging ont staan toe te geven aau de verleiding om in die tactisch gunstige richting te blijven dóórgaan. Maar door de diver geerende richting van die Engelsche aanvallen ten opzichte van de Fransche bewegingen, worden deze laatsten hoe langer hoe meer geïsoleerd en zal hun aanval waarschijnlijk"geheel verbloeden. Wel zou men op de linie Hardecourt —Hem eerst nog eenige versterkte loopgravenliniën hebben te passeereu, maar als dit is gelukt, dan belooft een krachtig voortgezette operatie in de richting Peronne—St. Quentin de groot ste gevolgen ten aanzien van de door da Duitschers ingenomen posities zuid waarts van hef aangevallen front, posi tien, die Parijs nog altijd sterk bedreigen. Al betrekkelijk snel zou het Duitsche front Roye Novon -Soissons dermate gevaar loopen, dat een terugnemen raadzaam zal zijn; dan is door de bondgenopteu een groot strategisch sue ces bereikt, terwijl de aanvallen der Engelschen, zooals die thans worden voortgezet, de militaire positien niet noemenswaard zullen wijzigen. Op het oostelijk operatietooneel is na de verovering van Delatyn (8 Juli) op den zuidelijken vleugel niets belangrijks meer gebeurd. Uit de berichten krijgt men evenwel niet den indruk, dat deze tijdelijke stilstand op den vleugel, waar reeds zóó groote successen ziju bevoch ten, het gevolg zou ziju van actieve tegenmaatregelen der Oostenrijkerszij blijven zich in deze streek uog volkomen verdedigend gedragen. De trage gang der bewegingen zal wel worden veroor zaakt door de moeilijkheden, die aan de leidiug, verplaatsing en verpleging van troepen in deze streek zijn ver bonden. Met groote krachten treden de Russen de laatste dagen op ten zuidwesten vau Lusk. Den I6den/Juli meldde Berlijn officieel, dat troepen van de legergroep Linsingen (Duitsche troepen dus) bezig waren met een tegenaanval ten zuid westen van Lusk. Ditmaal hebben de Russen óók den Üuitschen tegenstander geslagen. Ter plaatse, als bovenbedoeld zijn den volgenden dag de Centralen teruggegaan tot op den westelijken oever van de beneden Lipa, een zij riviertje van de' Styr. In deze richting voerende naar Sokal dus zijn de Russen sedert dien vooruitgaande gebleven. Tot Wladimir Wolynski en Kowel, in rechte lijn ten noorden van Sokal ge legen, en iu welke richtingeu eveneens krachtige stooten zijn gedaan, zijn de Russen nog niet dichter genaderd. In Armenië is het offensief sedert eenigen tijd weder opgevat. We hebben er vroeger - al eens op gewezen, dat, terwijl de Russen in Galicië en Wol- hynië zoo fortuinlijk ageerden, de'fur ken het hen in Armenië en Perzië zeer moeilijk maakten, hetgeen wellicht op den duur van invloed zou kunnen ziju Iu Armenië is in zooverre de toestaud gewijzigd dat de Turken in de verdedi ging zijn gedrongen en meer in het bijzonder op hun linkervleugél terrein hebben moeten prijsgeven. Dit is o.a. tot uitdrukking gekomen door het nemen van Baiburt op den 16den Juli door de Russen, alsmede door de verovering van eenige punten, gelegen ten zuiden en zuidwesten van Manahatoen. De ia het begin dezer maand door de Turken aan den bovenloop van den Tsjorsch gemaakte vorderingen zijn hiermede geheel te niet gedaan. De Correspondent van het Berl. Tageblatt seint uit Boekarest De dertig eerste waggons met munitie voor Roemenië moeten, volgens een bericht van de Adverul uit Jassy, op 19 dezer te Ungheni zijn aangekomen en twee nieuwe treinen, elk van dertig waggons munitie, moeten reeds van St. Petersburg vertrokken zijn. De munitie zal naar Jassy gebracht en daar overgeladen worden. Een com missie van Roemeensche ambtenaren, met kapitein Draganesen van het mu nitie-bureau aan het hoofd, heeft zich reeds naar de grens begeven, om de munitie in ontvangst te nemen. Het bericht klinkt met het oog op de reeds gemelde overeenkomst, die tusschen Bratianu en de gezanten van de Entente in de munitie-kwestie gesloten is, niet onwaarschijnlijk en is niet zonder be- teekenis voor de betrekkingen van Roemenië tot de Entente. N. R. crt. Prosper Montagné, een bekend kok te Parijs en leeraar aan een huishoud school aldaar heeft op verzoek van da Fransche legerautoriteiten de militaire koks aan het front nog eens een extra lesje in de kookkunst gegeven. In Champagne heeft Montagné de koks van het leger van geueraal Gouraud geleerd hoe ze op de beste en smake lijkste manier een ragout van osse- vleesch met groenten kunnen klaar maken. Ook heeft hij hun nog eens voorgedaan hoe ze op verschillende maniereu rijst kunnen bereiden. Nadat Montagné in den stortregen ziju college gegeven had ontstond er onder de koks van Gouraud's leger een wedstijd in het toebereiden der spijzen en toon het signaal voor het eten klonk was alles gereed. Generaal Gouraud kwam zelf meeproeven en Montagné had de vol doening dat bij de geueraal, zoowel als bij de manschappen en hun meerderen de naar ziju recept bereide ossevleesch- ragout -mei groenten en de rijst zeer in den smaak vielen. N. R. crt. De volgende vermakelijke geschiede nis uit de sociaal democratische partij twisten wordt uit een groote handelstad in het Noordwesten van Duitschland aau de Berliner Morgenpost gemeld Ook iu deze stad zitten de revisionisten en radicalen elkaar danig in het haar fn een der laatste vergaderingen stonden twee bijna even sterke groepen tegen over elkaar. De partij secretaris, die tot het partijbestuur behoort, is aan voerder van den rechter vleugel de hopfdredaeteur van hot plaatselijk blad, tevens lid van den Rijksdag, behoort tot de Haase mannen en is de aanvoerder van den linker vleugel. Uren reeds duurt het debat. Een partijgenoot van den linker vleugel trekt in het bijzonder te velde tegen den partij-secretaris en heeft met de mededeeling van een huislijke intimiteit bijzonder succes. Hij zei, dat de partij-secretaris gemak kelijk praten kon, dat de massa moest volhouden* Hij had thuis een half varken, ham, pekel vleesch en een hal ven centenaar wost in deD schoorsteen hangen. De verontwaardiging over dezen potter-neemt geweldige afmetin gen aan. De redacteur en tevens lid van den Rijksdag, tracht de gemoederen tot pedaren t6 brengen. Hij smeekt de partijgenooten zakelijk te debatteeren, alle persoonlijke aangelegenheden bui ten het debat te laten. De motieven om de credieten in den Rijksdag te weigeren waren overtuigend genoeg. Andere motieven had men niet noodig. De partijsecretaris nam, diep ontroerd, het woord. Hij dankte zijn tegenstander voor de loyale manier. Maar de tegen stander had niet veel anders kunnen zeggen in dit geval, want zij hadden het varken samen geslacht. En de tweede helft hing in den schoorsteen van den radicalen partijgenoot. De uitwerking van deze onthulling was schokkend. Een verlammende verbluffing maakte zich van de aan wezigen meester. Het snelst kwam de leider van de bijeenkomst tot bezinning, die met zijn voorstel om de vergadering te verdagen een eind maakte aan deze kostelijke episode. N. R. crt. Men meldt uit Cadzand In den nacht van Zaterdag op Zondag is er een levendige.actie op de Noordzee waargenomen. Den heeleu nacht is er met zoeklichten gewerkt, waartusschen men vuurpijlen met verschillende kleu ren zag lichten. Terwijl gedonder van geschut werd vernomen. Soms was het schieten zeer hevig. Zondagochtend omstreeks vijf uur zag men een achttal oorlogsvaartuigen, vermoedelijk torpedo jagers, de haven van Zeebrugge binnen varen, kort na de binnenkomst zag men er weer een de Noordzee op stevenen. Alles duidde op een zeegevecht. N. R. Crt. Men meldt van de Belgisch-Zeeuw- sche greus Sedert de laatste dagen is het toezicht langs de grens weder verscherpt. Kon men op verschillende gedeelten van wegen en dijken nog vrij in België zien, dit wordt nu zooveel mogelijk belemmerd. Hier en daar, waar de uitblik nog wat ruim was, zijn de Duit schers begonnen versperringen aan te brengen van groote takken, die als een heg in een greppel worden geplant. N. R. Crt. Noggeenvrede. Hervé, die vroeger een vurig apostel vau het paci fisme en de sociale omwenteling was, schrijft in de Victoria Nadat zooveel bloed vergoten is, dat om wraak schreeuwt, na de monsterachtige aanslagen, die tegen ons en Balgië door de Duitschers begaan zijn, zou het zoo krankzinnig, schandelijk en gevaarlijk zijn otn spoedig een haastigen vrede te teekeueu, zou de zekerheid zoo groot zijn dat de oorlog over enxele jaren opnieuw zou uitbreken na een tijdperk van voorbereiding, dat voor ons nuïneus zou zijn, dat geen enkele regeering, noch. 3] ISHIlifllmS?

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1916 | | pagina 1